پايان نامه

مشخصات پايان نامه:

۹۵/۱۲/۲ دفاع:
۱۰۵۲ شناسه:
يحيي بابائي دانشجو:
بررسي اگزرژي و بهينه سازي سيكل نيروگاه زمين گرمايي عنوان فارسي:
Exergy Analysis and Optimization of Geothermal Powerplant Cycles عنوان انگليسي:

منبع انرژي زمين گرمايي ، حرارت طبيعي زمين است كه از مواد مذاب نشأت مي گيرد. اين انرژي در اثر تجزيه راديو اكتيو ايزوتوپ پتاسيم و عناصر ديگري كه در پوسته زمين پراكنده اند و همچنين به خاطر فشار زياد حاصل از نيروي وزن

ايجاد مي شود. در يك نيروگاه زمين گرمايي ، با استخراج آب داغ موجود در اعماق زمين و انتقال آن به مدار نيروگاه توليد كارمي كنند. در اين تحقيق با تجزيه و تحليل مؤلفه هاي فوق الذكر به ويژه فشار بهينه بخار خروجي از فلش كه در آن كار توربين ماكزيمم باشد با توجه به آناليز اگزرژي در فلش سعي در يافتن مؤلفه هاي مؤثر ديگر در كارآيي سيكل و ارايه پيشنهادهايي به منظور بهبود راندمان سيكل نيروگاه زمين گرمايي خواهيم داشت.

چکيده:

نيروگاه زمين گرمايي ، سيكل رانكين ، آناليز اگزرژي ، فشار بهينه ، دماي بهينه

کلمات کليدي

اساتيد:

دکتر احمد كهرباييان استاد راهنما:
استاد راهنماي دوم:
استاد مشاور:
استاد مشاور دوم:

مقالات مستخرج از پايان نامه:

چکيده سال انتشار مجله/همايش/انتشارات
Vol/Issue/Pages
عنوان / نويسندگان وضعيت / نوع

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.