پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱/۲۹ دفاع:
۱۳۲۰ شناسه:
سجاد فرشيان فرشچي دانشجو:
بررسي عوامل موثر بر نگرش و تمايل به خريد كالاي مد لوكس در مصرف كنندگان ايراني عنوان فارسي:
Examination of the factors affecting Iranians attitude and willingness to buy luxury fashion brand عنوان انگليسي:

در اين تحقيق در حوزه تحليل رفتار مصرف كننده بوده و به بررسي عوامل موثر كه بر نگرش مصرف كنندگان ايراني نسبت به خريد كالاي مد لوكس و همچنين تاثير اين نگرش بر تمايل به خريد آنها اثر مي گذارند، پرداخته شده است. عوامل بررسي شده با توجه به پيشينه تحقيق عبارتند از: آگاهي از برند ، مادي گرايي ، مقايسه اجتماعي ، نوآوري (تازگي) مد ، درگير بودن با مد .

چکيده:

كالاي مد لوكس، نگرش نسبت به خريد، تمايل به خريد

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.