پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۷ دفاع:
۱۵۹۰ شناسه:
مونا خليل زاده دانشجو:
مسئوليت بين المللي دولت ها در قبال حملات سايبري ارتكابي توسط بازيگران غيردولتي عنوان فارسي:
international responsibility of states for cyber attacks committed by non-state actors عنوان انگليسي:

جايي كه يك دولت خود مسئوليت يك حمله سايبري را به عهده ميگيرد يا به هر نحوي از انحا اين حملات قابل انتساب به يك دولت ميشوند راه مشخص و مسئوليت دولت و لزوم به جبران خسارت محرز خواهد بود وليكن مسئوليت ناشي از فعل اشخاص خصوصي ماهيت متفاوتي دارد و درحقوق بين‌الملل معيارهاي مختلفي براي انتساب عمل بازيگر غيردولتي (اشخاص خصوصي ) به دولت مطرح شده است مانند دكترين كنترل عمومي در آراي ديوان بين‌المللي دادگستري در قضاياي نيكاراگوئه، نسل كشي، كنگو عليه گواندا، قضيه تاديچ در يوگسلاوي سابق، دكترين ارتباط كافي در سازمان جهاني تجارت و ساير موارد مذكور در مواد 4 تا 11 طرح مسئوليت كميسيون حقوق بين‌الملل براي مسئوليت بين‌المللي دولت ها.

بنابر اصل كلي دولت مسئول اعمال اشخاص خصوصي خود نيست، اما كميسيون حقوق بين الملل استثنائاتي بر اين اصل دارد. طبق ماده 4 طرح پيش نويس كميسيون حقوق بين‌الملل در خصوص مسئوليت بين المللي دولت ها مورخ 2001 رفتارهاي متخلفانه ارگان هاي دولتي قابل انتساب به آن دولت خواهد بود. چنانچه افرادي كه در حملات سايبري نقش آفريني ميكنند در استخدام دولت باشند و مشروط به اينكه در سمت رسمي خويش عمل كرده باشند انتساب عمل آنها به دولت مفروض است. بر اساس تاكيد كميسيون حقوق بين الملل در تفسير شماره 7 ماده 4 هيچ تمايزي ميان اعمال ماموران مافوق و مادون به عمل نيامده است مشروط بر اينكه آنها در سمت رسمي خويش عمل كرده باشند. بنابراين علاوه بر مسئوليت دولت، مسئوليت ارگان هاي دولتي تحت حمايت دولت نيز محرز شد.

از آنجا كه در اكثر مواقع دولت ها مايل نيستند بعد از حملات به عنوان مسئول حملات سايبري شناسايي شوند و ملزم به جبران خسارت گردند و چهره آنها در عرصه جهاني مخدوش شود لذا تلاش ميكنند اين حملات را سوي اشخاص غيردولتي انجام دهند و از بار مسئوليت شانه خالي كنند. در اينجا احراز عناصر هدايت ،كنترل و حمايت دولت غالباً با سختي رو به رو است. از طرفي انتخاب يكي از راهكار ارائه شده توسط ديوان بين‌المللي دادگستري يعني كنترل كلي و يا كنترل موثر در انتساب اعمال اشخاص خصوصي غيردولتي چندان كارا نخواهد بود. بنابراين، مي‌توان گفت كه امروزه در حقوق بين‌الملل بايد در مورد ضابطه كنترل قائل به تفكيك شد؛ يعني آن هنگام كه درصدد هستيم نوع يك مخاصمه را براي رسيدگي به مسئوليت كيفري افراد بررسي كنيم، معيار و ضابطه كنترل كلي را ملاك عمل قرار مي‌دهيم؛ در‌حالي‌كه در همين قضيه چنانچه بخواهيم تعيين كنيم كه آيا گروهي به‌صورت غيررسمي ارگان يك دولت محسوب مي‌شود يا خير بايد ضابطه كنترل مؤثر آن دولت بر آن گروه را براي تعيين مسئوليت بين‌المللي آن دولت، مدنظر داشته باشيم. چراكه ما در عرصه جهاني به دنبال جبران خسارتي هستيم كه از اعمال نامشروع دولت ها حادث شده است و افراد خصوصي نه تنها خود به تنهايي شروع كننده جنگ نخواهند بود زيرا كه منافعي در آن نخواهند داشت بلكه خود به تنهايي نيز قادر به جبران خسارات ايجاد شده در اثر حملات سايبري نخواهند بود در اين صورت دولتي كه آن فرد تحت قلمروي حاكميتي يا سرزميني آن است مسئوليت خواهد داشت.

بررسي عملكرد افراد غيردولتي و امكان انتساب اعمال آنها به دولت و در نهايت الزام دولت به جبران خسارت در برابر آن ميتواند نقش حايز اهميتي در دنياي كنوني داشته باشد.

چکيده:

حملات سايبري، مسئوليت بين المللي دولت ها، بازيگران غيردولتي، جبران خسارت، انتساب عمل

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباسعلي كدخدايي اليادراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسين نواده توپچي استاد مشاور:
دکتر احمد مومني راد استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.