پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۶/۱۰/۱۱ دفاع:
۱۰۶۲ شناسه:
محمد اراكي تبار دانشجو:
بررسي الگوي رفتار خريد مشتريان شركتي و ارتباط آن باراهبردهاي بانكداري شركتي در بانك‌هاي خصوصي ايران عنوان فارسي:
“Designing and description the Corporate banking Consumer Buying Behavior Pattern and its correlation with Corporate banking strategies in the Iranian Banking Industry: Iran Private Banks.” عنوان انگليسي:

در حالي كه بانك‌هاي خصوصي بخش مهمي از تلاش‌هاي خود را صرف رضايتمندي و وفادارسازي مشتريان حقيقي مي‌نمايند، پرداختن به نياز كسب و كارهاي بزرگ و متوسط به عنوان مشتريان شركتي و ارائه ارزش‌هاي متناسب با نيازهاي آنان، موضوعي حياتي براي سودآوري و بقاء پايدار محسوب مي‌گردد. ارائه خدمات متناسب با نيازهاي مشتريان شركتي مستلزم نوع شناسي رفتار آنان و اتخاذ استراتژي‌هاي اثربخش و متناسب با رفتارهاي شناسائي شده مي‌باشد. موضوعي كه در هدف اصلي تحقيق حاضر و از مسائل چالش برانگيز صنعت بانكداري ايران مي‌باشد. با توجه به اينكه رساله موجود به دنبال تبيين كلي از فرآيند شناخت رفتار مشتريان و استراتژي‌هاي بانكداري شركتي است، از حيث هدف در زمره تحقيقات بنيادين محسوب گرديده و براي رسيدن به نتيجه مدنظر از طرح تحقيق آميخته اكتشافي استفاده شده است. بدين منظور در بخش كيفي از روش تئوري‌سازي داده‌بنياد با رويكرد رهيافت ظاهر شونده و در بخش كمي از روش مدل‌سازي معادلات ساختاري استفاده شده است. جامعه آماري تحقيق حاضر، هلدينگ‌ها و كسب و كارهاي بزرگ و متوسط فعال در كسب وكار كشور هستند كه در حال دريافت خدمات از بانك‌هاي خصوصي مي‌باشند. براي دستيابي به هدف تحقيق در بخش كيفي با 12 نفر از مديران عامل و مالي هلدينگ‌هاي مذكور مصاحبه نيمه ساختار يافته و عميق انجام گرديد كه پس از كدگذاري و تحليل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Maxqda، سه الگوي رفتار تجاري،تحليلگر و تعاملي و سه استراتژي خدمات مالي، سرآمدي و مشاركتي شناسائي گرديد. همچنين به منظور تعيين ارتباط بين الگوهاي رفتاري و استراتژي‌هاي شناسائي شده، پرسشنامه كمي طراحي و بين331 نفر از مديران مالي و عامل شركت‌هاي مذكور تقسيم گرديد كه در نهايت پس از تحليل نتايج با نرم افزار PLS، تاثير رفتار تحليلگر و تعاملي مشتريان شركتي بر اتخاذ استراتژي‌هاي سرآمدي و مشاركتي توسط بانك‌هاي خصوصي تاييد گرديد و تاثير رفتار تجاري بر اتخاذ استراتژي خدمات مالي مورد تاييد قرار نگرفت.

چکيده:

بانكداري شركتي، مشتريان شركتي، نوع شناسي رفتار.

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر محمد رحيم اسفيداني استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
دکتر مسعود كيماسي استاد مشاور:
دکتر احمد روستا استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.