پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۷/۱۲/۸ دفاع:
۱۱۴۹ شناسه:
حجت اله بنيادي دانشجو:
طراحي و تبيين الگوي تأمين، تربيت ، به كارگيري و نگهداشت مدير مدرسه با رويكرد مدرسه محوري عنوان فارسي:
Model design and provisioning, training and retention of school principal with school-based strategy عنوان انگليسي:

پژوهش حاضر با هدف طراحي و تبيين الگوي تأمين، تربيت، به‏كارگيري و نگهداشت مدير مدرسه در رويكرد مدرسه محوري با روش كيفي انجام شده است. براي گرد آوري داده ها در ابتدا از يك مصاحبه نيمه ساختاريافته استفاده شد. نمونه‌ها به روش گلوله برفي انتخاب شدند و با آنها مصاحبه عميق نيم ساختاريافته انجام شد. پس از انجام سه مصاحبه و تحليل نتايج آنها، ضرورت طراحي الگوي شايستگي مديران مدارس در رويكرد مدرسه محوري با استفاده از سند تحول بنيادين محرز شد. بر همين مبنا سند تحول بنيادين و مباني نظري و ديگر اسناد پشتيبان آن نيز به عنوان منابع داده اي مورد استفاده قرار گرفتند. و با استفاده از تحليل محتوي كيفي، الگوي شايستگي مديران مدارس در رويكرد مدرسه محوري طراحي شد. براي اعتباريابي الگو طراحي شده روش دلفي با مشاركت 11 نفر از متخصصان انجام شد. الگوي شايستگي بدست آمده شامل سه دسته شايستگي: اعتقادي، اخلاقي و حر فه اي است.

در ادامه مصاحبه هاي بعدي و تحليل محتوي آنها براي دستيابي به مؤلفه ها و مشخصات الگوي مورد نظر انجام شد. اين انتخاب‌ها و انجام مصاحبه‌ها تا رسيدن به مرحله اشباع ادامه يافت. مصاحبه‌ها بعد از 12 مصاحبه به اشباع نظري رسيد؛ ولي به خاطر جامعيت و دقت كار تا 17 مصاحبه كار ادامه يافت. با استفاده از تحليل مصاحبه هاي انجام شده، زير نظام هاي مديريت منابع انساني براي مديران مدارس طراحي شد. براي دستيابي به چگونگي ارتباط زير نظام ها با يكديگر نيز يكبار ديگر مصاحبه ها تحيليل شدند و در نهايت الگوي جامع مديريت منابع انساني مديران مدارس در رويكرد مدرسه محوري كه همان رويكرد مورد تأكيد در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش است طراحي شد.

چکيده:

مديران مدارس، مدرسه محوري، الگوي شايستگي، منابع انساني

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر علي اصغر فاني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر سيدرضا سيدجوادين استاد مشاور:
دکتر طهمورث حسنقلي پور استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

مديريت آموزشگاهي

/

طراحي و تبيين الگوي شايستگي مديران مدارس بر مبناي سند تحول بنيادين آموزش‌وپرورش و ديگر اسناد بالادستي

حجت اله بنيادي، علي اصغر فاني، سيد رضا سيدجوادين

مقاله در مجله علمي/پژوهشي
داخلي / پذيرش شده

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.