پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۱۰ دفاع:
۱۵۰۹ شناسه:
نگار فروتن دانشجو:
بازآفريني فضاهاي شهري بخش مركزي-تاريخي شهر(بارويكردارزش گرا). نمونه موردي:مركزشهرشيراز) عنوان فارسي:
Regeneration of historic_central spaces with value approach(case study:City center of SHIRAZ) عنوان انگليسي:

شيراز بعنوان يكي از شهرهاي داراي پيشينه غني تاريخي ومدعي پايتخت فرهنگي ايران مهد شخصيت هاي برجسته فرهنگي و هنري بسيار بوده است. مركز شهر شيراز بعنوان عنصر هويت بخش اوليه شهردرگذشته نقش خودرا بعنوان قطب حكومتي،تجاري و مذهبي به خوبي ايفا ميكرد.كه با تغييرات كالبدي وعملكردي مركز شهر ودگرگونيهاي الگوي زندگي مردم در دوران معاصراين نقش به مرور زمان ازميان رفت.

امروزه مجموعه كريمخان زند بعنوان فضاي شهري تاريخي بجاي مانده ازدوران زنديه درشمال غرب بافت تاريخي متشكل از عناصر شالوده كهن ارگ، بازار، مسجد،حمام و...،درمركزشهربعنوان يك پتانسيل قوي درتوليد مكان منحصر به فردمحسوب مي شود.عواملي چون پيشينه غني شهر شيرازدربرگزاري مراسم فرهنگي وهنري،فوايد حاصل ازنام گذاري شهر فرهنگ،اقبال عمومي شهروندان شيرازي از گذران اوقات فراغتشان درفضاهاي عمومي،تعددبناهاي تاريخي و...،اهميت فرهنگ بعنوان مولد بازافريني وايجاد هويت رقابتي مركز شهررا جلوه گر مي سازد.

بمنظور كاربست فرهنگ بعنوان كاتاليست توسعه در مركزشهرشيراز، مجموعه كريمخان زند بعنوان فضاي شهري تاريخي و ارزشمندكه طي فرايند بازافريني مبتني بر فرهنگ به مكان منحصر بفرد مركز شهر مبدل خواهد شد،معرفي ميگردد.

چکيده:

باز آفريني-مركز شهر-فرهنگ-مكان منحصر به فرد-مصرف فضا

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد سعيدنيا استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.