پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۱۲ دفاع:
۱۵۶۸ شناسه:
زينب صيقلاني دانشجو:
آسيب شناسي صور نوين تاسيس كشور در حقوق بين الملل عنوان فارسي:
Pathology of modern forms of the establishment of the country in international law عنوان انگليسي:

مروزه مسئله آسيب شناسي صور نوين تاسيس كشور در حقوق بين الملل براي دولت ها مسئله اي حائز اهميت است. صور نوين تاسيس كشور مفهومي است كه دولت ها كمتر قايل به كاربرد آن در بيانات ديپلماتيك و حقوقي خود هستند و بيشتر ترجيح مي دهند كه از واژه شورشي استفاده نمايند. از سوي ديگر واقعيات امروزي جامعه بين المللي كه شاهد جدايي هاي بسياري بوده است. ايجاب مي كند تا قواعد دقيق و روشني در رابطه با اين پديده وضع گردد. صور نوين تاسيس كشور ، به عنوان مسئله اي مبتلا به دوران ما و به عنوان پرونده اي گشوده بر روي ميز حقوقدانان بين المللي، ضرورت تحقيق پيش رو را محرز مي كند. در اين تحقيق مي بايستي به دو موضوع اساسي رسيدگي شود اول اينكه با تامل در رويه هاي بين المللي و اسناد بين المللي موجود، آسيب شناسي صور نوين تاسيس كشور در حقوق بين الملل را دريابيم تا از اين طريق اقوام مستحق جدايي و حكومت هاي مستحق سركوب را باز شناسيم. دوم اينكه در پس اين پاسخ ببينيم كه آيا مي توان از مفهوم آسيب شناسي صور نوين تاسيس كشور در حقوق بين الملل سخني به ميان آورد و اگر آري حدود و ثغور حقوق و تعهدات اين حوزه كدامند

چکيده:

صور نوين،آسيب شناسي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد باقر ميرعباسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر احمد مومني راد استاد مشاور:
دکتر حسين نواده توپچي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.