پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۰/۲۶ دفاع:
۱۵۲۰ شناسه:
سيدمصطفي هاشمي دانشجو:
شيوه هاي حل و فصل اختلاف در حقوق بين المللي درياها با تاكيد بر ارائه شيوه مناسب براي جمهوري اسلامي ايران عنوان فارسي:
Dispute Settlment Methods in Maritime Law in the framework of Maritime Conventions and judgemnts of Judicial and Arbitation Courts عنوان انگليسي:

امروزه دريا و دسترسي به آن از موهبتها و مزيتهاي انكار ناپذير براي كشورها به شمار مي رود و به تبع آن حقوق درياها نيز يكي از شاخه هاي اصلي حقوق بين الملل عمومي قلمداد مي گردد. بهره برداري و حاكميت بر درياها نيز همواره يكي از موضوعات اصلي اختلافات بين كشورها بوده است تا جاييكه اين اختلافات شمار زيادي از آراي محاكم قضايي و داوري را به خود اختصاص داده اند. امروزه مكانيزمهاي متعددي براي حل و فصل اختلافات در كنوانسيون بين المللي حقوق درياها 1982 پيش بيني شده است كه به دليل وجود مراجع متعدد براي رسيدگي، محدويتها و استثنائاتي مترتب بر آنها از پيچيدگي هايي زيادي برخوردار است كه نيازمند واكاوي و بررسي موشكافانه مي باشد. در اين تحقيق ضمن تبيين مفهوم يك اختلاف بين المللي به بررسي و واكاوي انواع شيوه هاي حل اختلاف در عرصه حقوق درياها كه عمدتا در كنوانسيون مذكور پيش بيني شده پرداخته شده است. تحقيق حاضر در پرتوي اسناد و كنوانسيونهاي بين المللي مربوط به حقوق درياها و نيز آراي صادره از سوي مراجع داوري و دادگستري صورت گرفته است. به لحاظ اينكه كشور ايران نيز يكي از كشورهاي دريايي به شمار مي آيد، يكي از محورهاي اصلي اين تحقيق ارائه بهترين شيوه از ميان شيوه هاي حل و فصل اختلاف در حوزه حقوق درياها براي جمهوري اسلامي ايران بوده است. با توجه به يافته هاي تحقيق و بررسي و واكاوي مكانيزمهاي موجود در زمينه حقوق درياها كه در كنوانسيون پيش بيني شده است، بهترين شيوه و مناسب ترين گزينه براي جمهوري اسلامي ايران انتخاب ديوان بين المللي حقوق درياها براي حل و فصل اختلافات با ساير كشورها پيشنهاد شده است.

چکيده:

حقوق درياها، حل و فصل اختلافات، كنوانسيون بين المللي حقوق درياها، ديوان بين المللي حقوق درياها، ديوان بين المللي دادگستري، داوري.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيد باقر ميرعباسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر احمد مومني راد استاد مشاور:
دکتر حسين نواده توپچي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

حقوق بين المللي

/

بررسي اعمال دكترين "پيوند واقعي" (Genuine Link) در اعطاي تابعيت به كشتي توسط كشور صاحب پرچم

سيد مصطفي هاشمي

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.