پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳ دفاع:
۱۵۱۸ شناسه:
طاهره رحمتي دانشجو:
طراحي و تدوين برنامه استراتژيك معاونت توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي و اجراي آن بر اساس BSC عنوان فارسي:
Designing and development of strategic plan for vice-championship based on the BSC model عنوان انگليسي:

چكيده

هدف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ طراحي و تدوين برنامه استراتژيك معاونت توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي و اجراي آن بر ‏اساس مدل ‏BSCمي باشد. ‏روش تحقيق كيفي است كه بر مبناي اهداف تحقيق در رديف تحقيقات كاربردي و نياز ‏محورقرار دارد‏‎.‎‏ نحوه ‏گردآوري اطلاعات،‎ ‎استفاده از پرسشنامه باز و مصاحبه نيم ساختار يافته براي كسب نظرات ‏اعضاي گروه هاي كانوني و در نهايت ‏براي بررسي و تصويب نهايي از نظرات اعضاي شوراي راهبري استفاده ‏شد. ‏نمونه تحقيق شامل روساي فدراسيونها،‎ ‎نواب رئيس ‏فدراسيونها،‎ ‎رئيس معاونت توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي و ‏رئيس معاونت اموربانوان، مديران كل و تعدادي از كارشناسان ‏معاونت توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي كه به ‏صورت كل شمار 30 نفر در نظر گرفته شد. پس از تجزيه و تحليل نقاط قوت،‎ ‎ضعف،‎ ‎فرصت و تهديد وتشكيل ‏ماتريس ارزيابي هر يك از عوامل داخلي و خارجي، محرز شد كه معاونت توسعه ورزش قهرماني و ‏حرفه اي از نظر ‏موقعيت استراتژيك در منطقه ‏WO‏ قرار دارد.‏‎ ‎با اين وجود ،تمامي يازده راهبرد تدوين شده براي تحقق رسالت ‏آن ‏انتخاب شدند. مي توان اذعان داشت كه معاونت توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي با اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ‏روﺑﺮو و ﮐﺎﻫﺶ ﺿﻌﻒ ‏ﻫﺎي دروﻧﯽ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮاﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ سازماني ‏ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.‏

همچنين يافته هاي اين تحقيق نشان داد كه معاونت توسعه ورزش قهرماني و حرفه اي داراي 4 منظرمالي، مشتري، ‏فرايندهاي داخلي و يادگيري و رشد مي باشد. يك استراتژي در منظر مالي، سه استراتژي در منظر مشتري، سه ‏استراتژي درمنظرفرايندهاي داخلي و چهار استراتژي در منظر يادگيري و رشد وجود دارد.داراي 38 اهداف ‏استراتژيك (4 اهداف در مالي، 10 اهداف مشتري،11 اهداف فرايندهاي داخلي و 13 اهداف در يادگيري و رشد) ؛ ‏‏38 سنجه(4 سنجه مالي، 10 سنجه مشتري،11 سنجه فرايندهاي داخلي و 13 سنجه در يادگيري و رشد) و 63 ‏اقدامات و ابتكارات(7 اقدام در مالي،18 اقدام در مشتري، 18 اقدام در فرايندهاي داخلي و 20 اقدام در يادگيري و ‏رشد) مي باشد.‏

واژگان كليدي:‏

برنامه استراتژيك، ورزش قهرماني، مدل ‏BSC

چکيده:

برنامه استراتژيك،ورزش قهرماني،مدل BSC

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدنصراله سجادي استاد راهنما:
دکتر مهرزاد حميدي استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد خبيري استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.