پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۱۵ دفاع:
۱۵۲۶ شناسه:
الناز شيرزاده دانشجو:
حقوق بشر وچالش هاي هزاره سوم (مطالعه موردي:آب سالم براي همه) عنوان فارسي:
Human Rights and the challenges of the third millenium(case study:safe water for all) عنوان انگليسي:

دستيابي به آب سالم جزو چالش هاي جامعه ي بين المللي به ويژه در ميان كشورهاي در حال توسعه وكمتر توسعه يافته است ،به گونه اي كه در عداد چالش هاي هزاره سوم مطرح شده است .اصول حقوق بشر در حوزه حق حيات و حق توسعه بشر توجه ويژه اي به اين مهم كرده است كه تحقق آنها پاسخگوي چنين نيازي محسوب مي شود.

كمبود آب سالم در اقليم ها موجب منازعات قومي ،مذهبي و تنش هاي بين المللي ميان كشورهاي همسايه نيازمند به آب و كشورهاي داراي حوزه آبريز ميشود.بدون آب آشاميدني سالم، ظهور تمدن هاي و توسعه آنها از ميان مي رود. با توجه به خشكسالي هاي ممتد و تغييرات آب وهوايي ،معضل كمبود آب سالم جوامع ملي متعددي را با مشكلات جدي در خصوص اداره جامعه ملي وبرقراري ارتباط منطقي با كشورهاي مرتبط با حوزه هاي آبي مواجه ميكند

چکيده:

حقوق بشر.آب سالم.چالش هاي هزاره سوم

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسين نواده توپچي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.