پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۸/۷/۶ دفاع:
۱۴۰۵ شناسه:
شهريار ارجمند دانشجو:
بررسي خواص نوري پلي پروپيلن با شناسايي و ارزيابي برخي از پارامترهاي موثر بر آن عنوان فارسي:
The Improve of optical properties Polypropylene with identification and evaluation of some affective factors in polymerization process عنوان انگليسي:

در اين پژوهش تاثير ضد اكسنده‌هاي اوليه و ثانويه بر خواص نوري و ‌رفتار بلوري پلي پروپيلن با بكار گيري دستگاه‌هاي DSC ،XRD،SEM، haze meter، Gloss meter،Tensile،IZOD ،Colorimeter و با انجام آزمون‌هاي متعدد مورد بررسي قرار گرفت. هر كدام از ضد اكسنده‌ها از 1000 تا 2500 ppm به پلي پروپيلن گريد هموپليمر اضافه گرديد ،از تجزيه و تحليل آناليزها مشخص شد با افزايش ضد اكسنده‌هاي اوليه‌، خواص نوري كاهش پيدا مي‌كند و با تغيير مقدار تزريق ‌ضد اكسنده‌ها به مقدار‌500 ppm از ضد اكسنده اوليه A.O 1010 و مقدار 1500 ppm از ضد اكسنده ثانويه A.O 168 افزايش دماي بلورينگي حاصل شد‌ و در نتيجه درشفافيت 29.9 درصد ، در شاخص زردي 11 درصد و در براقيت حدود1.1 درصد بهبود حاصل گرديد.

در اين پژوهش اثر آب و COS در خوراك گاز پروپيلن، برروي خواص نوري iPP مورد بررسي قرارگرفت . تصاوير ميكروسكوپ الكتروني روبشي (SEM) نشان داد كه سموم آب و COS تاثيري چنداني بر مورفولوژي پليمر ندارند. ‌نتايج بدست آمده از DSC و آزمون‌هاي نوري، حاكي از آن است كه افزايش سموم آب و COS به ترتيب باعث افزايش شفافيت iPP به ميزان 15 و 10 درصد و همچنين افزايش شاخص زردي به ميزان 10 درصد و5 درصد ميگردد ، اين درحالي است كه در ديگر خواص نوري از جمله gloss افزايش اندكي داشته و استحكام‌ و HDT كاهش يافته است.

همچنين در اين تحقيق، تاثير فعاليت دو نوع كاتاليست بر شفافيت دو نوع گريد iPP مورد بررسي قرارگرفت. نتايج آزمايشات نشان داد كه بازدهي كاتاليست مصرفي در فرايند پليمريزاسيون ‌با ‌شفافيت پلي پروپيلن رابطه مستقيم داشته بطوريكه با انتخاب ‌كاتاليست داراي بازدهي بالا، شفافيت و ميزان شاخص زردي پليمر كه معياري از باقيمانده كاتاليست مي‌باشد نيز بهبود يافت‌.

چکيده:

خواص نوري‌، پلي پروپيلن‌، افزودني آنتي‌اكسيدانت‌، بلورينگي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر عليرضا شاكري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر حسن آقا عربي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار Pages Vol/Issue نام مجله/همايش/انتشارات نويسندگان عنوان داخلي/بين المللي وضعيت نوع رديف
۲۰۱۹ ۱۷۷تا ۲۰۶ ۲۶ Journal Of Polymer Research Shahriar Arjmanda, Alireza Shakeri b*, Hasan Arabic Effect of water and carbonyl sulfide toxins in gas propylene feed in polymerization process on physical properties of polypropylene بين المللي چاپ نهايي شده مقاله در مجله Scopus/ISI ۱

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.