پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۱۵ دفاع:
۱۵۵۶ شناسه:
طناز سيدمحمدقوامي دانشجو:
ارائه رويكردي براي ارزيابي عملكرد كاركنان يك سازمان خدماتي با استفاده از تكنيك تصميم گيري چند معياره (مطالعه موردي) عنوان فارسي:
Evaluation of Human Resource Performance by MCDM Technique (Case Study) عنوان انگليسي:

ارزيابي كاركنان يكي از مؤثرترين ابزارهاي ارتقا، كارآمدي، توانمندسازي و به سازي نيروي انساني است كه اگر به نحو صحيح، علمي و با حسن نيت مورداستفاده قرار گيرد مي‌تواند علاوه بر رضايت كاركنان، منجر به شناخت وضعيت آنان و رفع كاستيها توسط مديران شود. بدين منظور، پژوهش حاضر با استفاده از مدل ارزيابي 360 درجه و روش‌هاي تصميم‌گيري ويكور و تاپسيس، ارزيابي عملكرد كاركنان سازمان بهداشت شمال غرب تهران را مورد بررسي و مطالعه قرار داده است. بنابراين در اين پژوهش، ابتدا معيارها و شاخص‌هاي مناسب و مرتبط با ويژگي كارمندان تعيين شد و وزن آنها با استفاده از روش AHP يا تحليل سلسله‌مراتبي و نظر خبرگان سازمان به دست آمد. سپس پرسشنامه‌ها با استفاده از روش 360 درجه در مقياس پنج ليكرت تدوين شد و ميان كاركنان سازمان بهداشت شمال غرب تهران توزيع شد. درنهايت پس از جمع‌آوري پرسشنامه‌ها، نتايج با استفاده از روش‌هاي ويكور و تاپسيس مورد ارزيابي قرار گرفت. سازمان بهداشت شمال غرب تهران داراي 867 نفر كارمند مي‌باشد كه 80 نفر آنها از كاركنان ستاد مركزي بهداشت شمال غرب مي‌باشند كه 40 نفر آنها مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند. مهم‌ترين نتيجه تحقيق حاكي از آن است كه نظام مذكور از ديدگاه كاركنان داراي اعتبار نمي‌باشد، يعني اين نظام فاقد اثربخشي لازم، جهت تحقق اهداف و انجام وظايف خود است و بيشتر جنبه تشريفاتي دارد. پيشنهاد شده است كه مديران در طراحي نظام ارزيابي عملكرد فاكتورهايي مانند نيازهاي آموزشي، حقوق و پاداش، ارتباطات و بازخورد و... را مدنظر قرار دهند تا بتوانند به اهداف از پيش تعيين‌شده و درنتيجه نظام كارآمد ارزيابي عملكرد، نائل گردند.

چکيده:

ارزيابي عملكرد كاركنان، ارزيابي عملكرد سازمان خدماتي، روش 360 درجه، ويكور، تاپسيس، ارزيابي عملكرد كاركنان بهداشت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي بزرگي اميري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.