پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۹ دفاع:
۱۵۴۳ شناسه:
ناهيد احمري دانشجو:
مدل‌سازي رياضي جديد براي زمان‌بندي از مدار خارج شدن نيروگاه‌هاي هسته‌اي عنوان فارسي:
A New Mathematical Model for Scheduling the Outages of Nuclear Power Plants عنوان انگليسي:

چكيده

با توجه به اين‌كه نيروگاه‌هاي هسته‌اي در زمان سوخت‌گذاري و يا دوره تعميرات، برق توليد نمي‌كنند، لازم است يك برنامه‌ريزي دقيق و مشخص براي خاموشي نيروگاه‌هاي هسته‌اي انجام پذيرد تا ميزان تقاضاي برق از نيروگاه‌هاي هسته‌اي در حال كار و نيروگاه‌هاي غير‌هسته‌اي تامين گردد. به همين منظور، مساله اصلي اين پژوهش عبارت است از تدوين يك مدل رياضي به‌منظور برنامه‌ريزي زمان تعميرات اساسي و تعويض سوخت نيروگاه‌هاي هسته‌اي به گونه‌اي كه در هر لحظه ميزان توليد انرژي با ميزان مصرف (تقاضاي) آن برابر باشد. در همين راستا، پس از تعريف پارامترها و متغيرهاي مدل، قيود و محدوديت‌هاي مساله نيز عنوان گرديد و در نهايت تابع هدف هزينه معرفي شد تا با توجه به محدوديت‌هاي مسئله كمينه شود. براي حل مدل، ابتدا مسئله به دو زيرمسئله تفكيك شده است. در مرحله نخست زمان‌هاي تقريبي خاموشي نيروگاه‌هاي هسته‌اي تعيين شده و در مرحله بعدي با توجه به زمان‌هاي خاموشي مرحله اول، تابع هدف كمينه مي‌گردد. زيرمسئله تعيين زمان‌هاي محتمل خاموشي نيروگاه‌هاي هسته‌اي به كمك نرم‌افزار MATLAB حل ‌گرديد و براي حل زيرمسئله كمينه كردن تابع هدف از نرم‌افزار GAMS و روش حل MIP استفاده ‌شد. نتايج نشان مي‌دهد مدل رياضي توانايي ارائه يك برنامه مناسب براي زمان‌بندي خارج شدن نيروگاه هسته‌اي از مدار را دارد و نوسان‌هاي بار شبكه تقاضا بيش‌تر از طريق نيروگاه‌هاي غير هسته‌اي جبران مي‌شود و قدرت نيروگاه‌هاي هسته‌اي همان‌طور كه انتظار مي‌رود، بجز زمان خاموشي خيلي دست‌خوش تغييرات نمي‌گردد.

واژگان كليدي: مدل‌سازي رياضي، زمان‌بندي خاموشي نيروگاه‌هاي هسته‌اي، روش MIP، GAMS.

چکيده:

مدل‌سازي رياضي، زمان‌بندي خاموشي نيروگاه‌هاي هسته‌اي، روش MIP، GAMS.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدمهدي نصيري خوانساري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.