پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۱/۲۷ دفاع:
۱۴۳۲ شناسه:
لادن موسي بيك دانشجو:
بررسي قراردادهاي تجاري با توجه به الزامات زيست محيطي عنوان فارسي:
invironmental contracts ephasis on green purchasing contracts عنوان انگليسي:

سال هاست كه تجارت آزادو استفاده ي بي رويه از صنعت و تكنولوژي در اكثر زمينه ها باعث آسيب به محيط زيست شده است و اكثر كشورها به دنبال راه حلي براي كاهش اينگونه آسيب ها هستند.همچنين كشورهاي پيشرفته مدل هايي از خدمات و مديريت ارائه داده اند كه بر پايه محيط زيست بنا شده اند.با اينكه اعمال سياستهاي محيط زيستي ممكن است محدوديت هايي براي تجارت آزاد در عرصه داخلي و بين المللي ايجاد كنداما با اينحال مي توان با كمك علم حقوق قراردادها را به گونه اي تنظيم نمود كه در آن شروط و الزاماتي براي حفاظت از محيط زيست در كنار تجارت و خدمات وجود داشته باشد.جهت سوق دادن كشورها به استفاده و خريد و فروش انرژي پاك و حفاظت از محيط زيست.

چکيده:

تجارت و محيط زيست،خريد سبز،نوآوري محيط زيست،شروط قراردادي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسن محسني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجيد غمامي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.