پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۴/۵ دفاع:
۱۶۰۶ شناسه:
مينو حيدري خويي دانشجو:
سنتز نانولوله هاي دي اكسيد تيتانيوم با درپوشي از پليمر حساس به نور كيتوزان /دي آزوبنزن جهت حمل وآزادسايي هدفمند دارو عنوان فارسي:
Synthesis of titanium dioxide nanotubes with covers of light-sensitive polymer chitosan / diazo benzene for carrying and targeted release of drugs عنوان انگليسي:

نانولوله هاي دي اكسيد تيتانيوم به عنوان يك ماده مهم در تجارت امروز به شمار مي رود. در اين مطالعه، نانولوله هاي دي اكسيد تيتانيوم به روش آنودايز الكتروشيميايي توليد شدند سپس، دارو ضد سرطان5-FU ، به وسيله روش قطره چكاني در داخل نانولوله ها قرار گرفت .دو نوع محلول ليپوزومال ساده و حساس به نور (حاوي پلي اتيلن گليكول عامل دار شده با دوپامين )در دماي اتاق تهيه شدند . از اين محلول ها به عنوان ورقه هاي ليپوزومي براي بستن درب نانولوله ها استفاده شد . در هر مرحله براي مشخص كردن نانوذرات ليپوزومي از DLS، پتانسيل زتا، TEM، SEM، UV-Vis و ميكروسكوپ نوري استفاده شد. رهايش دارو از نانولوله هاي دي اكسيد تيتانيوم با تعداد لايه هاي مختلف از هر دو نوع ليپوزوم در حضور و عدم حضور تابش UV مورد بررسي قرار گرفت. مطالعات اثرات سمي نانولوله هاي دي اكسيد تيتانيوم بدون دارو و همراه با دارو بر روي سلول هاي سرطاني دهانه رحم (HeLa) در غلظت هاي مختلف , در حضور و عدم حضور تابش UV انجام شد. تست كلوني سلول هاي HeLaنيز در شرايط مشابهي طي مدت 10 روز مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان دادند كه نانولوله هاي دي اكسيد تيتانوم گزينه مناسبي براي دارورساني هدفمند در درمان سرطان مي باشند، همچنين دوپامين به عنوان يك سوئيچ مولكولي در حضور نور UV مي تواند عملكرد خوبي داشته باشد.

كلمات كليدي : ليپوزوم، دوپامين، نانولوله هاي دي اكسيد تيتانيوم، دارورساني هدفمند

چکيده:

ليپوزوم، دوپامين، نانولوله هاي دي اكسيد تيتانيوم، دارورساني هدفمند

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سپيده خويي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن لطفي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۲۰۱۹ ۹ ۵۷۲ analytical biochemistry Minoo Heidari Khoee, Sepideh Khoee*, Mohsen Lotfic Synthesis of titanium dioxide nanotubes with liposomal covers for carrying and extended release of 5-FU as anticancer drug in the treatment of HeLa cells بين المللي چاپ نهايي شده مقاله در مجله Scopus/ISI ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.