پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۳/۹ دفاع:
۱۴۹۶ شناسه:
كامران جوهري دانشجو:
تأثير برنامه جامع گرم كردن فيفا +11 داوران بر ميزان بروز آسيب و عملكرد جسماني داوران فوتبال ايران عنوان فارسي:
The Effect of FIFA 11+ For Referees Comprehensive Warm-Up Program on Injuries Incidence Rate and Physical Performance in Iranian Football Referees عنوان انگليسي:

مقدمه: با توجه به موفقيت فيفا +11 در پيشگيري از آسيب‌هاي بازيكنان فوتبال و همچنين شيوع بالاي آسيب‌هاي داوران، فدراسيون جهاني فوتبال (فيفا) برنامه گرم كردن جامعي موسوم به فيفا +11 داور را با هدف پيشگيري از آسيب‌هاي داوران فوتبال بسط و توسعه داده است. لذا هدف اين تحقيق بررسي تأثير برنامه جامع گرم كردن فيفا +11 داور بر پيشگيري از بروز آسيب و عملكرد جسماني داوران و كمك داوران مرد فوتبال ايران بود.

روش تحقيق: 124 داور و كمك داور به صورت داوطلبانه در اين تحقيق شركت كردند. داوران و كمك داوران به گروه‌هاي تجربي و كنترل (62 نفر گروه تجربي، 62 نفر گروه كنترل) تقسيم شدند. داوراني كه در گروه تجربي قرار گرفتند به مدت 17 هفته برنامه جامع گرم كردن فيفا +11 داور را انجام دادند. تعداد آسيب‌هاي داوران و كمك داوران گروه تجربي و كنترل در طول مدت مطالعه به صورت آينده‌نگر ثبت و هر هفته فرم‌هاي تكميل‌شده جمع‌آوري گرديد.

نتايج: در طول 17 هفته مطالعه در مجموع 9783 ساعت فعاليت داوران و 98 آسيب ثبت گرديد. نتايج آزمون رگرسيون كاكس نشان داد كه در مجموع داوران و كمك داوران گروه تجربي (3/7 آسيب در هر 1000 ساعت) به طور معني‌داري كمتر از داوران و كمك داوران گروه كنترل (2/13 آسيب در هر 1000 ساعت) آسيب ديدند (001/0P=). همچنين نتايج نشان داد كه در مجموع تفاوت معني‌داري در ميزان بروز آسيب‌هاي مچ پاي داوران و كمك داوران گروه تجربي (12/1 آسيب در هر 1000 ساعت) در مقايسه با داوران و كمك داوران گروه كنترل (46/2 آسيب در هر 1000 ساعت) وجود دارد (024/0P=). ميزان بروز آسيب‌هاي زانو در داوران و كمك داوراني كه تمرينات +11 داور را انجام داده‌اند (94/0 آسيب در هر هزار ساعت) كمتر از ميزان بروز آسيب‌هاي زانوي داوران و كمك داوران گروه كنترل (24/2 آسيب در هر 1000 ساعت) بود اما از لحاظ آماري معني‌دار نبود (063/0P=).

در خصوص عملكرد جسماني نتايج نشان داد كه در آزمون‌هاي قدرت ثبات مركزي، تعادل پويا و چابكي داوران و كمك داوران تعامل معني‌داري بين زمان × گروه وجود دارد (05/0>P)، و داوران و كمك داوران گروه تجربي پيشرفت بيشتري نسبت به گروه كنترل داشته‌اند. در آزمون‌ عملكردي كاريوكا تفاوت معني‌داري در كمك داوران مشاهده گرديد در حالي‌كه تعامل بين زمان و هر دو آزمون‌هاي عملكردي در داوران وسط دو گروه معني‌دار نبود (05/0<P).

نتيجه گيري: با توجه به يافته‌هاي تحقيق، برنامه جامع گرم كردن +11 داور مي‌تواند علاوه بر كاهش آسيب‌ها، موجب افزايش قدرت ثبات مركزي، تعادل پويا و چابكي داوران و كمك داوران فوتبال شود، بنابراين پيشنهاد مي‌گردد داوران و كمك داوران فوتبال از اين برنامه تمريني به جاي برنامه گرم كردن عادي جهت كاهش آسيب‌ها و بهبود عملكرد جسماني استفاده نمايند.

چکيده:

فوتبال، داور، پيشگيري از آسيب، فيفا +11 داور، عملكرد جسماني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمدحسين عليزاده استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر اميرحسين براتي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.