پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۶/۳۱ دفاع:
۱۲۰۵ شناسه:
فرزاد عظيمي دانشجو:
طراحي و تبيين الگوي توسعه تفكر استراتژيك در هلدينگ "شركت ملي صنايع پتروشيمي" عنوان فارسي:
Design and Development of Strategic Thinking Model in Holding "NPC" عنوان انگليسي:

آينده براي ما نامعلوم و دنيا دائماً در حال تغيير است. به همين دليل، استراتژ ي ها و برنامه هاي كاري پس از مدتي منسوخ مي شوند و ضرورت تجديد نظر در فرضيه هاي بنيادي آن ها به وجود مي آيد. تفكر استراتژيك تصويري از آينده، فرصت ها و تهديدهاي آن به دست مي آورد. تفكر استراتژيك فرايند تدوين و بررسي فرضيات مربوط به آينده است. در ايران با توجه به افزايش تغيير و تحول محيطي پيرامون هر سازمان و توسعه و پيشرفت تكنولوژي در جوامع و رقابتي شدن محيط هاي كسب و كار و انتظاراتي كه مشتريان و ذينفعان از سازمان ها و بنگاهها دارند، وجود مديراني با تفكر استراتژيك امري ضروري است، تا بوسيله آن عوامل مؤثر بر سازمان را ببينند و با تجزيه و تحليل آنها، درك درستي از محيط داشته و تصميم درست را اتخاذ كنند. بر اساس تفكر استراتژيك چارچوبي ارائه مي شود كه در نتيجه آن سازمان به اهداف خود با نگرش صحيح مديراني استراتژيست دست مي يابد. در اين تحقيق با طراحي و تبيين الگوي توسعه تفكر استراتژيك، مديران شركت ملي صنايع پتروشيمي مديران مي توانند بر موانع و چالش هاي پيش رو و غيرقابل پيش بيني شركت فائق آيند.

چکيده:

استراتژي، مديريت استراتژيك، تدوين استراتژي، ارزيابي استراتژي، تفكر استراتژيك

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر منوچهر انصاري استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مجتبي اميري استاد مشاور:
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌ استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.