پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۲/۱۹ دفاع:
۱۴۲۹ شناسه:
مهزاد صفاري نيا دانشجو:
جايگاه حقوق بشر درسياست خارجي اتحاديه اروپا عنوان فارسي:
The Status of Human Rights in the eu foreign policy عنوان انگليسي:

شكي نيست كه حقوق بشر دردنياي امروز محور بسياري از تحولات بين المللي است تا جايي كه تامين حقوق بشر وآزادي هاي اساسي يكي ازاهداف شاخص منشورملل متحد به شمار مي رود ودرقوانين اساسي بسياري از كشورها وارد شده است. غيرقابل انكار است كه تحقق عملي آرمان فطري حقوق بشر،بيش از همه وابسته به رويكرد كشورهاي غربي بوده است. اگرچه تا شكل گيري نظام اروپايي برآمده ازپيمان وستفالي،حكومت هايي دراروپا روي كارآمدند كه با اتكاي به زور هيچ حقوقي براي انسان ها قائل نبودند اما از قرن هفدهم ميلادي مفاهيمي چون حكومت قانون،حق تعيين سرنوشت،حق حيات،مالكيت خصوصي وآزادي و دموكراسي درادبيات حقوقي اروپا شكل گرفت كه برآيند آنها دراعلاميه حقوق انگلستان،اعلاميه استقلال آمريكا واعلاميه حقوق بشر فرانسه نمود يافت.دراعلاميه حقوق بشر و شهروند كه پس از انقلاب كبير فرانسه و درسال 1789 تدوين شد،براي نخستين بار اصطلاح حقوق بشر به كار رفت .به اين ترتيب تحت لواي مكتب ليبراليسم مفاهيم حقوق بشر،عدالت و حيثيت بشري به صورت مدون درآمد و برخي كشورهاي اروپايي از جمله هلند و سوئد اين حقوق را در قوانين اساسي خود منظور نمودند.اما تا سال ها پس از اين نيز اروپاييان با تضييع حقوق بنيادين بشري،به ويژه دراثر آتش دو جنگ جهاني روبه رو بودند تا اين كه همزمان با تحولات بين المللي حقوقي درسال 1949 نخستين سازمان نگه بان دموكراسي و حقوق بشربه نام شوراي اروپا را شكل دادند...

چکيده:

جايگاه حقوق بشر در سياست خارجي اتحاديه اروپا

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عباسعلي كدخدايي اليادراني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حميد الهوئي نظري استاد مشاور:
دکتر سيد محمد كاظم سجاد پور استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.