پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۳۰ دفاع:
۱۳۹۹ شناسه:
محمدباقر روشن چسلي دانشجو:
مدلسازي و تحليل فرآيند جداسازي برشي نانولوله كربني و نانورشته پروتييني به روش ديناميك مولكولي عنوان فارسي:
A molecular dynamics method for modeling and analyzing the manipulation of carbon nanotube and protein nanostring by using shear load عنوان انگليسي:

در اين پژوهش، فرآيند جداسازي نانولوله‌كربني از سطح پس‌زمينه آن به كمك اعمال نيروي برشي ( نيروي كشش اعمال نمي‌شود ) به روش ديتاميك مولكولي شبيه‌سازي شده و مورد تحليل قرار مي‌گيرد. هدف از اين تحليل بررسي امكان جابه‌جايي (Manipulation) نانولوله‌هاي كربني به كمك يك ريزگيره و از طريق اعمال بار برشي، بدون ايجاد تغيير شكل ساختاري بازگشت‌ناپذير در آن‌ها مي‌باشد. در ادامه با روشي مشابه مي‌توان اثر بار كششي و برشي را نيز با هدفي مشابه بر روي ساختار و مشخصات مكانيكي نانورشته پروتييني مورد مطالعه قرارداد. همان-گونه كه بيان گرديد اين پژوهش با استفاده از روش شبيه‌سازي ديناميك مولكولي و از طريق ابزارهاي مدل‌سازي و شبيه‌سازي عددي انجام مي‌پذيرد. در پايان، نتايج حاصله با ساير مطالعات و پژوهش‌هاي انجام‌گرفته مقابسه گرديده و تحليل مي‌شوند.

چکيده:

نانولوله كربني، نانورشته پروتييني، ديناميك مولولي، جداسازي، برش

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مسعود شريعت پناهي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.