پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۳/۳۱ دفاع:
۱۲۲۷ شناسه:
زهرا گل دار دانشجو:
طراحي مدل درگيرسازي ذينفعان در خط مشي گذاري عمومي مورد مطالعه صنعت نفت ايران عنوان فارسي:
Establishing of Stakeholders Engagement Model in Public policy making- Case study: Iran's oil industry عنوان انگليسي:

پژوهشگر بدنبال آن است تا با شناسايي ذينفعان اصلي در صنعت نفت كشور، سطح اهميت هريك از گروه هاي ذينفع، نوع و ابزار ارتباطي مناسب براي درگيرسازي آنها در فرايندهاي تصميم گيري و خط مشي گذاري را تعيين نمايد و در نهايت با توجه به خصوصيات فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي كشور و ساختارهاي مديريتي و تصميم گيري شركت هاي تابعه وزارت نفت و ترجيحات سياست گذاران و تدوين كنندگان لوايح و قانونگذاران، مدلي را براي درگيرسازي ذينفعان در جهت تحقق اثربخش تر خط مشي هاي وضع شده و بهبود عملكردها، نتايج و پيامدهاي مورد انتظار، ارائه دهد.

چکيده:

خط مشي گذاري- ذينفعان- درگيرسازي ذينفعان

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر مجتبي اميري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر رحمت اله قلي پورسوته استاد مشاور:
دکتر منصور معظمي استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.