پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۷ دفاع:
۱۴۸۱ شناسه:
نرجس شيخ الاسلام دانشجو:
تحليل كيفيت محيط‌هاي شهري در سكونتگاه‌هاي غيررسمي و تاثير الگوهاي فعاليتي ساكنين در آن و برنامه‌ريزي آن عنوان فارسي:
Quality analysis and planning of urban environment in unofficial residential with residents activity pattern’s effect(case study: varamin city, goltappe district) عنوان انگليسي:

تحولات جمعيتي در سطح جهان نشانگر افزايش جمعيت شهري نسبت به روستايي مي‌باشد. ايران نيز تحت تاثير از همين روند رشد جمعيت شهرنشين روزافزوني داشته به طوري كه طبق برآوردها در سال 1404 جمعيت شهري 87 درصد جمعيت كشور را شكل مي‌دهد.به موازات افزايش جمعيت شهرنشينهمواره مسائل و مشكلات جديدي در اينگونه جوامع مطرح مي‌شود كه از مهمترين آنها مسئله اسكان غيررسمي و محيط‌هاي شهري كه آن‌ها را شكل مي‌دهد مي‌باشد.

محيط‌هاي شهري در سكونتگاه‌هاي غيررسمي را مي‌توان از دو بعد مورد بحث قرار داد يك بعد كالبد و فيزيك آن كه مسائل و مشكلات خاص خود را دارا مي‌باشد و ديگري كه شايد به توان گفت از اهميت بيشتري برخوردار است، فضاهاي باز بين اين ساختمان‌ها است. فضاهاي شهري خودساخته و بدون برنامه شكل گرفته شده. كيفيت اين بخش از محيط شهري را نمي‌توان تنها توسط عوامل فيزيكي تعيين كرد بلكه در كنار ويژگي‌هاي فيزيكي ويژگي‌هاي روانشناسي اجتماعي از ويژگي‌هاي مهم است در در تحليل كيفيت محيط بايد بررسي شود. امروزه از نگاه برنامه‌ريزان كيفيت محيط محصول برهم كنش متقابل بين محيط و استفاده كنندگان از آن است. به نحوي كه در تعيين ميزان كيفيت محيط توانايي محيط در برقراري ارتباط با استفاده كنندگان آن مورد تحليل قرار مي‌گيرد.

در نتيجه برقراري ارتباط بين محيط و استفاده كننده فرد فعاليت‌هاي مورد نياز خود را در آن به وقوع مي‌رساند. رابطه بسيار قوي بين كيفيت فضاهاي باز و فعاليت‌هاي جاري در اين فضاها وجود دارد. به طوري كه كيفيت فضا يا پشتيبان فعاليت‌هاي انجام شده در آن فضا است يا تاثير منفي بر آن مي‌گذارد. فعاليت‌هاي انجام شده در محيط به وسيله‌ي افراد را مي‌توان به سه دسته فعاليت‌هاي ضرورري، انتخابي و فعاليت‌هاي اجتماعي تقسيم كرد. زماني مي‌توان گفت فضاهاي خارجي از كيفيت مطلوبي برخوردار هستند كه فعاليت‌هاي اختياري با فركانس بيشتري در آن رخ دهد. هرچقدر اين فعاليت‌ها با شدت بيشتري وقوع پيدا كند مي‌توان گفت محيط با افراد ارتباط بيشتري برقرار كرده است و در نتيجه فرد توانسته است به نحو مطلوب تري به نيازهاي اساسي خود در محيط شهري پاسخ داده باشد كه در نهايت رضايتمندي بيشتر نسبت به محيط را در فرد ايجاد مي-كند.

در ادامه اين موضوع اين سوال به وجود مي‌آيد كه فضاهاي باز در سكونتگاه‌هاي غيررسمي با وجود خود ساختگي و بي ضابطه بودن توانسته بستري را براي شكل گيري فعاليت‌هاي اختياري فراهم كنند و با ساكنين خود ارتباط مطلوبي را برقرار كرده باشد؟ و اين فرآيند به چه ميزان موفق بوده و تا چه حد توانسته است رضايتمندي ساكنين خود را در اين موضع جلب كرده باشد. آيا يك فضاي خودساخته در سكونتگاه‌هاي غيررسمي مولفه‌هاي يك فضاي مناسب براي وقوع فعاليت‌هاي اختياري را داراست؟ يك محيط شهري بايد داراي چه ويژگي‌هايي باشد كه بتوان در آن شاهد وقوع فعاليت‌هاي اختياري بود و آنها را ارتقا بخشيد؟

چکيده:

كيفيت محيط شهري- الگوهاي فعاليتي- سكونتگاه هاي غيررسمي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حميدرضا پارسي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.