پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۱۴ دفاع:
۱۵۷۹ شناسه:
اسمر محمدي نژاد دانشجو:
ارايه راهكارهايي جهت نوسازي بافت فرسوده با تاكيد بر سرمايه اجتماعي نمونه موردي ناحيه يك منطقه 14 عنوان فارسي:
Presenting strategies for modernization of worn out texture with emphasis on social capital Case study of region of a region 14 عنوان انگليسي:

در حال حاضر نوسازي بافت فرسوده، يكي از دغدغه اصلي مديريت شهري در كشور ما محسوب مي شود در حالي كه ثابت شده است مداخله مستقيم و گسترده در بافت هاي فرسوده شهرها بسيار پرهزينه بوده و در عين حال سود اقتصاديي قابل توجهي نيز براي سرمايه گذاران در برندارد، كماكان با اجراي طرح هاي نوسازي، بافت و ساخت اجتماعي محلات مسكوني مورد مداخله و حتي محلات مجاور دستخوش تغييرات فراواني شده و به همين دليل بسياري از مواقع، طرح اي نوسازي با مقاومت هاي اجتماعي از سوي ساكنان روبرو مي شود كه هزينه اجراي اين طرح ها را افزايش داده است. بدين ترتيب عدم صرفه اقتصادي براي سرمايه گذاران و اثرات نوسازي بر بافت هاي اجتماعي و اقتصادي محلات و شهرها موجب شده تا جريان نوسازي كه در ابتدا با مداخلات گسترده دولتي بر محلات فرسوده تحميل مي گشت، به تدريج به سمت برنامه ريزي مشاركتي و استفاده از سرمايه اجتماعي محلات متمايل شود. ( عالي پور و بياباني مقدم 1390، 1 ) اهميـت سـرمايه اجتمـاعي در فرآينـد نوسـازي شـهري از آن جهت محسوستر خواهد بود كه مداخله در بافتهاي فرسوده در بيشتر موارد در ظرف مكـاني محلـه انجـام شده و لذا سرمايه هاي اجتماعي مـيتواننـد در درجـه اول، با توجه به مفهـوم محلـه و بـه دليـل مشـتركات، علايق و روابط چهـره بـه چهـره سـاكنان آن، در ايـن مكان نمود بيشتري داشـته باشـند و در عـين حـال بـا شــامل شــدن ارزشهــايي چــون اعتمــاد اجتمــاعي، همبستگي اجتماعي و يكپارچگي اجتماعي بـه عنـوان ظرفيتهاي دروني و ثـروتهـاي پنهـان در محـلات، يك اقدام غيرمتمركز و از پايين به بالا را نويـد بخـش باشند (نعمتي، 54:1389)

چکيده:

بافتهاي فرسوده- مديريت شهري-ساكنان- پايگاههاي اجتماعي-محله

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سعيد زنگنه شهركي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر احمد پوراحمد استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.