پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۷ دفاع:
۱۳۹۶ شناسه:
مجيد باقري دانشجو:
بررسي مقايسه اي نسبت هاي ريسك مالي و مديريت سود در بورس اوراق بهادار تهران عنوان فارسي:
Monitoring financial risk ratios and earnings management: evidence from Iran عنوان انگليسي:

امروزه مديريت سود يكي از موضوعات بحث برانگيز و جذاب درپژوهش هاي حسابداري به شمار مي رود. به دليل اين كه سرمايه گذاران به عنوان يكي از فاكتورهاي مهم تصميم گيري، به رقم سود توجه خاصي دارند. پژوهش ها نشان داده است كه نوسان كم و پايدارسود، حكايت از كيفيت آن دارد. به اين ترتيب، سرمايه گذاران با اطمينان خاطر بيشتر در سهام شركت هايي سرمايه گذاري مي كنند كه روند سود آنها باثبات تراست.

يكي ازروش هايي كه گاهي اوقات براي آرايش اطلاع رساني وضعيت مطلوب شركت ها مورد استفاده قرارمي گيرد، مديريت سود مي باشد. مديريت سود به مداخله عمومي مديريت درفرايند تعيين سود كه غالباً درراستاي اهداف دلخواه مديريت مي باشد اطلاق مي گردد. مديريت سود روشي است كه توسط مديريت جهت دستكاري داده ها به كارمي رود. به عنوان مثال، هموارنمودن سود براي كسب اطمينان بيشترسرمايه گذاران ازپايداري سود، نمونه اي ازدستكاري داده ها محسوب مي شود. اين قبيل اقدامات ممكن است داده هاي موجود درصورت هاي مالي را به ميزان قابل ملاحظه اي تحت تأثير قرار دهد.

مديريت سود عبارت از مداخلة هدفمند در فرايند گزارشگري مالي با توجه به محدوديت هاي اصول پذيرفته شدة حسابداري براي به دست آوردن سطح مورد انتظار سود است. با توجه به مقاصد مديريت، مديريت سود ميتواند به صورت افزايش، كاهش يا همواركردن سود گزارش شده باشد. دلايل احتمالي زيادي براي مديريت سود وجود دارد. براي مثال، اگر شركتي سود باثباتي گزارش كند، سهامداران احساس اطمينان بيشتري خواهند كرد ، مديريت سود تاثير مطلوبي بر ارزش سهام و هزينة سرمايه دارد، يا سهامداران اطلاعات بيشتري از اعلام سود به دست خواهند آورد(لي و چين،2007).

مديران شركت در راستاي اهداف خود دست به مديريت سود ميزنند. يكي از اهداف مهم مديران اجتناب از ريسك مي باشد. كه مي توان بيان نمود كه مهمترين عامل در اين راستا مي باشد. ريسك در حالت كلي به دو دسته ريسك هاي مالي و ريسك هاي غيرمالي تقسيم بندي مي شوند. ريسك هاي مالي به طور مستقيم بر سودآوري شركت ها اثر مي گذارند و مي توانند حتي شركتي را از پاي درآورند. امروزه پيشرفت سريع فن آوري و تغييرات محيطي وسيع، شتاب فزاينده اي به اقتصاد بخشيده و رقابت روز افزون موسسات دستيابي به سود را محدود و احتمال ورشكستگي را افزايش داده است. از سوي ديگر مالكين، مديران، سرمايه گذاران، شركاي تجاري و بستانكاران با تكيه بر گزارش هاي مالي شركت ها به ارزيابي موفقيت مالي يك شركت و گرايش آن به پذيرش ريسك علاقمند هستند(كميته فني سازمان حسابرسي، 1381، ص481). در اين راستا هدف اصلي تحقيق حاضر پاسخ به اين مهم خواهد بود كه آيا نسبت هاي ريسك و مديريت سود در شركت هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران و مالزي رابطه وجود دارد؟

چکيده:

اهرم ،بحران مالي ،جريان نقد ازاد،مديريت سود

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر غلامرضا كرمي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد مرادي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.