پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۹ دفاع:
۱۵۸۶ شناسه:
حميرا عابدين زاده چاورچي دانشجو:
بررسي رابطه بين راهبردهاي مديريت تعارض وسلامت سازماني مدارس مقطع متوسطه اول شهرستان شهرياراز ديد گاه معلمان عنوان فارسي:
The relationship between conflict management strategies and organizational health in secondary schools of shahryar from teachers' viewpoint عنوان انگليسي:

از آنجا كه به نظر ميرسدميزان مديريت تعارض در سازمان در انتخاب راهبرد مناسب براي سلامت سازماني وخلاقيت افراد تاثير داردو مديريت تعارض هم يكي از راههاي مناسب براي دست يابي به اهداف سازمان وتخصيص بهينه منابع و كاهش تضاد است لذا اين پژوهش با هدف بررسي رابطه راهبرد هاي مديريت تعارض و سلامت سازماني متوسطه دوره اول شهرستان شهريار انجام خواهد گرفت .همچنين آنجه اولويت انتخاب موضوع پژوهش را بيش از پيش نمايان ميسازد توجه به اين مطلب است كه اولا تحقيقات و مطالعاتي مشاهده نشده كه هر دو متغيير مذكور را همزمان و يكجا مورد بررسي قرار دهند ثانيا مطالعات محدودي كه هر كدام يكي از متغير هاي پژوهش حاضر را مورد بررسي قرار داده است در سازمانهاي خدماتي و رفاهي و ساير سازمانهايي غير از نظام آموزشي و تعليم و تربيت بوده است و تحقيق يا تحقيقاتي مشاهده نشده كه در محيط مدارس وبين معلمان در زمينه متغير هاي تحقيق حاضر پرداخته باشند.لذا اين پژوهش با مورد توجه قرار دادن هر دو متغيير بصورت همزمان و با هم آن هم درمحيط آموزشي ومدارس ودر بين معلمان تفاوت قابل توجه با ديگر پژوهشهايي دارد كه در مورد متغيير هاي اين تحقيق به صورت جداگانه پرداخته اندواز اين جهت كاملا نو وبكر ميباشد كه همين عوامل ذهن پژوهشگر راجهت انتخاب موضوع به خود جلب كرده است.اكنون با توجه به مطالب مطرح شده در زمينه راهبردهاي مديريت تعارض و اهميت سلامت سازماني مدارس در جهت تحقق اهداف آموزش وپرورش و نقشي كه راهبردهاي مديريت تعارض در جهت ارتقاء سلامت سازماني مدارس مي تواند ايفا كندلذا پژوهشگر در اين تحقيق با اين مسئله مواجه است كه آيا بين راهبردهاي مديريت تعارض و سلامت سازماني مدارس متوسطه دوره اول شهريار رابطه معنا داري وجود دارد؟

چکيده:

مديريت تعارض""سلامت سازماني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر ميترا عزتي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدمحمد ميركمالي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.