پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۱۵ دفاع:
۱۵۳۷ شناسه:
رفيعه طبيبي دانشجو:
ارائه رويكردي براي ارزيابي عملكرد يك سازمان توليدي (مطالعه موردي،شركت شكوه بناب) عنوان فارسي:
Presenting an approach to evaluate the performance of a manufacturing organization (Case Study,Shokooh Bonab Co.) عنوان انگليسي:

سازمان‌ها به منظور آگاهي از ميزان مطلوبيت و كيفيت فعاليت‌هاي خود بالاخص در محيط‌هاي پيچيده و پويا، نياز به يك نظام ارزيابي دارند تا وضعيت كنوني آن‌ها را بررسي نموده و در راستاي آن بهبودهاي لازم را اعمال و عملكرد خود را بهبود بخشند. بدين منظور در اين تحقيق از روش كارت ‌امتيازي متوازن براي تعيين معيارها در 4 منظر مالي، مشتري، فرآيندهاي داخلي و رشد و يادگيري استفاده شده‌است. براي انتخاب معيارهاي مناسب با سيستم توليدي مورد مطالعه، از روش دلفي استفاده شده‌است. با بهره گيري از روش دلفي برخي از معيارها با نظر خبرگان حذف گرديدند. پس از انتخاب معيارها، وزن دهي آن‌ها با استفاده از روش تحليل شبكه‌‌اي فرآيند فازي انجام گرفت.

با استفاده از اطلاعات موجود امتياز شركت برابر با 0.48 بدست آمد در ادامه كار به منظور بهبود فعاليت‌هاي شركت، از روش SWOT براي تعيين استراتژي‌هاي بهبود‌دهنده شركت استفاده شد. همچنين نتايج حاصل از تحليل شبكه‌اي فرآيند فازي نشان داد كه شاخص‌هاي مالي بيشترين تأثير و فرآيندهاي داخلي و مشتري رتبه هاي بعدي را بر عملكرد شركت دارند در صورتي كه شاخص هاي رشد و يادگيري تأثيري كمتري بر عملكرد شركت دارند.

چکيده:

ارزيابي عملكرد، كارت امتيازي متوازن، تحليل شبكه‌‌اي فرآيند فازي، SWOT

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي بزرگي اميري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.