پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۲۲ دفاع:
۱۵۱۷ شناسه:
علي كاظم زاده دانشجو:
امر به معروف و نهي از منكرمردم نسبت به حكومت و زمامداران در نظام حقوقي عنوان فارسي:
The limitaion and boundaries for AMRE BE MAROF VA NAHY AZ MONKAR from the side of the citizens, beginning from oral warnings to citizenship in-obedience based on Islamic Republic of Iran constitution عنوان انگليسي:

بطور كلي مي توان گفت كه امر به معروف و نهي از منكر يك اصل پذيرفته شده در اسلام و به تبع آن در ايران مي باشد اين امر در آيات متعددي در قرآن كريم آمده است در آيه 104 سوره آل عمران، خداوند فرموده « بايد از ميان شما ، جمعي دعوت به نيكي ، و امر به معروف و نهي از منكر كنند! و آنها همان رستگارانند » و در آيات 110 و 114 همان سوره خطاب به مسلمانان مي فرمايد شما بخاطر امر به معروف و نهي از منكر مي كنيد بهترين امت من بوديد. علاوه بر آيات مذكور در آيه 71 سوره توبه نيز به اين مفهوم تاكيد فرموده است همانطور كه ملاحظه مي گردد فريضه امر به معروف و نهي از منكر در اسلام بويژه در كتاب مقدس قرآن از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي سال 1357 كه نظام جمهوري اسلامي در ايران شكل گرفت و قانون اساسي تصويب گرديد اين امر در اصل هشتم قانون اساسي تصريح شد. در اسلام امر به معروف و نهي از منكر داراي سه وجه مي باشد فريضه‌اي است همگاني و متقابل بر عهده : 1- مردم نسبت به يكديگر 2- دولت نسبت به مردم 3- مردم نسبت به دولت، در واقع مثلثي است كه هر يك از اضلاع آن با ديگري برابري مي كند و هيچ كدام از اضلاع آن بر ديگري رجحان ندارد براي اصلاح درست جامعه و ايجاد توازن و انسجام در يك نظام سياسي و اجتماعي مي بايست هر سه بعد آن يكسان مورد حمايت و توجه قانونگذار قرارگيرد و به عنوان مثال در يك جامعه اي كه به سوي پيشرفت و تعالي است نمي توان نسبت به امر به معروف و نهي از منكر مردم نسبت به يكديگر يا دولت نسبت به مردم اولويت نخست قايل شد اما نسبت به امر به معروف و نهي از منكر « مردم نسبت به دولت » كم رنگ رفتار و اولويت نخست را قايل نشد و ارزش كمتري قايل شد ، بنابراين تعريف درست از همه اضلاع و حمايت همسان از روابط سه گانه آن مي تواند نقش قابل توجهي در صلاح امور و رعايت حقوق انسان ها و ترويج اخلاق در جامعه داشته باشد گرچه در تئوري حكومت اسلامي اين امر ( برابري همه اركان و اضلاع آن) ثابت شده است وليكن در عمل اين بخش از امر به معروف و نهي از منكر يعني « مردم نسبت به دولت » ناديده انگاشته شده همسو با بخش هاي ديگر رشد نداشته و مورد حمايت قانونگذار قرار نگرفته است و در مواردي نيز با موانعي نيز مواجه شده است در واقع اين محدوده ( امر به معروف و نهي از منكر از طرف مسلمين نسبت به ائمه مسلمين) به مرزبندي درستي نيانجاميده است.

چکيده:

حاكم اسلامي،امربه معروف و نهي از منكر،شهروندان،نظارت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد جواد جاويد استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي استاد مشاور:
دکتر ابراهيم موسي زاده استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.