پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۵ دفاع:
۱۵۵۳ شناسه:
بهارك سفيدگران دانشجو:
ارائه الگوي برنامه توسعه فردي مديران منابع انساني در صنعت بانكداري (مورد مطالعه: بانك رفاه) عنوان فارسي:
Model for Individual Development Plan of human resource managers in the banking industry عنوان انگليسي:

چكيده

امروزه مديران، بويژه مديران منابع انساني به عنوان شاخص‌ترين هدايت‌كننده برنامه‌هاي توسعه شناخته مي‌شوند و درصورتي مي‌توانند اين مهم را به شيوه‌اي مطلوب اجرايي نمايند كه خود، برخوردار از روحيه يادگيري بوده و برنامه‌اي مدون براي طي مسير توسعه و تعالي فردي داشته باشند. در كشور ما علي‌رغم توجه به مقوله توسعه مديران در حوزه‌هاي مختلف، رويكرد تعيين چگونگي تحقق اين توسعه با درنظرداشتن شايستگي‌هاي اختصاصي مرتبط با حوزه سازماني و فضاي كسب و كار، چندان ملحوظ نظر قرار نگرفته است و اين موضوع در سيستم بانكي نيز مغفول مانده است. اين پژوهش با هدف ارائه الگوي برنامه توسعه فردي مديران منابع انساني صنعت بانكداري و تبيين اجزا و مولفه‌هاي برنامه توسعه و روابط ميان آنها صورت پذيرفته و تلاش شده است علاوه بر حصول هدف اصلي تحقيق، دستيابي به اهداف فرعي متناظر با پرسش‌هاي تحقيق اعم از دستيابي به الگوي شايستگي مديران منابع انساني صنعت بانكداري، تبيين شيوه سنجش شايستگي‌ها و نيازهاي توسعه‌اي و ارائه روش‌هاي يادگيري متناسب براي مديران منابع انساني در بانك‌ها نيز مورد توجه قرار گيرد. براي ارائه اين چارچوب نخست؛ پيشينه موضوع، مدل‌ها، ديدگاه‌ها و تحقيقات مختلف درخصوص برنامه توسعه فردي به صورت گسترده مورد مطالعه قرار گرفت و با بهره‌گيري از نتايج اين گام مدل اوليه طراحي گرديد. سپس با 14 نفر از مديران ارشد منابع انساني سيستم بانكي مصاحبه‌هاي نيمه‌ساختاريافته صورت پذيرفت و داده‌هاي حاصل با روش تحليل تم و با بهره جستن از نرم افزار QSR Nvivo تحليل شد. در ادامه مصاحبه گروهي در قالب تشكيل گروه كانوني با حضور 6 نفر از متخصصين منابع انساني در صنعت بانكداري و اساتيد صاحبنظر در اين حوزه براي اعتباربخشي به چارچوب الگوي پيشنهادي انجام گرفت و در نهايت به منظور اعتباردهي و اولويت‌بندي مولفه‌هاي مزبور، توزيع پرسشنامه بين 32 نفر از مديران عالي منابع انساني نظام بانكي به عنوان گام ديگر پژوهش مد‌نظر قرار گرفته است. در الگوي ارائه شده در اين پژوهش عوامل تاثيرگذار (استراتژي، فرهنگ و بافت سازماني)، عوامل موفقيت (الزامات سازماني، الزامات طراحي و الزامات فردي) و نتايج (شناختي، نگرشي، مهارتي و عملكردي) به عنوان مولفه‌هاي برنامه توسعه فردي معين شده است. همچنين شايستگي‌هاي موردانتظار و محورهاي قابل توسعه مبتني بر شايستگي در مديران منابع انساني صنعت بانكداري شناسايي و چگونگي تحقق اقدامات توسعه‌اي تبيين شده است.

چکيده:

منابع انساني، شايستگي‌، برنامه توسعه فردي، توسعه مديران منابع انساني، صنعت بانكداري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر آرين قلي پور استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمدعلي شاه حسيني استاد مشاور:
دکتر ابوالحسن فقيهي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۷

فصلنامه علوم مديريت ايران

51/

تبيين ابعاد توسعه مديران منابع انساني نظام بانكي مبتني‌بر شايستگي: كاربرد تحليل تم

آرين قلي‌پور، ابوالحسن فقيهي، محمد علي شاه حسيني، بهارك سفيدگران

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.