پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۷/۳ دفاع:
۱۳۶۴ شناسه:
داود غفوري دانشجو:
طراحي الگوي شايستگي فرماندهان نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در راستاي ارتقاء توان رزمي با رويكرد جنگ هاي ناهمتراز عنوان فارسي:
Islamic Republic of Iran's Air Force Commanders Competency pattern design in order to promote battles capabilities with the approach of Asymmetric Wars. عنوان انگليسي:

رويكرد جديد در جنگ‌هاي چند سال اخير، تفاوت توانايي كشورها در بعد فناوري و بهره‌گيري از نقاط ضعف و آسيب‌پذير دشمن، استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته، روش‌هاي مبتكرانه براي دستيابي به موضع برتر و تضعيف اراده دشمن، موجب ناهمگون شدن جنگ‌ها گرديده است. در جنگ ناهمتراز طرف‌هاي درگير در آن، از حيث فناوري و توانايي‌هاي نظامي در جنگ در يك سطح قرار ندارند، به‌همين سبب روش‌هاي مورد استفاده آنان در جنگ عليه يكديگر، متفاوت از هم است. اينگونه جنگ ها، شامل بكارگيري رويكردهاي غيرقابل پيش‌بيني يا غيرمتعارف براي خنثي نمودن يا تضعيف قواي دشمن و در عين‌حال بهره‌برداري از نقاط آسيب‌پذير او، از طريق فناوري غيرقابل انتظار يا روش‌هاي مبتكرانه است(دانيالي، 1383). در اين راستا ضروري است تا فرماندهان جنگ‌هاي ناهمتراز بر اساس ماهيت حاكم بر اينگونه جنگ ها، توانمندي‌ها ، مهارت‌ها و شايستگي‌هاي مورد نياز را كسب كنند. جنگ‌هاي ناهمتراز به فرماندهاني نياز دارد تا بتوانند با بهره‌گيري از شايستگي‌هاي خود، تصميماتي راهبردي در راستاي قدرت تخريب و دفاع، كاهش تلفات انساني و مادي و تحقق راهبردهاي نظامي اتخاذ نمايند (گرنگ،2000). با توجه به رويكردهاي جديد حاصله در فناوريهاي دفاعي در سطح كشورهاي مختلف، تفاوت قابليتهاي كشورها در بدست آوردن توانمنديهاي دفاعي و فناوريهاي پيچيده مورد نياز، شيوه هاي جديد و نوآورانه برتري ساز در عرصه جنگهاي نامتقارن و ناهمتراز و عليرغم اهميت كسب شايستگي ها ، توانمندي ها و مهارتهاي حياتي و محوري اين قبيل جنگها، متأسفانه تا كنون الگويي مدون، جامع نگر ، يكپارچه و بومي در سطح فرماندهان اجا به طور ائم و فرماندهان نهاجا به طور اخص جهت تحقق راهبردهاي سازماني (ارتقاء توان رزمي بالاخص توان رزمي غير فيزيكي با رويكرد جنگهاي ناهمتراز به عنوان بخش مهمي از اهداف و راهبردهاي سازماني) طراحي نشده است. چه بسا تصميم گيري صحيح فرماندهان در صحنه هاي نبرد نابرابر و بحراني، موفقيت و نتايج مطلوبي به همراه داشته و تصميم گيري اشتباه آنان، شكست و نتايج ناگوار و حتي غير قابل جبراني را در رابطه با امنيت ملي به بار خواهد آورد. شناخت و توسعه مهارتها و شايستگي هاي مورد نياز فرماندهان همواره از دغدغه هاي ارتش ها مي باشد؛ براي اينكه بدانند چه كساني براي فرماندهي و رهبري نظامي مناسب اند و با چه مولفه ها و شاخصهايي مي توان فرمانده مناسب را انتخاب كرد . بنابراين، از نظر محقق، فقدان چنين الگويي در نهاجا به عنوان مسئله اي بسيار جدي تلقي مي شود كه با انجام اين تحقيق و نيل به الگوي شايستگي فرماندهان نهاجا در راستاي ارتقاء توان رزمي غير فيزيكي با رويكرد جنگ هاي ناهمتراز، به دنبال حل مسئله مي باشد.

- با توجه به تهديدات منطقه اي و جهاني ( كه در ابعاد كمي و كيفي روبه فزوني داشته و در حال توسعه مي باشد) نياز است تا براي ارتقاي توان رزمي اجا و نهاجا به يكي از مهمترين عوامل موثر در ارتقاي اين قابليت رزمي يعني مديريت بيش از پيش پرداخته شود . موضوع شايستگي فرماندهان و بالاخص مديران ارشد در مواقع بحران و شرايط و موقعيت هاي سخت و غير قابل پيش بيني، مي تواند به عنوان يكي از مهمترين موضوعات و دغدغه هاي اصلي حوزه دفاعي مطرح باشد. ارتشها در هر كشوري، در عرصه جنگ هاي ناهمتراز، بدليل ماهيت ويژه حاكم بر اينگونه جنگ ها (نابرابري درفناوري ها و توانايي‌هاي نظامي طرفين جنگ)، همواره نيازمند بهره گيري از فرماندهاني اند كه واجد شرايط ،شايستگي ها و ويژگي هاي خاصي هستند. توجه به اين موضوع، در واقع همان تقويت و ارتقاء توان رزمي هر كشوري در بخش غير فيزيكي مي باشد.

لذا محقق با توجه به محدوديتهاي موجود، صرفاً بدنبال طراحي الگوي شايستگي فرماندهان نهاجا(به عنوان بخشي از اجا) مي باشد تا بدين سان بتواند گامي در راستاي ارتقاء توان رزمي غير فيزيكي نهاجا با رويكرد جنگ هاي ناهمتراز و ماهيت خاص ، بحراني و ويژه حاكم بر اين گونه جنگها بردارد.

با عنايت به تأكيدات مطرح شده در اسناد بالادستي و از طرفي تغييرات محيطي بسيار فزاينده جهاني در حوزه مسائل دفاعي و تهديدات منطقه اي و فرا منطقه اي و ارتقاء سطح پيچيدگي جنگهاي كنوني و ناهمتراز (در تمامي ابعاد) و با در نظر گرفتن دكترين دفاعي كشور و نيروهاي مسلح و نص صريح قرآن كريم در آيه 60 سوره مباركه انفال (وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ارتقاء توان رزمي غير فيزيكي اين قبيل سازمانها از اهميت بسيار بالايي برخوردار مي باشد. در صورت عدم توجه به تأثيرات شگرف فرماندهان شايسته در نهاجا (به عنوان يكي از موثرترين نيروهاي اجا در موضوع جنگهاي ناهمتراز) بر ارتقاء سطح عملكرد سازماني و تحقق مأموريتها و راهبردهاي دفاعي كشور ، پيامدهاي جبران ناپذيري در حوزه مسائل امنيتي ايجاد خواهد شد؛ لذا موضوع طراحي الگوي شايستگي فرماندهان نهاجا در راستاي تقويت توان رزمي (غير فيزيكي) نهاجا با رويكرد جنگهاي ناهمتراز از اهميت ويژه و راهبردي برخوردار است.

چکيده:

الگوي شايستگي، فرماندهان، نهاجا، اجا، توان رزمي، جنگ هاي ناهمتراز

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر منصور مومني استاد مشاور:
دکتر مهدي خيرانديش استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.