پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۷/۴ دفاع:
۱۵۰۵ شناسه:
شهناز امجدي دانشجو:
ساماندهي ميدان اول رجايي شهر كرج و بافت مسكوني پيرامون آن انتظام بخشي به آن. عنوان فارسي:
Evaluation criteria about Site-selection of Entrepreneurship and employment counseling centers-with Analytical Hierarchy Process (AHP)- Case Study : 22 districts of Tehran - Winter 94 عنوان انگليسي:

چكيده

در طي دهه هاي اخير همزمان با فراگير شدن مشكلات عديده در شهرها، مفاهيمي ساماندهي فضاهاي عمومي شهردر ابعاد مختلف اجتماعي، كالبدي و اقتصادي در جهت تقابل با اين مشكلات مطرح شده اند. امروزه، ارتقاء فضاهاي شهري، هدف مهم اجراي طرح ها و برنامه هاي شهري در كشورهاي مختلف بشمار مي رود و پرداختن به فضاهاي شهري و افزايش توانمندي هاي آنها از جمله ابزارهاي مهم تلقي مي شود. در اين ميان ميادين به عنوان يكي از اصلي ترين عناصر عرصه هاي عمومي شهري مي توانند نقش بسزايي براي رسيدن به اين هدف ايفا نمايند .

ميدان شهري، براي شهروندان و زندگي جمعي آنهاست و بايد پاسخگوي نياز زندگي اجتماعي و جمعي آنها در مقياس بالاتر از حد محلات باشند. در اين نوع ميادين شهروندان بدون آنكه يكديگر را بشناسند با يكديگر برخوردهاي اجتماعي چهره به چهره دارند. ميادين شهري به گونه اي هستند كه به شهروندان احساس حضور در يك فضا را مي دهند و بيكران و خلوت جلوه نمي كنند. لذا به نوعي حد و حدود آنها قابل تشخيص بوده و داراي تعيين فضايي هستند. بخش اعظمي از جذابيت فضاي اين ميادين به واسطه تنوع و نشاط آن مي باشد. ميادين شهري براي دوام و بقاء خود بايد بتوانند در زمانهاي مختلف براي عملكردها و فعاليت هاي مختلف و براي جمعيت ها و گروه هاي متعدد كارا باشند . در اين پژوهش ميدان اول رجايي شهركرج به عنوان بخشي از فضاي شهري انتخاب و در راستاي ارائه پيشنهاد و راهكار جهت ساماندهي آن تلاش شده است. بدين جهت در فصل اول كليات مطرح شده است و در ادامه در فصل دوم پژوهش مباني نظري مطرح در زمينه فضاهاي شهري و ميادين مورد مطالعه قرار گرفته است كه لازمه و پايه تحليل ها قرار خواهد گرفت.

در فصل سوم شناخت نمونه موردي پژوهش در راستاي شناخت عمومي آن و همچنين مباني نظري صورت گرفته است. شناخت شامل مطالعه كلي محدوده منطقه 7 و بدنبال آن ميدان اول رجايي شهر كرج و همچنين طرح هاي فرادست انجام شده است. البته تمام اين بخش ها در راستاي كيفيت ها و معيارهاي مدنظر پژوهش است. در اين فصل به نحوي تحليل هاي اوليه و كيفي از موضوع پژوهش ارائه شده است.

فصل چهارم شامل تجزيه و تحليل وضع موجود با استفاده از روش swot، تدوين مسايل اصلي‌مي‌باشد. در فصل پاياني نيز نتايج و پيشنهادات به همراه سياست گذاري و برنامه ريزي ارائه شده است.

چکيده:

ساماندهي -فضاهاي عمومي-ميدان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حميدرضا پارسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.