پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۸/۲۳ دفاع:
۱۵۴۵ شناسه:
سودابه رادفرد دانشجو:
طراحي مدل توانمندسازي استراتژيك منابع انساني در سازمانهاي ارتباطاتي و رسانه‌اي دولتي عنوان فارسي:
Developing an strategic model for empovering the human resource in media organizations عنوان انگليسي:

هدف اصلي اين پژوهش توصيفي- پيمايشي طراحي مدل توانمندسازي استراتژيك منايع انساني (كارشناسان فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي) در سازمان‌هاي رسانه‌اي و ارتباطاتي دولتي مي‌باشد. جامعه آماري اين پژوهش خبرگان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي مي‌باشند. در اين پژوهش جهت شناسايي ابعاد هر مولفه علاوه بر مطالعه اسنادي از تكنيك دلفي جهت پالايش مولفه‌ها بهره گرفته شده است، نظرسنجي بعمل آمده در سه مرحله انجام گرفته است. جهت تعيين روايي پرسشنامه از روايي صوري و محتوايي، روايي همگرا و روايي افتراقي (معيار فورنل- لاكر) استفاده‌ شد و پايايي آن نيز براساس تحليل مؤلفه‌هاي اصلي، آلفاي كرونباخ، ʃ ديلون- گلدشتاين و پايايي معرف‌ها محاسبه گرديد كه نتايج حاكي از پايايي مناسب ابزار اندازه‌گيري مي-باشد. تجزيه و تحليل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهاي SPSS19 وSmartPLS3 در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي صورت گرفت. براي آزمون فرضيات از تحليل مدل‌يابي معادله ساختاري (SEM) و كمترين مربعات بخشي (PLS)، كه بر روي واريانس بين سازه‌ها تمركز كرده استفاده شد. يافته‌ها نشان دهنده ارتباط معني‌دار بين مولفه استراتژيك با مولفه فردي؛ مولفه استراتژيك با مولفه سازماني؛ مولفه اقتصادي با مولفه فردي؛ مولفه سازماني با مولفه توانمندسازي منابع انساني و نهايتا مولفه فردي با مولفه توانمندسازي منابع انساني مي‌باشند. مدل مورد بررسي 6/98 درصد از واريانس توانمندسازي منابع انساني، 9/99 درصد از واريانس مولفه فردي و 4/96 درصد از واريانس مولفه سازماني را تبيين نمود.

چکيده:

منابع انساني، توانمندسازي استراتژيك، روش دلفي، مدل معادلات ساختاري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اكبر فرهنگي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر علي ربيعي استاد مشاور:
دکتر طاهر روشندل اربطاني استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.