پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۷ دفاع:
۱۵۰۴ شناسه:
علي مسلمي دانشجو:
تحليل تمايلات حركتي و رفتارهاي پياده و بازطراحي فضاهاي شهري با هدف احيا و پويايي اجتماعي عنوان فارسي:
Designing pedestrian movement behavior and redesigning urban spaces to revive social dynamics عنوان انگليسي:

فضاهاي شهري به لحاظ فيزيكي تجمع توده هاي فضاساختي است. اما بديهي است كه اين فضاها تنها محدود به ظاهر مكان و فرم هاي فيزيكي آن نمي شود. بلكه داراي بعد اجتماعي بسيار گسترده اي هستند كه با فعاليت ها و ارتباطات انساني سر و كار دارند.

اين تعامل ميان رفتارها ، فعاليت هاي انساني و فضاهاي شهري براي درك كامل فضاهاي شهري بسيار مهم است. نيل ليچ اين موضوع را به شكل زير بيان مي كند: شهر به وسيله ثبت ضربه هاي جريان حركتي مردم شكل مي گيرد همانگونه كه يك ملحفه تمامي حركات بدن ما بروي تخت در طول شب را در خود حفظ مي كند. به اين ترتيب فضاهاي شهري در طول زمان به وسيله تعاملات ساكنين خود شكل مي گيرند و رشد ميكنند.

اگر طراحان بتوانند حركت و رفتار پياده در فضاي شهري را به گونه اي پيش بيني نمايند مي توانند به واسطه آن به فرمي از فضاهاي شهري دست يابند كه به جاي الگوهاي نظام مند و انتزاعي روي كاغذ ، از الگوهاي حركتي و رفتاري پياده سر برآورد. اين شكل از طراحي، شبكه منعطفي را پيشنهاد مي كند كه با جذب حركت پياده در درون خود شكل مي گيرد.

چکيده:

تمايلات حركتي - رفتار پياده - حركت - احيا و پويايي - ابزار فيلمبرداري

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حميدرضا پارسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.