پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۸ دفاع:
۱۴۷۲ شناسه:
آرزو رضائي پور دانشجو:
بررسي تطبيقي نظام حل و فصل اختلافات مربوط به دعاوي رقابت درحقوق ايران وحقوق اتحاديه اروپا عنوان فارسي:
Comparative examination of resolving disputes concerning competition claims in iranian law and europian law عنوان انگليسي:

چكيده

در مورد حقوق رقابت بررسي ابتدائي نشان از آن دارد كه اين موضوع در كشور ما چندان مسبوق به سابقه نيست اگر چه نمونه هايي از مصاديق آن در شاخه هاي مختلف علم حقوق قابل مشاهده است.با توجه به اينكه امروزه يكي از عناصر اساسي در اقتصاد موفق وجود رقابت است و طبيعتا رقبا براي پيروزي خود ممكن است دست به اعمال رويه هاي ضد رقابتي بزنند،بررسي نظام حل و فصل اختلافات مربوط به دعاوي رقابت بسيار حائز اهميت مي باشد.بديهي است واژه نظام شامل موارد بسياري مي شود.نگارنده اين نوشتار را با تاكيد بر مراجع حل اختلاف و ادله اثبات حاكم در دعاوي رقابت مورد بررسي قرار داده است و به دنبال مشابهت ها و اختلافات بين مراجع حل اختلاف و دلايل حاكم بر اين دعاوي در حقوق ايران و اتحاديه اروپا مي باشد.در نهايت بعد از تحقيقات به عمل آمده مشخص شد:1)در ايران بر اساس ماده 53 قانون ا.س.ك اصل 44 ق.ا سازمان مسئول نظارت بر عملكرد بازار و مقابله با رفتارهاي ضد رقابتي و مرجع رسيدگي به دعاوي رقابت و اعلام ضدرقابتي بودن يا نبودن رويه اي، شوراي رقابت مي باشد و در اتحاديه اروپا،كميسيون اتحاديه اروپا مهمترين مرجع رسيدگي رقابتي مي باشد كه آراء آن قابل تجديدنظر در ديوان عمومي مي باشد و ديوان عمومي از نظر شكلي تحت نظارت ديوان دادگستري اروپا مي باشد2)قانونگذار ايران در قوانين،ادله اثبات خاص و يا جداگانه اي را در خصوص دعاوي رقابت ندارد و همان ادله اثبات موجود در قوانين مدني و آ.د.م بر دعاوي رقابت نيز حاكم مي باشد اما قانونگذار اتحاديه اروپا براي دعاوي رقابت ادله و امارات جداگانه در نظر گرفته است.اين نوشتار تطبيقي براي پژوهشگران و قانونگذاران بسياري از مسائل مورد مناقشه در حقوق ايران را روشن و به آنها امكان مطالعه و استفاده از مسائل مورد بررسي قرار گرفته در حقوق اروپا و نتايج آن را مي دهد.

چکيده:

كليد واژگان: رقابت، حقوق ايران و اتحاديه اروپا، ادله اثبات، مراجع، اختلافات

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر رضا طجرلو استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محسن صادقي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.