پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۴/۱۲ دفاع:
۱۵۴۶ شناسه:
سميه زياري دانشجو:
الگوي تامين مسكن گروههاي كم درآمد در شهرهاي با رشد شتابان (مطالعه موردي : شهر كرج) عنوان فارسي:
The Pattern for providing the Income Groups Housing in the Cities with Rapid Growth : Case Study of Karaj City عنوان انگليسي:

هدف از ارائه رساله،الگوي تأمين مسكن گروه‌هاي كم‌درآمددرشهرهاي بارشدشتابان شهري :مطالعه موردي شهركرج است. روش تحقيق " توصيفي تحليلي"است ، محدوده پژوهش محدوده قانوني شهر كرج و متغيرهاي كمي و كيفي مسكن و گروه‌ها كم‌درآمد (دهك‌هاي 3 ،4 ،5 و6) ومسكن پايدار مي‌باشد.گردآوري اطلاعات از طريق آمار سرشماري و نفوس سال 1345 ،1355، 1365 ،1375 ،1385 و عمدتاً 1390 و سپس با بهره‌گيري از سه جامعه آماري و حجم نمونه‌هاي مختلف و با روش تصادفي انجام مي‌گردد. براي انجام پژوهش از مدل‌هاي متعددي استفاده‌شده است. شهر كرج در سال 1335 داراي 14526 نفر جمعيت بوده كه به علت قرارگيري در منطقه شهري تهران تاكنون مهاجرت‌هاي وسيعي را جذب نموده و در سال 1390 داراي 1614000 نفر جمعيت و داراي سه هسته بزرگ كرج قديم ،مهرشهر، فرديس مي‌باشد. نتايج بررسي از مسكن پايدار در شهر كرج با بهره‌گيري از شاخص‌هاي كالبدي، اجتماعي، اقتصادي و زيست ‌محيطي حاكي از آن است كه مناطق 12 گانه كرج در سه سطح پايدار، نيمه پايدار و ناپايدار قابل‌تقسيم بندي است. مناطق 4، 7، 8، 12 به‌عنوان مناطق پايدار،مناطق 1، 5، 6 و 12 جز مناطق نيمه پايدار و مناطق 2، 3، 9 و 10 در زمره مناطق شهري ناپايدار كرج به لحاظ مسكن قرار مي‌گيرند. وضعيت دهك‌هاي آسيب‌پذير و كم‌درآمد در خصوص شاخص‌هاي مسكن و به‌خصوص توان تأمين مسكن پايدار نسبت به گروه‌هاي متوسط و پردرآمد بسيار پايين مي‌باشد. اكثريت خانوار داراي واحد مسكوني 51 – 75 مترمربع رادارند (با 4/30 درصد).دهك‌هاي 1 و2 (فقير يا آسيب‌پذير) توان تأمين 15 تا18 مترمربع و دهك‌هاي كم‌درآمد(3، 4 ، 5، 6) توان تأمين 42 تا 48 مترمربع مسكن را دارند. اين شاخص براي كل شهر كرج 43 مترمربع است. در سال 1390، حدود77 درصد خانوارهاي شهر كرج زيرخط فقر نسبي قرار دارند. درواقع تعداد خانوار كم‌درآمد در شهر كرج در سال 1390 برابر 207084 خانوار است . پيش‌بيني مي‌شود در افق 1395، 1400، 1405 و1410 به ترتيب به 231532 ، 251645 ،265794 ، 289594 واحد مسكوني براي گروه‌هاي كم‌درآمد نياز است.. نتايج بررسي فرضيه‌ها نشان مي‌دهد كه طي 50 سال گذشته شاخص‌هاي تصرف مسكن در شهر كرج بهبوديافته ولي هنوز بخش عظيمي از واحدهاي مسكوني كرج در طبقه ناپايدار قرار دارد. درمجموع جهت تأمين مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد، راهبردها، سياست‌هاي مشخصي وجود نداشته است. در پايان با بهره‌گيري از الگوي متاسوات مبادرت به ارائه راهبردها و سپس الگوي تأمين مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد شده است.الگوي تامين مسكن گروههاي كم درآمددرشهركرج ازطريق تعيين گروههاي كم درآمد، درآمدخانوار،حجم سكونتي،زمين موردنياز،برآوردخانوارومسكن موردنياز،هزينه هاي ساخت،ميزان آورده متقاضي، تعيين منابع مالي،تسهيلات بانكي، كمك هاي دولت ويارانه انجام مي گردد..خانوارهاي كم‌درآمد با توجه به دريافت تسهيلات قرض‌الحسنه، همچنان نيازمند كمك دولت هستند. تا دولت مابه‌التفاوت هزينه مسكن را به‌عنوان كمك بلاعوض پرداخت نمايد، يا از طريق پرداخت يارانه از محل يارانه مسكن و يا از طريق خط اعتباري بانك مركزي تأمين كند. اما با توجه به توان مالي محدود دولت كمك بلاعوض روي زمين متمركز شده است، كه توسط دولت يا شهرداري در اختيار سازندگان واحدهاي مسكوني قرارمي گيرد. اراضي مناسبي كه در اختيار دولت و مسكن شهرسازي قرار دارد، اين امر انجام شدني است.پرداخت وام قرض‌الحسنه با كارمزد 4درصد به متقاضيان كم‌درآمد انجام مي پذيرد.ميزان آورده متقاضي در دهك شش– 30درصد ، دهك پنج- 25 درصد، در دهك چهار 15 درصد و در دهك سوم 10 درصد قيمت تمام‌شده مسكن در نظر گرفته‌شده است. نيازهاي اساسي يك واحد مسكوني در جهت تأمين مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد تأمين آب و برق و گاز كه قبل از ساخت واحد مسكوني ازطريق درخواست شوراي مسكن استان البرزوسپس در شوراي عالي معماري و شهرسازي كه متشكل از ادارات، سازمان‌ها، وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط مي‌باشد، مطرح و پس از تأييد اقدام به ساخت مي‌شود. درواقع يك ساختار مديريتي تشكيل شوراي مسكن در سطح استان البرزتاسيس گرددتا امورمدبريتي تامين مسكن گروههاي كم درآمد را هدايت نمايد.

واژگان كليدي: مسكن پايدار، گروه‌هاي فقير و آسيب‌پذير، گروه‌هاي كم‌درآمد، دهك‌هاي درآمدي،الگوي مسكن كم‌درآمدها، شهر كرج.

چکيده:

مسكن، گروه هاي كم درآمد، شهر كرج

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رحمت اله فرهودي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر احمد پوراحمد استاد مشاور:
دکتر حسين حاتمي نژاد استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.