پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۱۵ دفاع:
۱۵۳۰ شناسه:
زهرا اشراقي نيا دانشجو:
تاثير حقوق بشر بر توانمندسازي زنان باتاكيد برنسل دوم حقوق بشر عنوان فارسي:
2- انگليسي: The impact of human rights on women empowerment عنوان انگليسي:

«توانمندسازي زنان» فرآيندي است كه طي آن زنان از نياز و خواسته هاي دروني خود آگاه مي شوند. اين عامل زنان را در دستيابي به اهداف خود ياري مي نمايد و براي عملي كردن خواسته هايشان به آنها توانايي لازم را مي دهد.اين درحالي است كه حقوق بشر براي توانمند نمودن زنان تمهيداني را فراهم كرده است كه در نتيجه آن جوامع بين المللي توسعه خواهند يافت. اين پژوهش با روش توصيفي همبستگي و با استفاده از منابع كتابخانه اي تلاش مي نمايد تا راهكارهاي حقوق بشري را جهت توانمندسازي زنان در عرصه هاي مختلف جامعه ارايه كند.

چکيده:

حقوق بشر، توانمندسازي زنان، حق به توسعه، حقوق سياسي مدني، حقوق اجتماعي-اقتصادي و فرهنگي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسين نواده توپچي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.