پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۴/۱۳ دفاع:
۱۵۳۹ شناسه:
علي اظهري دانشجو:
تاثير بازخورد مقايسه اي-اجتماعي و خود- مقايسه اي بر اكتساب و تحكيم يك مهارت ادراكي-حركتي عنوان فارسي:
Effect of the social-comparative and self-comparative feedback on acquisition and consolidation of a perceptual-motor skill عنوان انگليسي:

اين تحقيق با هدف تعيين تاثير بازخورد مقايسه اي- اجتماعي و خود- مقايسه اي بر اكتساب و تحكيم يك مهارت ادراكي- حركتي همانند مهارت سرويس بلند هدفدار بدمينتون در دانش آموزان پسر دبيرستاني صورت گرفت. در اين تحقيق تعداد 72 دانش آموز دبيرستاني به عنوان نمونه هاي آماري بصورت تصادفي در شش گروه 12 نفري بازخورد مقايسه- اجتماعي (مثبت، منفي و واقعي) و بازخورد خود- مقايسه اي (مثبت، منفي و واقعي) قرار گرفتند. پس از ثبت امتيازات پيش آزمون، در مرحله اكتساب كه پنج روز به طول انجاميد، آزمودني ها در هر روز تعداد ده بلوك سه تايي سرويس بلند بدمينتون را اجرا كردند كه گروههاي بازخورد مقايسه اي اجتماعي پس از هر بلوك بازخورد ميانگين امتيازات خود را نسبت به ميانگين كل امتيازات بلوك قبلي گروهي كه متعلق به آن بودند بصورت مثبت، منفي و واقعي دريافت كردند و گروههاي بازخورد خود- مقايسه اي نيز پس از هر بلوك بازخورد ميانگين امتيازات خود را نسبت به امتيازات بلوك قبلي دريافت نمودند. آزمون يادداري نيز بعد از 72 ساعت بي تمريني همانند پيش آزمون اجرا شد. پس از بررسي نرمال بودن داده ها و همگني واريانس ها به منظور تحليل داده ها از آزمون هاي تحليل واريانس و آزمونهاي تعقيبي در سطح معني داري 05/0 استفاده شد. نتايج تحليل نشان داد كه در مراحل اكتساب و تحكيم يادگيري تفاوت معني داري بين گروههاي بازخورد خود- مقايسه اي و بازخورد مقايسه اي- اجتماعي وجود ندارد. در مرحله اكتساب تفاوت معني داري بين گروههاي بازخورد مثبت، منفي و واقعي وجود نداشت ولي در مرحله تحكيم يادگيري اختلاف معني داري بين گروه بازخورد مثبت با گروه بازخورد منفي و واقعي وجود داشت در حالي كه اختلاف بين بازخورد منفي و واقعي معني دار نبود. يافته هاي تحقيق بيانگر اين است كه بازخورد مقايسه اي- اجتماعي و خود- مقايسه اي مثبت به عنوان يك عامل انگيزشي در تحكيم يادگيري يك مهارت ادراكي- حركتي همانند سرويس بلند هدفدار بدمينتون موثر بوده و به لحاظ ميزان تاثير تفاوتي بين آنها وجود ندارد.

چکيده:

بازخورد انگيزشي، بازخورد خود- مقايسه اي، بازخورد مقايسه اي-اجتماعي، تحكيم يادگيري، سرويس بدمينتون

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رسول حمايت طلب استاد راهنما:
دکتر محمود شيخ استاد راهنماي دوم:
دکتر الهه عرب عامري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.