پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۲/۱۶ دفاع:
۱۳۱۱ شناسه:
حسن حسيني دانشجو:
تهيه وكاربرد نانو كامپوزيتهاي اپوكسي رزين / CNT پوشش داده شده با فلزات مغناطيسي جهت جذب امواج الكترومغناطيسي در محدودۀ امواج مايكروويو و انعكاس مادون قرمز حرارتي عنوان فارسي:
Synthesis and application of nanocomposites of epoxy resin / CNT coated with magnetic metals in absorption electromagnetic radiation at microwave region and TIR reflectance عنوان انگليسي:

با توجه به اينكه تهيه پوششها ي داراي ويژگي جذب امواج الكترومغناطيسي هدف اصلي اين پروژه است با بررسي هاي صورت گرفته مشخص گرديد كه از ميان انواع روشهاي پوشش دهي CNT با فلزات مغناطيس روش پوشش دهي بدون الكتريسيته به جهت ويژگي هايي نظير يكنواختي پوشش ، كامل بودن پوشش ، كنترل مورفولوژي پوشش ، ارزان بودن ، دردسترس بودن امكانات پوشش دهي و صنعتي بودن مي تواند انتخاب مناسبي باشد. بنابراين در اين پروژه تلاش خواهد شد تا با تهيه CNT هاي پوشش داده شده بوسيله فلزات مغناطيسي با مورفولوژي هاي مناسب، از آنها در تهيه كامپوزيتهاي بر پايه رزين اپوكسي استفاده گردد . پس از تهيه كامپوزيتهاي ذكر شده انواع تستهاي مربوط شامل مغناطيس پذيري ، اندازه گيري كاهش انعكاس و اندازه گيري ضريب تشعشع حرارتي بر روي آنها انجام مي گردد.

چکيده:

CNT ، پوشش دهي CNT ، نانو كامپوزيتهاي اپوكسي رزين / CNT ، جذب امواج الكترومغناطيسي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر حسين مهدوي استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدمحمد علوي استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.