پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۱۵۰۶ شناسه:
سيامك غلامي دانشجو:
بازآفريني فضاهاي شهري بافتهاي تاريخي شهرهاي كهن با رويكرد فرهنگ مبنا(موردپژوهشي:مجموعه ي تاريخي سبزه ميدان و بازار يهوديها-محله ي فيض آباد بافت تاريخي شهر كرمانشاه) عنوان فارسي:
Reconstruction of urban spaces Historical textures of ancient cities with a basic culture approach (Investigating: The Historical Collection of sabze-meysan and the Jewish Market-Neighborhoods of feizabad, Historical Context of Kermanshah City) عنوان انگليسي:

بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري در چارچوب سياست توسعه دروني، بر بكارگيري توان هاي بالقوه و بالفعل موجود در بافت هاي شهري تاكيد دارد. رويكردهاي مرمت و بهسازي شهري در سير تحول و تكامل خود از بازسازي، باز زنده سازي، نوسازي و توسعه مجدد به بازآفريني تكامل يافته و در اين مسير، گذاري را از حوزه توجه صرف به كالبد به عرصه تاكيد بر ملاحظات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و هنري تجربه كرده اند. در اين رويكرد توجه به حفظ ارزش هاي فرهنگي و حفظ ويژگيهاي بومي و تاريخي،توجه به اقدامات كيفي به موازات اقدامات كمي، مشاركت گروه هاي اجتماعي در فرايند بازآفريني و غيره مشهود مي باشد.

محدوده ي سبزه ميدان و بازار يهوديهاي محله ي فيض آباد شهركرمانشاه، هسته ي كهن(صفوي) شهر است كه در دوره هاي مختلف تاريخي نقش بسيار با اهميتي از لحاظ كاركرد اجتماعي و نيز كيفيت كالبدي داشته است.وجود خرده فرهنگ ها،مذاهب و اديان مختلف و نيز وقوع اتفاقات مهم به لحاظ تاريخي در اين سايت همگي بر نقش استراتژيك آن در شهر كرمانشاه دلالت دارد.با گسيختگي و فرسايش كالبدي فعاليتي در گذر زمان،محدوده ي مورد مطالعه عملا كاركرد تاريخي و فرهنگي خود را از دست داده است .از اين رو موضوع تحقيق حاضر،باز آفريني شهري فرهنگ مبنا مجموعه ي سبزه ميدان و بازار يهوديهاي محله ي فيض آباد شهركرمانشاه است.روش تحقيق مورد استفاده در اين پايان نامه،فرايند طراحي شهري است.پس از شناخت كامل محدوده و بررسي دوره هاي تاريخي و بررسي نقاط قوت و ضعف آن،با استفاده از مباني نظري گردآوري شده مرتبط با موضوع،اصول طراحي در بافت تاريخي آماده گرديد.اين طراحي بر اساس معيارها و اصول در جهت دست يابي به اهداف تحقيق همانند احياء روحيه ي اجتماعي، قومي و فرهنگي قوم كرد از طريق باز آفريني هسته تاريخي شهر و نيز امكان سنجي طراحي فضاي شهري كارا مطابق با نيازهاي روزمره در عين توجه به پيشينه ي سايت مي باشد .ازجمله اقدامات انجام گرفته جهت رسيدن به اهداف ذكر شده در طرح عبارتند از:

- استفاده از محور تاريخي بازار در اتصال منطقي ميدان و بافت به منظور تاكيد بر هويت تاريخي محدوده

- قرارگيري كاربري هاي فرهنگي و هنري متنوع در مسير فرهنگي محله فيض آباد به منظور احياء شخصيت فرهنگي- تاريخي محدوده

- طراحي عرصه عمومي كاربري هاي فرهنگي،هنري وتفريحي به منظور ايجاد تعامل مناسب ميان فضا و فعاليت

- فراگيري كاربري هاي فعال و پوياي روزانه و شبانه به منظور ايجاد سرزندگي و تامين امنيت درساعات شبانه روز.

- طراحي فضاي شهري و پياده راه سازي محور فرهنگي به منظور ايجاد مراكز شكل گيري روابط شهروندي و بروز تعاملات اجتماعي.

- نوسازي بلوك هاي فرسوده ي شهري از طريق طراحي مجدد بلوك ها و معابر جديد به منظور ارتقاء كيفيت زندگي و نيز افزايش نفوذپذيري محدوده.

- حذف كاربري هاي ناسازگار با شخصيت و هويت تاريخي سايت

چکيده:

بازآفريني، بافت شهري، بافت هاي فرسوده، توسعه دروني، توسعه مجدد، فيض آباد،كرمانشاه.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد سعيدنيا استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.