پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۱/۴ دفاع:
۱۲۶۴ شناسه:
اكرم السادات حسيني سمناني دانشجو:
تاثير مهارت هاي كارآفريني مديران بر رضايت مشتريان باشگاه هاي ورزشي خصوصي شهر تهران عنوان فارسي:
Entrepreneurial management skils role in Achieving the goals of Iranian sport federations عنوان انگليسي:

چكيده

امروزه سازمانهايي موفق ترند كه كارآفريني كنند،فدراسيون هاي ورزشي به عنوان يك نهاد عمومي غير دولتي بايد ازمديريت كارآفرينانه ونه هزينه اي درجهت تحقق اهداف كمك بگيرند.اين تحقيق به لحاظ هدف از نوع كاربردي بوده واز لحاظ روش تحقيق جز تحقيقات توصيفي است كه به روش همبستگي انجام مي شود. نمونه آماري اين پژوهش را160 نفر ازروسا،نايب رئيسان ودبيران فدراسيون هاي ورزشي ايران تشكيل مي دهد.براي جمع آوري اطلاعات ازپرسش نامه محقق ساخته پس ازتاييد روايي وپايايي براي بررسي سوالات تحقيق استفاده خواهد شد.براي ازمون فرضيه ها ازروش همبستگي پيرسون ورگرسيون چند متغيره استفاده مي شود .

چکيده:

فارسي:مهارت ،كارآفريني، مديران موفق، فدراسيون هاي ورزشي

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد خبيري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدنصراله سجادي استاد مشاور:
دکتر ابراهيم عليدوست استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.