پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۲۹ دفاع:
۱۵۶۶ شناسه:
سارا بلخ دانشجو:
تاثير فناوري بر شكل گيري و توسعه قواعد حقوق بين الملل (مطالعه موردي: فناوري اطلاعات و ارتباطات) عنوان فارسي:
The impact of technology on foundation and development of international law (case study: information and communication technology) عنوان انگليسي:

فنآوري هاي اطلاعات و ارتباطات موجب تحولات چشم گيري در رابطه ميان دولت ها به عنوان تابعان درجه اول، سازمان هاي بين المللي و جوامع بين المللي شده اند كه از حقوقي به سيال شدن مرزها، تحول مفهوم حاكميت از سطحي بودن به سوي تحديد ارادي حاكميت، دسترسي آزاد به اطلاعات و ارتباطات سهل ميان جوامع و در نتيجه رشد دموكراسي و حقوق بشر از آن جمله مي باشد. در نتيجه رابطه ي قدرت در ميان تابعان درجه اول از يك سو و رابطه دولت ها با مردم دچار تحول شده است.

عدم آگاهي از تحولات ناشي از فنآوري، درك قدرت و رابطه ي آن جامعه ي بين الملل را مختل مي سازد. دولت ها در تلاش براي حداكثر سازي منافع خود گريزي جز درك واقعيات محيطي كه فناوري اطلاعات و ارتباطات آن را متحول ساخته است، ندارند. تنظيم رابطه ميان تابعان حقوق بين الملل بدون ملاحظات تحولات فناوري، جامعه ي بين الملل را با مشكل رابطه مواجه مي سازد و عدم درك دولت ها از تحولات بين الملل و رابطه جديد قدرت اين جامعه را دچار چالش و بحران هايي نموده است.

چکيده:

حقوق بين الملل، حاكميت دولت ها، فناوري، فناوري اطلاعات و ارتباطات

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسين نواده توپچي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حميد الهوئي نظري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.