پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۳/۲۲ دفاع:
۱۲۹۷ شناسه:
شقايق مدبري دانشجو:
تاثير تمرين اجباري و تزريق گابا در ناحيه نئواسترياتوم بر يادگيري، حافظه فضايي و اختلال حركتي موش هاي صحرايي فلج مغزي شده عنوان فارسي:
effect of exercise and affect medicin on GABA b receptors in internal globus palidus on learning , spatial memory and motor disorders by neostriatum lesion in rats عنوان انگليسي:

آسيب عقده هاي قاعده باعث اختلال در انواع مختلف رفتارهاي حركتي و شناختي موجودات مي‌شود. آسيب مدار حركتي عقده هاي قاعده اي در اختلالات حركتي نقش مهمي دارد. عامل مهاري در اين هسته ها آزادسازي انتقال دهنده ي گابا از پايانه هاي آكسون نورون هاي عصبي استرياتوم كه خود بخشي از عقده هاي قاعده اي است، مي باشد. آسيب به سيستم عصبي مي‌تواند منجر به اختلالاتي در عمكلرد اين هسته ها شده و مهار ايمپالس ها به وسيله ي اين هسته ها دچار مشكل گردد. هدف اين پژوهش بررسي ميزان تاثير تمرين اجباري و داروهاي موثر بر گيرنده هاي گابا ب در ناحيه گلوبوس پاليدوس داخلي بر يادگيري ، حافظه فضايي و اختلالات حركتي ناشي از تخريب نئواسترياتوم رت است. در تحقيق حاضر 96 سر رت صحرايي نر بالغ نژاد ويستار (دوازده هفته ي) با وزن 250-200 گرم از مركز تحقيقات انستيتو پاستور ايران تهيه شد. رت ها به صورت تصادفي در 12 گروه هشت تايي (8 = n): الف. گروه كنترل ب. گروه اينتكت پ. گروه تخريب يا تزريق ايبوتونيك اسيد ت. گروه شم تخريب ج. گروه تمرين اجباري (ورزش تردميل). د. گروه تخريب با ورزش اجباري. ح. گروه شم تخريب با ورزش اجباري. خ. گروه تزريق آگونيست گابا ب (باكلوفن). ذ. گروه شم تزريق آگونيست گابا ب (باكلوفن). ر. گروه تخريب و تزريق باكلوفن. ز. گروه شم تخريب و تزريق باكلوفن. س. گروه تخريب با ورزش اجباري و تزريق باكلوفن، قرار گرفتند. يافته هاي پژوهش نشان داد كه ورزش اجباري سبك (فعاليت حركتي كم شدت) و تزريق آگونيست گابا ب (باكلوفن) به تنهايي تاثير معني داري بر اختلال يادگيري و حافظه فضايي رت ها بدنبال تخريب عقده هاي قاعده اي نداشتند (05/0<P). درحاليكه تركيب اين دو باهم توانست به طور معني داري عملكرد يادگيري و حافظه فضايي را به ترتيب در رت ها بهبود بخشد (به ترتيب 0005/0=P، 0002/0=P). از طرفي هركدام از اين عوامل به تنهايي بر عملكرد حركتي تاثير معني داري داشت (05/0>P). همچنين تعامل تمرين اجباري سبك (فعاليت حركتي كم شدت) و تزريق آگونيست گابا ب (باكلوفن) بهبود معني داري را بر عملكرد حركتي رت ها با تخريب عقده هاي قاعده اي نشان داد (0006/0=P). نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه تعامل تمرين و دارو به مدت چهار هفته توانست باعث بهبود يادگيري و حافظه فضايي در مدل حيواني شود. مقايسه ميانگين عملكرد گروه تخريب با گروه تخريب با تمرين و دارو تفاوت معني داري را نشان داد (0004/0=P). اين تفاوت بيانگر اين است كه تعامل تمرين و دارو برخلاف اثر هركدام از آنها به تنهايي كه نتوانست اختلال يادگيري ناشي از تخريب استرياتوم را بهبود بخشد، توانست اين اختلال را بهبود بخشد. نقطه عطف و تازگي پژوهش حاضر اين است كه تعامل اين نوع تمرين و مقدار دارو مي‌تواند به عنوان روش درماني مناسبي براي بهبود اختلالات شناختي و حركتي ناشي از تخريب استرياتوم مطرح باشد.

چکيده:

مهار كننده گابا، تمرين اجباري، حافظه فضايي، آتتوئيد، گلوبوس پاليدوس داخلي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مهدي شهبازي استاد راهنما:
دکتر ناصر نقدي استاد راهنماي دوم:
دکتر فضل اله باقرزاده استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.