پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۶/۳۱ دفاع:
۱۴۸۴ شناسه:
محسن ذوالقدر دانشجو:
تهيه و بررسي خواص رزين هاي اپوكسي اصلاح شده با فوران عنوان فارسي:
Preparation and properties of furan-modified epoxy resin عنوان انگليسي:

پليمرها به‌طور فزاينده‌اي به‌دليل مزيت‌هاي خوبي مانند چگالي پايين، فرايندپذيري خوب، پايداري شيميايي مناسب، استحكام بالا و ... مورد استفاده قرار مي‌گيرند. مشكل اصلي استفاده از پليمرها، عمر محدود آن‌ها به دليل تنش‌ها و كرنش‌هاي حين استفاده است كه منجر به ايجاد ميكروترك‌هايي در ساختار مي‌شود. در ميان پليمرهاي گرماسخت، رزين‌هاي اپوكسي به عنوان يكي از مهم ترين پليمرها به دليل داشتن اتصالات عرضي زياد بيشتر با مشكل تشكيل ميكروترك‌ها و تخريب ساختار مواجه هستند. در پژوهش حاضر از دو رويكرد متفاوت براي برطرف كردن اين مشكل استفاده شده است كه عبارتند از: (1) سنتز شبكه اپوكسي ترميم‌پذير و (2) سنتز كامپوزيت اپوكسي . اين اصلاحات ساختاري توسط مواد زيست‌پايه (مشتقات فوراني) صورت گرفته است. در رويكرد ترميم‌پذيري ابتدا از اصلاح رزين اپوكسي توسط فورفوريل‌الكل و سپس پليمريزاسيون توسط بيس‌مالئيميد، نوع جديدي از پليمرهاي خطي ترميم‌پذير براساس واكنش ديلز-آلدر سنتز گرديد (پلي‌اداكت ديلز-آلدري). سپس پليمر خطي برگشت‌پذير حرارتي در نسبت‌هاي مختلف وارد شبكه اپوكسي شد تا شبكه‌هاي پليمري نيمهدر‌هم‌تنيده ترميم‌پذير حاصل گرديد. فرايند ترميم‌پذيري مي‌تواند به دليل حضور گروه‌هاي برگشت‌پذير حرارتي ديلز-آلدري و همچنين ذوب و جاري شدن پليمر خطي سنتز شده رخ دهد. بازده ترميم پذيري در پليمر خطي 95 % و در شبكه پليمري نيمهدر‌هم‌تنيده 85 % بود. در رويكرد سنتز كامپوزيت، رزين زيست‌پايه ‌پلي‌فورفوريل‌الكل در نسبت‌هاي وزني مختلف (15%-5%) به رزين اپوكسي اضافه گرديد و سپس توسط عامل پخت زيست‌پايه دي‌فورفوريل‌آمين فرايند پخت صورت گرفت. فرايند بهبود خواص ‌مي‌تواند به دليل تغيير مورفولوژي سيستم باشد كه منجر به افزايش فرايندهاي جذب انرژي مي‌شود، كه مي‌تواند به علت افزايش برهم‌كنش‌هاي بين مولكولي (مانند پيوندهاي هيدروژني) ميباشد. بهبود خواص مكانيكي در نسبت 5% وزني براي استحكام كششي، مدول يانگ، استحكام خمشي، مدول خمشي و چقرمگي به ترتيب برابر 60 %، 19 %، 20 %، 15 % و 92 % بود. همچنين، سينتيك پخت با استفاده از روش هم‌درجه‌تبديل بررسي شد كه نتايج بيانگر خاصيت خودكاتاليزوري پلي‌فورفوريل‌الكل در فرايند پخت بود و انرژي فعال‌سازي پخت با دي‌فورفوريل‌آمين در محدوده انرژي فعال‌سازي پخت رزين‌هاي اپوكسي توسط هاردنرهاي آميني (50-80 kJ/mol) متداول بود.

چکيده:

ترميم پذيري، كامپوزيت‌هاي زيست‌پايه اپوكسي، مشتقات فوراني، سينتيك پخت

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا شاكري استاد راهنما:
دکتر محمدجلال الدين ظهوريان مهر استاد راهنماي دوم:
دکتر علي سليمي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۲۰۱۹ ۴۸۰۱۵ ۱۳۶/۴۰ Journal of Applied Polymer Science Mohsen Zolghadr, Alireza Shakeri , Mohammad Jalal Zohuriaan-Mehr , Ali Salimi Self-healing semi-IPN materials from epoxy resin by solvent-free furan– maleimide Diels–Alder polymerization بين المللي پذيرش شده مقاله در مجله Scopus/ISI ۱
۲۰۱۹ ۱۴۷-۱۵۷ ۶۷۳ Thermochimica Acta Mohsen Zolghadr, Mohammad JalalZohuriaan-Mehr, Alireza Shakeri, Ali Salimi Epoxy resin modification by reactive bio-based furan derivatives: Curing kinetics and mechanical properties بين المللي پذيرش شده مقاله در مجله Scopus/ISI ۲
۲۰۱۶ 12th International Seminar on Polymer Science and Technology Mohsen Zolghadr, Alireza Shakeri, Mohammad Jalal Zohuriaan-Mehr, Ali Salimi Synthesis and Characterization of Thermally Reversible Furan Functionalized Epoxy Resin (FFE) via Diels-Alder (DA) Reaction بين المللي پذيرش شده مقاله در همايش ۳
۲۰۱۸ 13th International Seminar on Polymer Science and Technology Mohsen Zolghadr, Alireza Shakeri, Mohammad Jalal Zohuriaan-Mehr, Ali Salimi , Giti Yamini Fully Bio-Based Epoxy Thermoset Based on Furan Derivatives بين المللي پذيرش شده مقاله پوستر ۴
۲۰۱۸ 13th International Seminar on Polymer Science and Technology Mohsen Zolghadr, Mohammad Jalal Zohuriaan-Mehr, Alireza Shakeri, Ali Salimi , Giti Yamini Thermo-Reversible Cross-Linked Polyurethane Based on Diels-Alder Reaction بين المللي پذيرش شده مقاله پوستر ۵

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.