پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۴/۲۸ دفاع:
۱۴۸۳ شناسه:
بهمن حسنوند دانشجو:
مقايسه اثرات 8 هفته تمرينات استقامتي و تناوبي شديد بر بيان ژن فاكتورهاي درگير در انتقال معكوس كلسترول و ملكول هاي گيرنده كبدي (LXR) در موش هاي رت نژاد ويستار عنوان فارسي:
Compare the effects of 8 weeks of endurance training and high intensity interval training on the expression of genes involved in reverse cholesterol transport and receptor molecules in the liver (LXR) in Wistar rats عنوان انگليسي:

مطالعات ورزشي در خصوص پاسخ و سازگاري اجزاي اصلي مراحل انتقال معكوس كلسترول و بخصوص بيان ژنهاي مرتبط با انتقال معكوس، بسيار اندك است و اكثر پژوهش هاي انجام شده در داخل بيشتر به بررسي بيان ژن هاي ABCA1 و ABCG1 پرداخته اند. بطوريكه مطالعه ايي كه به بررسي تمرينات تناوبي به صورت عام و مقايسه اين تمرينات با تمرينات تداومي به صورت خاص بپردازد، يافت نشد. لذا هدف از اين پژوهش بررسي و مقايسه اين دو نوع تمرين بر بيان فاكتورها و ژن هاي درگير در انتقال معكوس كبد مي باشد. اين پژوهش از نوع بنيادي به روش تجربي انجام مي‌شود. جامعه آماري موش‌هاي صحرايي نر نژاد ويستار 10 هفته‌اي نمونه‌هاي پژوهش را تشكيل مي‌دهند.

در اين مطالعه از 24 سر موش صحرايي نر از نژاد ويستار استفاده مي‌شود كه به صورت تصادفي در 3 گروه كنترل، گروه تمرين استقامتي و گروه تمرين تناوبي شديد، بطورمساوي تقسيم مي شوند. در پايان 12 هفته داده‌هاي جمع‌آوري‌شده به كمك نرم‌افزار آماري SPSS 18 تجزيه‌وتحليل خواهند شد. براي تعيين طبيعي بودن داده‌هاي كمي از آزمون كولموگروف- اسميرنوف استفاده مي‌شود و در صورت طبيعي بودن توزيع داده‌ها از آزمون آماري تحليل واريانس يك‌طرفه در سطح معناداري 05/0=α براي تجزيه‌وتحليل داده‌ها و آزمون فرضيه‌ها استفاده خواهد شد.

چکيده:

تمرينات استقامتي، انتقال معكلوس كلسترول، گيرنده كبدي، تمرينات تناوبي خيلي شديد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رحمان سوري استاد راهنما:
دکتر سيروس چوبينه استاد راهنماي دوم:
دکتر علي اكبرنژاد قره لو استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.