پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۲/۲۰ دفاع:
۱۵۵۸ شناسه:
آزاده زماني جم دانشجو:
تاثير تمرينات پايه ژيمناستيك بر رشد حركتي، اختلالات رفتاري و ويژگي‌هاي رواني عصبي نوجوانان مبتلا به اوتيسم عنوان فارسي:
Effect of basic gymnastic exercises on motor development, behavioral disorders and neuropsychological characteristics of adolescents with autism عنوان انگليسي:

1چكيده:

هدف: هدف از انجام اين پژوهش بررسي تاثير آموزش تمرينات پايه ژيمناستيك بر رشد حركتي، اختلالات رفتاري و ويژگي هاي عصبي رواني كودكان7 تا14 ساله مبتلا به اوتيسم با عملكرد بالا مي باشد.

روش شناسي: اين پژوهش نيمه تجربي با طرح پيش آزمون-پس آزمون و گروه كنترل بود. 30 كودك (15پسر و 15دختر) با ميانگين سني 43/2±26/10 سال در اين مطالعه شركت داشتند. از كليه شركت كنندگان در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون ارزيابي رشد حركتي با آزمون برونينكس اوزرتسكي، بررسي اختلالات رفتاري و اجتماعي با آزمون وايلند و سنجش ويژگي هاي عصب رواني با آزمون كانرز انجام شد. پس از انجام پيش آزمون گروه تجربي تمرينات پايه يمناستيك را 16 هفته (3 جلسه 45 دقيقه ايي)، مجموعا 48 جلسه انجام دادند. بعد از اتمام جلسات تمرين ارزيابي ثانويه انجام شد. گروه كنترل در اين مدت هيچ مداخله تمريني دريافت نكرد.

يافته‌ها: بررسي تفاوت ميانگين دو گروه در مجموع امتيازات مهارت هاي حركتي به جز خرده مقياس هاي سرعت دويدن و چابكي، قدرت و سرعت پاسخ معنادار بود (P<0.05). در بررسي تاثير تمرين بر اختلالات رفتاري و رشد اجتماعي تمامي هشت خرده مقياس آزمون وايلند به طور معناداري افزايش يافتند (P<0.05). از سوي ديگر همه ويژگي هاي عصب روانشناختي بجز عملكردهاي زباني به طور معناداري بهبود يافته بودند(P<0.05).

نتيجه‌گيري: يافته هاي حاصل از اين تحقيق حاكي از آن است كه آموزش مهارت هاي پايه ژيمناستيك مي تواند به بهبود رشد حركتي كودكان مبتلا به اوتيسم با عملكرد بالا كمك كرده و همچنين از شدت اختلالات رفتاري و روانشناختي بكاهد.

چکيده:

اوتيسم، ژيمناستيك، رشد حركتي، اختلالات رفتاري، ويژگي‌هاي رواني عصبي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رسول حمايت طلب استاد راهنما:
دکتر محمود شيخ استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
دکتر فرناز ترابي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.