پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۴/۳۰ دفاع:
۱۴۴۵ شناسه:
گيتي يميني دانشجو:
تهيه و بررسي خواص رزين هاي اپوكسي اصلاح شده بر پايه ليگنين. عنوان فارسي:
Preparation and properties of modified epoxy resins based on lignin عنوان انگليسي:

چكيده با افزايش وگراوي ها در مورد مسايل زيست محيطي و مصرف م ابع غيرقابل ت ديدپذير، استفاده از م ابع زيست توده ت ديد پذير با دسترسي بالا كه از وظر قيمت ويز مقرون به صرفه باشد، توجه زيادي را به خود جلب كرده است. ليگ ين دومين پليمر طبيعي فراوان ت ديدپذير بعد از سلولز مي باشد و به ع وان ضايعات كارخاو ات كاغذ سازي ميليون ها تن توليد مي شود. ليگ ين استخراج شده از باگاس ويئكر طي سه مرحله به روش هاي متيلوله، ، از روش تيتراسيون بدست (EEW, g/eq)اپوكسي دار شدن و سيكلوكرب اته شدن، اصلاح گرديد. عدد اپوكسي ، و ظهور پيك گروه 910 cm-1 هر دوووع ليگ ين كرب اته شده، حذف پيك گروه اپوكسي در FTIRآمد . طيف را وئان داد. در دومين مطالعه او ام شده، از ليگ وسولفووات سديم دار 1790 cm-1و 1794 cm-1 كرب اته را در به ع وان پرك ده در تهيه كامپوزيت هاي اپوكسي استفاده شد. ليگ وسولفووات طي سه مرحله اصلاح به (LS) محصول وهايي ليگ ين سولفوواته كرب اته شده و 20 ،10 (در وسبت هاي CLS و LSتبديل شد. سپس (CLS) %) با رزين اپوكسي 30 ، پخت شد. خواص طيفي، گرمايي، مكاويكي حرارتي، DETA مخلوط شده و با DGEBA ،DSC ،FTIRمكاويكي و موفولوژي كامپوزيت هاي اپوكسي ليگ ين دار با استفاده از DMTA ،Tensile ، و Flexural بررسي شد. در مقايسه با رزين اپوكسي SEM پخت شده، استحكام كئئي بيو DGEBA كاهش يافت ولي مدول خمئي قابل قبول مي باشد. مدول ذخيره اي و مدول CLSكامپوزيت هاي اپوكسي وELS ياوگ ويز به طور چئمگيري افزايش وئان داد. در تحقيق سوم، DGEBA % ) با رزين اپوكسي 20( CLS و ELS، پخت شده و سي تيك پخت سيستم هاي DDMمخلوط شده و با بررسي و DSC با استفاده از CLS با رزين اپوكسي مقايسه شد. پارامترهاي سي تيكي با استفاده از مدل كمال و روش اسبيرازولي بررسي DGEBA در مقايسه با سيستم هاي بيواپوكسي مي باشد. (ΔHr) داراي بالاترين مقدار گرماي واك ش DGEBAشد. رزين مطالعه سي تيك واك ش با استفاه از روش كمال م ر به محاسبه پارامترهاي غيردقيق شد. ب ابراين اورژي فعال سازي از روش اسبيرازولي براي تخمين پارامترهاي معادله كمال، محاسبه شد.

، بيوكامپوزيت اپوكسي، سينتيك پختCO2 واژه هاي كليدي: اصلاح ليگنين، تثبيت

چکيده:

ليگنين - اپوكسيداسيون - اپوكسي كربناته- طيف سنجي IR - تست Tensil و،DSC

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا شاكري استاد راهنما:
دکتر محمدجلال الدين ظهوريان مهر استاد راهنماي دوم:
دکتر كوروش كبيري بامراديان استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۲۰۱۸ ۲۴ (۲۰۱۸) ۵۰–۵۸ Journal of CO&#۸۳۲۲; Utilization ۲۴ (۲۰۱۸) ۵۰–۵۸ Journal of CO2 Utilization Giti Yaminia, Alireza Shakerib,⁎, Mohammad Jalal Zohuriaan-Mehrc,⁎, Kourosh Kabiric Cyclocarbonated lignosulfonate as a bio-resourced reactive reinforcing agent for epoxy biocomposite: From natural waste to value-added bio- additiv بين المللي چاپ نهايي شده مقاله در مجله Scopus/ISI ۱
۲۰۱۹ a ۶۷۵ (۲۰۱۹) ۱۸–۲۸ a ۶۷۵ (۲۰۱۹) ۱۸–۲۸ ThermochimicaActa GitiYaminia,AlirezaShakerib,⁎,MehdyVafayanc,MohammadJalalZohuriaan-Mehrc,⁎, KouroshKabiric,MohsenZolghadra Curekineticsofmodifiedlignosulfonate/epoxyblends بين المللي چاپ نهايي شده مقاله در مجله Scopus/ISI ۲
۲-۵ November ۲۰۱۶ 12 th International Seminar on Polymer Science and Technology za Shakeri , Mohammad J 3 alal Zohuriaan - Mehr 3 ∗1 Giti Yamini , Kourosh Kabiri Lignin modification toward bio-based thermoset resins: Methylolation, epoxidation and carbonation بين المللي چاپ نهايي شده مقاله پوستر ۳
۱۹-۲۲ November ۲۰۱۸ 13 th International Seminar on Polymer Science and Technology (ISPST 2018) 2 , Alireza Shakeri , Mohammad Jalal Zohuriaan 3 - Mehr 3 1 Giti Yamini Mohsen Zolgadr , Kourosh Kabiri , 1 The Effect of Lignin Modification on the Physicomechanical Properties of Lignin/Epoxy Composites بين المللي چاپ نهايي شده مقاله پوستر ۴

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.