پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۶/۲۷ دفاع:
۱۳۷۷ شناسه:
الهام علي جولا دانشجو:
تصحيح انتقادي رشحات الغيبيه في تحقيق طريق الصوفيه با مقدمه و تعليقات عنوان فارسي:
absent exudation about researching the metod of mysticism عنوان انگليسي:

آگاهي از پيشينه تاريخي و ادبي در اعتلاي فرهنگي جوامع بسزايي دارد. يكي از راههاي دست يابي به اين شناخت تصحيح نسخ خطي است كه داراي ارزش زيادي است. نسخه خطي رشحات الغيبيه في تحقيق طريق الصوفيه از شيخ يوسفعلي بن حسين بهبهاني، كتابي در تصوف متعلق به قرن يازده هجري است كه مختصري است در اثبات اصول دين ومتعلقات آن به طريق ارباب مكاشفه و برخي از اعمال و افعال متدواله ميان فرقه صوفيه مؤيد به آيات واحاديث و قول اهل نظر. ‍نوي‍س‍ن‍ده‌ ك‍ه‌ از ب‍زرگ‍ان‌ ص‍وف‍ي‌ ب‍وده‌ و طب‍ق‌ ق‍ول‌ ك‍ات‍ب‌ اي‍ن‌ ن‍س‍خ‍ه،‌ درزم‍ان‌ ك‍ت‍اب‍ت‌ ح‍ي‍ات‌ داش‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. دراي‍ن‌ ك‍ت‍اب‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌اي م‍طال‍ب‌ ص‍وف‍ي‍ان‍ه‌ ب‍ي‍ان‌ م‍ي‌ك‍ن‍د ك‍ه‌ در ي‍ك‌ م‍ق‍دم‍ه‌ و پ‍ان‍زده‌ ف‍ص‍ل‌ و ي‍ك‌ خ‍ات‍م‍ه‌ ت‍دوي‍ن‌ ي‍اف‍ت‍ه‌ان‍د نسخه خطي رشحات الغيبيه في تحقيق طريق الصوفيه از معدود متون عرفاني باقي مانده از اين دوره است كه مي‌تواند منبع قابل اعتمادي در شناخت كم و كيف انديشۀ عرفاني در دورۀ مذكور باشد و اصحاب تحقيق را در ترسيم سير تطور انديشه‌هاي عرفاني از ديرباز تاكنون ياري رساند..نگارنده در نظر دارد بر اساس دو نسخه قديمي موجود، اين اثررا تصحيح كند 1-نسخه اساس نسخه اي است كه در قرن يازده كتابت شده و متعلق به كتابخانه ملي با شماره 1346 داراي 554 صفحه19سطري است. 2-نسخه دوم نسخه اي است متعلق به كتابخانه آيت اله گلپايگاني كه در قرن يازدهم كتابت شده به شماره 1365-75/8داراي 520 صفحه 25-24سطري است. كه با توجه به قدمت و كامل و خوانا بودن متن، نسخه كتابخانه ملي نسخه اساس است.

چکيده:

تصحيح، نسخه خطي، تصوف، رشحات الغيبيه في تحقيق طريق الصوفيه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر سيدمحمد منصور استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر عبدالرضا سيف استاد مشاور:
دکتر عليرضا حاجيان نژاد استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.