پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۰/۱۱ دفاع:
۱۵۵۲ شناسه:
حامد بزرگ خو دانشجو:
ارائه الگويي براي تقويت برند ملي ايران در راستاي ارتقاي هويت رقابتي عنوان فارسي:
Model for nation brand strengthening in order to improve the competitiveness of Iranian companies عنوان انگليسي:

با ظهور عصر ارتباطات، كشورها به طور فزاينده‏اي از تصويري كه از خود بر جاي گذاشته اند و همچنين از تصوير ديگران، شناخت پيدا كرده و در پاسخ به آن سعي كرده تا با مديريت تبليغات و به كارگيري وسيله ‏هاي نوين روابط عمومي، وجهه كشور خود را درسطح جهان بهبود بخشند. نقش برندملي، در تصوير ذهني مردم ديگر كشورها و در نهايت ارزيابي كلي اين افراد از آن كشور و محصولات آن، موضوعي بوده كه در سال‌هاي اخير مورد توجه محققان زيادي قرار گرفته است. مي‌توان گفت كه در راستاي تقويت برندملي و كاهش اثرات عامل‌هاي تضعيف كننده برندملي كشور، نيازمند توجه ويژه‌اي به برندملي و راهبردهاي مرتبط با آن هستيم.

پژوهش حاضر تركيبي بوده كه از دو بخش كيفي و كمي تشكيل شده است. اطلاعات مورد نياز در بخش كيفي در دو مرحله گردآوري شده اند. در ابتدا به جمع آوري اطلاعات حاصل از مقالات و منابع علمي مرتبط با حوزه تحقيق مبادرت شده (به منظور تحليل در بخش فراتركيب) و در ادامه و به منظور جامعيت بيشتر مدل تحقيق از مصاحبه نيمه ساختاريافته بهره گيري شده است (پس از 8 مصاحبه با اساتيد دانشگاه و مديران اشباع نظري حاصل شد) و داده‌هاي بدست آمده، با بهره گيري از تكنيك تحليل تم مورد تحليل قرار گرفته اند. پس از شناسايي عامل‌هاي اصلي و تدوين مدل تحقيق، در ادامه و در بخش كمي تحليل داده ها، از داده هاي بدست آمده از پرسشنامه محقق ساخته به منظور اولويت بندي عوامل موثر بر تقويت برندملي بهره‌گيري شده است (با استفاده از روش مقايسه زوجي). جامعه نمونه اين بخش مشتمل بر كارشناسان و مديران شركت هاي صادركننده مواد شوينده و بهداشتي ايراني بوده كه با استفاده از روش نمونه گيري قضاوتي مورد انتخاب قرار گرفته (تعداد 8 نفر) و با بهره گيري از روش مقايسه زوجي، اولويت‌بندي شده اند. باتوجه به يافته هاي تحقيق، اولويت بندي عامل‌هاي اثرگذار بر تقويت برندملي ايران به ترتيب شامل: ظرفيت هاي فرهنگي و تاريخي، ظرفيت هاي گردشگري، رفاه، محصولات و خدمات، ظرفيت هاي طبيعي و جغرافيايي، حكومت و ساختار سياسي، ظرفيت هاي انساني، ظرفيت هاي اقتصادي بوده است

چکيده:

برند، برند ملي، هويت رقابتي،ارتقاي هويت رقابتي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مسعود كيماسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد مشاور:
دکتر محمدصالح تركستاني استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع
۱۳۹۷

مطالعات رفتار مصرف كننده

5 (2)/

شناسايي و اولويت بندي عوامل تاثيرگذار بر برندملي ايران با رويكرد رفتار شناختي مصرف كننده

حامد بزرگ خو، مسعود كيماسي، محمد رحيم اسفيداني، محمدصالح تركستاني

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.