پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۱۰ دفاع:
۱۴۵۵ شناسه:
علي معدني دانشجو:
بررسي عددي اثر زاويه حمله روي انتقال حرارت افزايشي در صفحه ديمپل دار عنوان فارسي:
numerical investigation of influence of angle of attack of fluid on enhanced heat transfer of a dimpled surface عنوان انگليسي:

صفحات بهبود انتقال حرارت مجهز به ديمپل در سالهاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته و در مبحث انتقال حرارت افزايشي يكي از راهكارهاي مورد توجه است.

اصلي ترين اثر ديمپل در سطوح انتقال حرارت ايجاد گردابه در قعر ديمپل است كه اثر اين گردابه در ابتداي ورود جريان به ديمپل بي اثر و حتي با اثر كاهشي همراه است و در نزديك به انتهاي ديمپل شديدا افزايشي است .

تمام توضيحات مذكور مربوط به جريان موازي با سطح صفحه است كه در اين تحقيق ، اثر زاويه حمله سيال بر محل ايجاد گردابه ها در قعر ديمپل مورد توجه است و البته كه هدف نهايي ، تاثير محل ايجاد اين گردابه ها بر انتقال حرارت بين صفحه و سيال است و مورد بررسي تحليلي قرار خواهد گرفت

با توجه به انتظار تغيير محل ايجاد گردابه و احتمال رفتار انتقال حرارتي مختلف در زواياي مختلف دور از ذهن نيست و مسلما تحقيق حاضر به چگونگي رفتار گردابه ها متاثر از زاويه حمله هاي مختلف مي پردازد

چکيده:

زاويه حمله- ديمپل- انتقال حرارت افزايشي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسين شكوهمند استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.