پايان نامه‌هاي دفاع شده
نمايش ۳۱۳۹ مورد گروه:
دفاع راهنما / مشاور عنوان دانشجو ش.د
۹۹/۱۰/۲۴ دکتر منوچهر انصاري
دکتر عزت الله اصغري زاده
بررسي تأثير صفات شخصيت بر عملكرد فروش در بازار سرمايه
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
شروين صفائي ۱۵۰۲۹۶۵۲۴
۹۹/۱۰/۹ دکتر ابولفضل كامكار
دکتر علي ميثاقي
مطالعه اثر پودر ميوه گياه باميه( هيبيسكوآس اسكولنتوس ) بر خصوصيات آنتي اكسيداني، حسي و فيزيكوشيميايي ماست
بهداشت و كنترل كيفي مواد غذايي - کارشناسي ارشد
ليلا عباسي ۱۵۰۶۹۷۰۱۱
۹۹/۱۰/۳ دکتر پارسا ارباب تحليل تأثير پروژه هاي بزرگ مقياس بر ارزش زمين و املاك به منظور ارائه راهكارهاي برنامه ريزي شهري (مطالعه موردي: بزرگراه امام علي (ع) در منطقه 14 شهرداري تهران)
برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
سيدعمادالدين هاشمي ۱۵۰۵۹۶۱۳۳
۹۹/۱۰/۳ دکتر پارسا ارباب تبيين مكانيزم برنامه ريزي شهري جهت بازآفريني مشاركتي محله هاي فرسوده (مطالعه موردي: محله ابوذر شرقي منطقه 17 تهران)
برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
اميرحسين اسكندري ۱۵۰۵۹۶۰۰۶
۹۹/۹/۲۹ دکتر مهران فاطمي نيا طراحي روشنايي داخلي مبتني بر رويكرد نشاط شناسي
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
گل ناز محرر ۱۵۰۵۹۶۱۱۵
۹۹/۹/۱۷ دکتر سيدفضل اله موسوي
دکتر امير ساعد وكيل
دکتر حميد الهوئي نظري
تحول مفهوم حاكميت ناشي از سازكارهاي نهادهاي قضايي منطقه اي حقوق بشر
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
حميدرضا اورعي ۱۵۰۳۹۵۱۳۴
۹۹/۹/۱۱ دکتر هاشم آقا زاده
دکتر محسن نظري
طراحي مدل استراتژي همكاري رقابتي در بنگاه هاي خدمات فني و مهندسي
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
محمد بروجردي ۱۵۰۲۹۶۰۱۲
۹۹/۸/۲۴ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر سيد مهدي حكيمي
دکتر امير خانلري
ارائه مدل تاثير گذاري بر قصد ورفتار صرفه جويانه مشتركان برق خانگي
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
بهمن مصطفي طهراني ۱۵۰۲۹۶۰۶۵
۹۹/۸/۲۴ دکتر علي نمكي
دکتر سيدحامد وارث
تاثير جنسيت در رفتار سرمايه گذاران فردي در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
سيدارين روستايي ۱۵۰۲۹۷۱۹۵
۹۹/۸/۱۸ دکتر هومن مينونژاد
دکتر فواد صيدي
دکتر يوسف مقدس تبريزي
مقايسه اثر و ماندگاري تمرينات ثباتي كمر و بازآموزي يكپارچه پوسچر بر درد،كنترل حركت،عملكرد و انعطاف پذيري اندام تحتاني مردان مبتلا به كمردرد داراي اختلال كنترل حركتي كمر
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي - دکتري
ابوالفضل رحماني ۱۵۰۲۹۴۰۱۶
۹۹/۸/۱۰ دکتر مرجان فياضي
دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر حسن دانايي فرد
فهم پديده رهبري پيچيدگي در سازمان اجتماعي آموزشي
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
زهرا وفايي ۱۵۰۲۹۲۴۱۸
۹۹/۷/۳۰ دکتر رحمت اله قلي پورسوته
دکتر محمد مرادي
دکتر مهدي گودرزي
طراحي و تبيين مدل تصميم گيري استراتژيك تامين مالي پروژه هاي تحقيقاتي دانشگاهها
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
محمود عباسي ۱۵۰۲۹۳۶۶۸
۹۹/۷/۳۰ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر مريم كرمي
دکتر شهرام دلفاني
مطالعه عددي عملكرد پمپ هاي گرمايي خورشيدي در اقليم هاي آب و هوايي مختلف
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
بهاره علي پور ۱۵۰۴۹۶۱۹۳
۹۹/۷/۳۰ دکتر علي محمد موذني
دکتر روح اله هادي
دکتر محمدباقر نجفي
تبيين ظرفيت هاي زبان و ادبيات فارسي در راستاي توسعه ي اقتصادي -فرهنگي در عصر دانش بنيان.
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
مريم رحماني ۱۵۰۳۹۴۰۱۳
۹۹/۷/۳۰ دکتر عليرضا دهقان نيري
دکتر احسان شاه قاسمي
مطالعه ي تطبيقي عنصر اعتماد در شبكه خبر صدا و سيما با شبكه خبري بي بي سي فارسي
علوم ارتباطات اجتماعي - کارشناسي ارشد
آرزو اصلاحي ۱۵۰۲۹۶۱۲۸
۹۹/۷/۳۰ دکتر مهدي تيموري تشخيص حضور برست هاي چندمدولاسيوني در سيستم هاي مخابراتي بيسيم
مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم - کارشناسي ارشد
سيدمبين حسيني ۱۵۰۴۹۶۰۹۱
۹۹/۷/۳۰ دکتر مهري بهار
دکتر علي اصغر سعيدي
نقش شبكه هاي مجازي در ايجاد فرصت هاي شغلي زنانه( جامعه مورد مطالعه: زنان )
علوم ارتباطات اجتماعي - کارشناسي ارشد
بيتا كاشاني ۱۵۰۲۹۶۶۷۱
۹۹/۷/۳۰ دکتر اشكان رضواني نراقي احياء رودكنار باليقلي چاي شهر اردبيل با رويكرد اكولوژيك
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
پرينا جاهد ۱۵۰۵۹۷۰۲۰
۹۹/۷/۳۰ دکتر مرجان فياضي
دکتر فرشته امين
«بررسي تأثير مهارت‌هاي ارتباطي بر عملكرد شغلي با ميانجي گري توانمندسازي روان‌شناختي (مورد مطالعه: كاركنان بانك ملي ايران)»
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
محمد قرباني ۱۵۰۲۹۶۶۵۵
۹۹/۷/۳۰ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر محمد مرادي
سطح دينداري جامعه محلي و مديريت سود: نقش ريسك گريزي مديران
حسابداري - کارشناسي ارشد
مهدي خداكرمي ۱۵۰۲۹۷۱۵۷
۹۹/۷/۳۰ دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
دکتر داوود فتعلي بيگي
حمايت حقوقي از نمايشهاي آييني و سنتي
حقوق مالكيت فكري - کارشناسي ارشد
نرگس حيدري ۱۵۰۳۹۷۰۷۳
۹۹/۷/۳۰ دکتر آرين قلي پور
دکتر محمد صفري
دکتر آيدين سلام زاده
طراحي مدلي براي ارزيابي مديريت منابع انساني بر اساس مدل ۳۴۰۰۰ در كسب وكارهاي نوپا
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
شكوفه رحيمي ۱۵۰۲۹۷۱۸۲
۹۹/۷/۳۰ دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
دکتر نسرين طباطبائي
دکتر محسن ايزانلو
دکتر مجتبي اشراقي آراني
دعوي استرداد در ورشكستگي
حقوق خصوصي - دکتري
علي كاظمي ۱۵۰۳۹۲۳۶۵
۹۹/۷/۳۰ دکتر امين دهقان قهفرخي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
تعيين معيارهاي انتخاب مربيان بدنسازي و پرورش اندام
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي - کارشناسي ارشد
مهدي شريفي ۱۵۰۲۹۷۲۲۰
۹۹/۷/۳۰ دکتر پريسا پورنعمتي
دکتر فاطمه شب خيز
تاثيرتمرينات مقاومتي و fly wheel بر شاخص هاي امادگي جسماني و تركيب بدن زنان داراي اضافه وزن
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض - کارشناسي ارشد
آزاده پوراخلاقي ۱۵۰۲۹۶۲۳۵
۹۹/۷/۳۰ دکتر طاهر عليزاده
دکتر عليرضا شاكري
سنتز پليمر هاي قالب دار شده يوني براي گونه شناسي، اندازه گيري و حذف برخي فلزات سنگين مانند يون قلع
شيمي كاربردي - دکتري
امير شفيعي كيسمي ۱۵۰۱۹۳۰۰۸
۹۹/۷/۳۰ دکتر مژگان طاهري تفتي بازطراحي توسعه‌هاي جديد شهري جهت ارتقاء تحرك‌پذيري سالمندان(مطالعه موردي محله افسريه تهران)
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
فرناز دشتي رحمت آبادي ۱۵۰۵۹۶۰۵۹
۹۹/۷/۳۰ دکتر مژگان طاهري تفتي طراحي شهري در سكونتگاه هاي غيررسمي با رويكرد طب سوزني شهري نمونه موردي محله سورو در بندرعباس
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
سلماز جعفري ساماني ۱۵۰۵۹۶۰۳۹
۹۹/۷/۳۰ دکتر سيدمهدي گنجياني تحليل و ارزيابي رشد آسيب به كمك روش برهم نگاري تصاوير ديجيتالي(دي آي سي)
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
فراز حضي نيا ۱۵۰۴۹۶۰۹۶
۹۹/۷/۳۰ دکتر احسان چيت ساز
دکتر رضا زعفريان
طراحي مدل كسب وكار براي مديريت و بهينه سازي مصرف انرژي در ايران در بستر فناوري بلاك چين
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
امير عابدپور ۱۵۰۲۹۶۵۴۶
۹۹/۷/۳۰ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر هاني اربابي
دکتر محمدعلي هاتفي
«طراحي مدل ارزيابي بلوغ مديريت پروژه براي مگا پروژه هاي صنعت پتروشيمي»
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
عبدالكريم پهلواني ۱۵۰۲۹۲۸۴۲
۹۹/۷/۳۰ دکتر هما ايراني بهبهاني احيا فضاهاي غير فعال محله نازي آباد تهران با تاكيد بر پيوستگي منظر شهري
مهندسي طراحي محيط زيست - کارشناسي ارشد
مريم سالكي ۱۵۰۴۹۶۱۴۵
۹۹/۷/۲۹ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر مجيد مختاريان پور
دکتر عباس منوريان
دکتر داود عباسي
تصوير پردازي از حكومت تعالي گرا در پرتو نهج البلاغه امام علي (ع)
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
فاطمه تابان ۱۵۰۲۹۳۰۱۵
۹۹/۷/۲۹ دکتر محمدحسين عليزاده
دکتر الهام شيرزاد عراقي
تأثيرخستگي بر پارامترهاي منتخب كينتيكي وكينماتيك راه‌رفتن درافراد داراي كف پاي صاف منعطف و طبيعي
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي - دکتري
ابراهيم درتاج ۱۵۰۲۹۳۰۲۲
۹۹/۷/۲۹ دکتر احسان هوشفر طراحي، ساخت و بهينه سازي يك هاضم بي هوازي با تنوع در پسماند ورودي
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
فرشاد جباري فرد ۱۵۰۴۹۶۰۷۴
۹۹/۷/۲۹ دکتر علي اكبرنژاد قره لو
دکتر رحمان سوري
دکتر رضا مظاهري
دکتر پريسا پورنعمتي
بررسي ومقايسه تغييرات ECG فوتباليست هاي نخبه به منظور غربالگري قلبي-عروقي براي مقايسه شاخص هاي مرتبط با مرگ ناگهاني قلبي در زنان و مردان
فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس - دکتري
نعيمه هاشمي ۱۵۰۲۹۵۳۶۶
۹۹/۷/۲۹ دکتر مريم خليلي
دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر احمد به پژوه
طراحي مبلمان فضاي آموزشي براي كودكان با اختلال بيش فعالي مبتني بر رويكرد نظريه فعاليت
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
ساناز حسن نژاد ۱۵۰۵۹۶۰۴۹
۹۹/۷/۲۹ دکتر محسن مهرآرا
دکتر قهرمان عبدلي
بررسي اثر كيفيت نهادها و رانت نفتي بر مصرف انرژي هاي تجديد پذير در كشورهاي درحال‌توسعه
علوم اقتصادي - کارشناسي ارشد
محمدرضا حداد ۱۵۰۲۹۵۴۳۴
۹۹/۷/۲۹ دکتر علي شهيدي
دکتر محمود جعفري دهقي
واژه‌نامه توصيفي_موضوعي‌گويش‌گرمه
ايرانشناسي گرايش ايرانشناسي عمومي - کارشناسي ارشد
مائده شيباني ۱۵۰۳۹۶۲۰۵
۹۹/۷/۲۹ دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر مريم خليلي
طراحي مجموعه‌كيف با استفاده از مواد طبيعي مبتني بر رويكرد نوآوري اجتماعي
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
غزاله باقري ۱۵۰۵۹۷۰۱۲
۹۹/۷/۲۹ دکتر منصور مومني
دکتر روح اله قاسمي
ارزيابي عملكرد پايداري زنجيره تامين سرد صنعت پخش دارو با رويكرد BSC و DEA (مورد مطالعه:شركت پخش البرز)
مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات - کارشناسي ارشد
مريم مهدوي ۱۵۰۲۹۷۳۶۳
۹۹/۷/۲۹ دکتر فرزانه شميراني سنتز و كاربرد هاي جاذب هاي نانو كامپوزيتي مگنتيت- پليمر
شيمي كاربردي - دکتري
فاطمه شيركوند ۱۵۰۱۹۲۰۰۵
۹۹/۷/۲۹ دکتر آيدين سلام زاده
دکتر منوچهر انصاري
بررسي تأثير بلوغ ديجيتال بر تاب آوري كسب وكارهاي كوچك و متوسط د ر همه گيري كوويد- 19 (مورد مطالعه موسسات آموزشي و پژوهشي تهران)
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
علي ذوالفقاريان ۱۵۰۲۹۶۳۹۴
۹۹/۷/۲۹ دکتر مريم خليلي
دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر جمشيد امامي
طراحي روشنايي تعاملي فضاي داخلي براي ارتقا تجربه زندگي
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
ارغوان زارعي ۱۵۰۵۹۶۰۶۹
۹۹/۷/۲۹ دکتر علي داوري
دکتر كامبيز طالبي
شناسايي و تحليل عوامل ديركرد خروج كسب و كار از مرحله نوپا(start-up) به ورود به مرحله مقياس پذيري(scale-up)
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
عليرضا مظفر ۱۵۰۲۹۶۷۶۱
۹۹/۷/۲۸ دکتر محسن نظري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي تاثير انطباق پذيري قيمت، سازگاري و نوآوري صادراتي بر مزيت رقابتي با نقش تعديل گري شدت رقابت (مطالعه موردي: شركت هاي صادراتي استان تهران)
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
داود خطيبي ۱۵۰۲۹۶۳۶۰
۹۹/۷/۲۸ دکتر سيدمحمد مقيمي
دکتر محمدمهدي ذوالفقارزاده كرماني
دکتر ميثم لطيفي
طراحي الگوي اجراي خط مشي عمومي مبتني بر تجربه زيسته مديران ارشد دولتي موفق در نظام مديريت دولتي ايران
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
ميثم قراباغي ۱۵۰۲۹۴۰۳۰
۹۹/۷/۲۸ دکتر حيدر احمدي
دکتر روح اله قاسمي
تبيين تاثير عوامل تشكيل دهنده ي روابط زنجيره تامين در صنعت IT و نرم افزار در ايران (استان تهران)
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
مرسده كمالي ۱۵۰۲۹۵۵۳۹
۹۹/۷/۲۸ دکتر ساسان صيرفي آثارحقوقي الحاق ايران به كنوانسيون هاي 1952و1999 توقيف كشتي
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
صديقه علياري ۱۵۰۳۹۶۲۳۹
۹۹/۷/۲۸ دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني
دکتر محمود موسوي مشهدي
بررسي و تحليل عمر مخزن كروي جدار ضخيم FG با ترك محيطي با استفاده از روش اجزاي محدود
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
سيدعلي نوربخش جعفري ۱۵۰۴۹۶۳۰۶
۹۹/۷/۲۸ دکتر كاوه مهراني بررسي پذيرش استانداردهاي حسابداري بين‌المللي در بانك‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
حسابداري - کارشناسي ارشد
رژين كاظميان ۱۵۰۲۹۶۶۷۷
۹۹/۷/۲۸ دکتر محسن مهرآرا واكنش متقاضيان طلا وسكه به نوسانات قيمت آنها بعد از شوك ارزي سال 97
علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي - کارشناسي ارشد
امير شاپوري ۱۵۰۲۹۶۴۸۲
۹۹/۷/۲۸ دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
شناسايي، تبيين و اندازه گيري مولفه هاي شفافيت مالي بانكها ( مورد مطالعه پست بانك ايران )
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
كلارا مقربيان فرد ۱۵۰۲۹۶۷۶۹
۹۹/۷/۲۸ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر محمد مرادي
بررسي رابطه ميان مسئوليت‌پذيري اجتماعي و عملكرد مالي شركت با نقش تعديلي عدم شفافيت در گزارشگري مالي
حسابداري - کارشناسي ارشد
دانيال زارع سيان ۱۵۰۲۹۶۴۳۸
۹۹/۷/۲۸ دکتر علي صادقي
دکتر عباس نرگسيان
دکتر عباس منوچهري
تبيين الگوي بوروكراسي در سازمان‌هاي دولتي ايران با تأكيد بر كنترل فساد اداري
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
حسين اسحاقي ۱۵۰۲۹۲۹۲۱
۹۹/۷/۲۸ دکتر حميدرضا جلايي پور
دکتر تقي آزاد ارمكي
بررسي تجربي سنخ هاي كلان جامعه ايران در دو دهه گذشته
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - کارشناسي ارشد
الياس زبردست ناوه نورالعرشي ۱۵۰۲۹۷۱۹۹
۹۹/۷/۲۸ دکتر امير ساعد وكيل همه پرسي استقلال در حقوق بين الملل: مطالعه موردي همه پرسي اقليم كردستان عراق
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
ميران رستم ۱۵۰۳۹۷۱۷۷
۹۹/۷/۲۸ دکتر رحمان سوري
دکتر فاطمه شب خيز
مقايسه‌ي تأثير شدت‌هاي مختلف فعاليت هاي ورزشي مقاومتي برفشار خون و افت فشار‎‎‎خون در زنان سالم
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
زينب توسل پناهي ۱۵۰۲۹۷۱۲۰
۹۹/۷/۲۸ دکتر احمد توسلي سنتز و بكارگيري گرافن اكسيد مغناطيسي عاملدار شده با آمين در بهبود عملكرد محلول آبي متيل دي اتانول آمين در جذب دي اكسيد كربن
شيمي گرايش شيمي كاربردي - کارشناسي ارشد
آناهيتا لشگري نژاد ۱۵۰۱۹۶۰۵۸
۹۹/۷/۲۷ دکتر مهدي شريفي
دکتر سهيلا بورقاني فراهاني
دکتر مليحه شياني
تدوين الگويي جهت ارتقاي كاركرد شبكه هاي اجتماعي مجازي در راستاي بهبود وضعيت سلامت زنان
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
مهدخت شريفي دربرزي ۱۵۰۲۹۲۸۹۶
۹۹/۷/۲۷ دکتر مجيد شفيع پور
دکتر فاطه دلير
مدل‌سازي و مقايسه ردپاي كربن در موتور سيكلت‌هاي الكتريكي و بنزيني بر اساس آناليز چرخه عمر‌‌‌
مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست - کارشناسي ارشد
عليرضا معقولي ۱۵۰۴۹۶۲۷۰
۹۹/۷/۲۷ دکتر محمدمهدي ذوالفقارزاده كرماني
دکتر سيدحامد وارث
كاربست بازاريابي اجتماعي در توسعه فعاليت هاي بنيادهاي خيريه
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
محمدمهدي عظيمي حسني ۱۵۰۲۹۷۲۶۱
۹۹/۷/۲۷ دکتر مجتبي اميري
دکتر حسين صفري
دکتر محمد خوش چهره جمالي
ارائه مدل اجراي خط مشي مي در فرآيند خط مشي گذاري عمومي( رفاه و تأمين اجتماعي)
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
فاطمه رحيمي مقدم ۱۵۰۲۹۲۹۳۵
۹۹/۷/۲۳ دکتر امير خانلري
دکتر مسعود كيماسي
اثر حضور تاييدكنندگان برند در تبليغات چاپي روي نگرش مشتريان: مطالعه‌اي حوزه در گردشگري
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
مليكا نصير ۱۵۰۲۹۷۳۶۹
۹۹/۷/۲۳ دکتر قاسم عموعابديني
دکتر افسانه اديب فر
مطالعات سينتيك تأثير نانوسامانه ليپوزومي حامل دارو در يك مدل تومور استخوان در يك بيوراكتور
مهندسي شيمي گرايش داروسازي - کارشناسي ارشد
حانيه عبداله زاده ۱۵۰۴۹۶۱۸۸
۹۹/۷/۲۳ دکتر نرگس ايماني پور
دکتر سيدرضا حجازي
شناسايي عوامل موثر بر تصميم گيري اخلاقي در كسب و كارها
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
امير علي بنايي ۱۵۰۲۹۵۱۸۳
۹۹/۷/۲۱ دکتر عليرضا رياسي تاثير ايجاد شيار مارپيچي بر روي مخروطي چرخ توربين فرانسيس-۹۹ بر الگوي جريان در لوله مكش: مطالعه عددي
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
علي محمدي اردبيلي ۱۵۰۴۹۶۲۵۳
۹۹/۷/۲۱ دکتر هوشنگ نايبي
دکتر سيد ضياء هاشمي
نقش تحصيلات عالي زنان در كاهش نابرابري در اشتغال
پژوهش علوم اجتماعي‌ - کارشناسي ارشد
زهرا شفيعي نيستانك ۱۵۰۲۹۶۴۹۵
۹۹/۷/۲۱ دکتر جليل حيدري دهويي
دکتر مهرداد استيري
به‌كارگيري تكنيك‌هاي داده‌كاوي در فروش متقاطع محصولات بيمه‌اي
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
اميرحسين جباري ۱۵۰۲۹۶۲۷۰
۹۹/۷/۲۰ دکتر احمد مومني راد
دکتر حسين نواده توپچي
دکتر سيد باقر ميرعباسي
حقوق اشخاص ثالث در وقايع هوايي از منظر حقوق بين الملل
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
طه پوستين دوز ۱۵۰۳۹۲۳۷۷
۹۹/۷/۲۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر وحيد ناصحي فر
ارائه مدل تجاري سازي ايده فروش الكترونيك مورد مطالعه فروشگاههاي اينترنتي تهران
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
صدف پورحسيني ۱۵۰۲۹۲۸۴۱
۹۹/۷/۲۰ دکتر نسترن حاجي حيدري
دکتر محسن نظري
دکتر آمنه خديور
طراحي سيستم توصيه گر در خصوص قيمت گذاري بر اساس ارزش مشتري با متد تحليل احساسات
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
سارا اقابابايي ۱۵۰۲۹۳۰۰۶
۹۹/۷/۲۰ دکتر مهرداد استيري بررسي تاثير برنامه هاي كاري با عملكرد بالا بر عملكرد شغلي با توجه به نقش ميانجي رضايت شغلي و تعهد سازماني (مطالعه موردي : كاركنان بانك تجارت)
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
سولماز متقي ۱۵۰۲۹۷۳۲۷
۹۹/۷/۱۹ دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر كرامت اله زياري
دکتر احمد پوراحمد
تدوين الگوي گردشگري پايدار شهري رشت با رويكرد حفظ محيط زيست
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - دکتري
طيبه قايمي راد ۱۵۰۲۹۳۰۴۵
۹۹/۷/۱۹ دکتر كرامت اله زياري
دکتر احمد پوراحمد
دکتر حسين حاتمي نژاد
الگوي مناسب سازي فضاهاي گردشگري ويژه معلولين و جانبازان (مطالعه موردي شهر يزد)
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - دکتري
شهاب نارگاني ۱۵۰۲۹۳۰۰۳۰
۹۹/۷/۱۹ دکتر بيژن عباسي : بررسي تطبيقي جايگاه حاكم اسلامي در ديدگاههاي معاصر شيعه و اهل سنت
حقوق عمومي - کارشناسي ارشد
مهدي رضايي ۱۵۰۳۹۵۲۲۵
۹۹/۷/۱۹ دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
دکتر احمد مومني راد
ماهيت و آثار حقوقي بازگشت آني تحريم ها بر قرارداد هاي نفتي
حقوق نفت و گاز - کارشناسي ارشد
علي اكبري ۱۵۰۳۹۶۰۶۸
۹۹/۷/۱۹ دکتر مجيد بغدادي بكارگيري سيكل كالينا جهت بازيافت حرارت اتلافي در صنعت توليد آهن به روش احياي مستقيم
مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست - کارشناسي ارشد
علي محمد پيله ورلنگرودي ۱۵۰۴۹۷۰۵۴
۹۹/۷/۱۹ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر فاطمه شب خيز
مقايسه يك جلسه تمرينات حاد بادي پامپ و دايره اي خيلي شديد بر مقادير سرمي آيريزين ، پروفايل ليپيدي و تركيب بدني زنان جوان داراي اضافه وزن
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض - کارشناسي ارشد
سميه قادري ۱۵۰۲۹۶۶۴۰
۹۹/۷/۱۵ دکتر عادل آذر
دکتر حسين صفري
دکتر محمود دهقان نيري
شبيه سازي مدل پوياي بودجه‌ريزي بر مبناي عملكرد با رويكرد كارت امتيازي متوازن در صنعت بانكداري (مورد مطالعه: بانك پاسارگاد)
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - دکتري
مليحه رستمي ۱۵۰۲۹۵۳۲۸
۹۹/۷/۱۵ دکتر عليرضا عيني فر طراحي اقامتگاه براي زنان و كودكان قرباني خشونت خانگي با رويكرد روانشناسي محيط(تكيه بر روشهاي عملي براي حفظ استقلال و افزايش اميد در قربانيان)
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
اليكا طوسي ۱۵۰۵۹۷۰۴۴
۹۹/۷/۱۴ دکتر هاشم آقا زاده
دکتر حنان عموزاد مهديرجي
ارائه چارچوب تصميم‌گيري در رابطه بين بنگاه و مصرف‌كننده بر اساس خلق ارزش مشترك (درصنعت لوازم خانگي تهران)
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
اميرحسين كاظم الماسي ۱۵۰۲۹۶۶۷۳
۹۹/۷/۱۳ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر سيروس چوبينه
بررسي 12 هفته تمرين تداومي برمقادير murf1 وfoxo1 در رت هاي نر سالمند
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
منصوره سادات نخلي ۱۵۰۲۹۶۸۲۹
۹۹/۷/۱۳ دکتر پريسا پورنعمتي
دکتر علي اصغر رواسي
بررسي ۱۲ هفته تمرين تناوبي پرشدت بر مقادير MURF۱ و FOXO۱ در رت هاي نر سالمند
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
ليلا فراهاني ۱۵۰۲۹۶۶۲۱
۹۹/۷/۱۲ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر علي اكبر فرهنگي
طراحي و تبيين مدل فرهنگ نيروي فروش در صنعت بانكداري ايران (مطالعه موردي: بانك ملت)
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
مجتبي بهرامي ۱۵۰۲۹۲۸۷۲
۹۹/۷/۱۲ دکتر مسعود فكري
دکتر سعداله همايوني
دکتر عبدالحسين فقهي
تحليل محتواي كتاب «عربي زبان قرآن» متوسطه دوم (عمومي) براساس برنامه درسي و رويكرد ارتباطي آموزش زبان
زبان و ادبيات عرب - دکتري
اعظم خواجه تاج يزدي ۱۵۰۳۹۴۰۱۰
۹۹/۷/۱۲ دکتر آيدين سلام زاده
دکتر منوچهر انصاري
واكاوي تاثير اعتبار پيام بر اعتماد مصرف كننده در رسانه هاي اجتماعي: با رويكرد اينفلوئنسر ماركتينگ
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
شهريار افشارها ۱۵۰۲۹۶۱۳۵
۹۹/۷/۹ دکتر سعيد خاقاني معماري دست ورز؛ طراحي مركز آموزش فني حرفه اي در سايت كارخانجات شيشه ايران
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
فربد حميديان ۱۵۰۵۹۵۰۵۳
۹۹/۷/۹ دکتر حميد سلطانيان زاده
دکتر رضا راجي مهر
مقايسه روش هاي مختلف پيدا كردن تعداد بهينه خوشه در داده هاي FMRI
مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم - کارشناسي ارشد
ستاره شجاعي ازاد ۱۵۰۴۹۵۱۰۷
۹۹/۷/۸ دکتر محمدعلي بشارت
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
رابطه ترس از صميميت و اهمال كاري با مشكلات جنسي: مقايسه قدرت پيش بيني
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
شكيباالسادات طباطبائي ۱۵۰۲۹۶۵۴۱
۹۹/۷/۷ دکتر محمد كريمي زاده اردكاني
دکتر هومن مينونژاد
بررسي اثر و ماندگاري شش هفته تمرينات تخته تعادلي بر روي عملكرد و كنترل پاسچر دختران ورزشكار داراي بي ثباتي مزمن مچ پا
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي - کارشناسي ارشد
ترگل خدابخشي ۱۵۰۲۹۷۱۵۴
۹۹/۷/۵ دکتر امير ساعد وكيل آثار حقوقي ناشي از اجراي الزامات FATF بر سرمايه گذاري خارجي در ايران
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
الهام جعفرعلي جاسبي ۱۵۰۳۹۶۱۱۹
۹۹/۷/۲ دکتر بيژن عباسي
دکتر محمدجواد جاويد
دکتر ايرج حسيني صدرآبادي
بررسي مسئوليت دولت در آموزش حقوق شهروندي با تاكيد بر نقش رساله
حقوق عمومي - دکتري
عيسي دانشپوربخشايش ۱۵۰۳۹۳۲۲۸
۹۹/۷/۲ دکتر سيدرضا حجازي
دکتر مرتضي اكبري
طراحي فرايند توسعه محصول درصنعت داروسازي موردمطالعه شركت ايران دارو
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
پريان كريمي ۱۵۰۲۹۶۶۸۹
۹۹/۷/۱ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محسن نظري
دکتر عبدالحسين كرم پور
طراحي مدل استراتژي هاي صادرات با رويكرد اقتصاد مقاومتي(مورد مطالعه: محصولات كشاورزي)
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
پوريا غفاري ۱۵۰۲۹۲۹۵۰
۹۹/۶/۳۱ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر رضا طجرلو
دکتر مهدي پيري
بررسي موافقت نامه هاي دوجانبه سرمايه گذاري ايران در زمينه جبران خسارت
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
علي شهبازيان ۱۵۰۳۹۵۱۴۷
۹۹/۶/۳۱ دکتر آرش تحريري سن شركت ، ساختار حاكميت شركتي و ساختار سرمايه
حسابداري - کارشناسي ارشد
نويد كازروني ۱۵۰۲۹۶۶۶۹
۹۹/۶/۳۱ دکتر علي اكبرنژاد قره لو
دکتر سيروس چوبينه
مطالعه تأثير حفاظتي 9 هفته تمرين هوازي با و بدون مصرف مكمل زعفران بر برخي شاخص‌هاي فعاليت اندوتليال عروق (sICAM-1، VCAM-1)؛ و HOMA-IR در بيماران زن چاق مبتلا به ديابت نوع ۲
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
حسين محتشمي امند ۱۵۰۲۹۷۳۳۲
۹۹/۶/۳۱ دکتر احمد نوحه گر شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر خود سوزي جنگل ها (مورد مطالعه جنگل هاي ارسباران)
مديريت در‌ سوانح طبيعي‌ - کارشناسي ارشد
حميد نقاشي ۱۵۰۴۹۵۳۴۱
۹۹/۶/۳۰ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر عباسعلي رستگار
دکتر فرشته امين
توسعه مدل جامعه پذيري سازماني در نظام بانكي ايران
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
سعيد رئوفي ۱۵۰۲۹۲۹۳۴
۹۹/۶/۳۰ دکتر مهدي پيري
دکتر ساسان صيرفي
آثار حقوقي الحقاق ايران به كنواسيون۱۹۹۷آبراههاي بين المللي و كنواسيون ۱۹۹۲ حقوق آب بر توافقنامه هاي آبي موجود فيمابين دولت ايران و دولت هاي همسايهاي موجود
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
علي كريمي دوزجي ۱۵۰۳۹۶۲۸۲
۹۹/۶/۳۰ دکتر محمدرضا فراهاني بهينه سازي فرايند اصطكاكي اغتشاشي ساخت كامپوزيت هاي PEEK تقويت شده با نانو لوله هاي كربني
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
شايان بازرگاني ۱۵۰۴۹۵۰۲۰
۹۹/۶/۳۰ دکتر كامبيز طالبي
دکتر جهانگير يداللهي فارسي
تأثير به‌كارگيري نوآوري باز بر توسعه محصول (خدمات) جديد در كسب و كارهاي كوچك و متوسط (SMEs) در صنايع غذايي استان تهران
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
ارمغان سادات عبداللهي دمنه ۱۵۰۲۹۶۵۶۴
۹۹/۶/۲۹ دکتر بابك اميدوار مدلسازي و تحليل مصرف انرژي در ساختمان هاي مسكوني با استفاده از روش سطح پاسخ
مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست - کارشناسي ارشد
سياوش حسامي ۱۵۰۴۹۶۰۸۸
۹۹/۶/۲۹ دکتر احسان احمدي نقش طراحي شهري در ميزان و كيفيت حضور زنان در فضاهاي شهري(مطالعه موردي:محله فاطمي تهران)
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
فرناز لطفي ۱۵۰۵۹۶۱۱۰
۹۹/۶/۲۹ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر سوسن پورصنعتي
تئوري‌هاي فلسفي جان لاك در پاملا ١، پاملا ٢ آثار ساموئل ريچاردسون و رابينسون كروزوئه اثر دانيل دفو
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
شاهد ولدبيگي ۱۵۰۳۹۶۳۳۵
۹۹/۶/۲۹ دکتر علي داوري
دکتر كمال سخدري
شناسايي تاثير پويايي هاي محيطي، قابليت هاي مديريت دانش و فناوري اطلاعات بر عملكرد شركت با توجه به نقش ميانجي دو سو تواني نواوري
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
محمدعلي نواب ۱۵۰۲۹۵۵۷۵
۹۹/۶/۲۹ دکتر مهرداد استيري
دکتر جليل حيدري دهويي
شناسايي و اولويت ‌بندي عوامل موثر بر موفقيت يك بازيگر با بهره‌گيري از تكنيك‌هاي داده‌كاوي
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
كامو ابراهيمي ۱۵۰۲۹۶۰۸۸
۹۹/۶/۲۶ دکتر شهزاد طهماسبي بروجني
دکتر معصومه شجاعي
تأثير يادگيري پنهان و آشكار بر دقت و كينماتيك پرتاب دارت
رفتار حركتي - يادگيري حركتي - دکتري
ناتالي گدايلو ۱۵۰۲۹۳۰۰۲۵
۹۹/۶/۲۶ دکتر مجتبي اميري
دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي فرهي
ارائه مدل سرمايه معنوي در سازمان هاي مردم نهاد شهر تهران
مديريت دولتي - مديريت منابع انساني - دکتري
بهمن غلامي ۱۵۰۲۹۵۳۴۵
۹۹/۶/۲۶ دکتر بهروز محمودي بختياري
دکتر مريم سلطان بياد
از نمايش مايمتيك به روايت دايجتيك: خوانش انتقادي از نخستين ترجمه هاي فارسي از نمايشنامه هاي شكسپير در ايران
زبان و ادبيات انگليسي - دکتري
مهسا معنوي ۱۵۰۳۹۵۱۶۳
۹۹/۶/۲۶ دکتر ايوب محمديان
دکتر جليل حيدري دهويي
شناسايي و اولويت بندي كاربرد هاي اينترنت اشياء در سيستم حمل و‌ نقل شهري در ايران (مورد مطالعه: شهر تهران)
مديريت كسب و كار گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
مهسا خراساني ۱۵۰۲۹۷۱۵۹
۹۹/۶/۲۵ دکتر بيژن عباسي بررسي تحليلي آزادي كسب و كار و محدوديت هاي حقوقي آن در ايران
حقوق عمومي - کارشناسي ارشد
علي بهرامي ۱۵۰۳۹۶۰۹۱
۹۹/۶/۲۴ دکتر عليرضا محسني تبريزي
دکتر غلامرضا غفاري
دکتر حميدرضا جلايي پور
دکتر هوشنگ نايبي
يك مطالعه كيفي در باب برداشت مطلعين از ادراك شهرنشينان از ريسك هاي محيطي شهر تهران
جامعه شناسي - دکتري
حميد رزاقي ۱۵۰۲۹۳۰۲۴
۹۹/۶/۲۴ دکتر قادر فرجي بررسي تاثير حالت تنش در پرس پودر فلزي
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
بهزاد احمدي كاكاوندي ۱۵۰۴۹۶۰۲۲
۹۹/۶/۲۴ دکتر علي سلامي
دکتر مريم سلطان بياد
بازنگري شخصيت‌هاي آلوده‌انگاشته در نمايشنامه‌هاي منتخب مارتين مك‌دانا
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
پرنيان شهبازيان ۱۵۰۳۹۷۱۰۷
۹۹/۶/۲۴ دکتر علي سلامي
دکتر مريم سلطان بياد
تحليل فمينيستي روان شناختي شخصيت هاي زنان قرباني در رمان هاي "دختر گمشده" و "اجسام تيز" گيليان فلين
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
پرديس رضاپور ۱۵۰۳۹۷۰۸۷
۹۹/۶/۲۳ دکتر محمدرضا حايري يزدي
دکتر وحيد اصفهانيان
طراحي و شبيه سازي كنترلر پيش بين دوچرخه هيبريدي
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
اميد فيضي شيرابادي ۱۵۰۴۹۵۱۴۸
۹۹/۶/۲۲ دکتر مجتبي اشراقي آراني
دکتر فرهاد ايرانپور
وحدت يا تعدد نظام حقوقي حاكم بر سرمايه گذاري خارجي در مناطق آزاد تجاري-صنعتي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
فرشاد قاسمي ۱۵۰۳۹۶۲۶۳
۹۹/۶/۱۹ دکتر عليرضا شاكري
دکتر ميرمحمد علوي نيكجه
تهيه وبررسي خواص پوشش هاي نانوكامپوزيتي اپوكسي/ آكريلاتي پايه آبي تقويت شده با نانوذرات گرافن عاملدار شده
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
مهدي اماني ۱۵۰۱۹۳۰۰۲
۹۹/۶/۱۹ دکتر فاطمه ثقفي
دکتر علي محقر
دکتر نسترن دسترنج
تبيين مدل مفهومي گذار فناورانه از مرحله همپايي به پساهمپايي (مورد مطالعاتي: شركت توربوكمپرسور نفت)
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
منيره كاشي ها ۱۵۰۲۹۲۴۰۰
۹۹/۶/۱۹ دکتر هاشم آقا زاده
دکتر جليل حيدري دهويي
شناسايي عوامل كليدي موثر بر انتخاب بازار هدف و صادرات گاز طبيعي مايع و نفتا
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
اميراحسان بايندريان ۱۵۰۲۹۶۱۸۸
۹۹/۶/۱۸ دکتر سيدابوالقاسم ميرا
دکتر محمدعلي شاه حسيني
بررسي تاثير استراتژي بازاريابي و كسب و كار بر عملكرد شركت از طريق نقش ميانجي سياست هاي مديريت منابع انساني(مورد مطالعه:شركت گلرنگ)
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
محمد پشام ۱۵۰۲۹۵۰۴۹
۹۹/۶/۱۸ دکتر احمد باقري
دکتر عليرضا هدائي
بررسي تطبيقي ديدگاه امام خميني(ره)، مشهور فقهاي اماميه و قانون مجازات اسلامي در مورد ديه منافع حواس پنجگانه
فقه و مباني حقوق اسلامي - دکتري
مريم مظفري ۱۵۰۳۹۵۲۹۶
۹۹/۶/۱۷ دکتر حسين نواده توپچي
دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر احمد مومني راد
تاثير كنوانسيون مبارزه با فساد(۲۰۰۳) بر امنيت انساني
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
ايمان ميرزازاده ۱۵۰۳۹۳۰۳۲
۹۹/۶/۱۷ دکتر محسن برهاني بررسي تطبيقي افترا و نشراكاذيب در نظام كيفري ايران و انگلستان
حقوق جزا و جرم شناسي - کارشناسي ارشد
پارسا فرخوي ۱۵۰۳۹۴۴۵۱
۹۹/۶/۱۵ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
دکتر رضا عيوضلو
تعيين رابطه ميان همزماني قيمت سهام و اندازه شركت در بورس اوراق بهادار تهران
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
سيدكاظم احسانيان سرخي ۱۵۰۲۹۶۰۹۴
۹۹/۶/۱۰ دکتر بابك ضياء
دکتر كمال سخدري
شناسايي عوامل موثر بر نوسازي استراتژيك در صنعت تجهيزات پزشكي در ايران
كارآفريني گرايش سازماني - کارشناسي ارشد
فريدحسين فيروز ۱۵۰۲۹۵۲۰۸
۹۹/۶/۲ دکتر شهرزاد زندي
دکتر هومن مينونژاد
تاثير 4 هفته تمرين ثبات دهنده ريتميك بر حس عمقي، دامنه حركتي، قدرت عضلات چرخاننده داخلي و خارجي و ثبات عملكردي مفصل شانه شناگران داراي آسيب (سندرم گيرافتادگي شانه) زنان استان تهران.
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي - کارشناسي ارشد
زهرا جهانديده پاشاكي ۱۵۰۲۹۶۲۹۴
۹۹/۵/۲۸ دکتر منوچهر انصاري
دکتر فرزاد عظيمي
بررسي تأثير تفكر استراتژيك و تعهد مديريت بر عملكرد سازمان
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
سردار فتوره بنابي ۱۵۰۲۹۶۶۱۷
۹۹/۵/۲۷ دکتر ابوالقاسم عربيون
دکتر بابك ضياء
تاثير نوآوري باز بر عملكرد كسب و كار ها با نقش تعديلگر عدم اطمينان محيطي(مورد مطالعه:صنعت روشنايي)
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
سينا دهقان ۱۵۰۲۹۶۳۹۰
۹۹/۵/۲۶ دکتر حميد پاداش زيوه
دکتر هستي چيت سازان
ارائه الگوي تامين مالي نوآورانه در بانك‌هاي توسعه‌اي (مطالعه موردي : بانك توسعه صادرات ايران)
كارآفريني گرايش سازماني - کارشناسي ارشد
مليحه عسگرزاده افشاري ۱۵۰۲۹۵۱۸۰
۹۹/۵/۲۲ دکتر علي اكبرنژاد قره لو
دکتر سيروس چوبينه
بررسي تاثير محافظتي ۹هفته تمرين هوازي با و بدون مصرف مكمل زعفران بر برخي از مهمترين فاكتورهاي موثر در بيماران زن چاق مبتلا به ديابت نوع دو
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض - کارشناسي ارشد
پريسا حسيني ۱۵۰۲۹۶۳۲۵
۹۹/۵/۲۰ دکتر سجاد برخوداري دورباش
دکتر فرخنده جبل عاملي
آثار نوسانات نرخ ارز بر واردات دارو و تجهيزات پزشكي
علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي - کارشناسي ارشد
اشكان خوز ۱۵۰۲۹۶۳۶۹
۹۹/۵/۲۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر آيدين سلام زاده
تاثير شخصيت برند بر ايجاد تعهد در مشتريان با بررسي نقش ميانجي ارزش ويژه برند در شركت‎هاي نوپا. ( مورد مطالعه: تاكسي‎هاي آنلاين)
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
سارا نظري ۱۵۰۲۹۷۳۷۲
۹۹/۵/۱۹ دکتر منوچهر انصاري
دکتر سعيد روحاني
بررسي تاثير مشخصه هاي واحد IT بر عملكرد تجاري شركت با توجه به نقش ميانجي نفوذ بر تصميم گيري
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
نفيسه عباسي ۱۵۰۲۹۶۵۵۸
۹۹/۵/۱۳ دکتر بهادر زارعي
دکتر ياشار ذكي
بررسي تاثير ژئوپلتيك شيعه بر گفتمان هاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران
جغرافياي سياسي - کارشناسي ارشد
حسين عسكري ۱۵۰۲۹۶۵۷۵
۹۹/۴/۳۰ دکتر امير ساعد وكيل جايگاه حقوقي اصل توسعه پايدار در رژيم حقوقي سازمان جهاني تجارت
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
شرميلا خسروي نژادطهراني ۱۵۰۳۹۵۲۱۵
۹۹/۴/۳۰ دکتر علي نعمتي خراط غازياني
دکتر عليرضا شاكري
بررسي پارامترهاي موثر در سنتز منيزيم اتوكسيد نانو متخلخل كروي و كاربرد آن در پليمريزاسيون با كاتاليست هاي زيگلرناتا.
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
مينا بهروزي فردمقدم ۱۵۰۱۹۳۰۰۳
۹۹/۴/۲۱ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر علي اصغر فاني
ارائه مدل ارتقاء مديريت عملكرد مبتني بر شايستگي معلمان دبيرستان در وزارت آموزش و پرورش
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
سيدمحمد حسيني تقرتپه ۱۵۰۲۹۳۰۱۹
۹۹/۴/۱۵ دکتر عبدالحسين كلانتري
دکتر سيدمحمدعلي توكل كوثري
دکتر غلامرضا غفاري
دکتر سيدحسن حسيني
شركت‌شهرهاي نفتي و مسأله پايداري شهري (مطالعه تجربه آبادان)
جامعه شناسي - دکتري
ايمان ممبني ۱۵۰۲۹۳۰۵۵
۹۹/۴/۱۵ دکتر سعيد حقير خانه تعامل پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
مهرنوش سادات طباطبائي سامني ۱۵۰۵۹۶۰۸۷
۹۹/۴/۱۴ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر عطاالله طالعي زاده
دکتر حسن هويدي
ارائه الگو مناسب براي انتخاب تامين كنندگان تاب اور صنعت خودرو با تاكيد بر مديريت HSE
محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست - دکتري
سعيد مداح ۱۵۰۶۹۴۰۰۳
۹۹/۴/۹ دکتر احمد مومني راد
دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر ساسان صيرفي
سازوكارهاي حقوقي همكاري تابعان حقوق بين الملل در زمينه بهره برداري از فضا ماوراء جو با تاكيد بر فعاليت هاي فضايي ايران
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
سيده ساناز ذبيحي شهري ۱۵۰۳۹۵۱۴۲
۹۹/۴/۸ دکتر سيدرضا حجازي
دکتر مرتضي اكبري
بررسي تاثير عوامل مديريتي و محيطي مؤثر بر بقاي استارتاپ‌هاي فناور
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
عليرضا محمداسمعيل ۱۵۰۲۹۶۷۳۱
۹۹/۴/۳ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر مجتبي اميري
دکتر جمشيد معصومي
خط مشي گذاري براي توسعه سرمايه انساني تاب آور در مواجهه با بحران (در پرتو سيره كاروان كربلا)
مديريت دولتي - مديريت منابع انساني - دکتري
فاطمه نجار شمس ۱۵۰۲۹۳۰۰۳۱
۹۹/۴/۲ دکتر خيرالله پروين
دکتر حميد الهوئي نظري
دکتر احمد مومني راد
بررسي تطبيقي نظام حقوقي حمايت از زنان معلول در حقوق بين الملل و حقوق ايران
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
سمانه شعباني ۱۵۰۳۹۴۰۱۸
۹۹/۳/۳۱ دکتر منوچهر انصاري
دکتر رضا بندريان
دکتر علي ملكي
تدوين الگوي توانمنديهاي موردنياز براي اجراي پروژه‌هاي محصولات پيچيده در دانشگاهها
مديريت تكنولوژي - دکتري
مريم دهقاني محمدابادي ۱۵۰۲۹۳۰۲۳
۹۹/۳/۳۱ دکتر ساسان مهراني
دکتر محمد مرادي
دکتر سعيد ده يادگاري
ارائه مدل گزارشگري مالي مبتني بر الگوي كسب و كار(BM)
حسابداري - دکتري
مجتبي قنبر زاده آقاراني ۱۵۰۲۹۳۰۰۲۳
۹۹/۳/۲۷ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
دکتر حامد حاجي ملاميرزايي
ارائه مدل اجراي خط مشي هاي فضاي مجازي در ايران
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
عباس قربيان ۱۵۰۲۹۵۳۵۲
۹۹/۳/۲۷ دکتر سيد طه مرقاتي
دکتر محمدحسن صادقي مقدم
دکتر محسن صفري
توسعه مفهوم سببيت در ارث
حقوق خصوصي - دکتري
سميرا قاسم زاده ۱۵۰۳۹۱۱۳۲
۹۹/۳/۲۱ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر وحيد محمودي
تدوين مدل شبكه اي ريسك در بخش صادرات غير نفتي ايران
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
مهديه مختاري موغاري ۱۵۰۲۹۴۰۳۸
۹۹/۳/۱۸ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر مهشيد توتونچي
پيكربندي زنجيره تامين به منظور طراحي تئوري نقطه ي محدود كننده زيست محيطي(EHPP) براي توسعه ي محصول جديد با رويكرد شبيه سازي تركيبي
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
رضا بهنام فر ۱۵۰۲۹۶۲۱۵
۹۹/۳/۱۷ دکتر كيوان صادقي بررسي عددي اثر خواص رئولوژيك سيال پيرامون حباب گازي بر فركانس طبيعي آن در ميدان آكوستيك
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
روژان سياوش مقدم ۱۵۰۴۹۷۰۹۳
۹۹/۳/۱۲ دکتر محمدجواد جاويد
دکتر بيژن عباسي
دکتر خيرالله پروين
بررسي تحليلي وضعيت حقوق عمومي در مدينه فاضله افلاطون و فارابي
حقوق عمومي - دکتري
فريبا سنجري مقدم ۱۵۰۳۹۲۳۸۵
۹۹/۳/۷ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر امين دهقان قهفرخي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
تدوين برنامه راهبردي كميته داوران فدراسيون فوتبال جهوري اسلامي ايران با رويكرد BSC
مديريت ورزشي - مديريت راهبردي در سازمان ها و رويداد هاي ورزشي - دکتري
موعود بنيادي فرد ۱۵۰۲۹۵۳۱۶
۹۹/۲/۲۳ دکتر عباسعلي حاجي كريمي
دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر طهمورث حسنقلي پور
طراحي و تبيين مدل جامع چند سطحي توسعه رهبري اثربخش (مورد مطالعه: بانك رفاه كارگران)
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
يوسف رضايي ۱۵۰۲۹۲۸۴۹
۹۹/۲/۲۰ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر احمد مومني راد
دکتر حسين نواده توپچي
آثار كنوانسيون 1982 حقوق درياها بر حاكميت دولتها (با تاكيد بر جمهوري اسلامي ايران)
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
سيد حميد مجاب ۱۵۰۳۹۱۱۳۵
۹۹/۲/۱ دکتر سپيده خويي
دکتر شمسعلي رضا زاده
تهيه ،بهينه سازي و مشخصه يابي ريز ذرات پليمري حاوي داروي آبگريز بربرين به روش الكترواسپري و بررسي اثرات سلولي آن
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
رضا غفارزادگان ۱۵۰۱۹۴۰۰۵
۹۸/۱۲/۱۹ دکتر منصور مومني
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر ابراهيم تيموري
ارائه چارچوب شناسايي عوامل موثر بر عملكرد زنجيره تامين پايدار با رويكرد شهودي فازي
مديريت - تحقيق در عمليات - دکتري
مهدي وفائي ۱۵۰۲۹۳۶۸۸
۹۸/۱۲/۱۹ دکتر حميد ابريشمي
دکتر محسن مهرآرا
زيان هاي پيش بيني نشده ناشي از وام و سرمايه بانكها در قالب مدل DSGE
علوم اقتصادي - دکتري
امير شكري ۱۵۰۲۹۵۳۳۶
۹۸/۱۲/۱۹ دکتر غلامحسين الهام تحليل حوادث رانندگي ناشي از نقص خودرو بر مبناي مسووليت كيفري ناشي از فعل غير
حقوق جزا و جرم شناسي - کارشناسي ارشد
الناز حيدري ۱۵۰۳۹۵۲۱۰
۹۸/۱۲/۱۷ دکتر رحمان سوري
دکتر سيروس چوبينه
دکتر ابراهيم بني طالبي
تاثيرتمرينات مقاومتي با كش الاستيك بر برخي شاخص هاي پيري عروق در زنان سالمند چاق استئوساركوپنيك
فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس - دکتري
ايوب هاشمي ۱۵۰۲۹۳۰۰۳۲
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
ارائه الگوي انتخاب آميخته رسانه در كمپين تبليغاتي خاص صنعت بيمه با تلفيق مدل تصميم زباني فازي و الگوريتم ژنتيك (مورد مطالعه : شركت سهامي بيمه ايران)
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
احمد جوادي پور ۱۵۰۲۹۲۸۴۴
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر رضا رجبي
دکتر هومن مينونژاد
دکتر شهرزاد زندي
تحليل ارتباط شاخص توده بدني،سطح آمادگي جسماني و ناهنجاري هاي عضلاني اسكلتي دانش آموزان ايران
تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - دکتري
نرگس تقي زاده مقدم ۱۵۰۲۹۲۸۷۸
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر احمد باقري
دکتر حسين داورزني
دکتر محمدجواد ارسطا
ارتداد ارزيابي و شبهات پيرامون آن از منظر آزادي عقيده و حقوق بشر
فقه و مباني حقوق اسلامي - دکتري
مسعود مكارم ۱۵۰۳۹۳۳۵۹
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر محمد خبيري
دکتر افسر جعفري حجين
طراحي مدل ارتباطي ابعاد شخصيت برندهاي پوشاك ورزشي با ارزش ويژه برند
تربيت بدني و علوم ورزشي - مديريت ورزشي - دکتري
مهدي نجاريان ۱۵۰۲۹۳۶۸۴
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر رضا بندريان
دکتر مهدي محمدي
دکتر مهدي الياسي
طرح‌ريزي استراتژي نوآوري فناورانه
مديريت تكنولوژي - دکتري
اصغر عقلائي ۱۵۰۲۹۲۹۴۷
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر رضا تهراني
دکتر منصور مومني
دکتر شهاب الدين شمس
بهينه سازي سبد سرمايه گذاري هاي خطر پذير با استفاده از رويكرد اختيار واقعي
مديريت - مديريت مالي - دکتري
فرشيد مرادي ۱۵۰۲۹۲۴۰۸
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر رضا تهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
ارائه مدلي براي تعيين اثر رفتار معاملاتي سرمايه گذاران حقيقي و حقوقي و احساس سرمايه گذاران بر بازده مازاد سهام در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت - مديريت مالي - دکتري
حسن بياتي ۱۵۰۲۹۲۸۷۴
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر علي محمد موذني
دکتر عليرضا حاجيان نژاد
دکتر رسول جعفريان
بررسي شيوه هاي تاثيرپذيري از قرآن كريم در ديباچه هاي نثر عصرصفوي
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
طاهره حسيني موحد ۱۵۰۳۹۳۲۲۶
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر حميد ابريشمي
دکتر حسن سبحاني
دکتر وحيد ماجد
بررسي تاب آوري نظام بانكي در اقتصاد ايران و معرفي الگوي بانك تجاري متناسب با آن (بانك تجاري تاب آور)
علوم اقتصادي - دکتري
اكرم اقالوي اغميوني ۱۵۰۲۹۳۶۳۹
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر سيروس چوبينه
تاثير تمرينات هوازي و پرشدت تناوبي بر سطوح آيريزين و هورمون رشد پلاسما در زنان جوان فعال
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
نگار نادربيگي ۱۵۰۲۹۵۲۸۵
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر سيدعلي ترابي ارزيابي و بهبود سيستم لجستيك يك زنجيره سوپرماركت
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
حميدرضا ارنگ ۱۵۰۴۹۵۰۰۸
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر محمدمهدي نصيري خوانساري زمانبندي پروژه با محدوديت منابع با استفاده از رويكرد داده كاوي
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
فربد فلاحي ۱۵۰۴۹۵۳۱۲
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر فرشته امين
دکتر محمد تابان
طراحي الگوي توسعه تفكر سيستمي قضات دادگستري ايران
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
رسول رسايي فرد ۱۵۰۲۹۴۰۱۹
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر بهرنگ سجادي
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
مطالعه عددي تاثير عايقهاي شفاف بر عملكرد حرارتي و بصري ساختمان
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
سيداميرمحمد سيدي ۱۵۰۴۹۶۱۵۹
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي بازطراحي ميدان امام حسين با تاكيد بر نشانه‌شناسي شهري
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
مهشيد صالح ۱۵۰۵۹۶۰۸۱
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي طراحي شهري جهت ارتقاي كيفيت فضاي شهري از طريق گسترش شبكه هاي پياده-محور تاريخي؛ مورد مطالعه حدفاصل ميدان بهارستان و ميدان امام خميني
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
شفا ثابتي مطلق ۱۵۰۵۹۶۰۳۷
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر بهرنگ سجادي
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
مدل‌سازي عددي بام سبز و تأثير آن بر مصرف انرژي و آب ساختمان در اقليم ايران
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
عليرضا مومني ۱۵۰۴۹۶۲۸۴
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي بازطراحي پياده راه صف در شهر تهران با تاكيد بر ترجيحات زيبايي شناسي مردم
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
فاطمه مقيمي اسفندآبادي ۱۵۰۵۹۶۱۲۰
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر مهرداد استيري
دکتر نيره افتخار
بررسي رابطه بين ادراك كاركنان از تنوع نيروي انساني سازمان بر ادراك كاركنان از عملكرد سازمان با در نظر گرفتن نقش متغير ميانجي نوآوري سازماني، مورد مطالعه شركت دنون منطقه اسپامه (آسيا، اقيانوسيه و خاورميانه)
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
سارا رشيدي فر ۱۵۰۲۹۶۴۱۷
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر حميد راشدي
دکتر زهره باقر
دکتر فاطمه يزديان
دکتر محمد پزشكي مدرس
طراحي و ساخت نانوكامپوزيت PLGA _ آلژينات سولفات_فيبر حاوي داروي كارتوژنين در ترميم غضروف بيني
مهندسي شيمي گرايش داروسازي - کارشناسي ارشد
پريا زارع ۱۵۰۴۹۶۱۳۸
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر ميثم بصيرت تبيين ابعاد توسعه شهرهاي جديد دوستدار محيط زيست و ارائه برنامه راهبردي (مطالعه موردي:شهر جديد پرديس)
برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
مهدي صديقي اقدمي ۱۵۰۵۹۶۰۸۲
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر علي بزرگي اميري شناسايي و تجزيه و تحليل فرآيندهاي منابع انساني و ارائه راهكارهاي بهبود و بازمهندسي (مطالعه موردي: سازمان بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي)
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
فائزه كاظمي ۱۵۰۴۹۶۲۲۵
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر يونس نوربخش
دکتر عبدالحسين كلانتري
بررسي عوامل موثر بر فرهنگ كار در بين كاركنان بانك توسعه صادرات ايران
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - کارشناسي ارشد
جعفر طالع پيله رود ۱۵۰۲۹۶۵۳۵
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر علي بزرگي اميري
دکتر رضا توكلي مقدم
ارائه مدل تصميم گيري براي ارزيابي و اولويت بندي فرآيند هاي منابع انساني بر اساس چارچوب طبقه بندي فرآيند ها (مطالعه موردي)
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
پونه همراهي ۱۵۰۴۹۶۳۱۴
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر محمد رضا جوادي يگانه علل اجتماعي استقبال ادبي( مطالعه موردي : 5 رمان پرفروش سال هاي 1392- 97)
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - کارشناسي ارشد
مولود قضات ۱۵۰۲۹۶۶۵۸
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر حسين كرمي
دکتر مجيد نعمتي
بررسي رابطه خود كارامدي و استفاده از استراتژي هاي يادگيري خود تنظيمي در ميان دانشجويان زبان انگليسي
آموزش زبان انگليسي - کارشناسي ارشد
محمد غلامي رباطي ۱۵۰۳۹۶۲۴۵
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر رضا پورحسين
دکتر منيژه فيروزي
چگونگي فرافكني كودكان كار آسيب ديده جنسي در مقايسه با كودكان عادي: پژوهشي آميخته
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
ترانه احمددوست ۱۵۰۲۹۶۰۹۷
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر محمدرضا كردي
تاثير مصرف داروي سارم LGD-۴۰۳۳ به همراه تمرين مقاومتي بر روي سطح سرمي freePSA در موش هاي نر نژاد ويستار
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
آرسام بستاني ۱۵۰۲۹۶۲۰۴
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر امير خانلري
دکتر علي ديواندري
سنجش كيفيت خدمات بانكي با استفاده از روش متن كاوي مورد مطالعه بانك تجاري
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
پگاه عليجاني ۱۵۰۲۹۶۵۹۲
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر رضا رستمي
دکتر ساناز خمامي
بررسي مقايسه اي امواج مغزي بيماران مبتلا به وسواس فكري-عملي در سه نوع شستشو ، وارسي و ترديد
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
عسل ابراهيم ازناوي ۱۵۰۲۹۶۰۸۳
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر مجتبي اميري
تبيين تاثير سيستم هاي كاري با عملكرد بالا بر عملكرد سازماني مبتني بر كارت امتيازي متوازن (مورد مطالعه: شعب بانك اقتصاد نوين)
مديريت دولتي گرايش مديريت تحول - کارشناسي ارشد
غلامرضا اب دار ۱۵۰۲۹۶۰۸۱
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر مسعود كيماسي
دکتر سيدحامد وارث
بررسي تاثير استفاده از چهره هاي مشهور ورزشي در تبليغات بر نگرش مصرف كنندگان
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
دلارام شيرواني فر ۱۵۰۲۹۵۴۹۳
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر سيد ضياء هاشمي
دکتر تقي آزاد ارمكي
دکتر ابراهيم حاجياني
بررسي هويت جوان ايراني در جامعه شبكه اي
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - دکتري
مرجان نصيبي ۱۵۰۲۹۲۹۱۷
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر مونا هوروش
قدرت و ديگري: مطالعه تطبيقي جنون در آثار باكوسيان اوريپيد، شيخ صنعان عطار و مجوس فاولز
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
فريد كردبچه ۱۵۰۳۹۶۲۷۸
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر حسن باديني
دکتر محسن ايزانلو
نظام حقوقي حاكم بر جبران خسارت ناشي از وسايل نقيله موتوري زميني در اسناد بين المللي و اتحاديه اروپا
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
نازنين زماني ۱۵۰۳۹۴۴۰۱
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر محسن صادقي
دکتر مجيد غمامي
تخصيص و مديريت ريسك در قراردادهاي تأمين تجهيزات و ساخت در حقوق ايران و فيديك
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
ارغوان رادفر ۱۵۰۳۹۴۱۲۲
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي تأثير ساختار سرمايه بر عملكرد مالي شركت ها
مديريت مالي - کارشناسي ارشد
شهرام عبدالهي وقاصلو ۱۵۰۲۹۴۰۰۸۴
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر رحمان سوري
دکتر پريسا پورنعمتي
تاثير فعاليت بدني بر سطوح سرم آپلين و امنتين و ارتباط آن با تغييرات درصد چربي بدن در پسران چاق
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
زهرا نظري ۱۵۰۲۹۶۸۳۶
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر محمدجواد رضايي زاده
دکتر بيژن عباسي
دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
آسيب شناسي نظام حقوقي حاكم بر قراردادهاي اداري در جمهوري اسلامي ايران
حقوق عمومي - دکتري
ساسان امجديان ۱۵۰۳۹۲۳۳۱
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر مريم خليلي
دکتر عليرضا اژدري
طراحي سامانه خدمات توزيع و فروش در حيطه مد با رويكرد تجربه مشتري (مطالعه موردي:برند يونيتي )
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
بهار نجات ۱۵۰۵۹۶۱۲۸
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر مهران رضواني
دکتر علي مبيني دهكردي
ارائه مدل رقابت‌پذيري منطقه‌اي مبتني بر ساختار اكوسيستم كارآفريني دانش بنيان
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
علي ساساني ۱۵۰۲۹۱۳۷۸
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
تاثير ارزش ويژه برند بر قصد خريد مجدد مصرف كنندگان در تجارت الكترونيك C۲C
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
اميد عظيميان ۱۵۰۲۹۶۵۷۸
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر عليرضا بديعي
دکتر احمد اميري
دکتر مويد حسيني صدر
نقاط كوانتومي عاري از كادميوم با پوشش سيلاني : سنتز و كاربرد به عنوان سنسور
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
سارا صفري كيش ۱۵۰۱۹۲۰۳۵
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر مجتبي اميري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر نادر سيداميري
ارائه الگوي اكوسيستم منطقه هاي استقرار موفقيت آميز كسب و كارهاي اينترنتي با تأكيد بر افزايش احتمال شكل گيري
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
محبوبه فلاح ۱۵۰۲۹۳۰۴۳
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر رحيم پيلوار
دکتر سيدنصراله ابراهيمي
اقدامات تاميني درداوري هاي نفتي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
ساناز اكبرنوازفركوش ۱۵۰۳۹۴۰۴۹
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر سيد سروش قاضي نوري
دکتر محمد ابويي اردكان
تببين نقش قابليت‌هاي پويا در عملكرد شركت‌هاي كوچك و متوسط دانش بنيان موفق (فعال در حوزه فناوري ارتباطات و اطلاعات)
مديريت تكنولوژي - دکتري
متين رشيدي استانه ۱۵۰۲۹۳۰۲۶
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر سيدرضا حجازي تبيين فرآيند توسعه محصول جديد در حوزه مواد پيشرفته
كارآفريني گرايش سازماني - کارشناسي ارشد
فاطمه ناطقي ۱۵۰۲۹۵۲۸۷
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر محمدحسين عليزاده
دکتر هومن مينونژاد
بررسي و مقايسه اثر دو روش تمرينات حس عمقي و تمرينات تركيبي حس عمقي و تصويرسازي ذهني،بر درد،عملكرد و حس عمقي كمر در زنان داراي كمر درد مزمن غيراختصاصي
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي - کارشناسي ارشد
مهديه شيرواني ۱۵۰۲۹۶۵۰۹
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر منوچهر انصاري
دکتر محمد صفري
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر توسعه بازارخارجي صنعت سيمان (مطالعه موردي: شركت سيمان تهران)
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
محمدحسين زارع ۱۵۰۲۹۶۴۳۶
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر حميدرضا انصاري طراحي مدرسه سبز خانواده
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
عليرضا حداديان ۱۵۰۵۹۶۰۴۷
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر زينب سازور ارائه مدل بازي براي بهينه سازي استراتژي قيمت گذاري توليد كننده و سياست تكاملي پايدار توزيع كنندگان تحت عدم قطعيت برون زا
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
علي تجويدي ۱۵۰۴۹۵۰۳۲
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر عليرضا شاكري حذف مواد آلاينده آلي از پساب با استفاده از غشا اصلاح شده با گرافن اكسيد- نانولوله كربني
شيمي گرايش شيمي كاربردي - کارشناسي ارشد
الهام ستوده حقيقي ۱۵۰۱۹۶۰۳۲
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر مهدي طالع ماسوله طراحي و نمونه سازي بازوي رباتيك پوشيدني براي توانبخشي افراد معلول بر اساس روش تعادل استاتيكيبراي وزن هاي متغير
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
مهدي اتشي گلستان ۱۵۰۴۹۵۰۰۲
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر ابوالقاسم توحيدي نيا بررسي نقش نوع نظام سياسي در رشد و توسعه اقتصادي
علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي - کارشناسي ارشد
پيام طهمورث پور ۱۵۰۲۹۶۵۴۲
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر مهرداد استيري
دکتر محمد صفري
نقش ويژگي‌هاي شخصيتي و فرسودگي شغلي پرستاران بر پيش بيني عملكرد آنها: مورد مطالعه بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
محيا عليمرادي ۱۵۰۲۹۶۵۹۵
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر احسان احمدي طراحي براي ارتقاي سطح پياده مداري خيابان شهري با رويكرد شهرسازي تاكتيكال. مطالعه موردي: خيابان رنجبر در منطقه ۱۰ تهران.
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
عماد نجفي ۱۵۰۵۹۶۱۲۹
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر فرشته امين
دکتر سيدرضا سيدجوادين
نقش موثر تبادل رهبر عضو در روابط بين كارهاي احساسي (عاطفي) و فرسودگي در كاركنان بانك ملت مديريت شعب استان البرز
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
رضا گودرزي ۱۵۰۲۹۶۷۱۱
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر احسان احمدي طراحي شهري در ارتقا كيفيت زندگي و سلامت شهروندان با رويكرد پياده مداري (مورد مطالعه : ساماندهي و باز طراحي محله گيشا، تهران)
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
شيدا فرخي ۱۵۰۵۹۶۰۹۶
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر هومن فتوره چي
دکتر سهرابعلي قربانيان
مدل‌سازي ديناميكي سيستم تصفيه پساب دارويي با استفاده از نرم افزار سيمولينك متلب به منظور كنترل فرآيند
مهندسي شيمي گرايش داروسازي - کارشناسي ارشد
رومينا رزمخواه ۱۵۰۴۹۶۱۲۹
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر وحيد محمودي
دکتر مسعود كيماسي
طراحي مدل اعتبار سنجي مشتريان حقوقي بانك تجاري
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
سنا فراهاني ۱۵۰۲۹۶۶۲۰
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر احسان احمدي بازشناسي عوامل محيطي موثر در ارتقا سطح كودك مداري اجتماعات محلي با تاكيد بر ملاحظات روانشناسي محيطي. مطالعه موردي : ساماندهي و بازطراحي محله باغ فيض تهران
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
زهرا حنفي اوچبلاغ ۱۵۰۵۹۶۰۵۳
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر احمد به پژوه
دکتر سوگند قاسم زاده
اثربخشي تئاتردرماني بر كاهش پرخاشگري و بهبود مهارت هاي اجتماعي افراد با ناتواني هوشي
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي - کارشناسي ارشد
مريم حداد ۱۵۰۲۹۵۰۷۹
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر منصور مومني
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
مدلي براي انتخاب پرتفوي از بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تئوري هاي تصميم گيري
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
مريم خسروي ۱۵۰۲۹۶۳۵۷
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر سيدحامد وارث
دکتر ايوب محمديان
دکتر ناصر غلامي
طراحي برنامه جامع و اقدام پژوهي براي بهبود عملكرد در آموزش و ذهنيت كارآفريني براي نوجوانان در مدارس ايران
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
پرهام جلالي چيمه ۱۵۰۲۹۶۲۸۰
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر رضا پورحسين
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
بررسي رابطه ميان سبك‌هاي دلبستگي و تنظيم هيجان با توجه به نقش تعديل كننده تصوير ذهني از خدا در كودكان دخترمقطع دبستان
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
هانيه موجي ۱۵۰۲۹۶۷۸۵
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر هومن مينونژاد
دکتر محمدحسين عليزاده
اپيدميولوژي آسيب هاي ورزشي كراسفيت در باشگاه هاي تهران در سال 97
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي - کارشناسي ارشد
غزل شايان آراني ۱۵۰۲۹۶۴۸۶
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر سيدحامد وارث
دکتر ايوب محمديان
ارائه مدل تاثير ارزش هاي سازماني بر عملكرد مالي با در نظر گرفتن متغير هاي ميانجي نوآوري و پايداري مدل كسب و كار (مورد مطالعه صنعت مد و لباس)
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
مهشاد كاوياني ۱۵۰۲۹۶۶۷۹
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر محمدرضا كردي
دکتر سيروس چوبينه
تاثير ۶ هفته تمرين تناوبي شديد و مصرف روغن كانابينوئيد بر ميزان بيان آپوليپوپروتئين E و ميزان پلاك هاي آميلوئيد بتا در هيپوكمپ رت هاي آلزايمري
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض - کارشناسي ارشد
نوشين خادمي ۱۵۰۲۹۶۳۴۶
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر اميرسعيد محمودي طراحي پارامتريك پوسته ي هوشمند مركز مطالعات اقليمي با رويكرد استفاده بهينه از نيروي باد
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
مليكا متقي پور ۱۵۰۵۹۶۱۱۲
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر عليرضا عيني فر طراحي مدرسه فني حرفه اي تهران(با رويكرد تحول نيازها)
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
مريم داداشي سرج ۱۵۰۵۹۶۰۵۷
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر بيتا مشايخي تاثير حاكميت شركتي، عملكرد مالي و مديريت سود
حسابداري - کارشناسي ارشد
مهتاب زهره وند ۱۵۰۲۹۶۴۵۰
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر حشمت اله متدين طراحي موزه ارتباط با صنعت با رويكرد حس مكان / باز طراحي كارخانه ارج با ويژگي معماري پسا صنعتي
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
ساينا سيدقاسمي پور ۱۵۰۵۹۶۰۷۶
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر سارا اسدي اصل
دکتر شهيده اميني
مقايسه و آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري ﮐﻼس ﻫﺎي آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي و زﯾﺮ رده ﻫﺎيIgG و عوامل التهابي بين بيماران سندروم نفروتيك تحت درمان با داروي ريتوكسيماب يا كورتيكواستروييدها
مهندسي شيمي گرايش داروسازي - کارشناسي ارشد
بنفشه مشارموحد ۱۵۰۴۹۶۲۶۳
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر حشمت اله متدين طراحي ساختمان بلند مرتبه با رويكرد پايدار در ولنجك
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
محمد قرباني ۱۵۰۵۹۶۰۹۹
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر حسن باديني
دکتر علي اسلامي پناه
تخصيص حقوقي ريسك هاي پرداخت وجه نقد در قراردادهاي تجاري بين المللي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
شهرزاد ليلازمهرابادي ۱۵۰۳۹۵۰۹۹
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر سجاد برخوداري دورباش
دکتر قهرمان عبدلي
تأثير تحصيلات زنان بر رشد اقتصادي كشور
علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي - کارشناسي ارشد
فاطمه تفرشيان ۱۵۰۲۹۶۲۵۳
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر مهدي شريفي
دکتر سياوش صلواتيان
ارائه راهبردهاي تحولي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي بهره‌مندي از پتانسيل‌هاي هم‌گرايي رسانه‌اي (مطالعه موردي خبر سيماي جمهوري اسلامي)
مديريت رسانه - کارشناسي ارشد
محمد محسني تنكابني ۱۵۰۲۹۵۵۴۶
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر رحيم پيلوار
دکتر نسرين طباطبائي
تضامين در قراردادهاي طراحي ، تهيه تجهيزات و ساخت EPC
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
مژده سرچشمه پور ۱۵۰۳۹۴۴۰۶
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر رحيم پيلوار بررسي حقوق و تعهدات پيمانكار فرعي در قراردادهاي EPC
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
محمد فروزش ۱۵۰۳۹۴۴۵۲
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر مجتبي اميري
تبيين مدلي از اثرگذاري تسهيم دانش بر رقابت پذيري ( مورد مطالعه : هلدينگ صنايع پتروشيمي خليج فارس)
مديريت دولتي گرايش مديريت تحول - کارشناسي ارشد
عليرضا روشني ۱۵۰۲۹۶۴۳۲
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر عزت الله اصغري زاده بكارگيري و ارزيابي سياست‌هاي وارانتي: شركت ايران خودرو
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
سارا سيادتي ۱۵۰۲۹۵۱۵۰
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر علي محقر
دکتر روح اله قاسمي
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر پذيرش اينترنت اشياء در مديريت زنجيره تامين معادن آهن ايران (با استفاده از تكنيك SWARA)
مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات - کارشناسي ارشد
امين فقيهي ۱۵۰۲۹۶۶۳۴
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر داتيس خواجه ئيان
دکتر سياوش صلواتيان
ارائه مدل كسب و كار براي رقابت پذيري موسسه همشهري
مديريت رسانه - کارشناسي ارشد
محسن مسجدجامعي ۱۵۰۲۹۵۵۵۴
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر نسرين مقدم
طراحي عناصر پايه مبلمان شهري با رويكرد معناگرايانه.(مطالعه موردي : پهنه فرهنگي هنري رودكي)
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
عاطفه تقي لو ۱۵۰۵۹۶۰۳۴
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر امير خانلري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي تاثير علائم مرتبط با توصيه كننده بر خريد ناگهاني با نقش ميانجي اعتماد به توصيه كننده و احساسات و عواطف كاربر در شبكه اينستاگرام
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
سياوش مزيني ۱۵۰۲۹۶۷۵۵
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر محمد حقيقي
دکتر صادق سپندارند
بررسي نقش اعتماد وحمايت اجتماعي بر قصد تداوم خريد از سايتهاي شبكه اجتماعي مشتري با مشتري (c۲c)
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
مجيد نعمتي ۱۵۰۲۹۶۸۳۸
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر علي داوري
دکتر مرتضي اكبري
شناسايي تاثير عوامل شبكه اي بر عملكرد كسب و كارهاي دانش بنيان مطالعه موردي پارك علم و فناوري دانشگاه تهران
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
سروش عبدالملكي ۱۵۰۲۹۵۱۷۴
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر احمد پوراحمد
تحليلي بر شاخص‌هاي تاب‌آوري اجتماعي در منطقه ۹ كلانشهر تهران
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
كوشيار زبردست ۱۵۰۲۹۶۴۴۳
۹۸/۱۱/۲۸ دکتر لعيا جنيدي
دکتر مجيد غمامي
معيارهاي انتخاب داوري هاي موردي و نهادي دراختلافات تجاري اقتصادي بين المللي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
حميدرضا شادزاد ۱۵۰۳۹۵۲۳۴
۹۸/۱۱/۲۸ دکتر مهدي پيري بررسي نظام حاكم بر توليد و تجارت محصولات تراريخته در اتحاديه اروپا و مطالعه تطبيقي آن با نظام حقوقي ايران
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
آوا رزمجو ۱۵۰۳۹۶۱۷۱
۹۸/۱۱/۲۸ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر محمد صفري
شناسايي و اولويت بندي عوامل استرس شغلي موثر بر كيفيت زندگي كاري و تبيين نقش آن در عملكرد منابع انساني
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
اميد جوكارپارسي ۱۵۰۲۹۵۰۷۵
۹۸/۱۱/۲۸ دکتر رضا طجرلو بررسي حقوقي تاثير ريسك بر نحوه عملكرد فعاليت شركت هاي فراملي در صنعت نفت و گاز
حقوق نفت و گاز - کارشناسي ارشد
محمدرضا رضائي ده نمكي ۱۵۰۳۹۶۱۷۴
۹۸/۱۱/۲۸ دکتر عليرضا اژدري
دکتر نسرين مقدم
دکتر محمد اخگري
طراحي رويداد با رويكرد فطرت گرا (مطالعه موردي: طراحي رويداد مناسبتي ماه مبارك رمضان در متروي تهران )
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
فاطمه اكبري نوديجه ۱۵۰۵۹۶۰۱۱
۹۸/۱۱/۲۸ دکتر عليرضا اژدري طراحي مبلمان فضاي نشيمن خانه ايراني با رويكرد فرهنگي
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
صديقه روستا ۱۵۰۵۹۶۰۶۶
۹۸/۱۱/۲۸ دکتر افرا غريب پور مدرسه طبيعت با رويكرد طراحي بايوفيليك
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
عسل شاهيد ۱۵۰۵۹۶۰۷۸
۹۸/۱۱/۲۸ دکتر حامد مظاهريان طراحي خانه حراج تهران با رويكرد معماري پايدار
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
نيما هاشمي ۱۵۰۵۹۶۱۳۴
۹۸/۱۱/۲۸ دکتر محمدجواد ثقفي طراحي فرودگاه بين المللي پايدار در مشهد با رويكرد بررسي و طراحي سازه
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
علي ثاقبي فر ۱۵۰۵۹۶۰۳۸
۹۸/۱۱/۲۸ دکتر حامد مظاهريان احياي محله ي جوباره ي اصفهان با رويكرد بازآفريني شهري
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
نرگس مقنيان ۱۵۰۵۹۶۱۱۹
۹۸/۱۱/۲۸ دکتر محمد حسين رمضان كيايي
دکتر مريم سلطان بياد
جايي كه قديم، جديد را ملاقات مي‌كند: ردپاي فولكلور در گاتيك و داستان‌هاي ادگار الن پو
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
الي كاك اشكياني ۱۵۰۳۹۶۰۶۲
۹۸/۱۱/۲۸ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر محسن نظري
بررسي تاثير بازارگرايي، قابليت شبكه سازي و گرايش به كار افريني بر عملكرد بين المللي شركتهاي كوچك و متوسط ( مورد مطالعه : شركت هاي قطب صنعتي اصفهان )
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
عادل قضاوي ۱۵۰۲۹۶۶۵۹
۹۸/۱۱/۲۸ دکتر وحيد اصفهانيان راه اندازي درايو ، طراحي و ساخت كنترلر ، كوپلينگ و استند دينامومتر AC جهت اندازه گيري مشخصه موتورهاي احتراقي
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
محمدطاهر نامي ساعي ۱۵۰۴۹۵۳۳۶
۹۸/۱۱/۲۸ دکتر حسين صادقي
دکتر محسن صادقي
تحليل حقوقي موانع گرايش به داوري سازماني
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
حميد حسن زاده ۱۵۰۳۹۴۰۹۵
۹۸/۱۱/۲۸ دکتر مهدي پيري
دکتر سيد باقر ميرعباسي
تعهدات بين المللي دولت ها و بهره برداري از آب شيرين كن ها با مطالعه موردي خليج فارس
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
مرجان توحيدي ۱۵۰۳۹۵۲۰۲
۹۸/۱۱/۲۷ دکتر محمدجواد رضايي زاده
دکتر بيژن عباسي
دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
مسئوليت مدني دولت در رابطه با سلب مالكيت اراضي و املاك به جهت منافع عمومي
حقوق عمومي - دکتري
محمد ذكايي ۱۵۰۳۹۱۱۲۳
۹۸/۱۱/۲۷ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر محمدعلي لسان فشاركي
طراحي چارچوب هدايت منابع انساني در پرتو ظرفيت استعاره نور
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
جواد قليچ لي ۱۵۰۲۹۲۹۵۱
۹۸/۱۱/۲۷ دکتر داتيس خواجه ئيان
دکتر مهرداد استيري
ارائه مدل كسب و كار باشگاههاي فوتبال بر اساس برندينگ رسانه اي
مديريت رسانه - کارشناسي ارشد
مهناز جهاندوست ۱۵۰۲۹۴۹۱۱
۹۸/۱۱/۲۷ دکتر جعفر حيدري
دکتر ليلا علي پور
تأثير راهكارهاي فعال و غيرفعال و منابع انرژي تجديدپذير، بر بهينه سازي مصرف انرژي
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
پيمان زمان زاده ۱۵۰۴۹۶۱۴۰
۹۸/۱۱/۲۷ دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي مقايسه اي محتواي تبليغات چاپي صرفه جويي مصرف آب به زبان انگليسي و فارسي.
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
خجسته علي حسني ۱۵۰۲۹۶۵۸۶
۹۸/۱۱/۲۷ دکتر خيرالله پروين نظارت قضايي براعمال وتصميمات اداري بامطالعه تطبيقي درايران وسوئيس
حقوق عمومي - کارشناسي ارشد
سيداميررضا انوار ۱۵۰۳۹۶۰۷۴
۹۸/۱۱/۲۷ دکتر سعيد حسن زاده
دکتر سوگند قاسم زاده
آموزش مجازي برنامه مهارت ارتباطي و رفتاري ريف به مادران داري كودك با اختلال (ADHD) : اثر بخشي آن بر كاهش نشانه ها و افزايش تعامل والد - كودك
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي - کارشناسي ارشد
بهار قادري موحد ۱۵۰۲۹۶۶۴۱
۹۸/۱۱/۲۷ دکتر مهدي طالع ماسوله
دکتر فريبا بهرامي بوده لالو
طراحي و ساخت حسگر نيرو مبتني براثر هال
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
سيددانيال موسوي نسب ۱۵۰۴۹۶۲۸۳
۹۸/۱۱/۲۷ دکتر مجتبي اشراقي آراني
دکتر نسرين طباطبائي
بررسي تامين مالي دارايي از طريق اجاره ي اهرمي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
الهه ربيعي ۱۵۰۳۹۶۱۶۸
۹۸/۱۱/۲۷ دکتر مريم خليلي
دکتر عليرضا اژدري
طراحي روشنايي براي جوانان با رويكرد طراحي مثبت
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
نوشين آبي ۱۵۰۵۹۶۰۰۲
۹۸/۱۱/۲۷ دکتر رضا پورحسين
دکتر زهرا نقش
تاثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر كيفيت خواب،تحمل پريشاني و ناگويي هيجاني در نوجوانان داراي اضطراب
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
زهرا علي مددي ۱۵۰۲۹۶۵۹۰
۹۸/۱۱/۲۷ دکتر حميد پاداش زيوه
دکتر كامبيز طالبي
اثرات سياست هاي انتقال تكنولوژي در توسعه صنعت خودرو در ايران
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
مهرداد شيخي ۱۵۰۲۹۵۱۶۵
۹۸/۱۱/۲۷ دکتر مرتضي اكبري
دکتر نادر سيداميري
تأثير عوامل روانشناختي مصرف كننده موبايل بر قصد خريد
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
محمد بيطرفان قمي ۱۵۰۲۹۵۴۱۲
۹۸/۱۱/۲۷ دکتر مرتضي اكبري
دکتر سيدرضا حجازي
تاثير قابليت نوآوري بر عملكرد نوآوري، بازار و مالي شركت در شركت هاي دانش بنيان مستقر در پارك علم و فناوري شهر تهران
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
سلمان صحرائي ۱۵۰۲۹۵۴۹۵
۹۸/۱۱/۲۷ دکتر سيدرضا حجازي
دکتر مرتضي اكبري
شناسايي عوامل موثر بر دوسوتواني سازماني در صنعت ساختمان (مورد مطالعه استان تهران)
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
ندا اريانانسب ۱۵۰۲۹۵۳۷۹
۹۸/۱۱/۲۷ دکتر امير ساعد وكيل
دکتر حميد الهوئي نظري
كاربرد هوش مصنوعي در حقوق بين المللي بشر
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
نگين برجيان بروجني ۱۵۰۳۹۵۱۸۹
۹۸/۱۱/۲۷ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر رضا طجرلو
سير تحول مفهوم حاكميت در حقوق بين‌الملل و تاثير آن در اجراي موازين حقوق بشر
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
شيما بهره مندتبريزي ۱۵۰۳۹۵۱۹۴
۹۸/۱۱/۲۷ دکتر سيدرضا حجازي
دکتر مرتضي اكبري
شناسايي تاثير گرايش كارآفرينانه بر دو سوتواني سازماني با متغير ميانجي ظرفيت جذب
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
نجمه تلخابي ۱۵۰۲۹۶۲۵۸
۹۸/۱۱/۲۷ دکتر احمد پوراحمد
دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر علي حسيني
كاربرد ناحيه ي بهبود كسب و كار در مديريت مركزي شهر ها (مطالعه موردي :منطقه ۶ تهران)
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
فاطمه ملاح زاده ۱۵۰۲۹۶۷۷۲
۹۸/۱۱/۲۷ دکتر يعقوب آژند
دکتر صداقت جباري كلخوران
تحقيقي در نقوش مسجد جامع اصفهان بخش دورۀ صفوي از ديدگاه گرافيك
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
فهيمه سري ۱۵۰۵۹۶۰۷۴
۹۸/۱۱/۲۷ دکتر نسرين مقدم بهبود تغذيه در مناطق بحران زده با رويكرد طراحي براي بحران
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
عاطفه نادعلي ۱۵۰۵۹۶۱۲۷
۹۸/۱۱/۲۶ دکتر احمد پوراحمد
دکتر رحمت اله فرهودي
دکتر حسين حاتمي نژاد
تحليل و ارائه الگوي بازسازي بم در مقابل زلزله از منظر تاب آوري
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - دکتري
اكرم عليرضا پور ۱۵۰۲۹۳۰۰۱۹
۹۸/۱۱/۲۶ دکتر علي ابراهيمي كردلر
دکتر محمد مرادي
دکتر قاسم بولو
تدوين مدل جامع بهبود راهبري شركتي، شفافيت و پاسخگويي مديران شركت‌هاي بخش عمومي ايران بر اساس سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي
حسابداري - دکتري
همت جعفري ۱۵۰۲۹۲۳۶۷
۹۸/۱۱/۲۶ دکتر مسعود كيماسي
دکتر امير خانلري
بررسي ويژگي ها و گرايش خريد مصرف كننده براي خريداران خارج از محل (Outshoppers) و خريداران داخل محل(Inshoppers)
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
كسري خليل بيگي خامنه ۱۵۰۲۹۵۴۵۱
۹۸/۱۱/۲۶ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر محمد صفري
مميزي فرايندهاي منابع انساني در بخش بهداشت و درمان بر اساس استاندارد ۳۴۰۰۰ ، مطالعه مورد بيمارستان شريعتي تهران
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
آزاده شكور ۱۵۰۲۹۶۴۹۸
۹۸/۱۱/۲۶ دکتر مهرداد استيري
دکتر شهامت حسينيان
برنامه ريزي استراتژيك نيروي انساني در دانشگاه علوم انتظامي امين
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
حسن طامه ۱۵۰۲۹۶۵۳۶
۹۸/۱۱/۲۶ دکتر فرشته امين
دکتر سيدرضا سيدجوادين
بررسي تاثير رويه‌هاي مديريت منابع انساني سبز، در جذب استعدادهاي جوان
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
رامين وزيري ۱۵۰۲۹۶۸۶۳
۹۸/۱۱/۲۶ دکتر محسن نظري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
بررسي اثر قيمت در تصميم‌گيري خريداران وسواسي ( اجباري )
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
زيبا شهيدي ۱۵۰۲۹۶۵۰۴
۹۸/۱۱/۲۶ دکتر محسن نظري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي تاثير شفافيت قيمتي بر ادراك از انصاف قيمتي و رضايت از خريد محصولات سبز (مطالعه ي موردي : لوازم آرايشي و بهداشتي ايوروشه در شهر تهران)
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
مهسا كمالي دولت آبادي ۱۵۰۲۹۶۶۹۸
۹۸/۱۱/۲۶ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر عباس نرگسيان
شناسايي دلايل عدم اعتماد سازمان هاي دولتي به دانش اداره و حكمراني (مطالعه موردي سازمان اداري و استخدامي كشور)
مديريت دولتي گرايش مديريت تحول - کارشناسي ارشد
منصوره رامن خشك ۱۵۰۲۹۶۴۰۲
۹۸/۱۱/۲۶ دکتر مسعود كيماسي
دکتر سپيده نصيري
تاثير پيچيدگي وبسايت و پيچيدگي انجام كار بر رفتار كاربران
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
عليرضا حسين آبادي فراهاني ۱۵۰۲۹۶۳۱۸
۹۸/۱۱/۲۶ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر عباس منوريان
مطالعه تطبيقي شيوه هاي اداره انواع مدرسه بيمارستان در كشورهاي منتخب براي ترازبابي تجارب برتر و ارائه الگوي براي ايران (مورد مطالعه: ايالات متحده آمريكا، انگلستان، استراليا و فنلاند)
مديريت دولتي گرايش مديريت تحول - کارشناسي ارشد
فاطمه عبدالعلي ۱۵۰۲۹۶۵۶۲
۹۸/۱۱/۲۶ دکتر فرشيد نجفي طراحي و ساخت يك ربات پايه متحرك و پياده سازي يك الگوريتم طراحي مسير
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
محدثه السادات رضوي ۱۵۰۴۹۵۲۸۵
۹۸/۱۱/۲۶ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي اصغر پورعزت
شناسايي عوامل بازدارنده اجراي خط مشي هاي عمومي ( مورد مطالعه خط مشي هاي گردشگري سلامت)
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي - کارشناسي ارشد
ويدا جعفري ۱۵۰۲۹۵۴۲۱
۹۸/۱۱/۲۶ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر آرش تحريري
نقش سويه هاي رفتاري در تصميم گيري
حسابداري - کارشناسي ارشد
عارفه عزيزان مهرباني ۱۵۰۲۹۴۰۰۸۸
۹۸/۱۱/۲۳ دکتر جعفر حيدري
دکتر سيد مجتبي سجادي
طراحي مدل زنجيره تامين سه سطحي تحت قراردادها با رويكرد بهينه سازي مبتني برشبيه سازي
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
مرضيه جلال كمالي ۱۵۰۴۹۶۰۷۵
۹۸/۱۱/۲۳ دکتر نويد مستوفي
دکتر محمد فروغي دهر
مطالعه رفتار دمايي سيستم پوشش دهي وورستر
مهندسي شيمي گرايش داروسازي - کارشناسي ارشد
فريماه مومني ۱۵۰۴۹۶۲۸۵
۹۸/۱۱/۲۳ دکتر عسگر نوربخش بررسي تاثير ساختار مالكيت، كيفيت حسابرسي و ساختار هيئت مديره بر ريسك سقوط قيمت سهام )شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران(
مديريت مالي - کارشناسي ارشد
اشكان تقي پور ۱۵۰۲۹۵۰۶۱
۹۸/۱۱/۲۱ دکتر حسن جعفري تبار
دکتر محسن اسماعيلي
دکتر محمود باقري
مفهوم قانون در تاريخ حقوق ايران
حقوق خصوصي - دکتري
سعيد باقري ۱۵۰۳۹۱۱۱۵
۹۸/۱۱/۲۱ دکتر زهره رامين
دکتر فاضل اسدي امجد
خيال پردازي استعمار و جهاني شدن در آثار آرتور سي كلارك و جنتري لي
زبان و ادبيات انگليسي - دکتري
هوشمند هدايتي ۱۵۰۳۹۲۳۹۴
۹۸/۱۱/۲۱ دکتر مجتبي اشراقي آراني
دکتر محمود باقري
ضوابط و اثار ارزيابي خارجي به هنگام ورود به كشور
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
محمدرضا حبيبي حسن كياده ۱۵۰۳۹۶۱۳۳
۹۸/۱۱/۲۱ دکتر منوچهر انصاري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
ارتباطات بازاريابي موثر از طريق شبكه اجتماعي: نقش تعديل‌گري ارتباطات اجتماعي
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
امين جابري ۱۵۰۲۹۵۴۱۸
۹۸/۱۱/۲۱ دکتر سيدحامد وارث
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي اثرات متقابل تبادل اطلاعات،سرمايه رابطه اي (اعتماد دوجانبه و تعهدات متقابل)و عدم اطمينان محيطي بر عملكرد سرمايه گذاري هاي مشترك (مورد مطالعه پيمانكاران EPC صنعت نفت و گاز وپتروشيمي)
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
فريبرز قنبري كيوي ۱۵۰۲۹۶۶۶۵
۹۸/۱۱/۲۰ دکتر محسن نظري
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر وحيد ناصحي فر
ارايه چارچوب ادراك مصرف‌كنندگان از تخفيف و مديريت آن
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
فاطمه رستمي ۱۵۰۲۹۳۰۲۵
۹۸/۱۱/۲۰ دکتر مسعود كيماسي
دکتر روزا هنديجاني
توجه بصري بهنگام گزينش نام تجاري ؛ بررسي تاثير فشار زماني و انگيزه
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
فاطمه مصدق ۱۵۰۲۹۶۷۶۰
۹۸/۱۱/۲۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
تاثير استراتژي هاي بازاريابي سايتهاي فروش اينترنتي بر قصد خريد مشتريان با ميانجي شبكه هاي اجتماعي و بازاريابي توسط افراد تاثير گذار (اينفلوئنسر ماركتينگ)
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
مصطفي وصالي مياب ۱۵۰۲۹۶۸۶۴
۹۸/۱۱/۱۹ دکتر منوچهر اكبري
دکتر عليرضا حاجيان نژاد
دکتر جواد بشري
تصحيح انتقادي خسرونامه منسوب به عطار به همراه مقدمه تحليلي و تعليقات
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
ندا نجفي ۱۵۰۳۹۲۱۷۲
۹۸/۱۱/۱۹ دکتر مجتبي اميري
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر حسين رحمان سرشت
ارائه مدل توسعه محصول جديد با تاكيد بر رعايت ملاحظات زيست محيطي و مشاركت مصرف كنندگان
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
ميثم نصيري ۱۵۰۲۹۴۰۴۴
۹۸/۱۱/۱۹ دکتر محسن نظري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي تاثير برند و ثبت جهاني آن بر صادرات خشكبار
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
مسعود خطيبي ۱۵۰۲۹۶۳۶۱
۹۸/۱۱/۱۹ دکتر محسن نظري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
برسي تاثير مهارتهاي ارتباطي و مشاوره بر خريد ناگهاني پيشنهاد شده
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
محمد اورجي ۱۵۰۲۹۶۱۶۶
۹۸/۱۱/۱۹ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي اصغر پورعزت
تدوين مدل شايستگي رئيس شركت ملي نفت
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي - کارشناسي ارشد
شايان صمدي ۱۵۰۲۹۶۵۳۰
۹۸/۱۱/۱۹ دکتر مهران فاطمي نيا
دکتر نسرين افسري منش
طراحي دستگاه پزشكي به منظور تشخيص بيماري پوكي استخوان با رويكرد تفكر طراحي
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
محمد پاكدامن ۱۵۰۵۹۶۰۲۶
۹۸/۱۱/۱۹ دکتر حامد حبيب زاده
دکتر مريم سلطان بياد
تكامل علمي-اجتماعي و جاودانه سازي انسان ها به عنوان ماموريت ادبيات علمي-تخيلي به سوي عمل گرايي
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
ارميا كاردگر ۱۵۰۳۹۶۲۷۳
۹۸/۱۱/۱۶ دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
بررسي تاثير بيش اطميناني مديران بر تامين سرمايه از منابع مالي داخل شركت و بهروري سرمايه گذاري
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
محمدامين قبادي ساكي ۱۵۰۲۹۶۶۵۲
۹۸/۱۱/۱۶ دکتر كاوه مهراني
دکتر آرش تحريري
دکتر رضوان حجازي
ارائه شاخص ارزيابي كيفيت افشا اختياري
حسابداري - دکتري
خديجه ربيعي ۱۵۰۲۹۴۰۱۵
۹۸/۱۱/۱۶ دکتر رضا تهراني
دکتر سيدحامد وارث
انتخاب سبد سهام با استفاده از الگوريتم كلوني زنبور عسل در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران و مقايسه آن با سبد سرمايه گذاري ماركويتز
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
بهاره علمداري ۱۵۰۲۹۶۵۷۹
۹۸/۱۱/۱۶ دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
دکتر رضا طجرلو
داوري چندجانبه ناشي از قرارداد هاي پيمانكاري نفت و گاز.
حقوق نفت و گاز - کارشناسي ارشد
سارا طاهرپوردهج ۱۵۰۳۹۶۲۱۸
۹۸/۱۱/۱۶ دکتر بهروز زارعي كرگ آباد
دکتر نادر سيداميري
نوآوري سازماني در مديريت بحران مبتني بر سيستم هاي IT
كارآفريني گرايش سازماني - کارشناسي ارشد
نگين حميدپور ۱۵۰۲۹۵۴۴۵
۹۸/۱۱/۱۵ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر مجتبي اميري
دکتر احمدعلي يزدان پناه
ارائه و تبيين مدل هويت سازماني با تأكيد بر نقش برند كارفرما
مديريت دولتي - مديريت منابع انساني - دکتري
الناز بيات ۱۵۰۲۹۳۶۴۵
۹۸/۱۱/۱۴ دکتر كرامت اله زياري
دکتر احمد پوراحمد
ساماندهي طبيعت محور در منطقه 19 شهر تهران با رويكرد بيوفيليك
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
حامد امجدي ۱۵۰۲۹۶۱۵۶
۹۸/۱۱/۱۳ دکتر زهره رامين
دکتر محمد حسين رمضان كيايي
نوسان متامدرن: تقابل‌هاي ناپايدار در رمان‌هاي منتخب دان دليلو
زبان و ادبيات انگليسي - دکتري
نسرين نظام دوست گزل اباد ۱۵۰۳۹۳۲۴۳
۹۸/۱۱/۱۳ دکتر عباس نرگسيان
دکتر مجتبي اميري
دکتر خديجه سفيري
ارائه مدل سبك رهبري زنان در پست هاي مديريتي در بخش عمومي با تاكيد بر نقش فرهنگ ملي
مديريت دولتي - مديريت منابع انساني - دکتري
سميرا نجارزاده اراني ۱۵۰۲۹۳۰۵۸
۹۸/۱۱/۱۳ دکتر زهره رامين
دکتر مونا هوروش
بررسي فمنيستي بر منتخبي از رمان هاي كارآگاهي سارا پرت اسكاي تحت سايه تئوري هاي لوس ايرگراي
زبان و ادبيات انگليسي - دکتري
مريم ايماني ۱۵۰۳۹۳۰۰۲
۹۸/۱۱/۱۲ دکتر رضا تهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي عوامل موثر بر بازده غير عادي عرضه هاي اوليه در بورس اوراق بهادار تهران از سال 91 تا 95
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
سهند جماليان ۱۵۰۲۹۶۲۸۶
۹۸/۱۱/۸ دکتر عزت ملاابراهيمي
دکتر غلامعباس رضايي هفتادر
دکتر شهريار نيازي
تصوير پردازي در اشعار ابراهيم نصرالله
زبان و ادبيات عرب - دکتري
محمدحسن جليلي ۱۵۰۳۹۴۰۰۶
۹۸/۱۱/۷ دکتر خيرالله پروين
دکتر ولي رستمي
دکتر بيژن عباسي
بررسي تطبيقي نقش دادرس اساسي در تحكيم و توسعه حقوق بنيادين شهروندان
حقوق عمومي - دکتري
اميرحسين معزالديني ۱۵۰۳۹۳۲۳۹
۹۸/۱۱/۷ دکتر ابراهيم موسي زاده مسوليت دولت در تامين ايمني و جلوگيري از سوانح و حوادث شهري
حقوق عمومي - کارشناسي ارشد
حميد محمدي ۱۵۰۳۹۵۲۷۲
۹۸/۱۱/۶ دکتر كامبيز طالبي
دکتر علي بزرگي اميري
ارائه مدل مفهومي رشد شركت هاي كوچك و متوسط در صنايع برق ايران بر اساس تئوري رفتار برنامه ريزي شده(TPB)
مهندسي صنايع - دکتري
اردلان تنباكوچيان ۱۵۰۴۹۳۲۰۹
۹۸/۱۱/۶ دکتر سعيد حقير باغ كودك ( طراحي مركز كودكان با رويكرد ارتقاء خلاقيت )
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
پريناز برادران اناركي ۱۵۰۵۹۶۰۱۹
۹۸/۱۱/۲ دکتر محمدرضا كردي
دکتر فاطمه شب خيز
بررسي اثر يك جلسه بازي فوتبال در روزه داري بر سطوح سرمي پروتئين واكنش دهنده C و ايمونوگلوبولين هاي IgA ، IgG ، IgM خون
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
هاني هدايت ۱۵۰۲۹۶۸۷۰
۹۸/۱۱/۲ دکتر حسين شكوهمند
دکتر مهدي اشجعي
تحليل ميدان جريان و انتقال حرارت در سايلنسر مسير گاز داغ
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
ارش عمادي ۱۵۰۴۹۵۱۳۷
۹۸/۱۱/۲ دکتر حسين شكوهمند
دکتر مهدي اشجعي
مطالعه اثر تغييرات ضريب كلي انتقال حرارت بر مبدل SLHX و عملكرد سيكل تبريد تراكمي
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
محمدجعفر نيري ۱۵۰۴۹۵۲۱۳
۹۸/۱۱/۱ دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
دکتر محسن اسماعيلي
دکتر محسن ايزانلو
بررسي تطبيقي حقوق حاكم بر سپرده هاي بانكي در ايران و انگلستان
حقوق خصوصي - دکتري
مجيد سعيدعرب ۱۵۰۳۹۳۰۱۳
۹۸/۱۱/۱ دکتر سعيد گيوه چي
دکتر عباس استاد تقي زاده
دکتر عباس محمدي
سنجش آمادگي جامعه در برابر بلاياي طبيعي به منظور پاسخ موثر در چارچوب سند سنداي در راستاي كاهش ريسك سوانح مطالعه موردي : منطقه يك شهر تهران
مهندسي در سوانح طبيعي - کارشناسي ارشد
عماد ابراهيمي ۱۵۰۴۹۶۰۱۱
۹۸/۱۰/۳۰ دکتر محمد رضا زالي
دکتر كمال سخدري
ارزيابي مقايسه اي خروجي هاي كارافريني نوپا و كار افريني سازماني در كشورهاي منتخب باتاكيد بر نقش تعديل گري شايستگي هاي كارافريني بر اساس داده هاي ۲۰۱۵ ديده بان جهاني كار افريني
كارآفريني گرايش سازماني - کارشناسي ارشد
شيرين اصولي قره آغاجي ۱۵۰۲۹۶۱۳۰
۹۸/۱۰/۳۰ دکتر محمد باقر قاليباف
دکتر اكبر ولي زاده
دکتر زهرا پيشگاهي فرد
دکتر ياشار ذكي
تبيين اثرات تحولات اقتصادي در جمهوري آذربايجان بر هويت هاي همزيست درنواحي آذري نشين ايران
جغرافياي سياسي - دکتري
حسن مومني ۱۵۰۲۹۴۰۴۲
۹۸/۱۰/۳۰ دکتر محمدرضا فراهاني ارزيابي عيوب در وصله‌هاي كامپوزيتي پليمري تقويت شده با الياف به كمك روش ترموگرافي فعال
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
سيداميررضا اردبيلي ۱۵۰۴۹۶۰۲۵
۹۸/۱۰/۳۰ دکتر علي نمكي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
تجزيه و تحليل سهم ريسك سيستمي شركتهاي فعال بازار سرمايه با استفاده از شبكه هاي پيچيده در بورس اوراق بهادار تهران
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
الهه شفيعي ۱۵۰۲۹۶۴۹۲
۹۸/۱۰/۳۰ دکتر محمدرضا حايري يزدي طراحي و پياده سازي سيستم مانيتورينگ نقاط كور اطراف خودرو
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
محمدرضا شيخ لاري ۱۵۰۴۹۵۱۱۸
۹۸/۱۰/۳۰ دکتر بهروز زارعي كرگ آباد
دکتر نادر سيداميري
اجراي كمپين هاي ديجيتال با رويكرد CPA
كارآفريني گرايش سازماني - کارشناسي ارشد
محمد شكوري ۱۵۰۲۹۵۴۸۷
۹۸/۱۰/۲۹ دکتر سيدرضا حجازي
دکتر علي داوري
شناسايي عوامل موثر بر راه اندازي استارت آپ هاي حوزه صنايع دستي در ايران)مورد مطالعه صنعت سفال استان همدان(
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
اعظم زارعي ۱۵۰۲۹۵۴۷۰
۹۸/۱۰/۲۹ دکتر محمد عزيزي
دکتر كامبيز طالبي
ارائه الگوي مشاركت ذي نفعان در آموزش كسب وكار وكارآفريني
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
ميسا اسماعيلي ۱۵۰۲۹۶۱۲۲
۹۸/۱۰/۲۸ دکتر محمدحسن فواديان
دکتر غلامعباس رضايي هفتادر
دکتر محمد دزفولي
مقدمه، تصحيح ، شرح و تعليق كتاب القبصات تاليف محمد علي بن محمد
زبان و ادبيات عرب - دکتري
عليرضا عزيزي ۱۵۰۳۹۴۰۲۲
۹۸/۱۰/۲۴ دکتر رضا توكلي مقدم
دکتر علي بزرگي اميري
دکتر فريبرز جولاي
طراحي شبكه زنجيره ي تامين حلقه بسته با ملاحظه ي تصميمات تاكتيكي تحت شرايط عدم قطعيت
مهندسي صنايع - دکتري
رضا وكيلي مطيع ۱۵۰۴۹۲۱۹۷
۹۸/۱۰/۲۴ دکتر شهامت حسينيان
دکتر محمد حقيقي
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر رفتار مصرف كننده در صنعت مكمل هاي دارويي
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
اردلان نيك آيين ۱۵۰۲۹۵۰۵۲
۹۸/۱۰/۲۴ دکتر قهرمان عبدلي
دکتر محسن مهرآرا
مقايسه توانايي پيش‌بيني مدل‌هاي يادگيري عميق و اقتصادسنجي براي سري‌هاي زماني مالي و اقتصادي (مطالعه موردي: تقاضاي برق و قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران)
علوم اقتصادي - دکتري
محمدابراهيم اردلاني ۱۵۰۲۹۳۰۰۱
۹۸/۱۰/۲۴ دکتر معصومه احمدي شيرازي
دکتر سيدمحمد علوي
مطالعه و بررسي بخش درك مطلب زبان عمومي و آزمونهاي ورودي دكتري ايران با استفاده از تئوري جي(تعميم پذيري)
آموزش زبان انگليسي - دکتري
حسين سالاريان ۱۵۰۳۹۲۳۲۵
۹۸/۱۰/۲۳ دکتر روح اله هادي
دکتر عليرضا حاجيان نژاد
دکتر سيد محمد رضا حسيني بهشتي
بررسي عشق در آثار مولوي و افلاطون
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
زهرا مستفيدكريق ۱۵۰۳۹۲۳۲۷
۹۸/۱۰/۲۳ دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر كرامت اله زياري
دکتر احمد پوراحمد
تبيين الگوهاي رفتاري شهروندان در فضاهاي عمومي شهر مشهد
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - دکتري
حجت حاتمي نژاد ۱۵۰۲۹۲۸۱۷
۹۸/۱۰/۲۱ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر مجيد جلالي فراهاني
بررسي رابطه ميان بازاريابي ويروسي و وفاداري مشتريان باشگاه هاي ورزشي خصوصي شهرستان ورامين
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي - کارشناسي ارشد
حسين هداونداحمدي ۱۵۰۲۹۶۸۶۹
۹۸/۱۰/۱۵ دکتر رضا رجبي
دکتر شهرزاد زندي
دکتر فواد صيدي
مقايسه اثر و ماندگاري هشت هفته تمرينات اصلاحي، بازآموزي پوسچر و برنامه تركيبي بر لوردوز كمري افزايش يافته و ثبات مركزي زنان جوان
تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - دکتري
فاديا رياستي ۱۵۰۲۹۲۸۸۹
۹۸/۱۰/۱۵ دکتر رحمان سوري
دکتر فاطمه شب خيز
بررسي اثر تمرين با شدت متوسط بر سطح زونولين و اينترلوكين ٦ در نوجوانان چاق غير فعال
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
مژگان نقيب الذاكرين ۱۵۰۲۹۶۸۴۰
۹۸/۱۰/۱۵ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر حسن هويدي
مدل سازي توان اكولوژيك توسعه شهري بر اساس سنجه هاي سيماي سرزمين(مطالعه موردي شهرستان شيراز)
محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست - دکتري
عليرضا يوسفي مقدم ۱۵۰۶۹۴۰۰۴
۹۸/۱۰/۱۴ دکتر فريبرز جولاي
دکتر علي بزرگي اميري
دکتر سيم داو فلپر
سياستهاي كنترل بهينه براي موجودي احتماليِ يك سيستم توليدي/ باز توليدي
مهندسي صنايع - دکتري
محمدباقر افشاربكشلو ۱۵۰۴۹۳۳۱۴
۹۸/۱۰/۱۱ دکتر محمدرضا نيكبخت
دکتر آرش تحريري
دکتر جواد شكرخواه
تدوين مدل شناسايي بانك هاي در معرض بحران ورشكستگي
حسابداري - دکتري
محمود قرباني ۱۵۰۲۹۲۹۰۵
۹۸/۱۰/۸ دکتر سعيد حقير تجربه حضور چند وجهي (طراحي مجموعه فرهنگي با رويكرد معماري واكنشي )
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
زينب السادات حائري زاده ۱۵۰۵۹۶۰۴۴
۹۸/۱۰/۸ دکتر محمدجعفر حداد
دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني
بهبود خواص مكانيكي نانوكامپوزيت هاي زمينه فلزي آلومينيوم تقويت شده با نانو صفحات گرافن
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
ابوالفضل بابازاده ۱۵۰۴۹۶۳۲۱
۹۸/۱۰/۸ دکتر غلامحسين حسيني نيا
دکتر رضا زعفريان
سازه هاي موثر بر پذيرش اينترنت اشيا توسط كشاورزان پيشرو(مورد مطالعه: كشاورزان نمونه استان تهران)
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
ناصر معرفت قره بابا ۱۵۰۲۹۵۵۵۶
۹۸/۹/۲۵ دکتر احمد مومني راد بررسي ابعاد حقوقي سرمايه گذاري خارجي در مناطق آزاد تجاري و صنعتي ايران
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
رضا ميرزايي كلشاني ۱۵۰۳۹۵۲۸۷
۹۸/۹/۲۰ دکتر فريبرز جولاي
دکتر جعفر رزمي
دکتر رضا توكلي مقدم
الگوريتم حل مساله تخصيص كانتينر هاي دريايي با توجه به ظرفيت و زمان انتظار
مهندسي صنايع - دکتري
محمد ساويز اسدي لاري ۱۵۰۴۹۱۱۰۱
۹۸/۹/۲۰ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر مجيد نعمتي
نقش محيط بازخورد تعاملي با تكيه بر تكنولوژي در تقويت مهارت هاي نوشتاري آزمون آيلتس
آموزش زبان انگليسي - دکتري
مصطفي نظري منتظر ۱۵۰۳۹۲۳۲۹
۹۸/۹/۱۷ دکتر حشمت اله متدين طراحي ساختمان بلند مرتبه چند عملكردي پايدار با رويكرد تقويت تعاملات اجتماعي
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
كيميا صفاخواه ۱۵۰۵۹۶۰۸۳
۹۸/۹/۱۳ دکتر مهدي شريفي
دکتر سعيد روحاني
ارائه مدل دسته بندي احساسات ويدئوهاي شبكه اجتماعي يوتيوب
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
ياسمين چراغي ۱۵۰۲۹۶۲۹۸
۹۸/۹/۱۲ دکتر سيدمهدي گنجياني بررسي همزمان شكست و بهسازي بافت استخوان از ديدگاه مكانيك آسيب
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
حانيه حالتي املشي ۱۵۰۴۹۵۲۶۶
۹۸/۹/۱۱ دکتر هومن مينونژاد
دکتر رضا رجبي
مقايسه اثر شش هفته تمرينات عصبي_عضلاني با PNF بر روي ديسكنزي، ريتم، موقعيت و درد كتف در ورزشكاران نخبه بدنسازي
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي - کارشناسي ارشد
محمدمهدي مشرفي ۱۵۰۲۹۶۷۵۸
۹۸/۹/۵ دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
دکتر ولي رستمي
دکتر مجتبي اشراقي آراني
نظارت بر عملكرد شركت‌هاي دولتي مطابق قانون تجارت و ساير قوانين موضوعه
حقوق خصوصي - دکتري
مازيار قاسمي گودرزي ۱۵۰۳۹۱۱۳۳
۹۸/۸/۲۹ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر زهره رامين
داستان هاي پريان از دوران كهن تا عصر پست مدرن: مطالعه اسطوره شناختي/ پست مدرن داستان هاي پريان به قلم اسكار وايلد- آنجلا كارتر- و جرج مك دونالد
زبان و ادبيات انگليسي - دکتري
غزل دفتري ۱۵۰۳۹۳۰۰۸
۹۸/۸/۲۵ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر مجيد نعمتي
كيفيت نوشتار دانشجويان،كاربرد آموزش تلويحي و آشكار براساس ژانر
آموزش زبان انگليسي - دکتري
صديقه كريم پور ۱۵۰۳۹۴۰۲۷
۹۸/۸/۲۲ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر علي رستمي
ارائه الگو همراستايي تدوين و كنترل استراتژيك ( صنعت پتروشيمي)
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
سيده فروزان جواهري شلماني ۱۵۰۲۹۴۰۰۸
۹۸/۷/۳۰ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر مجيد نعمتي
ديدگاه دبيران و دانشجويان زبان انگليسي در مورده دريافت بازخورهاي اصلاحي نوشتاري
آموزش زبان انگليسي - دکتري
جعفر دري كفراني ۱۵۰۳۹۴۰۱۱
۹۸/۷/۲۴ دکتر محسن نظري
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر وحيد ناصحي فر
ارائه چارچوب ادراك قيمتي مصرف‌كنندگان در نسلهاي مختلف اقوام ايراني
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
هيرو عيسوي ۱۵۰۲۹۳۰۳۹
۹۸/۷/۲۳ دکتر امير ساعد وكيل جنبه هاي حقوقي بين المللي سرمايه گذاري خارجي در صنعت حمل و نقل جاده اي با تاكيد بر حقوق ايران
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
معين صمدزاده ۱۵۰۳۹۵۲۴۲
۹۸/۷/۲۲ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد تابان
دکتر محمدعلي شاه حسيني
ارائه الگوي كنترل استراتژيك موسسه حسابرسي سازمان تامين اجتماعي
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
پگاه نيك ذات ۱۵۰۲۹۴۰۴۶
۹۸/۷/۱۳ دکتر رضا بندريان
دکتر علي ملكي
دکتر مهدي محمدي
ارائه مدل ارتقاي توانمندي فناورانه در شركتهاي موخر خدمات نفتي ايران
مديريت تكنولوژي - دکتري
شيوا ابن ياميني ۱۵۰۲۹۲۸۶۸
۹۸/۷/۱۰ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر مجتبي اميري
شناسايي عوامل بازدارنده اجراي خط مشي عمومي (مطالعه موردي طرح جامع مالياتي قانون ماليات مستقيم)
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي - کارشناسي ارشد
عارفه السادات خاتمي ۱۵۰۲۹۶۳۴۵
۹۸/۷/۱۰ دکتر حسن باديني
دکتر مجيد غمامي
بررسي رابطه ميان حقوق كار و حقوق سرمايه‌گذاري خارجي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
عطيه صلاحمند ۱۵۰۳۹۴۴۲۶
۹۸/۷/۹ دکتر عبدالرضا سيف
دکتر روح اله هادي
دکتر علي محمد موذني
نقد و بررسي تطبيقي حماسه سرايي درايران و هند( با تكيه بر شاهنامه فردوسي و مهابهاراتا)
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
محمد دهناد ۱۵۰۳۹۳۲۲۹
۹۸/۷/۷ دکتر حسن باديني
دکتر نسرين طباطبائي
ضمانت اجرا هاي حقوق عمومي ناشي از نقص قواعد حقوق رقابت
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
احمد لاريجاني ۱۵۰۳۹۳۲۰۲
۹۸/۷/۷ دکتر مهدي شريفي
دکتر فرشته امين
دکتر طاهر روشندل اربطاني
طراحي مدل شايستگي مديران صنايع خلاق(مورد مطالعه خبر سيماي جمهوري اسلامي ايران)
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
ليلا منزه ۱۵۰۲۹۲۹۱۳
۹۸/۷/۷ دکتر عباس منوريان
دکتر مجتبي اميري
دکتر ناصر عسگري
ارائه الگوي تدوين خطي مشي عمومي به منظور مقابله با پديده فرار مغزها
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
نرگس سادات رضوي مهر ۱۵۰۲۹۳۹۹۷
۹۸/۷/۷ دکتر رضا طجرلو مباني و اصول حاكم بر حقوق رقابت با تاكيد برمقررات در حوزه نفت و گاز در اتحاديه اروپا
حقوق نفت و گاز - کارشناسي ارشد
اصغر دوستي پور ۱۵۰۳۹۵۰۴۳
۹۸/۷/۷ دکتر عباس نرگسيان
دکتر غلامرضا طالقاني
عوامل موثر بر اولويت بخشيدن به يك حزب سياسي : مطالعه اي تجربي روي راي دهندگان ايراني
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
محمد صادقي ۱۵۰۲۹۴۰۰۵۴
۹۸/۷/۷ دکتر محمدمهدي عزيزي ارزيابي رضايتمندي از مسير هاي دوچرخه در شهر و برنامه ريزي براي آن ها (مطالعه موردي : مسيرهاي دوچرخه سواري منطقه 5 شهرداري تهران )
برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
محمدامين بيده ۱۵۰۵۹۶۰۲۳
۹۸/۷/۷ دکتر آيت الله مميز
دکتر هستي چيت سازان
شناسايي تاثير استراتژي تجاري سازي و توانمندي نوآوري فناورانه در ميزان فروش شركتهاي توليدكننده اپ موبايل در ايران
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
شاهين اشراقي ۱۵۰۲۹۵۰۱۶
۹۸/۷/۶ دکتر عليرضا شاكري
دکتر حسن آقا عربي
بررسي خواص نوري پلي پروپيلن با شناسايي و ارزيابي برخي از پارامترهاي موثر بر آن
شيمي كاربردي - دکتري
شهريار ارجمند ۱۵۰۱۹۳۰۴۴
۹۸/۷/۶ دکتر مهرداد استيري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
بررسي تاثير جو اخلاقي سازماني برهويت يابي سازماني (مورد مطالعه : سازمان ميراث فرهنگي ، هنري ، صنايع دستي و گردگري)
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
مهدي نوروزبيگي ۱۵۰۲۹۵۵۷۸
۹۸/۷/۶ دکتر محمد حقيقي
دکتر علي صالحي
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر تعهد و رفتار شهروندي سازماني كاركنان در شركت فرودگاههاو ناوبري هوايي ايران)شركت فرودگاههاي كشور)
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
اميد محمودزاده ۱۵۰۲۹۶۷۴۲
۹۸/۷/۶ دکتر قاسم عموعابديني
دکتر بي بي فاطمه حقير السادات
بهينه سازي مدل ترموديناميكي و اعتبار پذيري ساخت سامانه نانو ليپوزومي حامل داروهاي شيميايي و گياهي
مهندسي شيمي گرايش داروسازي - کارشناسي ارشد
دينا جعفري ۱۵۰۴۹۵۰۴۰
۹۸/۷/۳ دکتر محمد حقيقي
دکتر هاشم آقا زاده
دکتر منيژه حقيقي نسب
طراحي مدل دستيابي به عملكرد برتر موسسات تجاري از طريق استراتژي هوشمندي رقابتي
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
روجا كيمياگري ۱۵۰۲۹۲۸۶۳
۹۸/۷/۳ دکتر مهدي شهبازي
دکتر شهزاد طهماسبي بروجني
تأثير تمرينات تكنيكي و چشم آرام بر رفتار خيرگي و يادگيري بلندمدت دريافت هدفمند سرويس واليبال دختران 12-10 ساله
رفتار حركتي - يادگيري حركتي - دکتري
فاطمه شرفيان ۱۵۰۲۹۳۰۳۲
۹۸/۷/۳ دکتر ميرمسعود سيدفخرآبادي
دکتر محمد حسين مشهدي زاده
طراحي و ساخت دستگاه پايش مستمر قند خون با استفاده از تكنولوژي MEMS
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
فرزانه ملبوبي ۱۵۰۴۹۵۱۹۷
۹۸/۷/۳ دکتر محمدعلي اخايي نقشينه‌نگاري سيگنال‌هاي ويدئويي به كمك روش‌هاي سنتز بافت
مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم - کارشناسي ارشد
مرواريد اريان ۱۵۰۴۹۵۰۰۹
۹۸/۷/۳ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر بهرنگ سجادي
بررسي تجربي ضريب انتقال حرارت جوشش جرياني مبرد R1234yf در لوله‌هاي ميكروفن‌دار
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
حسين صادقي ۱۵۰۴۹۳۰۷۱
۹۸/۷/۳ دکتر مريم صباغيان مديريت سيگنال هاي خود متداخل در سيستم هاي دو طرفه هم باند
مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم - کارشناسي ارشد
حسين محمدي ۱۵۰۴۹۵۱۸۰
۹۸/۷/۳ دکتر مهدي عروجي
دکتر محمود محمدطاهري
دکتر نادر مكاري يامچي
تخصيص منابع پايور در شبكه هاي نسل پنجم مبتني بر PSMA
مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم - کارشناسي ارشد
نسيم شريفي ويسماني ۱۵۰۴۹۵۱۱۰
۹۸/۷/۳ دکتر محمدحسن حبيبي سير تحول دانش حقوق اساسي در دوره پس از انقلاب اسلامي در ايران
حقوق عمومي - کارشناسي ارشد
علي رحيمي ۱۵۰۳۹۶۱۶۹
۹۸/۷/۳ دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
طراحي مدلي براي سنجش، مقايسه و ارزيابي ROA شركت هاي بيمه
مديريت مالي - کارشناسي ارشد
مجيد سبزه ۱۵۰۲۹۵۴۷۶
۹۸/۷/۳ دکتر سيد باقر ميرعباسي ضمانت اجراي آراي صادره از سوي ديوان بين المللي دادگستري و عملكرد شوراي امنيت در تضمين اجراي احكام ديوان
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
كريم اثباتي ۱۵۰۳۹۵۰۰۲
۹۸/۷/۳ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي اصغر پورعزت
مطالعه روايت پژوهانه تجارب بازيگران دولتي از رابطه سياست - اداره در جمهوري اسلامي ايران
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي - کارشناسي ارشد
عرفان زارعي سرتيپ آبادي ۱۵۰۲۹۶۴۴۰
۹۸/۷/۳ دکتر محمود واثق
دکتر مرجان بديعي ازنداهي
دکتر سيدعباس احمدي كرچ
تبيين علل و زمينه‌هاي بحران ژئوپلتيكي كشور ليبي و اثرات آن بر منطقه مديترانه
جغرافياي سياسي - دکتري
علي اصغر مفيدي ۱۵۰۲۹۲۸۳۱
۹۸/۷/۳ دکتر رحمان سوري
دکتر علي اكبرنژاد قره لو
دکتر سيروس چوبينه
مقايسه آثار تمرين استقامتي شديد و متوسط بر بيان ژن و پروتئين بتا-كاتنين و PPAR گاما در بافت بطن راست رت هاي نر ويستار
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
پارميدا شريعتي ۱۵۰۲۹۶۴۸۹
۹۸/۷/۲ دکتر علي محمد موذني
دکتر سيدمحمدمهدي جعفري
دکتر عليرضا حاجيان نژاد
بررسي بازتاب حكمت عملي علوي نهج البلاغه در آثار ادبي منظوم با تكيه بر" حديقه سنايي، مخزن الاسرار نظامي و مصيبت نامه عطار"
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
انتصار بك خوشنويس ۱۵۰۳۹۲۳۴۶
۹۸/۷/۲ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر علي ابراهيمي كردلر
دکتر عبدالرضا تالانه
تدوين مدل محاسبه ماليات بر درآمد شركت ها در اقتصاد تورمي ايران
حسابداري - دکتري
مهناز مرشدزاده بافقي ۱۵۰۲۹۲۹۱۱
۹۸/۷/۲ دکتر علي اكبر ارجمندنيا
دکتر سوگند قاسم زاده
اثربخشي مداخله حافظه فعال در اضطراب امتحان دانش آموزان دوره ابتدايي
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي - کارشناسي ارشد
ازاده بهرامي ۱۵۰۲۹۵۴۰۸
۹۸/۷/۲ دکتر ابراهيم موسي زاده • الزامات حقوقي افزايش بازدهي كاركنان دولت با تكيه بر قوانين استخدامي
حقوق عمومي - کارشناسي ارشد
عليرضا عرفانيان اصل ۱۵۰۳۹۵۲۵۰
۹۸/۷/۲ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر منوچهر انصاري
تاثير قابليت هاي بازاريابي تجارت الكترونيك بر عملكرد صادراتي با توجه به نقش كارايي توزيع و ترفيع شركت ها
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
مهديه عربي ۱۵۰۲۹۶۵۷۰
۹۸/۷/۲ دکتر امير خانلري
دکتر طهمورث حسنقلي پور
بررسي تاثير قابليت هاي مديريت ارتباط با مشتري بر رابطه ميان استفاده از تكنولوژي رسانه اجتماعي و عملكرد شركت
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
الهام توكليان ۱۵۰۲۹۶۲۶۶
۹۸/۷/۲ دکتر علي سوري
دکتر محسن ابراهيمي
بررسي رابطه بين هزينه حقوق صاحبان سهام و افشاي مسئوليت پذيري مديران در صورتهاي مالي در بورس اوراق بهادار
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
عليرضا گل پرور ۱۵۰۲۹۶۷۰۸
۹۸/۷/۲ دکتر داتيس خواجه ئيان
دکتر صادق سپندارند
بررسي تاثير خصوصيات تبليغات رسانه هاي اجتماعي بر قصد خريد مصرف كنندگان
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
محمدامير تمدن ۱۵۰۲۹۶۸۹۱
۹۸/۷/۲ دکتر فرزاد بهرامي
دکتر حسين صفري
پيش‌بيني تغييرات قيمت سهام با استفاده از يادگيري عميق، مطالعات موردي شركت‌هاي گروه خودرو و گروه استخراج كانه‌هاي فلزي
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
زهرا خوانساري ۱۵۰۲۹۵۱۰۴
۹۸/۷/۲ دکتر محمد آقايي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
تأثير ابعاد خريد آن لاين و پچ پچ الكترونيكي بر روي قصد و نيت خريد مشتريان از طريق تصوير برند و كيفيت ادراك شده
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
داود غياثوند ۱۵۰۲۹۶۶۰۵
۹۸/۷/۲ دکتر محمد حقيقي
دکتر علي صالحي
بررسي درك انگيزه هاي خريد مشتري در فروشگاههاي خرده فروشي(مورد مطالعه: فروشگاههاي خرده فروشي پوشاك شهر تهران)
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
ارزو خردپيشه ۱۵۰۲۹۵۴۴۹
۹۸/۷/۲ دکتر رضا محمدكاظمي
دکتر سيدرضا حجازي
شناسايي عوامل محيطي موثر بر عملكرد كسب و كارهاي گردشگري مبتني بر طبيعت / اكوتوريسم (مطالعه موردي: جزيره هرمز)
كارآفريني گرايش سازماني - کارشناسي ارشد
ناهيد ذاكري ۱۵۰۲۹۶۳۹۳
۹۸/۷/۱ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر نرگس ايماني پور
تحليل عوامل مؤثر بر موفقيت فرآيندهاي توسعه محصولات جديد مبتني بر اپليكيشن‌هاي تلفن‌هاي هوشمند
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
نسترن عليمرداني ناغاني ۱۵۰۲۹۵۱۸۷
۹۸/۶/۳۱ دکتر عليرضا شاكري
دکتر محمدجلال الدين ظهوريان مهر
دکتر علي سليمي
تهيه و بررسي خواص رزين هاي اپوكسي اصلاح شده با فوران
شيمي كاربردي - دکتري
محسن ذوالقدر ۱۵۰۱۹۲۰۰۲
۹۸/۶/۳۱ دکتر جعفر حيدري
دکتر جعفر رزمي
دکتر محمدصادق سنگري
ارائه مدلي جهت مسأله مكان يابي- موجودي در زنجيره تأمين سامانه آماد و پشتيباني در حالت پويـا با رويكرد عدم قطعيت
مهندسي صنايع - دکتري
اميد ويسي تپه گلي ۱۵۰۴۹۱۱۰۴
۹۸/۶/۳۱ دکتر محسن ابراهيمي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي تاثير توسعه مالي و ساختار سرمايه بر وضعيت تامين مالي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت مالي - کارشناسي ارشد
رقيه رضايي ۱۵۰۲۹۴۹۸۷
۹۸/۶/۳۱ دکتر مهدي شريفي
دکتر عباس نرگسيان
طراحي مدل شايستگي مديران صنايع خلاق؛ مطالعه موردي خبرگزاري هاي ايران
مديريت رسانه - کارشناسي ارشد
مهدي رجب بلوكات ۱۵۰۲۹۴۹۶۶
۹۸/۶/۳۱ دکتر كرامت اله زياري
دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر احمد پوراحمد
برنامه‌ريزي تامين مسكن گروه‌هاي آسيب پذير(مطالعه موردي شهر خرم‌آياد)
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - دکتري
مصطفي حيدري مقدم ۱۵۰۲۹۳۰۰۱۱
۹۸/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر صادق سپندارند
تاثير طراحي آيكون اپليكيشن موبايل بر روي تمايل به دانلود آن
مديريت بازرگاني - تجارت الكترونيك - کارشناسي ارشد
رامين هجري ۱۵۰۲۹۵۳۰۶
۹۸/۶/۳۱ دکتر سيد حسين صفايي
دکتر محمود كاظمي
دکتر باقر ساروخاني
مباني تحول حقوق خانواده در زمينه ي طلاق و راه كارهاي ايجاد تعادل با تاكيد برقانون جديد حمايت خانواده و آراي قضايي
حقوق خصوصي - دکتري
علي فلاح ۱۵۰۳۹۴۰۲۵
۹۸/۶/۳۱ دکتر محمدمهدي ذوالفقارزاده كرماني
دکتر مهدي شريفي
واكاوي دلالتهاي قرآن براي مديريت انتقال پيام با تأكيد بر «نگرش آياتي»
مديريت رسانه - کارشناسي ارشد
ميثم محمدي ۱۵۰۲۹۴۰۱۸۵
۹۸/۶/۳۱ دکتر سيروس چوبينه
دکتر رحمان سوري
تاثير يك دوره تمرينات تناوبي شديد بر بيان ژن Nrf۲ در رت هاي مبتلا به ديابت نوع ۲
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
مجيد يزداني ۱۵۰۲۹۴۰۲۷۶
۹۸/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر روزا هنديجاني
بررسي عوامل موثر بر رشد كسب و كارهاي نوپا در شهر تهران
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
سروش آذرنيا ۱۵۰۲۹۵۰۰۶
۹۸/۶/۳۱ دکتر داتيس خواجه ئيان
دکتر سياوش صلواتيان
شناسايي عوامل موثر بر برندسازي برنامه هاي راديو
مديريت رسانه - کارشناسي ارشد
حامد تقي زاده بهجتي ۱۵۰۲۹۴۲۱۵
۹۸/۶/۳۱ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مسعود كيماسي
بررسي مديريت تعامل مشتري در نمايشگاه تجاري (مورد مطالعه: نمايشگاه صنعت ساختمان تهران سال ۹۷)
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
سيدمحمد موسوي نظري ۱۵۰۲۹۵۲۷۴
۹۸/۶/۳۱ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر محمدحسين نوروزي
تاثيرات اگاهي متاپراگماتيكي بر روي عملكرد انتقادي زبان اموزان
آموزش زبان انگليسي - کارشناسي ارشد
فرزانه سادات حسيني ۱۵۰۳۹۵۰۳۶
۹۸/۶/۳۱ دکتر بابك اميدوار
دکتر اسماعيل صالحي
مدل سازي گردباد آتش دريك محيط شهري پس از زلزله و ارائه راهكارهاي مديريتي، پيشگيري و مقابله
مديريت در‌ سوانح طبيعي‌ - کارشناسي ارشد
رامين سمواتي ۱۵۰۴۹۵۰۹۹
۹۸/۶/۳۱ دکتر محمد مرادي
دکتر ساسان مهراني
دکتر علي محقر
ارائه چارچوب جامع افشا اطلاعات در موسسات اعتباري ايران با توجه به قانون عمليات بانكي بدون ربا
حسابداري - دکتري
راضيه بردبار ۱۵۰۲۹۳۰۱۴
۹۸/۶/۳۱ دکتر احمد اختيار زاده
دکتر شهامت حسينيان
طراحي نظام توسعه محصول جديد بر مبناي مدل Stage-Gate (مطالعه موردي: شركت داروسازي جابر ابن حيان)
مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات - کارشناسي ارشد
مهديه حسينيان ۱۵۰۲۹۵۰۸۷
۹۸/۷/۳۰ دکتر علي بزرگي اميري تبيين اثر مولفه هاي تاب آوري و پايداري در زنجيره تامين با استفاده از رويكرد مدل ساختاري و تصميم گيري چند شاخصه
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
متين شفيعي ۱۵۰۴۹۵۱۱۲
۹۸/۶/۳۱ دکتر مجيد بني اسدي
دکتر عليرضا صادقي
ساخت ميكرو لوله هاي زيست تخريب پذيري كامپوزيتي از جنس پلي لاكتيك اسيد(PLA) با ذرات استحكام بخش منيزيوم
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
محمدرضا درعلي بني ۱۵۰۴۹۵۲۷۲
۹۸/۶/۳۱ دکتر علي اكبرنژاد قره لو
دکتر رحمان سوري
اثر تعاملي ۱۲ هفته تمرين هوازي و مصرف خوراكي زعفران بر مقادير هموسيستئين وفيبرينوژن ، كنترل گلايسميك و برخي ريسك فاكتورهاي قلبي و عروقي در زنان چاق ديابتي نوع ۲
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
ارش باقرزاده ۱۵۰۲۹۴۸۵۵
۹۸/۶/۳۱ دکتر محمدرضا كردي
دکتر سيروس چوبينه
مقايسه پاسخ بيان ژن مايونكتين و FNDC-5 در عضله پهن جانبي انسان به يك جلسه فعاليت خالص و جداگانه اكسنتريك و كانسنتريك
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
حامد جعفري ۱۵۰۲۹۵۴۲۰
۹۸/۶/۳۱ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر فاطمه كريمي جعفري
بررسي تاثير روش هاي مديريت منابع انساني سبز بر عملكرد كاركنان (مورد مطالعه : شركت گاز استان تهران)
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
مهديه توران پشتي ۱۵۰۲۹۶۲۶۰
۹۸/۶/۳۱ دکتر يوسف مقدس تبريزي
دکتر هومن مينونژاد
دکتر سيد مسعود نبوي
مقايسه اثر دو برنامه تمرينات ثبات عملكردي با تحريك الكتريكي مغز با جريان مستقيم بر تعادل، اسپاسم عضلاني توانايي راه رفتن و كيفيت زندگي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي - کارشناسي ارشد
سيما محمدخان بيگي ۱۵۰۲۹۴۰۱۷۶
۹۸/۶/۳۱ دکتر فريبرز جولاي بهينه سازي سيستم طراحي شبكه زنجيره تامين توسط الگوريتم جستجوي همسايگي
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
سيدعلي موسوي خرم ۱۵۰۴۹۵۲۰۰
۹۸/۶/۳۱ دکتر وحيد محمودي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي بازدهي سهام هاي داراي چولگي مثبت در بورس اوراق بهادار تهران
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
مائده آروند ۱۵۰۲۹۶۱۱۸
۹۸/۶/۳۱ دکتر سيدابوالقاسم ميرا
دکتر طهمورث حسنقلي پور
بررسي تاثير جهت گيري شركتهاي كوچك و متوسط به بازارهاي بين المللي و گرايش آنها به كارآفريني بر روي عملكرد اين شركتهاي از طريق اثر قابليت شبكه
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
سهيلا حميدي ۱۵۰۲۹۶۳۴۲
۹۸/۶/۳۱ دکتر سيدحامد وارث
دکتر ناصر غلامي
همسويي مسئوليت اجتماعي شركتي و مدل كسب و‌كار : مطالعه موردي بانك‌هاي تجاري در ايران
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
سوگند اكبري طاري ۱۵۰۲۹۶۱۴۸
۹۸/۶/۳۱ دکتر اعظم نوفرستي
دکتر فاطمه دهقاني آراني
مقايسه اختلالات شناختي در بيماران با نقص شنوايي و افراد سالم
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
ليلا نوروزي رنگير ۱۵۰۲۹۲۶۹۱
۹۸/۶/۳۱ دکتر جواد حاتمي
دکتر اميرحسين بتولي
دکتر تارا رضاپور
مقايسه عملكرد تفكر آينده نگر رويدادي در افراد سالم و مصرف كنندگان كانابيس: مطالعه اي با استفاده از تصويربرداري تشديد مغناطيسي مغز
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
پرنيان رافعي ۱۵۰۲۹۶۴۰۰
۹۸/۶/۳۱ دکتر رضا رستمي
دکتر رضا كاظمي
اثربخشي تحريك مغناطيسي فراجمجمه اي مكرر بر بهبود علائم اضطرابي در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
زهرا كازرونيان ۱۵۰۲۹۶۶۷۰
۹۸/۶/۳۱ دکتر رضا رستمي
دکتر رضا كاظمي
تحريك مغناطيسي فراجمجمه اي مكرر بر بهبود علائم شناختي بيماران مبتلا به افسردگي
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
سپيده گشاني ۱۵۰۲۹۶۷۰۶
۹۸/۶/۳۱ دکتر عسگر نوربخش بررسي تاثير عوامل تعيين كننده در سطح شركت و صنعت بر ساختارسرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
احمد فاروقي ۱۵۰۲۹۶۶۱۱
۹۸/۶/۳۱ دکتر علي سوري
دکتر محسن ابراهيمي
پيش بيني شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رويكرد تركيبي مبتني بر الگوهاي شبكه‌هاي عصبي
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
محمد نوروزي منش ۱۵۰۲۹۶۸۴۶
۹۸/۶/۳۱ دکتر رضا پورحسين
دکتر اعظم نوفرستي
رابطه استحكام من با جرأت‌مندي: نقش تعديل كننده توجه آگاهي
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
مهدي شمسي جي ۱۵۰۲۹۶۵۰۳
۹۸/۶/۳۱ دکتر سوگند قاسم زاده
دکتر علي اكبر ارجمندنيا
تاثير بازي درماني شناختي-رفتاري بر تنظيم هيجانات و سازگاري اجتماعي كودكان داراي مشكلات هيجاني-رفتاري
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي - کارشناسي ارشد
شيدا شاهراه نجيب ۱۵۰۲۹۶۴۸۵
۹۸/۶/۳۱ دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر ابراهيم عليدوست
شناسايي و اولويت‌بندي شاخص‌هاي توسعه پايدار در ورزش قهرماني و ارائه مدل
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي - کارشناسي ارشد
ياسمن خسرويان چم پيري ۱۵۰۲۹۶۳۵۹
۹۸/۶/۳۱ دکتر سيدرضا دشتستاني
دکتر حسين كرمي
تاثير تماشاي كارتون هاي انگليسي بر يادگيري بدون برنامه ريزي و اتفاقي لغات و نگرش زبان آموزان جوان ايراني
آموزش زبان انگليسي - کارشناسي ارشد
شميمه حجت پناه ۱۵۰۳۹۶۱۳۴
۹۸/۶/۳۱ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر وحيد محمودي
مولفه نقدي درآمدها براي تداوم سود و بازده هاي سهام
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
سعيد كريم زاده ۱۵۰۲۹۶۶۸۷
۹۸/۶/۳۱ دکتر محمدرضا كردي
دکتر فاطمه شب خيز
اثر روزه داري بر عوامل خطرزاي ترومبوز متعاقب يك جلسه بازي فوتبال
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
فاطمه كامي ۱۵۰۲۹۶۶۷۸
۹۸/۶/۳۱ دکتر رضا رستمي
دکتر مهدي رضا سرافراز
نقش پيش بين تجربه سوءرفتارهاي اوليه و روابط موضوعي درتمييز افراد واجد صفت مرزي از افراد غير مرزي
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
شبنم بهراميان ۱۵۰۲۹۶۲۰۹
۹۸/۶/۳۱ دکتر حسين كرمي
دکتر سيدمحمد علوي
تاثيرات انواع تسك و ميزان درگيري ذهني بر يادگيري بدون برنامه ريزي و اتفاقي لغات در ميان زبان آموزان جوان زبان انگليسي
آموزش زبان انگليسي - کارشناسي ارشد
صديقه كردزنگنه ۱۵۰۳۹۶۲۷۹
۹۸/۶/۳۱ دکتر محمود مشهدي احمد
دکتر محسن مهرآرا
بررسي فرار مالياتي از منظر اقتصاد رفتاري
علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي - کارشناسي ارشد
فهيمه پناهي ۱۵۰۲۹۶۲۳۲
۹۸/۶/۳۱ دکتر سيدحامد وارث
دکتر مسعود كيماسي
عوامل موثر بر ارزش ويژه برند و پاسخ هاي مصرف كننده
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
نيكي رنجبران ۱۵۰۲۹۶۴۳۰
۹۸/۶/۳۱ دکتر سيدحامد وارث
دکتر رضا تهراني
بررسي تجربي استراتژي سرمايه گذاري ارزشي در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
مرجان ضيائي ۱۵۰۲۹۶۵۳۲
۹۸/۶/۳۱ دکتر حسين كرمي
دکتر اسحق اكبريان
مقايسه قدرت پيشگويي فرضيه ميزان درگيري و تحليل ويژگي تكنيك بر يادگيري بدون برنامه ريزي و اتفاقي لغات
آموزش زبان انگليسي - کارشناسي ارشد
مريم قديرلي ۱۵۰۳۹۶۲۶۵
۹۸/۶/۳۱ دکتر سيدرضا دشتستاني
دکتر مجيد نعمتي
در راستاي طراحي دوره تربيت مدرس آموزش زبان انگليسي با كمك فناوري در مقطع كارشناسي ارشد رشته اموزش زبان انگليسي
آموزش زبان انگليسي - کارشناسي ارشد
مونا ظهرابي ۱۵۰۳۹۶۲۲۲
۹۸/۶/۳۱ دکتر سيدرضا دشتستاني
دکتر سيدمحمد علوي
در راستاي طراحي اپليكيشن آموزش زبان انگليسي مختص دانشجويان رشتهي مهندسي كامپيوتر: پژوهشي نيازمحور
آموزش زبان انگليسي - کارشناسي ارشد
حانيه اصغري اسكوئي ۱۵۰۳۹۶۰۶۴
۹۸/۶/۳۱ دکتر رضا پورحسين
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
دکتر مريم تشويقي
بررسي رابطه تصوير كودك از خدا و تصوير كودك از والدين در كودكان سرطاني و عادي
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
فرزانه بياتي ۱۵۰۲۹۶۲۱۷
۹۸/۶/۳۱ دکتر آرش تحريري ارتباط بين چرخه عمر شركت و تمايل به اجتناب مالياتي
حسابداري - کارشناسي ارشد
محمدرضا شمس بيدهندي ۱۵۰۲۹۶۵۰۲
۹۸/۶/۳۱ دکتر رضا پورحسين
دکتر منيژه فيروزي
نقش واسطه اي تحول من در رابطه بين عزت نفس و تصوير بدني
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
سارا مقدسي ۱۵۰۲۹۶۷۶۸
۹۸/۶/۳۱ دکتر هومن مينونژاد
دکتر شهرزاد زندي
بررسي اثر آموزش با و بدون آيينه بر تعادل ايستا و پويا بر زنان بزرگسال ورزشكار آماتور
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي - کارشناسي ارشد
پريسا عبدالعظيمي ۱۵۰۲۹۵۱۷۱
۹۸/۶/۳۱ دکتر رضا رستمي
دکتر مهدي رضا سرافراز
نقش واسطه اي تنظيم هيجان در رابطه بين بهشياري و پرخوري هيجاني
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
شميم عباسي ۱۵۰۲۹۶۵۵۵
۹۸/۶/۳۱ دکتر محمدرضا مثنوي
دکتر محسن كافي
طراحي پارك جنگلي شهري در شرايط تنش آبي، با رويكرد طراحي محيطي حساس به آب نمونه موري(پارك جنگلي تلو واقع در منطقه ۴ تهران)
مهندسي طراحي محيط زيست - کارشناسي ارشد
زهرا كياني ۱۵۰۴۹۶۲۳۷
۹۸/۶/۳۱ دکتر مريم خليلي
دکتر ابراهيم باقري طالقاني
طراحي سامانه اي تعاملي براي آسوده خوابي
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
مينا كياني نژاد ۱۵۰۵۹۵۰۳۴
۹۸/۶/۳۱ دکتر سيدمحمد فدوي كاربردهاي گرافيك ديجيتال در سينما و ويدئو
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
خشايار رحيمي ۱۵۰۵۹۶۰۶۳
۹۸/۶/۳۱ دکتر محمدرضا فراهاني شناسايي عيوب در پوسته هاي كامپوزيتي به روش همبستگي تصاوير ديجيتالي
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
محمدجواد پاكروان ۱۵۰۴۹۵۰۲۷
۹۸/۶/۳۱ دکتر عليرضا بديعي
دکتر عليمراد رشيدي
دکتر سعيد خواجه مندلي
ساخت و ارزيابي نانو كاتاليست فلزي با كنترل مورفولوژي بر پايه گرافن داپ شده جهت هيدروژناسيون انتخابي استيلن در حضور اتيلن
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
فيروزه منصورخاني ۱۵۰۱۹۲۰۳۲
۹۸/۶/۳۱ دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
دکتر نسرين طباطبائي
قواعد عمومي حاكم بر سپرده گذاري در بازار سرمايه
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
بهاره فدوي ۱۵۰۳۹۵۰۸۰
۹۸/۶/۳۱ دکتر محسن صادقي
دکتر عباس ميرشكاري
نظام حقوقي حاكم بر حفظ و بهره‌برداري از كلان‌داده‌ها توسط اپراتورهاي تلفن همراه
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
روشنك شهبازي ۱۵۰۳۹۵۰۶۳
۹۸/۶/۳۱ دکتر فرشيد نجفي طراحي،ساخت وارزيابي يك ربات كرم الهام گرفته از طبيعت بر مبناي ساختارهاي اريگامي
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
محمد قزويني نژاد ۱۵۰۴۹۵۱۵۳
۹۸/۶/۳۱ دکتر مجتبي حقيقي يزدي مدل‌سازي عددي رشد ترك ماتريس در چندلايه‌هاي كامپوزيتي تحت تنش‌هاي رطوبتي صفحه‌اي
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
سهيل لايزالي ۱۵۰۴۹۵۱۶۹
۹۸/۶/۳۰ دکتر عليرضا بديعي
دکتر عليمراد رشيدي
بررسي تاثير نانو ذرات سيليسي بر عملكرد قير و مخلوط هاي آسفالتي
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
عليرضا معيني ۱۵۰۱۹۲۰۰۹
۹۸/۶/۳۰ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمود فيروزيان
تبيين ارتباط بين تسهيم دانش . نو آوري .سرمايه اجتماعي وعملكرد سازماني (مورد مطالعه شعب بانك سپه تهران)
مديريت دولتي - مديريت رفتار سازماني - کارشناسي ارشد
حسن صفري ۱۵۰۲۹۵۴۹۷
۹۸/۶/۳۰ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر مجيد نعمتي
بررسي مقايسه اي تمرين هاي صحيح/غلط، تكميل جمله به ترتيب درآوردن جمله بر يادگيري لغات فراگيران ايراني
آموزش زبان انگليسي - دکتري
حسين علي نژاد ۱۵۰۳۹۳۰۲۳
۹۸/۶/۳۰ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر رضا پورحسين
طراحي الگوي سياستگذاري برنامه سازي علمي در سيماي جمهوري اسلامي ايران با هدف ترويج علم در كشور
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
ميترا افضلي فاروجي ۱۵۰۲۹۳۰۰۵
۹۸/۶/۳۰ دکتر محمدحسين عليزاده
دکتر مهدي شهبازي
دکتر هومن مينونژاد
مقايسه سه روش تمريني تصويرسازي ذهني، تمرينات اصلاحي و تركيبي بر هايپرلوردوز كمري و فعاليت الكترومايوگرافي، عضلات كمربند كمري لگني
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي - دکتري
مريم قرباني ۱۵۰۲۹۳۰۰۲۲
۹۸/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر مسعود كيماسي
تاثير شبكه هاي اجتماعي و شبكه هاي كسب و كار بر شناسايي فرصت هاي بين المللي شدن
مديريت كسب و كار MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
علي حسيني فرزاد ۱۵۰۲۹۴۹۳۲
۹۸/۶/۳۰ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر منوچهر انصاري
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر نوآوري در شركت هاي صنعتي دانش بنيان(مورد مطالعه: شركت هاي صنعتي دانش بنيان شهر تهران)
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
ايمان پورمقرري ۱۵۰۲۹۵۰۵۴
۹۸/۶/۳۰ دکتر ابوالقاسم توحيدي نيا بررسي ماهيت رمزينه پول‌ها و موضوع‌شناسي آن از منظر اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامي
علوم اقتصادي - کارشناسي ارشد
حمزه قطبي نژاد ۱۵۰۲۹۵۲۱۹
۹۸/۶/۳۰ دکتر مسعود كيماسي
دکتر امير خانلري
بررسي پاسخ مصرف كنندگان به هداياي تشويقي
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
بهاره ترك زبان ۱۵۰۲۹۵۰۵۹
۹۸/۶/۳۰ دکتر محمود محمدطاهري
دکتر وحيد شاه منصوري
انتخاب تكنولوژي دسترسي راديويي در شبكه هاي ناهمگن نسل پنجم
مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم - کارشناسي ارشد
معصومه سادات شكراللهي ۱۵۰۴۹۵۱۱۳
۹۸/۶/۳۰ دکتر رضا تهراني سنجش ميزان ارزش آفريني در شركت هاي هلدينگ صنعتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت مالي - کارشناسي ارشد
مهران كرامتي ۱۵۰۲۹۴۰۱۴۲
۹۸/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي تاثير مديريت برند بر روابط شبكه اي دركسب و كار هاي كوچك و متوسط با رويكرد بازاريابي تجاري-صنعتي
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
فرهاد فراهاني نيا ۱۵۰۲۹۵۱۹۹
۹۸/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
طراحي مدل نوآوري باز در كسب و كارهاي كوچك و متوسط (مورد مطالعه: صنايع شوينده و بهداشتي)
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
اميرعلي تصرفي ۱۵۰۲۹۵۰۶۰
۹۸/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
تاثير وبگردي بر خريد آني آنلاين در صنعت غذا
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
دانا داريوندزاده ۱۵۰۲۹۵۱۰۸
۹۸/۶/۳۰ دکتر رضا توكلي مقدم
دکتر علي بزرگي اميري
مدل‌سازي رياضي چندهدفه براي برنامه ريزي زنجيره تامين در حوزه سلامت با ملاحضه تاب آوري
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
ثمره عباسي ۱۵۰۴۹۵۲۳۲
۹۸/۶/۳۰ دکتر سعيد حسن زاده
دکتر سوگند قاسم زاده
بررسي و مقايسه برتري طرفي در دانش آموزان با اختلال كاستي توجه-بيش فعالي و همسالان عادي
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي - کارشناسي ارشد
نيوشا اصلاني مقدم ۱۵۰۲۹۶۱۲۹
۹۸/۶/۳۰ دکتر هومن فتوره چي
دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر محمد فروغي دهر
كنترل فرآيند توليد پني‌سيلين با استفاده از شبكه‌هاي عصبي فازي
مهندسي شيمي گرايش داروسازي - کارشناسي ارشد
عبدالله خضري ۱۵۰۴۹۶۱۰۷
۹۸/۶/۳۰ دکتر رضا پورحسين
دکتر شاهين سخي
دکتر مهدي رضا سرافراز
بررسي پديدارشناسانه علل سازگاري زوجين با قدمت بيش از پنج سال
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
شهريار برقعي ۱۵۰۲۹۶۱۹۸
۹۸/۶/۳۰ دکتر محسن نظري
دکتر منوچهر انصاري
اثر ترفيع قيمت بر خريد اجباري
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
فرناز نوري ۱۵۰۲۹۶۸۴۷
۹۸/۶/۳۰ دکتر امير خانلري
دکتر محسن نظري
ارزيابي مدل توسعه يافته رفتار مصرف كننده در زمينه جوامع برند مبتني بر رسانه هاي اجتماعي
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
عرفان فرشچي ۱۵۰۲۹۶۶۲۵
۹۸/۶/۳۰ دکتر احمد باقري
دکتر محمد اسحاقي
آسيب شناسي احكام فقهي حقوقي حضانت (با رويكرد ارائه راهكارهاي رفع چالش هاي آن)
فقه و مباني حقوق اسلامي - کارشناسي ارشد
متينه حاجي آقاشريفي ۱۵۰۳۹۶۱۲۸
۹۸/۶/۳۰ دکتر رضا پورحسين
دکتر مهدي رضا سرافراز
دکتر شاهين سخي
بررسي پديدارگرايانه تجربه زيسته دختران بازمانده از زلزله بم: پژوهش كيفي
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
ريحانه جعفري زاده ۱۵۰۲۹۶۲۷۹
۹۸/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر سيدحامد وارث
تاثير جامعه آنلاين طرفداران برند بر وفاداري به برند
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
مريم جمشيدي ۱۵۰۲۹۶۲۸۸
۹۸/۶/۳۰ دکتر محسن مهرآرا
دکتر قهرمان عبدلي
رانت منابع طبيعي، نهاد ها و فساد در كشورهاي در حال توسعه
علوم اقتصادي - کارشناسي ارشد
فاطمه نوبخت ۱۵۰۲۹۵۵۷۶
۹۸/۶/۳۰ دکتر محمد يكرنگي سياست كيفري ايران در خصوص استفاده غير مجاز از منابع زيرزميني به وسيله حفر چاه با تاكيد بر رويه قضايي استان كرمان
حقوق جزا و جرم شناسي - کارشناسي ارشد
اعظم سلاجقه تذرجي ۱۵۰۳۹۶۱۸۷
۹۸/۶/۳۰ دکتر علي خالقي مقابله با قاچاق اعضاي بدن انسان در اسناد بين المللي و حقوق ايران
حقوق جزا و جرم شناسي - کارشناسي ارشد
سروناز صدرزاده ۱۵۰۳۹۶۲۱۳
۹۸/۶/۳۰ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي طراحي شهري با استفاده از عناصر فرهنگي-هنري به منظور ارتقائ هويت مكان
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
امير درخور ۱۵۰۵۹۵۰۵۵
۹۸/۶/۳۰ دکتر حسين مصباحيان پديدارشناسي هويت ايراني در داستانهاي كوتاه جنگ به قلم زنان
ايرانشناسي گرايش ايرانشناسي عمومي - کارشناسي ارشد
زهرا زواريان ۱۵۰۳۹۶۱۸۱
۹۸/۶/۳۰ دکتر علي بزرگ
دکتر احمد توسلي
كوپيروليز كاتاليستي كاه برنج با ماكروجلبك كلادوفورا با استفاده از كاتاليست هاي اكسيدفلزات دو لايه اي آهن و نيكل
شيمي گرايش شيمي كاربردي - کارشناسي ارشد
پريسا آدمي ۱۵۰۱۹۵۰۳۲
۹۸/۶/۳۰ دکتر محمدرضا مثنوي  طراحي منظر شهري تاب آوردربرابرتغييرات اقليمي بارويكرد خدمات اكوسيستم نمونه موردي منطقه 5 تهران
مهندسي طراحي محيط زيست - کارشناسي ارشد
بنفشه محمودي مي ابادي ۱۵۰۴۹۵۱۸۵
۹۸/۶/۳۰ دکتر منوچهر اكبري
دکتر عليرضا حاجيان نژاد
دکتر روح اله هادي
بازتاب آثار و افكار شيخ سعدي در صحيفه ي نور امام خميني
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
عباس فاضلي ۱۵۰۳۹۲۳۵۷
۹۸/۶/۳۰ دکتر رحيم پيلوار
دکتر محسن صادقي
قابليت حمايت از پول (فيزيكي و مجازي) در قانون مالكيت فكري
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
علي پيراسته ۱۵۰۳۹۵۰۲۴
۹۸/۶/۳۰ دکتر محمود كاظمي
دکتر حسن باديني
دکتر محسن ايزانلو
مباني قائم مقامي ورثه واحكام آن
حقوق خصوصي - دکتري
جمشيد عسگررمكي ۱۵۰۳۹۱۱۳۰
۹۸/۶/۳۰ دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
دکتر محمود باقري
دکتر محمود كاظمي
نظام حقوقي جبران خسارت ناشي از نقض قراردادهاي سرمايه گذاري خارجي در حوزه عمليات بالادستي نفت و گاز
حقوق خصوصي - دکتري
محمد جواد داودي ديوكلائي ۱۵۰۳۹۱۱۲۲
۹۸/۶/۳۰ دکتر ميثم بصيرت تبيين مفهوم شهر هوشمند در منطقه 12شهر تهران و برنامه ريزي جهت تحقق پذيري آن
برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
تارا ساوجبلاغي ۱۵۰۵۹۶۰۷۳
۹۸/۶/۲۷ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي سپرده گذاران شبكه بانكي با تغيير عوامل اقتصادي
مديريت مالي - کارشناسي ارشد
عماد سعيدي ۱۵۰۲۹۵۱۴۳
۹۸/۶/۲۷ دکتر رحمان سوري
دکتر فاطمه شب خيز
دکتر سيروس چوبينه
بررسي اثر 6 هفته تمرينات تداومي و تناوبي شدت بالا بر ميزان تغييرات بيان ژن هاي فاكتور تغيير رشد بتا (TGF-β ) ، ماتريكس متالوپروتئيناز-2 (MMP-2) و مهاركننده بافتي متالوپروتئيناز-1 (TIMP-1) بافت ريه در رت هاي مسن و جوان
فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس - دکتري
شادي فهام ۱۵۰۲۹۳۰۴۴
۹۸/۶/۲۷ دکتر علي محقر
دکتر مسعود كيماسي
دکتر فريبرز جولاي
طراحي و تبيين مدل پايداري زنجيره تأمين خدمات بانكي
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
حميد عباسي ۱۵۰۲۹۲۳۹۶
۹۸/۶/۲۷ دکتر محمدرضا عارف
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر رضا بندريان
طراحي چارچوب ارزيابي آمادگي پذيرش انقلاب صنعتي چهارم(شاخص هاي تركيبي) براي شهرك هاي صنعتي ايران( مطالعه 700 شهرك صنعتي به روش كلان داده BIG DATA
مديريت تكنولوژي - دکتري
ابوالفضل كياني بختياري ۱۵۰۲۹۱۴۰۲
۹۸/۶/۲۷ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر محمد صفري
تبيين چارچوب مفهومي سرمايه گذاري جمعي كسب و كارهاي نوين در ايران
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
بهنود اناري ۱۵۰۲۹۴۸۴۳
۹۸/۶/۲۷ دکتر بهرنگ سجادي
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
مدل سازي و بهينه سازي سيستم سرمايش تبخيري با هدف كاهش مصرف انرژي و هزينه سيستم
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
اشكان حلمي تبريزي ۱۵۰۴۹۶۰۹۷
۹۸/۶/۲۷ دکتر احمد باقري
دکتر حسين داورزني
اخلاق قضا در فقه اماميه
فقه و مباني حقوق اسلامي - کارشناسي ارشد
محمدعلي حسيني ۱۵۰۳۹۶۱۳۹
۹۸/۶/۲۷ دکتر خيرالله پروين ديدگاه هاي نوين اسلامي شيعي در خصوص نقش مردم در تحقق و استقرار حكومت
حقوق عمومي - کارشناسي ارشد
علي اكبر حاجي حسن ۱۵۰۳۹۶۲۳۷
۹۸/۶/۲۷ دکتر احمد باقري
دکتر عليرضا هدائي
نقد شبهه هاي ناظر به مسأله طلاق در فقه اماميه و حقوق ايران
فقه و مباني حقوق اسلامي - کارشناسي ارشد
ندا پورجم ۱۵۰۳۹۶۱۰۲
۹۸/۶/۲۷ دکتر امين دهقان قهفرخي
دکتر ابراهيم عليدوست
وضعيت مشتري مداري در مراكز ماساژ ورزشي شهر تهران
مديريت ورزشي گرايش مديريت اماكن و تاسيسات ورزشي - کارشناسي ارشد
عليرضا عبداللهي ۱۵۰۲۹۶۵۶۳
۹۸/۶/۲۷ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر حسين عبده تبريزي
بررسي رابطه پايه سهام داري با نوسان بازده در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
جواد محمدبيگي ۱۵۰۲۹۶۷۳۲
۹۸/۶/۲۷ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي اثرات شوك قيمت نفت بر نقدشوندگي بازار سهام ايران
مديريت مالي - کارشناسي ارشد
مريم محمدي ۱۵۰۲۹۵۲۵۲
۹۸/۶/۲۷ دکتر بهروز محمودي بختياري
دکتر سوسن پورصنعتي
خوانش شيزوآنالتيك درام مارتين مكدانا: خوانشي بر غرب غمزده،مرد بالشي و يك ماده خيلي خيلي خيلي تاريك
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
ميثم اسلامي ۱۵۰۳۹۶۰۶۰
۹۸/۶/۲۷ دکتر مهران فاطمي نيا
دکتر مريم خليلي
طراحي محصول هوشمند مديريت استرس با رويكرد ترغيبي
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
كيارش قمري مود ۱۵۰۵۹۶۱۰۲
۹۸/۶/۲۷ دکتر عليرضا اژدري
دکتر ابراهيم باقري طالقاني
تببين تفكّر شهود در فرايند طرّاحي؛ مطالعه موردي: ايستگاه كاري طرّاح
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
كاوه تبياني ۱۵۰۵۹۵۰۰۷
۹۸/۶/۲۶ دکتر عليرضا حاجيان نژاد
دکتر روح اله هادي
دکتر حسن جعفري تبار
بررسي تطبيقي مباني نظري حقوق بشرمعاصر با ادبيات عرفاني تا قرن هفتم
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
سيدمهدي رضوي فرد ۱۵۰۳۹۳۰۰۹
۹۸/۶/۲۶ دکتر سهيلا بورقاني فراهاني
دکتر مهدي شريفي
دکتر طاهر روشندل اربطاني
طراحي مدل توليد محتواي آموزشي براي كودكان با رويكرد شناختي در تلويزيون
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
محمد صادق دهنادي ۱۵۰۲۹۲۹۳۳
۹۸/۶/۲۶ دکتر محمدرضا نيكبخت
دکتر غلامرضا كرمي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
ارائه مدل چسبندگي هزينه ها بر اساس سرمايه فكري
حسابداري - دکتري
عليرضا پورباقريان ۱۵۰۲۹۲۳۶۶
۹۸/۶/۲۶ دکتر محمود گودرزي
دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
طراحي الگوي تفريح در محل كار با روش مردم نگاري در سازمان تربيت بدني ارتش
مديريت ورزشي - دکتري
ابراهيم محمدزاده ۱۵۰۲۹۴۰۳۵
۹۸/۶/۲۶ دکتر علي سوري
دکتر قهرمان عبدلي
تحليل عملكرد فين تكهاي اعتباري وچگونگي تطبيق اجرايي آن در ايران
علوم اقتصادي - دکتري
حسين كورش پسنديده ۱۵۰۲۹۳۶۷۴
۹۸/۶/۲۶ دکتر رضا توكلي مقدم بهينه سازي نمايش تبليغات درون برنامه اي بر اساس تحليل رفتار كاربران با استفاده از داده كاوي
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
مهران رضواني ممان ۱۵۰۴۹۵۰۸۹
۹۸/۶/۲۶ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر عباس نرگسيان
تدوين مدل شايستگي استاد مديريت دولتي
مديريت دولتي گرايش مديريت تحول - کارشناسي ارشد
حسن چراغي ۱۵۰۲۹۶۲۹۷
۹۸/۶/۲۶ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر عباس نرگسيان
شناسايي موانع كار تيمي در بين افراد دانشگاهي در ايران (مورد مطالعه: دانشكده مديريت دانشگاه تهران)
مديريت دولتي گرايش مديريت تحول - کارشناسي ارشد
ترگل زين العابديني ۱۵۰۲۹۶۴۵۱
۹۸/۶/۲۶ دکتر مجيد غمامي
دکتر حسن محسني
دکتر رضا شكوهي زاده
نقش زمان در تحقق دادرسي عادلانه مدني
حقوق خصوصي - دکتري
مهدي سيف الهي ۱۵۰۳۹۲۱۶۱
۹۸/۶/۲۶ دکتر مهدي پيري
دکتر تورج تقي زاده
قابليت حمايت حقوقي از ايده در قراردادهاي سرمايه گذاري كسب و كارهاي اينترنتي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
اميرحسين اسحاقي ۱۵۰۳۹۵۰۰۶
۹۸/۶/۲۶ دکتر رضا محمدكاظمي
دکتر سيدرضا حجازي
تاثير گرايش كارآفرينانه بر شدت صادرات با نقش ميانجي يادگيري سازماني، مزيت رقابتي و عملكرد نوآوري(مورد مطالعه: صادر كنندگان تجهيزات ورزشي)
كارآفريني گرايش سازماني - کارشناسي ارشد
پروانه محمدي ۱۵۰۲۹۵۲۵۰
۹۸/۶/۲۶ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر كامبيز طالبي
مدلسازي و ارزيابي فرايندهاي توسعه محصول جديد در زنجيرههاي تامين كارآفرينانه
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
محمدامين منصورخاكي ۱۵۰۲۹۵۲۶۸
۹۸/۶/۲۶ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر غلامرضا عباسيان
نقش ويژگي هاي شناختي اجتماعي در نگارش آكادميك
آموزش زبان انگليسي - دکتري
نعيمه بكشيري ۱۵۰۳۹۳۰۰۳
۹۸/۶/۲۵ دکتر فاطمه ثقفي
دکتر محمدرضا جليلوند
تحليل شبكه گردشگري صنعتي با استفاده از رويكرد شبكه اجتماعي (مورد مطالعه استان اصفهان)
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
اسرافيل احمديه خانه سر ۱۵۰۲۹۶۱۰۵
۹۸/۶/۲۵ دکتر رضا پورحسين
دکتر منيژه فيروزي
رابطه ميان سطوح ادراك خود با سن كودك، شاغل يا غير شاغل بودن و تحصيلات مادر در كودكان پسر
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
زهرا علي پناهلو ۱۵۰۲۹۶۵۸۲
۹۸/۶/۲۵ دکتر منصور مومني
دکتر مهناز حسين زاده
شناسائي و خوشه بندي تيوب هاي شيشه اي بروسيليكاتي براي ساخت ظروف شيشه اي داروهاي تزريقي
مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات - کارشناسي ارشد
ابوالفضل جليله وند ۱۵۰۲۹۶۲۸۵
۹۸/۶/۲۴ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر محمد صفري
آسيب شناسي نظام آموزش بانك ملي ايران و ارايه الگوي بهينه براي آن
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
اكرم احمدي ۱۵۰۲۹۶۰۹۸
۹۸/۶/۲۴ دکتر مجيد بني اسدي
دکتر قادر فرجي
ساخت كامپوزيت چوب – پلاستيك مقاوم در مقابل آب و آتش
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
مهدي محلوجي ۱۵۰۴۹۵۱۷۷
۹۸/۶/۲۴ دکتر بيژن عباسي روندپژوهي و تحليل حقوقي وضعيت عملكرد مقابله با فساد در جمهوري اسلامي ايران براساس شاخص‌هاي حكمراني بانك جهاني از ابتداي شكل‌گيري شاخص (1996) تاكنون
حقوق عمومي - کارشناسي ارشد
آمنه كاشاني موحد ۱۵۰۳۹۶۲۷۴
۹۸/۶/۲۴ دکتر پارسا ارباب برنامه ريزي شهري به منظور كاربست سرمايه اجتماعي در بازآفريني مشاركتي (مورد مطالعه: محله شيشه گرخانه اروميه)
برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
علي صمدي ۱۵۰۵۹۶۰۸۵
۹۸/۶/۲۴ دکتر محسن ابراهيمي
دکتر رضا تهراني
بررسي عوامل موثر بر بازده صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در بازار بورس اوراق بهادار تهران
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
محمدعلي ملكي ۱۵۰۲۹۶۷۷۸
۹۸/۶/۲۴ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر محسن ابراهيمي
رابطه بين مديريت ريسك وتغييرات سودآوري درشركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
مرتضي بري جانيان ۱۵۰۲۹۶۲۰۳
۹۸/۶/۲۳ دکتر احمدعلي فرزين طراحي هتل-باغ در محله جمال آباد نياوران با رويكرد حفظ بافت سبز منطقه
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
طيبه قرباني اصل ۱۵۰۵۹۶۱۰۰
۹۸/۶/۲۴ دکتر رضا تهراني
دکتر سيدحامد وارث
بررسي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد سنجش ثبات رفتار
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
سمانه نورافكن ۱۵۰۲۹۶۸۴۲
۹۸/۶/۲۴ دکتر قاسم مطلبي طراحي فضاي گردهمايي با تاكيد بر تعاملات اجتماعي و دلبستگي مكاني
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
سيده ترانه رياضي ۱۵۰۵۹۶۰۶۷
۹۸/۶/۲۴ دکتر آيت الله مميز
دکتر سيد مجتبي سجادي
طراحي مدل كسب وكار در پلتفرم‌هاي چندوجهي گردشگري
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
نيما حق شناس ۱۵۰۲۹۵۰۸۹
۹۸/۶/۲۴ دکتر كارن ابري نيا بررسي تجربي تغيير شكل پلاستيك شديد پيوسته براي توليد سيم يا فيلامنت فلزي
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
شاهين كيانفر ۱۵۰۴۹۵۱۶۱
۹۸/۶/۲۴ دکتر حميد پاداش زيوه
دکتر مهران رضواني
تاثير نوسانات نرخ ارز بر چرخه كسب و كارها (مورد مطالعه: توليد كنندگان طلا و جواهر در شهر تهران )
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
اميررضا اذين ۱۵۰۲۹۵۰۰۷
۹۸/۶/۲۳ دکتر سيد يحيي اسلامي طراحي مسكن انعطاف پذير با رويكرد آينده نگري
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
حسام شكيب نيا ۱۵۰۵۹۵۰۱۹
۹۸/۶/۲۳ دکتر سيدغلامرضا اسلامي مسكن مشاركتي براي اقشار كم درآمد
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
امين سبحاني ۱۵۰۵۹۵۰۱۵
۹۸/۶/۲۳ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر حنان عموزاد مهديرجي
دکتر قهرمان عبدلي
هماهنگي زنجيره تامين دوسطحي نامحدود با رويكرد تئوري بازي ها و تاكيد بر مسئوليت اجتماعي
مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات - دکتري
علي رضايار ۱۵۰۲۹۵۳۲۹
۹۸/۶/۲۳ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمد حقيقي
شفافيت خودپنداره و بررسي نقش آن در رفتارمصرف كننده (مطالعه موردي: بانك سامان)
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
گارينه زقوپورميرشكارلو ۱۵۰۲۹۵۴۷۲
۹۸/۶/۲۳ دکتر غلام رضا اكرمي طراحي مركز نگهداري كودكان بي سرپرست با رويكرد روانشناسي محيط
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
نيوشا ابراهيمي ۱۵۰۵۹۶۰۰۱
۹۸/۶/۲۳ دکتر اميرسعيد محمودي طراحي مركز فرهنگي-گردشگري با رويكرد معماري سبز
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
صدف باغ دوست ۱۵۰۵۹۶۰۱۸
۹۸/۶/۲۰ دکتر شيوا كيوان پناه تاثير آموزش پردازشي، برجسته سازي متني و ويرايش متن بر استفاده از ساختارهاي وارونگي توسط يادگيرنده هاي ايراني
آموزش زبان انگليسي - دکتري
سارا رفسنجاني ن‍ژاد ۱۵۰۳۹۱۱۲۵
۹۸/۶/۲۰ دکتر سيدمحمدعلي توكل كوثري
دکتر سيد ضياء هاشمي
بازي هاي رايانه اي و پيشرفت تحصيلي: مطالعه اي جامعه شناختي
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - کارشناسي ارشد
سيمين درويش نوري كلاكي ۱۵۰۲۹۶۳۸۴
۹۸/۶/۱۷ دکتر علي مبيني دهكردي
دکتر بابك ضياء
مدل ارزيابي فرصت هاي كارآفريني اينترنت اشيا صنعتي
كارآفريني گرايش سازماني - کارشناسي ارشد
محمدامين فرخ ۱۵۰۲۹۶۶۲۲
۹۸/۶/۱۷ دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر هومن فتوره چي
مطالعه و بررسي پايداري پماد ‌سوختگي هاني درم شركت داروسازي دارو درمان سلفچگان
مهندسي شيمي گرايش داروسازي - کارشناسي ارشد
عاصفه پشت چي اسكوئي ۱۵۰۴۹۵۲۵۳
۹۸/۶/۱۷ دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر ناهيد مژگاني
دکتر محمد رضا سنجابي
بررسي اثر درماني باكتريهاي اسيد لاكتيكي پروبيوتيكي جدا شده از ميكروبيم پوست عليه پروپيوني باكتريوم آكنه در شرايط آزمايشگاهي
مهندسي شيمي گرايش داروسازي - کارشناسي ارشد
حانيه سنجابي ۱۵۰۴۹۵۳۵۱
۹۸/۶/۱۶ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر احمد مومني راد
دکتر محمدجواد جاويد
مسئوليت بين المللي دولتها ناشي از نقض فاحش زيست محيطي در مخاصمات مسلحانه بين المللي
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
محمدرضا رضائي ۱۵۰۳۹۱۱۲۴
۹۸/۶/۱۶ دکتر فريبرز جولاي
دکتر محمدمهدي نصيري خوانساري
مديريت اختلال در شبكه هاي راه آهن مبتني بر تلفيق رويكرد ظرفيت سنجي و زمانبندي مجدد قطار
مهندسي صنايع - دکتري
عباس ازادي مقدم اراني ۱۵۰۴۹۲۳۷۹
۹۸/۶/۱۶ دکتر نسرين طباطبائي
دکتر علي اسلامي پناه
مطالعه تطبيقي مفهوم و ويژگي هاي‌ حق مالكيت در حقوق ايران و انگلستان و تاثير آن بر ماهيت و آثار نهادهاي حقوقي
حقوق خصوصي - کارشناسي ارشد
فاطمه شهابي ۱۵۰۳۹۶۲۰۴
۹۸/۶/۱۲ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر احمد مومني راد
دکتر حسين نواده توپچي
آسيب شناسي صور نوين تاسيس كشور در حقوق بين الملل
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
زينب صيقلاني ۱۵۰۳۹۱۱۲۷
۹۸/۶/۱۲ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محسن نظري
تاثير اعتماد به برند و هويت برند بر بشارت نام تجاري مشتريان محصولات خانگي در شهر تهران
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
اميرپويا حاتمي ۱۵۰۲۹۶۳۰۲
۹۸/۶/۱۲ دکتر مهدي خادمي گراشي
دکتر محسن نظري
بررسي تاثير ادراك از استقلال، شايستگي و ارتباط برند بر تعهد به هم آفريني و نيات رفتاري مشتريان
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
محمد نديمي ۱۵۰۲۹۶۸۳۰
۹۸/۶/۱۲ دکتر محسن نظري
دکتر مسعود كيماسي
تاثير بخش بندي قيمتي بر اساس ويژگيهاي مشتري، ويژگيهاي محصول يا سبد محصول پويا بر روي انصاف قيمتي ادارك شده
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
سيدپرهام شيخ الاسلامي ۱۵۰۲۹۶۵۰۵
۹۸/۶/۱۱ دکتر سيدعباس احمدي كرچ
دکتر محمود واثق
دکتر ياشار ذكي
دکتر حسين مختاري هشي
تبيين اهميت نقش آسيا ي جنوب غربي و فعال سازي ايكيو مني هاي آن در انسجام سيستم جهاني در قرن ۲۱ ميلادي
جغرافياي سياسي - دکتري
محمدعلي محمدي ۱۵۰۲۹۴۰۳۶
۹۸/۶/۱۰ دکتر احمد باقري
دکتر حسين داورزني
جايگاه و كاربرد نظم عمومي و اخلاق حسنه در فقه اماميه
فقه و مباني حقوق اسلامي - دکتري
محمدرضا شجاعي ۱۵۰۳۹۳۰۱۶
۹۸/۶/۹ دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
دکتر حسن باديني
دکتر نسرين طباطبائي
دکتر عباس ميرشكاري
حق بر شهرت
حقوق خصوصي - دکتري
پگاه سرمدي ۱۵۰۳۹۳۰۱۲
۹۸/۶/۶ دکتر سيدمحمدعلي توكل كوثري
دکتر عبدالحسين كلانتري
دکتر عليرضا محسني تبريزي
دکتر هوشنگ نايبي
بررسي تاثير انواع سرمايه بر رفتارهاي مسئولانه زيست محيطي با تاكيد بر توسعه پايدار(مطالعه موردي استان گلستان)
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - دکتري
محمد صادقي ۱۵۰۲۹۲۳۸۶
۹۸/۶/۶ دکتر عليرضا آرايي ساخت المنت‌هاي آنودي – كاتدي باكتري‌زدايي و بررسي تاثير دما بر نرخ خوردگي در حالت دايره‌اي و شش ضلعي
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
سيدكاظم حسيني ۱۵۰۴۹۵۰۵۷
۹۸/۶/۵ دکتر عطاالله طالعي زاده
دکتر علي بزرگي اميري
تصميمات قيمت گذاري و سطح خدمت در زنجيره تأمين حلقه بسته
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
سعيد دلبري ۱۵۰۴۹۴۰۹۹
۹۸/۶/۵ دکتر عطاالله طالعي زاده زنجيره تامين حلقه بسته با دو كانال معكوس و سياست بازپرداخت تحت شرايط رقابتي
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
زهرا اكرمي ۱۵۰۴۹۵۲۴۱
۹۸/۶/۵ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر مهشيد توتونچي
بررسي نقش مداخله گر ظرفيت جذب بر اثر جمع سپاري بر روي عملكرد استراتژي نوآوري باز.
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
علي باقري ۱۵۰۲۹۶۱۷۹
۹۸/۵/۲۸ دکتر محمد خبيري
دکتر سيدنصراله سجادي
طراحي مدل آميخته بازاريابي ليگ برتر فوتبال ايران
تربيت بدني و علوم ورزشي - برنامه ريزي و مديريت ورزشي - دکتري
نسترن سليمي وربن ۱۵۰۲۹۲۸۹۵
۹۸/۵/۲۸ دکتر منوچهر انصاري بررسي تاثير مهارتهاي كليدي بر مدل كسب و كار فردي
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
الهه چارلنگ ۱۵۰۲۹۵۰۷۶
۹۸/۵/۲۷ دکتر حميد ابريشمي
دکتر رسول بيدرام
دکتر وحيد ماجد
ارائه الگوي توسعه پايدار اقتصادي روستا بر مبناي اقتصاد خلاق(نمونه موردي: توسعه صنايع دستي منتخب روستاهاي استان اصفهان)
علوم اقتصادي - دکتري
الهام بخشايش ۱۵۰۲۹۳۰۱۳
۹۸/۵/۲۲ دکتر مهدي خادمي گراشي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
تاثير مديريت استراتژيك توسعه محصول و توسعه برند بر عملكرد شركت در بازارهاي b۲b و b۲c
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
غلامرضا عباسي ۱۵۰۲۹۶۵۵۶
۹۸/۵/۲۰ دکتر سيدابوالقاسم ميرا
دکتر مسعود كيماسي
بررسي تاثيرات شخصيت برند روي رفتار مصرف‌كننده با تاكيد ويژه بر روي سازه عشق به برند در ميان زنان و مردان خريدار گوشي تلفن همراه
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
تارا جواهري ۱۵۰۲۹۴۲۵۰
۹۸/۵/۲۰ دکتر آيت الله مميز
دکتر سيدرضا حجازي
ارائه چارچوب مفهومي طراحي بسته بندي براي محصولات كشاورزي (مبتني بر پلتفرم ميوه)
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
محمد عبدالوند ۱۵۰۲۹۵۱۷۵
۹۸/۵/۱۹ دکتر سيدعلي ترابي
دکتر داود گل محمدي
برنامه‌ريزي وقت ملاقات بيماران سرپايي با استفاده از مشخصات بيماران
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
اميرحسين يعقوبي ۱۵۰۴۹۵۲۱۸
۹۸/۵/۱۴ دکتر محسن مهرآرا
دکتر قهرمان عبدلي
رابطه ميان رانت نفتي و حكمراني خوب و درآمد مالياتي در كشورهاي وابسته به نفت
علوم اقتصادي - کارشناسي ارشد
راضيه بنايي بروجني ۱۵۰۲۹۵۴۰۵
۹۸/۵/۱۳ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر محمد صفري
بررسي عوامل سازماني و فردي موثر بر فرآيند جانشين پروري در شركت نفتيران اينترتريد(نيكو) و شركتهاي تابعه آن
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
عطيه كاظمي ۱۵۰۲۹۶۶۷۴
۹۸/۵/۸ دکتر مهدي شهبازي
دکتر شهزاد طهماسبي بروجني
دکتر افخم دانشفر
تاثير سازماندهي تمرين چشم آرام بر ويژگي هاي بينايي و يادگيري سرويس بك هند بدمينتون در شرايط تحت فشار
رفتار حركتي - يادگيري حركتي - دکتري
نسترن پرويزي ۱۵۰۲۹۳۶۴۸
۹۸/۵/۸ دکتر احمد مومني راد بررسي ابعاد حقوقي حاكم بر ايمني در هوانوردي با محوريت كنوانسيون شيكاگو و ضمايم آن
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
سيدعليرضا بقايي اقدم اسكويي ۱۵۰۳۹۴۳۲۶
۹۸/۵/۵ دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر هومن فتوره چي
دکتر محمد فروغي دهر
سنتز يك مدل رياضي كلاسيك و شبكه عصبي پيشگو براي تعيين غلظت مواد دارويي پساب‌ها در خروجي بستر جذب سطحي
مهندسي شيمي گرايش داروسازي - کارشناسي ارشد
كريم نجفي ۱۵۰۴۹۶۲۹۹
۹۸/۵/۱ دکتر محسن مهرآرا
دکتر قهرمان عبدلي
معرفي مدلي براي تعيين ريسك‌اعتباري مشتريان موسسات بيمه اعتبار صادراتي در صندوق ضمانت صادرات ايران
علوم اقتصادي - دکتري
مهرداد پارسامنش ۱۵۰۲۹۳۶۴۶
۹۸/۴/۳۱ دکتر محسن اسماعيلي
دکتر علي اسلامي پناه
دکتر نسرين طباطبائي
دکتر روشنعلي شكاري
ماهيت ابراز اراده وآثار و احكام آن در اعمال حقوقي
حقوق خصوصي - دکتري
محمدعلي مهدي زاده ۱۵۰۳۹۱۱۳۹
۹۸/۴/۳۰ دکتر عليرضا شاكري
دکتر محمدجلال الدين ظهوريان مهر
دکتر كوروش كبيري بامراديان
تهيه و بررسي خواص رزين هاي اپوكسي اصلاح شده بر پايه ليگنين.
شيمي كاربردي - دکتري
گيتي يميني ۱۵۰۱۹۲۰۳۴
۹۸/۴/۳۰ دکتر احمد پوراحمد
دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر مهدي مديري
تحليل الگوي بهسازي بافت هاي تاريخي شهري در مقابله با مخاطرات انساني (مطالعه موردي: منطقه 12 شهر تهران)
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - دکتري
اشرف عظيم زاده ايراني ۱۵۰۲۹۳۶۶۹
۹۸/۴/۳۰ دکتر منصور صمدي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
نقش جهت گيري برند در بازاريابي B2B در بهبود عملكرد شركت (مطالعه موردي: شركت اينترنتي مبين نت)
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
محمدرضا معالج ۱۵۰۲۹۶۷۶۳
۹۸/۴/۳۰ دکتر ناصر سلطاني مطالعه تجربي تاثير روش انتقال فاز بر روي نتايج تكنيك برشنگاري
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
علي شيوائي كجوري ۱۵۰۴۹۴۳۴۹
۹۸/۴/۳۰ دکتر احمد پوراحمد
دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر كرامت اله زياري
تبيين الگوي زيست پذيري شهري تهران مطالعه موردي: منطقه ۲۲
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - دکتري
سعيده علي جاني ۱۵۰۲۹۲۸۲۷
۹۸/۴/۲۶ دکتر مجيد نعمتي
دکتر شيوا كيوان پناه
تحليل نگارش انگليسي زبانان و غير انگليسي زبانان در مقالات علمي: بخش بحث و نتيجه‌گيري توسط دانشجويان دكتري
آموزش زبان انگليسي - دکتري
مهسا محمدي قاسم ابادي ۱۵۰۳۹۱۱۳۶
۹۸/۴/۲۵ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر رضا تهراني
ارائه مدل پنج عاملي تعديل شده تبيين بازده مازاد سهام
مديريت - مديريت مالي - دکتري
مجتبي پاكدين اميري ۱۵۰۲۹۲۸۷۵
۹۸/۴/۲۵ دکتر مسعود كيماسي
دکتر نسترن حاجي حيدري
بررسي تأثير نام تجاري شناخته شده پوشاك و ترويج فروش بر تمايل به خريد مورد مطالعه پوشاك در فضاي اينستاگرام
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
گلنار فراهاني ۱۵۰۲۹۵۱۹۸
۹۸/۴/۲۳ دکتر يوسف مقدس تبريزي
دکتر هومن مينونژاد
مقايسه اثر وزن هاي مختلف كوله پشتي بر شاخص هاي اثر پا در دانش آموزان دختر مقطع ابتدايي
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي - کارشناسي ارشد
سمانه اميراني ۱۵۰۲۹۵۳۸۸
۹۸/۴/۲۳ دکتر يعقوب آژند
دکتر مصطفي گودرزي
پژوهشي در تأثيرات عكاسي تبليغاتي در پوسترهاي تبليغاتي شكلات (مقايسه يك محصول در ايران بلژيك، فرانسه و آمريكا)
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
شيما احمديان ۱۵۰۵۹۵۰۴۶
۹۸/۴/۲۳ دکتر سيدمحمد فدوي بررسي شكل تصويري اساطير در شاهنامه ي فردوسي
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
صدف بهمرام رضايي ۱۵۰۵۹۵۰۰۵
۹۸/۴/۱۸ دکتر حسن سرشتي
دکتر سپيده خويي
استخراج و اندازه‌گيري‌‌ آنتي‌بيوتيك‌هاي تتراسايكلين و سفالوسپورين با استفاده از نانوكامپوزيت‌هاي پليمري الكتروريسي-شده و روش‌هاي كروماتوگرافي و اسپكتروفتومتري
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
بتول عرب سرخي ميشابي ۱۵۰۱۹۳۰۰۹
۹۸/۴/۱۶ دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر مريم خليلي
طراحي سلاح سبك شهري با رويكرد آينده پژوهي
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
حسين بيادي ۱۵۰۵۹۴۰۲۱
۹۸/۴/۱۶ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر سيدرضا سيدجوادين
بررسي تاثير رابطه ويژگيهاي شركت با استفاده از اطلاعات بازاريابي در رشد بنگاههاي كوچك و متوسط
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
رقيه جوادي نوده ۱۵۰۲۹۵۴۲۶
۹۸/۴/۱۶ دکتر وحيد چوپانكاره طراحي مبلمان محيطي پايانه ي غرب تهران با رويكرد فراگير
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
ركسانا بكتاش ۱۵۰۵۹۶۰۲۱
۹۸/۴/۱۲ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر حنان عموزاد مهديرجي
دکتر سيد حسين رضوي حاجي آقا
ارائه يك مدل چند هدفه به منظور بازطراحي شبكه زنجيره تامين معكوس استوار - مطالعه موردي شركت فولاد خراسان
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
امير كارگر سلطان آباد ۱۵۰۲۹۳۹۹۸
۹۸/۴/۵ دکتر سپيده خويي
دکتر محسن لطفي
سنتز نانولوله هاي دي اكسيد تيتانيوم با درپوشي از پليمر حساس به نور كيتوزان /دي آزوبنزن جهت حمل وآزادسايي هدفمند دارو
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
مينو حيدري خويي ۱۵۰۱۹۲۰۲۸
۹۸/۴/۴ دکتر زهره رامين
دکتر فاضل اسدي امجد
پژوهشي بر صداي مخالف در «مارش» داكترو، «چشمهاي آنها داشتند خدارا نگاه ميكردند» زورا نيل هرستون،«مردنامريي» رالف اليسون و «مردي در يونيفرم فلانل خاكستري» اسلوان ويلسون
زبان و ادبيات انگليسي - دکتري
سجاد قنبري ۱۵۰۳۹۲۳۶۲
۹۸/۴/۴ دکتر وحيد شاه منصوري الگوريتم تقريبي زمان بندي براي مراكز داده توزيع شده مبتني بر نرم افزار
مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم - کارشناسي ارشد
مهسا گلچيان ۱۵۰۴۹۵۱۶۴
۹۸/۴/۲ دکتر كيوان صادقي بررسي عددي اثر خواص ويسكوپلاستيك سيال پيرامون حباب گازي بر فركانس طبيعي آن در ميدان آكوستيك
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
علي رفيعي ۱۵۰۴۹۶۱۳۳
۹۸/۴/۲ دکتر منوچهر انصاري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي رفتار سالمندان متناسب با مدل رفتاري آندرسون براي ارائه خدمات سلامت.
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
نفيسه محمدي ۱۵۰۲۹۵۲۵۳
۹۸/۴/۲ دکتر كيوان صادقي بررسي عددي اثر خواص رئوپكتيك سيال پيرامون حباب گازي بر فركانس طبيعي آن در ميدان آكوستيك
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
عليرضا عبدالهي ۱۵۰۴۹۶۱۹۰
۹۸/۴/۱ دکتر كيوان صادقي بررسي عددي اثر خواص ويسكوالاستيك يك سيال بر ديناميك آكوستيك حباب هاي گازي تحت اثر ميدان مغناطيسي
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
عليرضا معتمدي ۱۵۰۴۹۶۲۶۸
۹۸/۳/۲۸ دکتر احمد مومني راد آثار حقوقي الحاق به منشور انرژي بر ترانزيت انرژي
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
عليرضا مظلومي ۱۵۰۳۹۵۱۱۰
۹۸/۳/۲۸ دکتر رضا رجبي
دکتر فواد صيدي
پايايي آزمون تعادل واي : با تاكيد بر جنسيت و ميزان سطح فعاليت بدني افراد 1۶ تا40 ساله
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي - کارشناسي ارشد
مريم صادق پور ۱۵۰۲۹۵۱۶۶
۹۸/۳/۲۸ دکتر فواد صيدي
دکتر رضا رجبي
تكرارپذيري آزمون تعادل واي با تاكيد بر جنسيت و ميزان سطح فعاليت بدني درافراد 41 تا 65 ساله
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي - کارشناسي ارشد
ايوا فلاح اسدي ۱۵۰۲۹۵۲۰۴
۹۸/۳/۲۷ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر شيوا كيوان پناه
بررسي مقايسه اي آزمون نگارش در مدل آزموني بر مبناي نظريه فعاليت و روش سنتي
آموزش زبان انگليسي - دکتري
فاطمه دانش ۱۵۰۳۹۲۳۲۴
۹۸/۳/۲۶ دکتر فرشيد نجفي طراحي و ساخت پنجه رباتيك هپتيك
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
وحيد محمدي ۱۵۰۴۹۶۲۵۲
۹۸/۳/۲۰ دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
دکتر مجيد غمامي
نقش حقوق مالكيت فكري در ترويج فناوري هاي سبز
حقوق مالكيت فكري - کارشناسي ارشد
الهام بخشنده ۱۵۰۳۹۴۳۲۴
۹۸/۳/۱۱ دکتر روزا هنديجاني
دکتر سعيد عربلويي مقدم
تأثير يكپارچگي زنجيره تأمين بر عملكرد بنگاه، با در نظر گرفتن نقش تعديل‌كننده استراتژي‌هاي رقابتي و عدم قطعيت تقاضا
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
رضا سعيدي ساعي ۱۵۰۲۹۶۴۶۹
۹۸/۳/۴ دکتر فواد صيدي
دکتر رضا رجبي
تأثير تمرينات اصلاحي با و بدون استفاده از تي آر ايكس بر راستا و عملكرد زنان مبتلا به ناهنجاري لوردوز افزايش يافته كمري
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي - کارشناسي ارشد
نفيسه رحمانلو ۱۵۰۲۹۵۱۱۹
۹۸/۳/۱ دکتر سيدمحمد مقيمي
دکتر مهدي شريفي
دکتر حسين خنيفر
ارائه مدل كارآفريني رسانه اي براي كسب و كارهاي مبتني بر آموزش هاي مهارتي
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
محمد مهدي اردي بهشت ۱۵۰۲۹۲۹۲۰
۹۸/۲/۱۸ دکتر احمد باقري
دکتر حسين داورزني
جايگاه عدالت در استنباط احكام
فقه و مباني حقوق اسلامي - دکتري
محمد مهريزي ثاني ۱۵۰۳۹۲۳۷۰
۹۸/۲/۱۸ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر منصور مومني
دکتر سيد حسين رضوي حاجي آقا
ارائه مدل تاب‌آوري زنجيره تأمين تجهيزات پزشكي
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
مريم فريدي خورشيدي ۱۵۰۲۹۲۸۹۹
۹۸/۲/۱۷ دکتر قادر فرجي بررسي خواص مكانيكي و متالورژيكي ميله هاي تيتانيمي فوق ريزدانه و نانو ساختار با طول بلند به روش تغيير شكل پلاستيك شديد و نورد
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
مهدي محمدي ۱۵۰۴۹۴۲۲۰
۹۸/۲/۱۶ دکتر عباسعلي كدخدايي اليادراني
دکتر حميد الهوئي نظري
دکتر سيد باقر ميرعباسي
رويه ديوان بين المللي دادگستري در حفظ و اعاده صلح و امنيت بين المللي
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
علي اكبر كريمي پناهان ۱۵۰۳۹۲۳۳۹
۹۷/۱۲/۲۲ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر فريبرز جولاي
مدلسازي و ارائه روش حل تلفيقي تحليل پوششي داده ها و شبيه سازي براي مساله مكانيابي-تخصيص پايگاه هاي اورژانس
مهندسي صنايع - دکتري
احمد كمالي ۱۵۰۴۹۳۰۰۵
۹۷/۱۲/۲۲ دکتر هوشنگ نايبي
دکتر يونس نوربخش
دکتر حامد حاج حيدري
دکتر عليرضا محسني تبريزي
تبيين جامعه شناختي عوامل فرهنگي مؤثر بر آرزوهاي تحصيلي دانش آموزان با تاكيد بر عامليت دين
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - دکتري
عباسعلي زارعي سوركي ۱۵۰۲۹۲۸۵۲
۹۷/۱۲/۱۵ دکتر محمد حسين رمضان كيايي
دکتر سوسن پورصنعتي
مطالعه ي نشانگان ضربه اي پسا جنگي در شخصيت هاي داستاني كتاب "نه داستان" جي. دي. سلينجر
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
پدرام رشيديون ۱۵۰۳۹۴۱۳۴
۹۷/۱۲/۱۵ دکتر تقي آزاد ارمكي
دکتر عليرضا محسني تبريزي
دکتر سيدحسن حسيني
بررسي جامعه شناختي عملكرد سازمان هاي مردم نهاد در حوزه درمان سوء مصرف مواد مخدر
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - دکتري
فاطمه صرامي فروشاني ۱۵۰۲۹۲۴۳۳
۹۷/۱۲/۱۵ دکتر سارا مزيناني شريعتي
دکتر محمد رضا جوادي يگانه
دکتر مهدي اعتمادي فرد
زندگينامه ها در جامعه شناسي: مطروحه‌ها و مغفوله‌هاي اجتماعي در زندگينامه‌هاي حوزويان
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - دکتري
مهدي سليمانيه ۱۵۰۲۹۳۶۶۴
۹۷/۱۲/۱۵ دکتر كاوه مهراني
دکتر آرش تحريري
دکتر غلامحسن تقي نتاج ملك شاه
چالشهاي بكارگيري سنجه ارزش منصفانه در نظام بانكداري ايران در راستاي پياده سازي استاندارد هاي بين المللي گزارشگري مالي
حسابداري - دکتري
شهرام عين قلائي ۱۵۰۲۹۳۰۰۲۰
۹۷/۱۲/۱۵ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر منصور مومني
ارزيابي عوامل موثر بر ارتقاي عملكرد لجستيك از منظر خبرگان صنعت پست
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
روح اله سلحشوري ۱۵۰۲۹۳۹۹۶
۹۷/۱۲/۱۵ دکتر رضا رجبي
دکتر شهرزاد زندي
ارتباط ريسك اختلالات اسكلتي عضلاني مرتبط با كار با نا هنجاري هاي پوسچرال در نوازندگان حرفه اي سنتور و ويولن
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي - کارشناسي ارشد
حميدرضا شكيبائي ثابت لنگرودي ۱۵۰۲۹۵۴۸۸
۹۷/۱۲/۱۵ دکتر مجتبي اميري تعيين مولفه هاي شايستگي شهردار در كلانشهرها( مطالعه موردي شهر كرج)
مديريت امور شهري - کارشناسي ارشد
مژگان قاسمي توران پشتي ۱۵۰۲۹۴۰۱۲۳
۹۷/۱۲/۱۵ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر كامبيز طالبي
طراحي مدل كسب و كار با تاكيد بر ارزش پيشنهادي و بخش بندي مشتريان مبتني بر زنجيره تامين كارآفرينانه : مطالعه موردي صنعت ادويه در شهر تهران
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
علي عندليب ۱۵۰۲۹۴۰۱۰۱
۹۷/۱۲/۱۵ دکتر بابك ضياء
دکتر ابوالقاسم عربيون
شناسايي عوامل موثر بر موفقيت بلاكچين در بازار سرمايه ايران (مطالعه موردي: شركت‌هاي كارگزاري)
كارآفريني گرايش سازماني - کارشناسي ارشد
محمدحسين اكرمي ۱۵۰۲۹۵۰۲۲
۹۷/۱۲/۱۴ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر مجتبي اميري
دکتر احمدعلي يزدان پناه
ارائه مدل چابكي رهبري منابع انساني
مديريت دولتي - مديريت منابع انساني - دکتري
آناهيتا اميني حاجي باشي ۱۵۰۲۹۳۶۴۱
۹۷/۱۲/۱۴ دکتر هما ايراني بهبهاني طراحي منظر با حفظ و بهره‌برداري از منابع طبيعي بومي در بازسازي بافت فرسوده شهري
مهندسي طراحي محيط زيست - کارشناسي ارشد
مهرداد بهزاد ۱۵۰۴۹۴۲۹۳
۹۷/۷/۷ دکتر حميد راشدي
دکتر فاطمه محمدي پناه
دکتر سيد مجتبي دقيقي
سنتز و پوشش دهي نانو سطوح عامل دار شده گرافن نشان دار شده با نانو ذرات Au به عنوان پوشش ضد ميكروبي براي جلوگيري از عفونت مرتبط با ايمپلانت ها
مهندسي داروسازي - کارشناسي ارشد
سمانه طلايي ۱۵۰۴۹۴۳۵۸
۹۷/۱۲/۱۴ دکتر محسن مهرآرا
دکتر حميد ابريشمي
ارتباط رشد اقتصادي با كيفيت نهادها و ICT
علوم اقتصادي - کارشناسي ارشد
ناهيد عابدي ۱۵۰۲۹۵۱۶۹
۹۷/۱۲/۱۴ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر آرش تحريري
بررسي ارتباط ارزشي اطلاعات و جريان هاي وجوه نقد عملياتي بانك ها
حسابداري - کارشناسي ارشد
الهه كيوان فر ۱۵۰۲۹۵۲۳۳
۹۷/۱۲/۱۳ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر آرش تحريري
تاثير فناوري اطلاعات مشتري بر قيمت گذاري حسابرسي
حسابداري - کارشناسي ارشد
مژگان پورحسني ۱۵۰۲۹۵۰۵۰
۹۷/۱۲/۱۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر علي صالحي
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركت ها بر رفتار خريد مصرف كنندگان
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
فرشيد خلجزاده ۱۵۰۲۹۵۰۹۸
۹۷/۱۲/۱۱ دکتر مريم پازكي
دکتر مسعود دهقاني صوفي
بهينه سازي پارامترهاي عملكردي در فرايند شدت بخشي توليد بيو روانكار از پسماند روغن خوراكي
مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست - کارشناسي ارشد
مرتضي شرفي ۱۵۰۴۹۵۱۰۸
۹۷/۱۲/۱۱ دکتر محمد رضا مهرگان
دکتر مهناز حسين زاده
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
"توسعه مدل مطلوبيت جمع پذير( UTA ) در شرايط عدم اطمينان
مديريت - تحقيق در عمليات - دکتري
ليلي آقائي ميبدي ۱۵۰۲۹۳۰۰۷
۹۷/۱۲/۱۱ دکتر ناصر يزداني كيفيت خدمات در شبكه هاي نسل پنجم
مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم - کارشناسي ارشد
زهرا رفيعي دهاقاني ۱۵۰۴۹۴۱۱۹
۹۷/۱۲/۸ دکتر علي اصغر فاني
دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر طهمورث حسنقلي پور
طراحي و تبيين الگوي تأمين، تربيت ، به كارگيري و نگهداشت مدير مدرسه با رويكرد مدرسه محوري
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
حجت اله بنيادي ۱۵۰۲۹۲۹۲۳
۹۷/۱۲/۸ دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر دلارام درود
دکتر سيد نظام‌الدين حسيني
طراحي و بهينه سازي فرايند توليد و خالص سازي مانان از مخمر (كلويورومايسس ماركسيانوس) به منظور استفاده به عنوان ادجوانت واكسن
مهندسي داروسازي - کارشناسي ارشد
حامد آقازاده ۱۵۰۴۹۴۲۷۸
۹۷/۱۲/۸ دکتر محمدرضا فراهاني بررسي تجربي تنش زدايي ارتعاشي در اتصال جوشي لب به لب ورق فولادي
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
نويد وفا ۱۵۰۴۹۵۳۴۵
۹۷/۱۲/۸ دکتر محمدرضا فراهاني تشخيص عيب خوردگي در ورق هاي فلزي با استفاده از ترموگرافي فعال
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
عليرضا احمدي ۱۵۰۴۹۴۲۷۲
۹۷/۱۲/۸ دکتر مهري بهار
دکتر هادي خانيكي
نقش مطبوعات محلي(استاني) در توسعه اجتماعي شهر كرج
علوم ارتباطات اجتماعي - کارشناسي ارشد
حسن عسگري ۱۵۰۲۹۳۵۴۸
۹۷/۱۲/۷ دکتر رضا بندريان
دکتر علي ملكي
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
طراحي نظام نوآوري در صنايع بالغ: بخش بالادستي صنعت نفت و گاز ايران
مديريت تكنولوژي - دکتري
محمد حاجعلي ۱۵۰۲۹۱۳۶۴
۹۷/۱۲/۷ دکتر محسن حامدي
دکتر رضا بندريان
دکتر مهدي محمدي
تبيين الگوي توسعه شايستگي هاي رده دوم در شركتهاي موخر با تاكيد بر محصولات پيچيده
مديريت تكنولوژي - دکتري
زهرا گمار ۱۵۰۲۹۲۴۰۳
۹۷/۱۲/۷ دکتر منوچهر منطقي
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر مهدي الياسي
ارائه مدل توسعه توانمندي هاي فناورانه فضايي كشور با توجه به سند جامع هوافضا
مديريت تكنولوژي - دکتري
شاپور كرامت ۱۵۰۲۹۱۴۰۰
۹۷/۱۲/۷ دکتر حميد راشدي
دکتر اسماعيل حريريان
دکتر سيد مجتبي دقيقي
دکتر فاطمه محمدي پناه
سنتز و پوشش دهي نانو سطوح عامل دار شده گرافن نشان دار شده با نانو ذرات SrTiO3 به عنوان پوشش ضد ميكروبي براي جلوگيري از عفونت مرتبط با ايمپلانت ها
مهندسي داروسازي - کارشناسي ارشد
عباس سليمي ۱۵۰۴۹۴۳۴۰
۹۷/۱۲/۷ دکتر مصطفي باغاني بررسي تجربي رفتار مكانيكي هيدروژل دو لايه هوشمند حساس به دما پلي ايزوآكريلاميد برپايه ي سلولز
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
اميرحسين نوريان ۱۵۰۴۹۵۲۱۲
۹۷/۱۲/۸ دکتر مهدي شريفي
دکتر مهرداد استيري
آسيب‌شناسي نظام توسعة مسير شغلي كاركنان صنايع خلاق (مطالعه موردي خبر تلويزيون)
مديريت رسانه - کارشناسي ارشد
مهتاب برگريزان ۱۵۰۲۹۴۸۶۸
۹۷/۱۲/۶ دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
دکتر مجيد غمامي
دکتر محسن ايزانلو
نقش ديوان عالي كشور در تأمين وحدت رويه قضايي در امور حقوقي
حقوق خصوصي - دکتري
ابراهيم حسين زاده ۱۵۰۳۹۳۰۰۷
۹۷/۱۲/۶ دکتر عليرضا نورپور بررسي اقتصادي- زيست محيطي تاثير سيال و منبع خورشيدي بر روي راندمان سيكل رانكين آلي
مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست - کارشناسي ارشد
سيدمحمدعلي موسوي ۱۵۰۴۹۴۴۰۲
۹۷/۱۲/۶ دکتر رضا پورحسين
دکتر نيما قرباني
خود نظم بخشي در كودكان كار و كودكان عادي: يك مطالعه تحولي مقطعي
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
محمدرضا محسني راد ۱۵۰۲۹۵۲۴۳
۹۷/۱۲/۶ دکتر سيامك حاجي يخچالي سنجش موفقيت پروژه بر مبناي رهنمود پروژه النا
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
كاوه رسولي اسگويي ۱۵۰۴۹۴۱۱۵
۹۷/۱۲/۵ دکتر هومن مينونژاد
دکتر رضا رجبي
دکتر كامران يزدان بخش
مقايسه اثر بخشي ۱۰ هفته تمرينات ثبات مركزي، نوروفيدبك و تركيبي بر درد و ناتواني مبتلايان به كمر درد غير مزمن اختصاصي
تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - دکتري
مصطفي اكبري ۱۵۰۲۹۲۹۲۲
۹۷/۱۲/۵ دکتر رضا بندريان
دکتر مهدي محمدي
دکتر شعبان الهي
طراحي و تبيين چارچوب مفهومي تجاري‌سازي در شركت‌هاي كوچك نرم‌افزاري ايران- مورد مطالعه: شركت‌هاي حوزه نرم‌افزار كاربردي گوشي‌هاي هوشمند تلفن همراه
مديريت تكنولوژي - دکتري
شهاب اشراقي ۱۵۰۲۹۲۸۷۰
۹۷/۱۲/۵ دکتر عليرضا نورپور تحليل اگزرژي محيط زيستي-اقتصادي و مقايسه فناوري هاي گازي سازي و زباله سوز به هدف توليد همزمان حرارت و توان از زباله هاي شهري (مطالعه موردي شهر تهران)
مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست - کارشناسي ارشد
سينا منادي زاده ۱۵۰۴۹۴۴۰۰
۹۷/۱۲/۵ دکتر عليرضا نورپور تحليل ترموديناميكي و اقتصادي استفاده از حرارت مازاد برج تقطير اتمسفريك نفت خام پالايشگاه تهران بمنظور توليد هيدروژن و ارزيابي اثرات زيست محيطي آن
مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست - کارشناسي ارشد
سيدرضا خوانساري ۱۵۰۴۹۴۳۲۲
۹۷/۱۲/۵ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر حيدر احمدي
تاثير تجارت الكترونيك بر تجارت بين الملل و اشتغال
مديريت بازرگاني - تجارت الكترونيك - کارشناسي ارشد
بتول سلطان زاده ۱۵۰۲۹۵۴۸۰
۹۷/۱۲/۵ دکتر صادق سپندارند
دکتر حيدر احمدي
بررسي تاثيرگذاري آميخته بازاريابي ، ارزش درك شده بر وفاداري مشتريان در شبكه هاي اجتماعي (مورد مطاله : برندهاي ساعت هاي سوئيسي رولكس و سوآچ)
مديريت بازرگاني - تجارت الكترونيك - کارشناسي ارشد
محسن سالاري شهربابكي ۱۵۰۲۹۵۴۷۵
۹۷/۱۲/۵ دکتر كاوه مهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
ساختار مالكيت،كيفيت حسابرسي،ساختار هيئت مديره و ريسك سقوط قيمت سهام
حسابداري - کارشناسي ارشد
كيان نظري عامله ۱۵۰۲۹۵۲۹۱
۹۷/۱۲/۱ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر مهدي شريفي
دکتر وجه الله قرباني زاده
طراحي و تبيين مدل خط مشي گذاري توسعه صنايع خلاق در ايران ( مورد مطالعه: صنعت كتاب الكترونيك)
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
قاسم صفائي نژاد ۱۵۰۲۹۲۳۹۱
۹۷/۱۱/۲۹ دکتر الهه عرب عامري
دکتر مهدي شهبازي
دکتر شهزاد طهماسبي بروجني
تاثير روش هاي آموزشي مبتني بر دستورالعمل، الگوسازي و اجرا بر سرعت و دقت تصميم گيري در تاكتيك هاي انفرادي زنان بسكتباليست.
رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ - دکتري
فرناز زاهدمنش ۱۵۰۲۹۲۸۹۰
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر مهدي شهبازي
دکتر الهه عرب عامري
دکتر مهران شاهين طبع
تأثير تصويرسازي، الگوسازي ويديويي و اجرا بر حافظه و يادگيري بازي هاي تنظيم شده در بازيكنان نخبه بسكتبال
رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ - دکتري
اميرمحمد بهروزعابديني ۱۵۰۲۹۲۸۷۳
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر الهام شيرزاد عراقي
دکتر محمدحسين عليزاده
دکتر اميرحسين براتي
تاثير 6 هفته تمرينات ثبات مركزي بر عوامل خطرزاي بيومكانيكي مچ پا حين تكليف پرش-فرود در بازيكنان ۱۲-۱۰سال
تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - دکتري
ندا رضوان خواه گلسفيدي ۱۵۰۲۹۲۳۷۸
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر موسي آيتي ساخت نمونه آزمايشگاهي وطراحي كنترل كننده هواپيمايي با قابليت برخاستن و فرود عمودي
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
محمد به پسند ۱۵۰۴۹۴۲۹۱
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر مژگان طاهري تفتي بازطراحي خيابان شهري با رويكرد خيابان كامل مبتني بر مشاركت شهروندي مجازي(نمونه موردي:محور كريمخان زند شيراز)
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
عليرضا سقائي طلب ۱۵۰۵۹۴۱۵۵
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر رضا پورحسين
دکتر الهه حجازي موغاري
نقش واسط سبك هاي دلبستگي بين متغييرهاي بحران هويت وجهت گيري مذهبي در نوجوانان دختر پسر
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
جابر ميري ۱۵۰۲۹۴۰۲۲۹
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر موسي آيتي طراحي و ساخت ربات متحرك يخ زدا بر روي خطوط انتقال برق فشار قوي سرد
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
احسان مهري ۱۵۰۴۹۴۲۳۶
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر مهناز حسين زاده
دکتر سيدحامد وارث
ارايه مدل پويايي امدادرساني در شرايط بحران پس از وقوع زلزله با استفاده از رويكرد پويايي شناسي سيستم
مديريت كسب و كار MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
علي احمدي ۱۵۰۲۹۴۸۰۷
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر علي دريابيگي زند
طراحي محيطي منطقه درياچه چيتگر با ادغام رويكرد اكولوژيك و پالايش فيزيكي- شيميايي
مهندسي طراحي محيط زيست - کارشناسي ارشد
زهرا سليميان ريزي ۱۵۰۴۹۴۳۴۱
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر يوسف علي اباذري
دکتر سهيلا صادقي فسايي
"بررسي شخصيت زن در رمان هاي فهيمه رحيمي»
علوم اجتماعي - جامعه شناسي (خاتمه يافته) - کارشناسي ارشد
يوسف ذاكري تازه كند ۱۵۰۲۹۴۳۳۴
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر روح اله هادي
دکتر سيدمصطفي موسوي راد
دکتر حسن حضرتي
شخصيت‎هاي تاريخي، گفتمان غالب و مغلوب و تعامل آن با قدرت در ابومسلم‎نامه طرسوسي با رويكرد تاريخ‎گرايي نو
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
زبيده سورتيچي ۱۵۰۳۹۲۱۶۰
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مهدي خادمي گراشي
بررسي نقش هويت سني در رفتار خريد نوستالژيك
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
سيما حسامي ۱۵۰۲۹۵۰۸۰
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر هومن مينونژاد
دکتر رضا رجبي
بررسي رابطه وضعيت بدني بالا تنه در بروز درد شانه ي ورزشكاران بالاي سر
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي - کارشناسي ارشد
الميرا عربي ۱۵۰۲۹۵۱۷۸
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر جواد حاتمي
دکتر تارا رضاپور
رابطه ميان فاكتورهاي خوني و هورمون هاي جنسي و عملكرد حافظه رويدادي و معنايي در سالمندان
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
شقايق رشيدشبگاهي ۱۵۰۲۹۵۱۲۳
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر عليرضا اژدري
دکتر مهران فاطمي نيا
طراحي گلدان براي نگهداري خودكار گياه با رويكرد ucd
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
اميد عزتيان پارسا ۱۵۰۵۹۴۰۷۸
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر حسن دارابي
دکتر هما ايراني بهبهاني
طراحي محيطي منظر حاشيه شهر با تاكيد بر ادراك،(نمونه موردي محدوده اتوبان خليج فارس، تهران)
مهندسي طراحي محيط زيست - کارشناسي ارشد
مهسا قلي زاده ۱۵۰۴۹۴۳۸۱
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر بهرنگ سجادي
بررسي تجربي انتقال حرارت در چگالش اجباري مبرد R1234yf در لوله هاي تخت شده
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
محمد ودودي ۱۵۰۴۹۵۲۱۵
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر بهرنگ سجادي
بررسي تجربي انتقال حرارت در جوشش اجباري مبرد R-1234yf در لوله هاي تخت
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
عرفان مرادي ۱۵۰۴۹۵۱۸۶
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر بهرنگ سجادي
بررسي تجربي افت فشار جوشش اجباري مبرد R-1234yf در لوله هاي تخت شده
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
روزبه حدائق ۱۵۰۴۹۵۰۵۳
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر بهرنگ سجادي
بررسي تجربي افت فشار چگالش اجباري مبرد R-1234yf در لوله هاي تخت شده
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
فراز تحويلداري ۱۵۰۴۹۵۰۳۳
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر صداقت جباري كلخوران مطالعه بصري خط و نقش در مسجد جامع عتيق شيراز
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
سيده مرجان قرشي نژاد ۱۵۰۵۹۵۰۳۰
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر صداقت جباري كلخوران
دکتر مصطفي اسدالهي
عنوان نظري: پژوهشي در روند تحولات آگهي‌هاي تبليغاتي مجلات قبل از انقلاب در ايران با تمركز بر آگهي‌هاي مجلات : "سپيد و سياه"، "كاوش"، "نگين" و "تماشا"
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
مهشيد اسماعيل پورخامنه ۱۵۰۵۹۵۰۴۹
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
دکتر رحيم پيلوار
فرسايش حق در حقوق مالكيت فكري
حقوق مالكيت فكري - کارشناسي ارشد
عميد صالحي راد ۱۵۰۳۹۵۰۶۴
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر كرامت اله زياري
دکتر سعيد زنگنه شهركي
بررسي ارزيابي كاركرد شهرهاي جديد مطالعه موردي پرديس
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
راضيه جمالي هنجني ۱۵۰۲۹۵۰۷۲
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر قادر فرجي بررسي اثر اصلاح سطح بر عمر خستگي ايمپلنت تيتانيومي نانو ساختار
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
محمدحسين يوسفي ۱۵۰۴۹۵۲۲۰
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر عبدالرضا سيف
دکتر سيدمحمد منصور
دکتر عليرضا حاجيان نژاد
بررسي مختصات سبكي نسخه مثنوي فرهاد و شيرين از كوثري همداني و معرفي اين اثر
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
محمد حسين نژاد ۱۵۰۳۹۲۳۲۳
۹۷/۱۱/۲۹ دکتر نسرين طباطبائي
دکتر علي اسلامي پناه
حمايت از تصرف در املاك در حقوق ايران و انگلستان
حقوق خصوصي - کارشناسي ارشد
محمد محمدي ۱۵۰۳۹۴۲۴۲
۹۷/۱۱/۲۹ دکتر كيومرث يزدان پناه درو
دکتر سيد يحيي صفوي
دکتر محمد باقر قاليباف
دکتر زهرا پيشگاهي فرد
تبيين نقش منطقه مكران در قدرت ملي جمهوري اسلامي ايران
جغرافياي سياسي - دکتري
ياسر شاماني ۱۵۰۲۹۲۸۱۲
۹۷/۱۱/۲۹ دکتر منوچهر انصاري
دکتر نسترن حاجي حيدري
بررسي ارزش مشتري در كسب و كارهاي نوپا ديجيتال مبتني بر اقتصاد اشتراكي
مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي - کارشناسي ارشد
مصطفي محمدحسيني ۱۵۰۲۹۴۰۱۷۴
۹۷/۱۱/۲۹ دکتر شيوا كيوان پناه
دکتر سيدمحمد علوي
مشاهده، آموزش و ارزيابي مدرسان زبان انگليسي
آموزش زبان انگليسي - دکتري
علي حامدبرقي ۱۵۰۳۹۲۳۲۲
۹۷/۱۱/۲۹ دکتر محمدرضا صادقي مقدم
دکتر حسين صفري
دکتر طاها منصوري
ارائه مدل بلوغ مديريت فرآيندهاي كسب و كار : مفهوم سازي، اندازه گيري و سناريوسازي بهبود
مديريت - تحقيق در عمليات - دکتري
علي صفري ۱۵۰۲۹۳۶۶۷
۹۷/۱۱/۲۹ دکتر محسن نظري
دکتر محمد حقيقي
بررسي اثر قيمت واحد بر روي ابعاد تصوير قيمت فروشگاه و قصد خريد مشتريان در فروشگاه خرده فروشي
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
سيدمحسن ميري ۱۵۰۲۹۴۰۲۳۰
۹۷/۱۱/۲۹ دکتر محمود موسوي مشهدي تحليل عددي توزيع تنش-كرنش در كامپوزيت هاي پليمري تقويت شده توسط ذرات نانو تا ميكرو با هندسه هاي متفاوت
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
آرين امان ۱۵۰۴۹۵۰۱۰
۹۷/۱۱/۲۹ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر سيدرضا دشتستاني
بررسي رابطه ميان مقابله با استرس معلمان و خودكارآيي و يادگيري دانشجويان زبان انگليسي
آموزش زبان انگليسي - کارشناسي ارشد
ارش همتي ۱۵۰۳۹۴۲۹۳
۹۷/۱۱/۲۹ دکتر محمد صفري
دکتر محمد حقيقي
تبيين نقش مسكات بر رفتار خريد آني مصرف‌كننده با ميانجي‌گري ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري؛ مطالعه موردي: نمايندگي‌هاي آديداس در شهر تهران
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
مهدي قاسمي والا ۱۵۰۲۹۴۰۱۲۴
۹۷/۱۱/۲۹ دکتر ساسان مهراني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي كاربردي قدرت پيش بيني الگوهاي ورشكستگي آلتمن ، تافلر و فيلسوفو در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حسابداري - کارشناسي ارشد
مسعود سلطانلو ۱۵۰۲۹۵۱۴۶
۹۷/۱۱/۲۹ دکتر حسن كامران دستجردي
دکتر مرجان بديعي ازنداهي
دکتر ياشار ذكي
دکتر سيدعباس احمدي كرچ
تبيين پديدۀ شهر در جغرافياي سياسي و ژئوپليتيك
جغرافياي سياسي - دکتري
نرجس سادات حسيني نصرآبادي ۱۵۰۲۹۳۰۲۰
۹۷/۱۱/۲۹ دکتر عباس اسدي
دکتر فاطمه ثقفي
دکتر طاهر روشندل اربطاني
تدوين راهبردهاي تجاري‌سازي پيام‌رسان‌هاي ايراني
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
داود مومني ۱۵۰۲۹۲۴۱۱
۹۷/۱۱/۲۹ دکتر سيدرضا حجازي
دکتر آيت الله مميز
شناسايي تاثير كلان داده در موفقيت استارت آپ هاي فناوري محور
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
مهشاد درستي نادعلي ۱۵۰۲۹۵۱۱۰
۹۷/۱۱/۲۸ دکتر امير خانلري
دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمدصالح تركستاني
ارائه مدل رفتار انتخابي مصرف كننده كالاي لوكس در بازار لوازم آرايشي ايران
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
ايمان يعقوبيان ۱۵۰۲۹۲۴۱۷
۹۷/۱۱/۲۸ دکتر حشمت اله متدين طراحي مركز فرهنگي- اجتماعي شهر تهران با تاكيد بر ارتقا حس مكان
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
بهاره تبريزي ۱۵۰۵۹۵۰۰۶
۹۷/۱۱/۲۸ دکتر سعيد حقير طراحي ساختمان بلند پايدار مسكوني و هتل با تاكيد بر توليد انرژي قابل فروش و آب شيرين در جزيره قشم
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
حميدرضا زرين كفش ۱۵۰۵۹۵۰۱۴
۹۷/۱۱/۲۸ دکتر كامبيز طالبي
دکتر سيد مجتبي سجادي
شناسايي و تحليل عوامل موثر (عوامل رفتاري و مديريتي) در اتخاذ استراتژي كارآفرينانه جهت ورود و توسعه تجارت بين المللي توسط شركت هاي كوچك و متوسط
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
ابراهيم هدايت ۱۵۰۲۹۴۰۲۶۸
۹۷/۱۱/۲۸ دکتر فرحناز خليقي سيگارودي
دکتر پريسا خديوپارسي
فرمولاسيون قرص شنبليله به عنوان درمان كمكي در ديابت
مهندسي داروسازي - کارشناسي ارشد
سينا سركاني ۱۵۰۴۹۴۳۳۷
۹۷/۱۱/۲۸ دکتر عليرضا عيني فر طراحي هتل ۵ ستاره با رويكرد ارائه الگوي فضايي با هويت ايراني
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
نونامعصومه منوچهري ۱۵۰۵۹۵۰۳۶
۹۷/۱۱/۲۸ دکتر محسن نظري
دکتر سعيد صحت
بررسي رابطه مديريت ارتباط با مشتري (CRM) و وفاداري مشتريان در صنعت بيمه
مديريت بازرگاني - مديريت بيمه - کارشناسي ارشد
اشين باقراطوني ۱۵۰۲۹۴۸۵۴
۹۷/۱۱/۲۸ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر محمد صفري
بررسي و مدل‌يابي تأثير ابعاد مديريت دانش بر ابعاد ريسك منابع انساني؛ (مطالعه موردي بانك گردشگري)
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
فرناز برات پور ۱۵۰۲۹۵۰۳۹
۹۷/۱۱/۲۸ دکتر غلامعلي افروز
دکتر فاطمه نصرتي
بررسي مقايسه رضامندي زوجيت و نشاط معنوي در والدين دانش آموزان آهسته گام و عادي
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي - کارشناسي ارشد
گيتي دبيري ۱۵۰۲۹۴۹۵۵
۹۷/۱۱/۲۸ دکتر محمود باقري
دکتر حسن باديني
تنظيم بازار حسابداري و حسابرسي: مقررات قانوني مقابله با كاستي بازار در توليد، ارائه و تاييد گزارشات مالي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
اهورا قهاري ۱۵۰۳۹۵۰۸۹
۹۷/۱۱/۲۸ دکتر محمود موسوي مشهدي
دکتر قادر فرجي
بررسي شكل‌پذيري لوله‌هاي فلزي فوق ريزدانه و نانوساختار
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
سيدمعين فارغ ۱۵۰۴۹۵۱۳۹
۹۷/۱۱/۲۷ دکتر محمد حامد جعفرزاده
دکتر مسعود كيماسي
مكانيسم هاي ارائه ي اطلاعات بر بازاريابي و متقاعد سازي آنلاين بر اساس حلقه ي طلايي سايمون سينك
مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي - کارشناسي ارشد
سينا جعفري ۱۵۰۲۹۴۹۰۴
۹۷/۱۱/۲۷ دکتر مسعود كيماسي
دکتر روزا هنديجاني
بررسي تاثير طرح بسته بندي بر جلب توجه ديداري مشتريان با استفاده از تكنيك رديابي چشم
مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي - کارشناسي ارشد
اشكان شهامت منش ۱۵۰۲۹۴۰۰۴۴
۹۷/۱۱/۲۷ دکتر احمد به پژوه
دکتر ساحل همتي گركاني
اثر بخشي آموزش جنسي بر دانش و نگرش دختران نوجوان با نشانگان داون
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي - کارشناسي ارشد
شاهده غندالي ۱۵۰۲۹۵۱۹۳
۹۷/۱۱/۲۷ دکتر ابراهيم موسي زاده
دکتر احمد مومني راد
اصول و مباني حقوق عمومي در عهدنامه مالك اشتر و تطبيق آن با سياست نامه
حقوق عمومي - کارشناسي ارشد
زهرا عنايتي اصل ۱۵۰۳۹۵۲۵۳
۹۷/۱۱/۲۷ دکتر حميد بهره‌مند سياست جنايي تقنيني جمهوري اسلامي ايران در خصوص اعلام دارايي هاي كارگزاران حكومتي
حقوق جزا و جرم شناسي - کارشناسي ارشد
مليكا شكرالله ميرزايي ۱۵۰۳۹۵۰۶۲
۹۷/۱۱/۲۷ دکتر رضا رستمي
دکتر نيما قرباني
طراحي و اعتباريابي پرسشنامه سبك زندگي: يك مطالعه‌ ي مقايسه‌اي سبك زندگي در دو گروه باليني و غير باليني
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
فهيمه اسدي ۱۵۰۲۹۵۳۸۰
۹۷/۱۱/۲۷ دکتر مصطفي باغاني ساخت پليمر حافظه دار با استفاده از فرآيند ساخت افزايشي و بررسي خواص حافظه شكلي آن
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
نيما رودباريان ۱۵۰۴۹۵۰۹۱
۹۷/۱۱/۲۷ دکتر عليرضا عباسي
دکتر عليرضا شاكري
تهيه و شناسايي هيبريد MOF-5 با نانوذرات مغناطيسي Fe3O4 و كاربرد آن براي حذف تركيبات آلي از آب
علوم و فناوري نانو - نانو شيمي - کارشناسي ارشد
نهال شايگان ۱۵۰۱۹۴۰۳۵
۹۷/۱۱/۲۴ دکتر محمد مرادي
دکتر آرش تحريري
محدوديت هاي مالي بر ريسك سقوط آتي قيمت سهام
حسابداري - کارشناسي ارشد
محمدرضا فتحي ۱۵۰۲۹۵۵۲۱
۹۷/۱۱/۲۳ دکتر مهدي شهبازي
دکتر الهه عرب عامري
دکتر الهام شيرزاد عراقي
تاثير بازي واقعيت مجازي و تمرين واقعي بر يادگيري، اجرا و ويژگي هاي كينماتيكي پرتاب دارت تحت شرايط قيود فردي
رفتار حركتي - يادگيري حركتي - دکتري
سيداحمد موسوي ۱۵۰۲۹۳۰۵۶
۹۷/۱۱/۲۳ دکتر امين جعفري
دکتر محمود باقري
ماهيت قرارداد خريد اعتباري سهام و آثار آن در بازار سرمايه
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
سعيده دشتي ۱۵۰۳۹۴۳۷۹
۹۷/۱۱/۲۳ دکتر حسين نواده توپچي جايگاه حقوق بشردوستانه در نبردهاي هوايي
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
جعفر فيض پور ۱۵۰۳۹۴۴۵۴
۹۷/۱۱/۲۳ دکتر موسي آيتي طراحي وساخت ربات كروي با ارتباط بي سيم و قابليت كنترل موقعيت
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
مهدي خداوردلو ۱۵۰۴۹۵۰۶۸
۹۷/۱۱/۲۳ دکتر سعيد حسن زاده
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
بررسي كارآمدي ويرايش سوم پرسشنامه هاي سنين و مراحل (ASQ-۳ TM) در تشخيص اختلالات طيف اتيسم
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي - کارشناسي ارشد
زهرا بخشي ۱۵۰۲۹۵۰۳۸
۹۷/۱۱/۱۷ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر شيوا كيوان پناه
ارزيابي يادگيري محور مهارت خواندن در بافت انگليسي به عنوان زبان خارجي در ايران: مطالعه ي تركيبي
آموزش زبان انگليسي - دکتري
مريم بيك محمدي ۱۵۰۳۹۲۳۴۷
۹۷/۱۱/۱۶ دکتر احمد باقري
دکتر عليرضا هدائي
جرائم عليه حقوق خانواده در فضاي مجازي
فقه و مباني حقوق اسلامي - دکتري
بتول گرگين ۱۵۰۳۹۲۱۶۷
۹۷/۱۱/۱۶ دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
دکتر منصور مومني
دکتر سيد مجتبي سجادي
ارايه مدل چابكي زنجيره تأمين پايدار در صنعت آجر استان اصفهان
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
فرهاد فرهادي ۱۵۰۲۹۲۸۹۸
۹۷/۱۱/۱۶ دکتر جعفر نوري يوشانلوئي بررسي اعمال قاعده دپاساژ در قراردادهاي بالادستي نفت و گاز
حقوق نفت و گاز - کارشناسي ارشد
نيما كمالي روستا ۱۵۰۳۹۵۰۹۲
۹۷/۱۱/۱۵ دکتر عليرضا محسني تبريزي
دکتر غلامرضا غفاري
دکتر هوشنگ نايبي
تبيين جامعه شناسي مشاركت زنان در معيشت جامعه روستايي
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - دکتري
محمد عفتي ۱۵۰۲۹۱۳۹۵
۹۷/۱۱/۱۵ دکتر محمد خبيري
دکتر هميلا تكلي
بررسي رابطه بازاريابي تجربي با قصد خريد مشتريان باشگاه هاي بدنسازي تهران
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش - کارشناسي ارشد
شكوه محقق ۱۵۰۲۹۵۲۴۵
۹۷/۱۱/۱۵ دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر امين دهقان قهفرخي
مقايسه مسئوليت پذيري و سلامت عمومي دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش - کارشناسي ارشد
منيژه عيسائي ۱۵۰۲۹۵۵۱۵
۹۷/۱۱/۱۵ دکتر احمد مومني راد آثار حقوقي مقررات بين المللي آزادسازي تجارت انرژي بر تجارت نفت و گاز ايران
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
محمد عظيمي ۱۵۰۳۹۵۰۷۵
۹۷/۱۱/۱۵ دکتر بهرنگ سجادي
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
مطالعه عددي تاثير استفاده از روش هاي فعال بر عملكرد ساختمان هاي با مصرف انرژي نزديك صفر
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
سينا بهرامي ۱۵۰۴۹۵۰۲۵
۹۷/۱۱/۱۵ دکتر سعيد زنگنه شهركي
دکتر احمد پوراحمد
امكان سنجي اجراي زندگي شبانه شهري در منطقه 6 ناحيه 2 تهران
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
ارزو منيري ۱۵۰۲۹۵۲۷۱
۹۷/۱۱/۱۴ دکتر محمد خبيري
دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
ارائه مدل عوامل موثر در بروز رفتارهاي انحرافي بازيكنان ليگ برتر فوتبال ايران
برنامه ريزي و مديريت ورزشي - دکتري
بهزاد پورفرهمند ۱۵۰۲۹۲۴۲۳
۹۷/۱۱/۱۴ دکتر سعيد زنگنه شهركي
دکتر احمد پوراحمد
دکتر كرامت اله زياري
تبيين و ارائه الگوي تاب‌آوري شهري در برابر زلزله (نمونه موردي: شهر تهران)
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - دکتري
فاطمه شريف نيا ۱۵۰۲۹۲۸۵۳
۹۷/۱۱/۱۴ دکتر سيدحامد وارث
دکتر منوچهر انصاري
بررسي روند توسعه مدل كسب و كار در چارچوب مدل RCOV
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
طاهره محمدحسني ۱۵۰۲۹۵۲۴۸
۹۷/۱۱/۱۴ دکتر مهناز حسين زاده
دکتر سيدحامد وارث
شناسايي و ارزيابي راهكارهاي كاهش بهاي تمام شده محصولات شركت پتروشيمي تخت جمشيد با رويكرد پويايي شناسي سيستم
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
سيدنيكان شهيدي نيا ۱۵۰۲۹۵۱۶۳
۹۷/۱۱/۱۴ دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر داتيس خواجه ئيان
تدوين استراتژي رسانه اي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در مواجهه با بحران هاي اجتماعي
مديريت رسانه - کارشناسي ارشد
محمد كوثري ۱۵۰۲۹۵۵۴۰
۹۷/۱۱/۱۴ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر عباس نرگسيان
ارزيابي خط مشي دولت در حمايت از صنعت خودروسازي داخلي از نگاه خبرگان صنعت و دانشگاه
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي - کارشناسي ارشد
سروش ستوده ۱۵۰۲۹۵۴۷۸
۹۷/۱۱/۱۴ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
" شناسايي و اولويت‌بندي چالش‌هاي استخدام قراردادي كوتاه مدت يكساله: مطالعه موردي شركت نفت پتروپارس
مديريت امور شهري - کارشناسي ارشد
ريحانه توحيدي وحدت ۱۵۰۲۹۳۱۳۵
۹۷/۱۱/۱۳ دکتر مجتبي اميري
دکتر محسن قدمي
دکتر رابرت مك شري
دکتر علي محمد مصدق راد
ارائه الگوي بيمارستاني دوستدار كودك در كشور با رويكرد بومي
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
زهرا ايمانيان ۱۵۰۲۹۳۰۱۲
۹۷/۱۱/۱۳ دکتر فواد صيدي
دکتر الهام شيرزاد عراقي
دکتر يحيي سخنگويي
مقايسه تاثير تمرينات اصلاحي سيز و اومينوف بر ناهنجاري اسكوليوز غير ساختاري
تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - دکتري
رضوان اله مهرپرور ۱۵۰۲۹۲۴۳۱
۹۷/۱۱/۱۳ دکتر فواد صيدي
دکتر هومن مينونژاد
دکتر شهناز شهربانيان
مقايسه تاثير دو برنامه تركيبي تمرين- بانداژ و تمرين- اسپلينت در زنان مبتلا به ناهنجاري شست پاي كج
تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - دکتري
بيره ور خنداني ۱۵۰۲۹۲۴۲۵
۹۷/۱۱/۱۳ دکتر ميرمسعود سيدفخرآبادي طراحي و ساخت سنسور اندازه‌گيري جريان سيال با استفاده از فناوري MEMS
مهندسي مكاترونيك - کارشناسي ارشد
هديه صامتي ۱۵۰۴۹۴۳۵۱
۹۷/۱۱/۱۳ دکتر مهدي عروجي
دکتر مهدي تيموري
توصيف ويژگي‌هاي تصاوير رگ‌هاي خوني شبكه‌ي چشم براي تشخيص بيماري ديابت
مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم - کارشناسي ارشد
ياسمن عبدالهيان ۱۵۰۴۹۵۱۳۴
۹۷/۱۱/۱۳ دکتر هادي بهرامي احسان
دکتر عباس رمضاني فراني
مؤلفه هاي تعيين كننده ي تعارض در روابط زناشويي زوجين شهر تهران
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
حميده هاديان قزويني ۱۵۰۲۹۵۳۰۴
۹۵/۱۲/۲۱ دکتر كرامت اله زياري
دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر احمد پوراحمد
الگوي شبكه شهري كشور در فرايند جهاني شدن ( مطالعه موردي متروپل ها و مراكز استان ها)
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - دکتري
مريم احمدپور ۱۵۰۲۹۳۶۳۵
۹۷/۱۱/۱۳ دکتر بيتا مشايخي
دکتر كاوه مهراني
بررسي تاثير ويژگي هاي كميته حسابرسي بر درمانده مالي
حسابداري - کارشناسي ارشد
مسعود اله وردي ۱۵۰۲۹۵۰۲۳
۹۷/۱۱/۱۰ دکتر بيژن عباسي
دکتر ابراهيم موسي زاده
دکتر سيدناصر سلطاني
بررسي مفهوم قانون از آغاز سلطنت ناصري تا انقلاب مشروطه (۱۲۲۷-۱۲۸۵ش)
حقوق عمومي - دکتري
رضا يعقوبي ۱۵۰۳۹۲۳۴۳
۹۷/۱۱/۱۰ دکتر فرشاد نوريان طراحي مركز محله اسلام آباد تهران با تاكيد بر اصول دهكده شهري
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
سحر حمزه ۱۵۰۵۹۵۰۰۹
۹۷/۱۱/۱۰ دکتر احمد مومني راد بررسي الزامات حقوقي انتقال دانش فني به دولت ميزبان در قراردادهاي نفت و گاز
حقوق نفت و گاز - کارشناسي ارشد
محمدرضا ناصح ۱۵۰۳۹۵۱۲۰
۹۷/۱۱/۹ دکتر محمد جواد جاويد
دکتر حميد الهوئي نظري
دکتر احمد مومني راد
تاثير كدهاي رفتاري - اخلاقي شركت هاي چند مليتي بر رفتار قراردادي آنها در عرصه حقوق بين الملل
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
آرزو رنگچيان ۱۵۰۳۹۲۱۵۷
۹۷/۱۱/۹ دکتر مجتبي اميري
دکتر علي اكبر فرهنگي
بررسي ساز و كار هاي متناسب سازي فضاهاي شهري دوستداركودك با رويكرد يادگيري اجتماعي
مديريت امور شهري - کارشناسي ارشد
زهرا پاليزدار ۱۵۰۲۹۴۱۹۰
۹۷/۱۱/۹ دکتر احمد مومني راد بررسي نحوه جبران خسارت ناشي از بيع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي كالا
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
سكينه عسكري جيرهنده ۱۵۰۳۹۵۰۷۴
۹۷/۱۱/۷ دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
بهينه‌‏سازي پرتفوليو با مدل ميانگين-نيم‏‌واريانس به‏‌كمك تركيب الگوريتم‏‌هاي تكاملي چندهدفه و قوانين تحليل تكنيكال در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت مالي - کارشناسي ارشد
ميثم خدابخش ننه كران ۱۵۰۲۹۵۰۹۴
۹۷/۱۱/۷ دکتر عسگر نوربخش
دکتر رضا تهراني
حل مساله بهينه‏ سازي سبد سهام با افزودن چند محدوديت اضافي به مدل كلاسيك ميانگين- واريانس به ‏كمك الگوريتم فرا‌ابتكاري جديد آتش ‏بازي
مديريت مالي - کارشناسي ارشد
روزيتا جعفروند ۱۵۰۲۹۵۰۶۸
۹۷/۱۱/۳ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر وحيد محمودي
دکتر محمد قاسمي ششده
بازنگري خط مشي هاي مالي و تنظيمي برق براي توليد انرژي سبز
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
نرگس صالحي شهرابي ۱۵۰۲۹۲۳۸۸
۹۷/۱۱/۳ دکتر هومن فتوره چي
دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر خسرو عبدي
مدل‌سازي رياضي نرخ انحلال‌پذيري داروهاي گوارشي
مهندسي شيمي گرايش داروسازي - کارشناسي ارشد
فاطمه نيكو ۱۵۰۴۹۵۲۱۴
۹۷/۱۱/۱ دکتر فواد صيدي
دکتر هومن مينونژاد
ارتباط قدرت عضلات پروگزيمال و ديستال اندام تحتاني با ميزان قوس طولي داخلي كف پا در مردان ۱۶-۱۸ سال
تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - دکتري
مهدي شيري ۱۵۰۲۹۲۹۴۴
۹۷/۱۱/۱ دکتر محمود موسوي مشهدي
دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني
بررسي عددي رفتار خستگي و ارتعاشي تير يكسرگيردار حاوي ترك زاويه دار
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
ابراهيم محمدي ده چشمه ۱۵۰۴۹۵۱۸۳
۹۷/۱۰/۳۰ دکتر ناصر شريفي سنجاني
دکتر سامان احمد نصرالهي
دکتر رضا فريدي مجيدي
سنتز داربست‌هاي نانو الياف پلي وينيل پيروليدون به همراه پليمرطبيعي نظير آلوئه ورا به روش الكتروريسي و كاربرد آن در درمان بيماريهاي پوستي
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
نرگس آقامحمدي ۱۵۰۱۹۲۰۲۶
۹۷/۱۰/۳۰ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر محمد مرادي
دکتر رضوان حجازي
تدوين مدل پذيرش و بكارگيري زبان گزارشگري تجاري توسعه پذير (XBRL) در ايران
حسابداري - دکتري
روح الله توكلي زاده ۱۵۰۲۹۲۸۸۰
۹۷/۱۰/۳۰ دکتر محمدجواد رضايي زاده
دکتر بيژن عباسي
دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
بررسي راهكارهاي حقوقي مقابله با فساد در نظام مالياتي كشور
حقوق عمومي - دکتري
مجيد اميني طامه ۱۵۰۳۹۱۱۱۱
۹۷/۱۰/۲۶ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر احمد مومني راد
دکتر حسين نواده توپچي
شيوه هاي حل و فصل اختلاف در حقوق بين المللي درياها با تاكيد بر ارائه شيوه مناسب براي جمهوري اسلامي ايران
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
سيدمصطفي هاشمي ۱۵۰۳۹۲۱۷۵
۹۷/۱۰/۲۵ دکتر رضا توكلي مقدم
دکتر فريبرز جولاي
زمانبندي نگهداري و تعميرات هواپيما با در نظر گرفتن نيروي كار چند مهارته
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
سيدمحمدمهدي تقوي ۱۵۰۴۹۴۰۶۳
۹۷/۱۰/۲۴ دکتر كاوه مهراني
دکتر بيتا مشايخي
دکتر قاسم بولو
تدوين چارچوب گزارشگري پايداري شركتي
حسابداري - دکتري
سيد حسين شاكر طاهري ۱۵۰۲۹۱۳۸۴
۹۷/۱۰/۲۴ دکتر پدرام حنفي زاده
دکتر مهدي اشجعي
دکتر آزاده كبريايي
بررسي عددي تأثير قرار دادن شيار روي استوانه‌ي داخلي دوار بر انتقال حرارت در كانال حلقوي باز با نرم‌افزار OPENFOAM
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
علي كوثري نژاد ۱۵۰۴۹۵۱۶۰
۹۷/۱۰/۲۴ دکتر پدرام حنفي زاده
دکتر مهدي اشجعي
دکتر آزاده كبريايي
بررسي عددي انتقال حرارت در جريان حلقوي با استوانه‌ي داخلي چرخان و خارجي شياردار
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
نويد تقوي ۱۵۰۴۹۵۰۳۴
۹۷/۱۰/۲۳ دکتر علي نعمتي خراط غازياني ساخت كاتاليست ايزومريزاسيون هيدرو كربن ها در مقياس پايلوت
شيمي كاربردي - دکتري
عليرضا محمدرضائي طالخونچه ۱۵۰۱۹۲۰۳۱
۹۷/۱۰/۱۹ دکتر زهره رامين
دکتر مهدي صداقت پيام
خوانش ماده گرايي فرهنگي داستان كوتاه هاي منتخب راديارد كيپلينگ بر مبناي تئوري هاي ريموند ويليامز
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
الهه كمالي ۱۵۰۳۹۴۲۲۷
۹۷/۱۰/۱۹ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر محمد حسين رمضان كيايي
رويكرد اسطوره شناسي بر روي كتاب دراكولا از برام استوكر و كتاب دراكولا:مرده متحرك از داكره استوكر از منظر ادوارد برنت تيلور
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
الهام فلاح نصرت ابادي ۱۵۰۳۹۳۱۸۷
۹۷/۱۰/۱۸ دکتر نسترن حاجي حيدري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي ميزان تاثير هوشمند سازي شهر وفن آوري اينترنت اشيا بر صنعت گردشگري ( مورد مطالعه : جزيره كيش )
مديريت بازرگاني - تجارت الكترونيك - کارشناسي ارشد
مهرناز شاه حسيني ۱۵۰۲۹۵۱۵۳
۹۷/۱۰/۱۷ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر اسداله كردنائيج
ارائه مدل سياستگذاري براي توسعه بازار خدمات بيمه كشور بر اساس رويكرد منبع بنيان(RBV)
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
محمد آيتي مهر ۱۵۰۲۹۱۳۴۷
۹۷/۱۰/۱۷ دکتر حسين مهدوي
دکتر فرهود نجفي اخيجهاني
بهبود خواص فيزيكي و ضدخوردگي پوشش هاي نانوكامپوزيت بر پايه اپوكسي با استفاده از نانوذرات سيليكاي اصلاح شده
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
جواد خدابخشي ۱۵۰۱۹۳۰۰۶
۹۷/۱۰/۱۷ دکتر هما ايراني بهبهاني
دکتر حسن دارابي
طراحي محيطي يكپارچه شيكه اكولوژي گردشگري وزيارتي منظر شهري(نمونه موردي :شهر ري)
مهندسي طراحي محيط زيست - کارشناسي ارشد
هاجر حسنلو ۱۵۰۴۹۴۰۷۹
۹۷/۱۰/۱۶ دکتر سعيد شيركوند
دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
ارائه مدلي جهت رتبه بندي داخلي و خارجي بانكهاي كشور
مديريت - مديريت مالي - دکتري
محمدرضا پارسافرد ۱۵۰۲۹۲۳۶۵
۹۷/۱۰/۱۵ دکتر رضا تهراني
دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
شناسايي عوامل موثر، پيش‌بيني و آناليز سيستماتيك قيمت گاز طبيعي با استفاده از كريجينگ متامدل استوار و فرآيند بهينه‌يابي جانشين
مديريت - مديريت مالي - دکتري
ابراهيم مشرقي ۱۵۰۲۹۲۴۰۹
۹۷/۱۰/۱۲ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر سيروس اميري
واژه‌هاي بدون مرز: سياست و بوطيقاي آثار ترجمه‌زاد رمان‌نويسان خاورميانه
زبان و ادبيات انگليسي - دکتري
سميه قرباني ۱۵۰۳۹۳۰۲۷
۹۷/۱۰/۱۱ دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمدصالح تركستاني
ارائه الگويي براي تقويت برند ملي ايران در راستاي ارتقاي هويت رقابتي
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
حامد بزرگ خو ۱۵۰۲۹۲۴۲۲
۹۷/۱۰/۱۱ دکتر مهدي شهبازي
دکتر الهه عرب عامري
دکتر شهزاد طهماسبي بروجني
دکتر حسام رمضان زاده
تاثير تداخل زمينه اي در شرايط يادگيري آشكار و پنهان بر عملكرد حركتي كودكان ديرآموز
رفتار حركتي - يادگيري حركتي - دکتري
حيدر مهرابي ۱۵۰۲۹۳۰۰۲۹
۹۷/۱۰/۱۰ دکتر بهرنگ سجادي
دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
: مطالعه عددي تاثير استفاده از روش هاي غير فعال بر عملكرد ساختمان هاي با مصرف انرژي نزديك صفر
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
امير ورزنده ۱۵۰۴۹۵۲۱۶
۹۷/۱۰/۹ دکتر آرين قلي پور
دکتر ندا محمداسمعيلي
بررسي چالش هاي مسير حرفه اي و ارائه راهكار در شركت طراحي و مهندسي صنايع انرژيEIED
مديريت دولتي - مديريت نيروي انساني - کارشناسي ارشد
رضيه كاشفي وحدتي ۱۵۰۲۹۴۰۱۳۳
۹۷/۱۰/۲ دکتر رسول افضلي
دکتر بهادر زارعي
دکتر سيدعباس احمدي كرچ
تبيين اثرات شكاف نسلي بر هويت اجتماعي سياسي دانش آموزان شهر تهران از منظر جغرافياي سياسي ( مظالعه موردي دانش آموزان مناطق ۱ و ۶ و ۱۵ شهر تهران)
جغرافياي سياسي - دکتري
سيد ضياء محسني سهي ۱۵۰۲۹۲۸۲۸
۹۷/۹/۲۸ دکتر رسول حمايت طلب
دکتر محمود شيخ
دکتر فضل اله باقرزاده
تأثير خودمختاري و عدم خودمختاري در تمرين بر انگيزش خودمختاري و حمايت خودمختاري ادراك شده در تربيت بدني
رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ - دکتري
جواد نورعلي ۱۵۰۲۹۲۴۱۴
۹۷/۹/۲۶ دکتر سيدمحمد علوي
دکتر شيوا كيوان پناه
بحث اعتبار مهارت شنيداري آزمون بين المللي آيلتس
آموزش زبان انگليسي - دکتري
علي پناهي مسجدلو ۱۵۰۳۹۲۳۲۰
۹۷/۹/۲۵ دکتر احمد توسلي
دکتر يداله مرتضوي
دکتر مرتضي امروني حسيني
ساخت و به كارگيري نانو كاتاليست مناسب براي خودروهاي بنزيني
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
اكرم قنبري خوش ۱۵۰۱۹۲۰۰۷
۹۷/۹/۱۷ دکتر محمدمهدي نصيري خوانساري
دکتر جعفر حيدري
طراحي شبكه لجستيك معكوس پايدار تحت شرايط عدم قطعيت
مهندسي صنايع - دکتري
شيوا زندكريمخاني ۱۵۰۴۹۲۱۹۳
۹۷/۹/۱۳ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر ترانه بوربور
دکتر سيدعلي اصغر سلطاني
منازعات گفتماني جهت پايه گذاري قدرت و هويت در رمان هاي منتخب آندره برينك و نادين گورديمر
زبان و ادبيات انگليسي - دکتري
هانيه مهرمطلق ۱۵۰۳۹۳۲۴۲
۹۷/۹/۱۱ دکتر مجتبي شريعتي نياسر
دکتر زهرا اكبري
دکتر فرحناز خليقي سيگارودي
تهيه SLN به عنوان سيستم دارورساني براي گياهان دارويي
مهندسي شيمي گرايش داروسازي - کارشناسي ارشد
زهرا قايم مقاميان ۱۵۰۴۹۵۱۵۰
۹۷/۹/۷ دکتر احمد باقري
دکتر محمد رسائي
كيفرزدايي در تعزيرات
فقه و مباني حقوق اسلامي - دکتري
محمدعلي طالبي آشتياني ۱۵۰۳۹۴۰۲۱
۹۷/۹/۵ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر احمد مومني راد
دکتر حميد الهوئي نظري
بررسي مسئوليت بين المللي معاونت دولت ها در جرائم و تخلفات بين المللي (با رويكرد به چالش هاي جهاني )
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
بيژن حيدري قاديكلائي ۱۵۰۳۹۲۳۳۶
۹۷/۸/۳۰ دکتر بهادر زارعي
دکتر كيومرث يزدان پناه درو
دکتر محمود واثق
دکتر سهراب عسگري
منطقه گرايي در تفكر استراتژيك جمهوري اسلامي ايران با تاكيد بر ژئوپليتيك
جغرافياي سياسي - دکتري
رضا مومن زاده ۱۵۰۲۹۳۶۸۲
۹۷/۸/۲۶ دکتر رحمان سوري
دکتر سيروس چوبينه
بررسي اثر يك دوره تمرين اختصاصي در شرايط هيپوكسي بر ميزان HIF-1α، اريتروپوئيتين (EPO) ، تغييرات PGC-1α و عملكرد1500 متر آزاد دوندگان استقامتي تيم ملي .
تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي - دکتري
مهلا محمدزاده ۱۵۰۲۹۲۹۰۸
۹۷/۸/۲۶ دکتر سيدعباس احمدي كرچ
دکتر محمود واثق
دکتر مصطفي ساوه درودي
واكاوي تهديدات امنيتي جمهوري اسلامي ايران در آسياي مركزي با تاكيد بر بنيادگرايي اسلامي
جغرافياي سياسي - دکتري
عباس ملكي ۱۵۰۲۹۴۰۴۰
۹۷/۸/۱۲ دکتر سيروس چوبينه
دکتر رحمان سوري
تاثير موسيقي بر سطوح ترشح كورتيزول و آلفا آميلاز بزاقي در مراجعه كنندگان به باشگاه هاي ورزشي
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
اتوسا سنجابي ۱۵۰۲۹۵۱۴۸
۹۴/۸/۱۰ دکتر محمدحسين نيكسخن
دکتر محمدعلي زاهد
مدل‌سازي عددي انتشار آلودگي ناشي از گل و ضايعات حفاري چاه نفت
مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست - کارشناسي ارشد
سيدمحمدعلي قاضي زاده فرد ۱۵۰۴۹۲۲۷۸
۹۷/۸/۹ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمود فيروزيان
مديريت يكپارچه شهري منطقه ۳ شهرداري تهران بر اساس سيستم هاي اطلاعات مديريت
مديريت امور شهري - کارشناسي ارشد
سامان اسلامي ۱۵۰۲۹۴۸۱۹
۹۷/۸/۹ دکتر يحيي علي بابايي
دکتر عليرضا محسني تبريزي
دکتر غلامرضا غفاري
دکتر هوشنگ نايبي
گذار از فقر:درك و تفسير مددجويان خودكفا شده و كارگزاران كميته امداد امام خميني (ره) استان لرستان از خدمات كميته امداد
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - دکتري
محمد پرهام ۱۵۰۲۹۲۸۳۴
۹۷/۸/۱ دکتر سيدعلي ترابي
دکتر Nezih Altay
باز‌طراحي شبكه زنجيره تامين خرده‌فروشي تحت ملاحظات بازگشت‌پذيري و امداد بشردوستانه
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
رضا عليخاني ۱۵۰۲۹۲۹۴۸
۹۷/۷/۲۹ دکتر محمد رضا مهرگان
دکتر رضا تهراني
طراحي مدل سنجش اعتبار مشتريان حقيقي بانك‌ها
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
عبداله نظري ۱۵۰۲۹۱۴۱۴
۹۷/۸/۱۲ دکتر محسن صادقي
دکتر عليرضا محمد زاده
بررسي مقررات متحدالشكل ضمانت نامه هاي عندالمطالبه urdg۷۵۸ و مطالعه تطبيقي آن با حقوق ايران
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
وحيد رنجبر ۱۵۰۳۹۳۰۷۴
۹۷/۷/۱۱ دکتر سيدكمال واعظي
دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر مهدي الياسي
طراحي مدل تقسيم كار نهادي خط مشي گذاري علم و فناوري جمهوري اسلامي ايران
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
مهرشاد جواهردشتي ۱۵۰۲۹۲۳۶۹
۹۷/۷/۱۱ دکتر محمدحسين ستايش
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
رابطه بين گرايش احساسي سرمايه گذاران و حجم معاملات سهام
حسابداري - کارشناسي ارشد
هاله راحمي ۱۵۰۲۹۴۳۳۷
۹۷/۷/۱۱ دکتر بيتا مشايخي
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
بررسي رابطه مديريت سود در عرضه عمومي اوليه سهام با قيمت پيشنهادي سرمايه گذاران نهادي
حسابداري - کارشناسي ارشد
سارا آقارضي درميني ۱۵۰۲۹۴۸۲۹
۹۷/۷/۱۱ دکتر رضا طجرلو بررسي جايگاه ساختاري قراردادهاي سرمايه گذاري درحوزه نفت وگاز
حقوق نفت و گاز - کارشناسي ارشد
عباس اتشبار ۱۵۰۳۹۵۰۰۱
۹۷/۷/۱۱ دکتر حسن محسني
دکتر سيدنصراله ابراهيمي
صلاحيت دادگاه ها در رسيدگي به دعاوي بين‌المللي ناشي از آلودگيهاي نفتي
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
مرضيه درويشي ۱۵۰۳۹۴۱۱۵
۹۷/۷/۱۱ دکتر عليرضا شاكري
دکتر عليرضا عباسي
تهيه پلي‌اتيلن‌ترفتالات گونه الياف ديرسوز و امكانسنجي آن براي استفاده در فيلتر هوا
شيمي كاربردي - دکتري
عطيه عباسي ۱۵۰۱۹۲۰۲۹
۹۷/۷/۱۱ دکتر بيتا مشايخي
دکتر آرش تحريري
بررسي تاثير هزينه تامين مالي بر بحران هاي مالي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حسابداري - کارشناسي ارشد
الميرا بهروزي ۱۵۰۲۹۵۰۴۱
۹۷/۷/۱۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر وحيد ناصحي فر
طراحي مدل سبك زندگي مصرف كنندگان با استفاده از مدل VALS و نقش ان در سياست گذاري شركتهاي بازرگاني
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
محمد اسماعيلي جوشقاني ۱۵۰۲۹۱۳۵۵
۹۷/۷/۱۰ دکتر عبدالحسين كلانتري
دکتر سيدمحسن حبيبي
دکتر قاسم زائري
تبيين عوامل اجتماعي در دگرديسي ساخت شهر اسلامي در دوره معاصر (موردپژوهي: تهران "شهر اسلامي ايراني")
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - دکتري
حسن بخشي زاده ايمچه ۱۵۰۲۹۳۶۴۴
۹۷/۷/۱۰ دکتر مجيد نعمتي
دکتر سيدمحمد علوي
بازخورد اصلاحي نوشتاري متمركز مستقيم و غيرمستقيم، دانش آگاهانه و ضمني، سطح مهارت دبيران و عملكردشان و اولويت هاي زبان آموزان
آموزش زبان انگليسي - دکتري
حسن محبي ۱۵۰۳۹۲۱۶۸
۹۷/۷/۱۰ دکتر ولي رستمي مسئوليت عوامل حمل و نقل جاده اي محصولات نفت و گاز.
حقوق نفت و گاز - کارشناسي ارشد
حسن جانقلي ۱۵۰۳۹۴۳۴۹
۹۷/۷/۱۰ دکتر شمين گلرخ نودهي بازآفريني بافت قديمي و فرسوده شهري ( نمونه موردي: طراحي خيابان آيت الله كاشاني اردبيل)
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
امير باقرزارع ۱۵۰۵۹۴۰۱۶
۹۷/۷/۱۰ دکتر رضا رجبي
دکتر هومن مينونژاد
تأثير هشت هفته تمرينات يوگا بر تعادل ايستا و پويا در زنان سالمند با تاكيد بر پيشگيري از آسيب افتادن
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي - کارشناسي ارشد
ستاره سروري ۱۵۰۲۹۴۳۹۹
۹۷/۷/۱۰ دکتر فواد صيدي
دکتر هومن مينونژاد
تاثير فوري و ماندگاري يك پروتكل كوتاه مدت با تخته تعادل بر حس وضعيت وتعادل مچ پاي زنان ورزشكار دانشگاهي
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي - کارشناسي ارشد
سحر دست فال ۱۵۰۲۹۴۳۲۰
۹۷/۷/۱۰ دکتر هومن مينونژاد
دکتر فواد صيدي
تاثير شش هفته تمرينات تعليقي با تي آر ايكس بر روي تعادل ايستا و پويا، مكانيك فرود در زنان جوان ورزشكار
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي - کارشناسي ارشد
مريم ابطحي ۱۵۰۲۹۴۰۵۸
۹۷/۷/۱۰ دکتر نجادعلي الماسي حدود اختيار طرفين قرارداد در تعيين قانون حاكم در صورت توافق يا سكوت
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
جواد اسمعيلي نسب ۱۵۰۳۹۴۳۰۷
۹۷/۷/۱۰ دکتر حميدرضا جعفري
دکتر مسعود باقرزاده كريمي
دکتر محمدرضا وفايي
تدوين مدل ارزيابي ظرفيت برد توريسم در تالاب هاي ساحلي براساس خدمات اكوسيستمي مورد مطالعه پناهگاه حيات وحش سرخانگل
محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست - دکتري
فريبا فتحي سقزچي ۱۵۰۶۹۳۰۰۲
۹۷/۷/۱۰ دکتر ولي رستمي نقش و جايگاه شوراي‌هاي تامين استانهاو شهرستانها از منظر حقوق عمومي
حقوق عمومي - کارشناسي ارشد
سعيد بشارتي كلايه ۱۵۰۳۹۴۳۲۵
۹۷/۷/۱۰ دکتر حسن دارابي
دکتر امير هوشنگ احساني
طراحي اكو كمپ با رويكرد تصوير سبز مقصد نمونه موردي تالاب انزلي
مهندسي طراحي محيط زيست - کارشناسي ارشد
مزدك سلامت ۱۵۰۴۹۴۳۳۸
۹۷/۷/۹ دکتر محمدصادق ضيايي
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد تابان
طراحي الگوي مديريت ريسك استعداد با رويكرد دانشگاه كارآفرين(مورد مطالعه: دانشگاه شيراز)
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
عليرضا عزيزي ۱۵۰۲۹۲۸۵۸
۹۷/۷/۹ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
بررسي نقش تعديل كننده ي دوگانگي نوآوري بر ارتباط بين قابليت هاي بازاريابي با استراتژي ها و مزيت هاي رقابتي شركت ها و تأثير آن بر عملكرد صادراتي
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
الناز رفيع زاده ۱۵۰۲۹۴۳۶۸
۹۷/۷/۹ دکتر زهرا شاكري
دکتر حسن جعفري تبار
نقش اخلاق عمومي در نظام مالكيت ادبي و هنري با تاكيد بر لايحه حمايت از مالكيت فكري
حقوق مالكيت فكري - کارشناسي ارشد
اميرحسين كيان زاد ۱۵۰۳۹۴۴۷۰
۹۷/۷/۹ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر مجتبي اميري
بررسي رابطه اشتياق شغلي با بهبود عملكرد –مطالعه موردي در كاركنان گمرك جمهوري اسلامي ايران
مديريت دولتي - مديريت نيروي انساني - کارشناسي ارشد
كامران ندائي ۱۵۰۲۹۴۰۲۴۰
۹۷/۷/۹ دکتر نسرين طباطبائي
دکتر محمدعلي انصاري پور
نقش و كاركردهاي ثبت نكاح و آثار حقوقي آن
حقوق خصوصي - کارشناسي ارشد
جاويد قامت ۱۵۰۳۹۴۴۵۹
۹۷/۷/۹ دکتر امين دهقان قهفرخي
دکتر ابراهيم عليدوست
اولويت بندي موانع افزايش تماشاگران در ليگ برتر بسكتبال از ديدگاه كارشناسان
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش - کارشناسي ارشد
محمد سيستاني بدوئي ۱۵۰۲۹۵۱۵۱
۹۷/۷/۸ دکتر ساسان مهراني
دکتر بيتا مشايخي
دکتر غلامرضا كردستاني
ارائه مدل رتبه بندي شركت ها با تاكيد بر مسئوليت پذيري اجتماعي و معيارهاي مالي ارزيابي عملكرد
حسابداري - دکتري
سعيد عباسي ۱۵۰۲۹۲۳۹۷
۹۷/۷/۸ دکتر رضا رجبي
دکتر هومن مينونژاد
 مقايسه اثر كنزيوتيپ بر حس عمقي مچ پا در افراد سالم و افراد دچار بي ثباتي مزمن مچ پا
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي - کارشناسي ارشد
منا نامجو ۱۵۰۲۹۴۷۳۲
۹۷/۷/۸ دکتر عليرضا آرايي
دکتر عليرضا صادقي
اتصال آلياژمنيزيم AM60 به فولاد ST316 با فرآيند TLP وبهينه كردن زمان اتصال
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
حسن مشيري ۱۵۰۴۹۴۲۲۶
۹۷/۷/۸ دکتر كامبيز طالبي
دکتر علي داوري
طراحي مدل كسب و كارهاي فين تك در صنعت بانكداري ( مورد مطالعه بانك پاسارگاد)
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
راحله شهرابي فراهاني ۱۵۰۲۹۵۱۶۲
۹۷/۷/۸ دکتر نادر سيداميري
دکتر سيد مجتبي سجادي
تاثير بازارگرايي داخلي بر تاييد برند
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
ميثم اشعرئين ۱۵۰۲۹۵۰۱۷
۹۷/۷/۸ دکتر سعيد رضا عاملي رناني
دکتر مهدي منتظرقايم
رابطه پزشك و بيمار در پروژه هاي سلامت الكترونيكي با تاكيد بر سواد ديجيتال(مطالعه موردي كلينيك امام رضاي شهرداري تبريز)
علوم ارتباطات اجتماعي - کارشناسي ارشد
مريم اصغري ابواسحق ۱۵۰۲۹۳۷۰۶
۹۷/۷/۸ دکتر حسن محسني
دکتر محسن صفري
مفهوم و آثار اعاده دادرسي به جهت مخالفت راي با شرع بين موضوع ماده ۴۷۷ قانون آيين دادرسي كيفري
حقوق خصوصي - کارشناسي ارشد
محسن رحيمي ۱۵۰۳۹۳۱۵۵
۹۷/۷/۸ دکتر حسن محسني
دکتر مجيد غمامي
نقش وكلاي دادگستري در اجراي نظريه همكاري طرفين دادرسي و دادرس
حقوق خصوصي - کارشناسي ارشد
حسين هدايتي ۱۵۰۳۹۳۲۲۰
۹۷/۷/۸ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر كمال سخدري
تحليل عوامل فردي موثر ( وابسته به عامل ) بر سرعت شكل گيري كسب وكار جديد (مطالعه موردي كسب و كارهاي نوپا در صنايع منتخب ايران)
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
هانيه دهقاني زنگنه ۱۵۰۲۹۴۳۳۰
۹۷/۷/۷ دکتر سهيلا بورقاني فراهاني
دکتر سميه لبافي پژوه
دکتر اميد جهانشاهي
تأثيركاركرد فرهنگ‌سازي رسانه‌هاي جمعي بر رفتارشهروندي سازماني كاركنان سازمان تبليغات اسلامي كشور (مطالعه‌‌ي موردي: اينستاگرام، تلگرام و واتس‌آپ)
مديريت رسانه - کارشناسي ارشد
مجتبي كر ۱۵۰۲۹۴۰۱۴۱
۹۷/۷/۴ دکتر حميدرضا پارسي ساماندهي ميدان اول رجايي شهر كرج و بافت مسكوني پيرامون آن انتظام بخشي به آن.
برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
شهناز امجدي ۱۵۰۵۹۳۰۰۸
۹۷/۷/۳ دکتر قادر فرجي طراحي و ساخت سيستم توليد پيوسته فلزات نانو ساختار به روش ECAP Conform
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
محمد كندري ۱۵۰۴۹۴۲۰۷
۹۷/۷/۸ دکتر نسرين جزني
دکتر عين اله فرامرز
طراحي مدل شايستگي اعضاي هيات مديره در صنعت پتروشيمي با تمركز بر حاكميت شركتي
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
محمد ميرزايي ۱۵۰۲۹۴۷۲۱
۹۷/۷/۴ دکتر رضا رستمي
دکتر عباس رحيمي نژاد
اثر بخشي tDCS و تمرين بهشياري بر ولع مصرف و كاركردهاي شناختي و سلامت روان در افراد با اختلال سوء مصرف مواد
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
محمدامين طاهرپور ۱۵۰۲۹۴۴۶۵
۹۷/۷/۴ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
تحليل داستان كاركنان بانك توسعه صادرات ايران از اقدامات مديريت منابع انساني؛ يك رويكرد روايت پژوهانه
مديريت دولتي - مديريت رفتار سازماني - کارشناسي ارشد
غزل عابدزاد ۱۵۰۲۹۵۵۰۲
۹۷/۷/۴ دکتر مجتبي اميري
دکتر شهرزاد نيري
بررسي وضعيت استفاده از فناوري هاي نوين در سيستم حمل و نقل شهري كلانشهر تهران (مطالعه موردي اسنپ وتپسي در تهران)
مديريت امور شهري - کارشناسي ارشد
الهام بختياري نوده ۱۵۰۲۹۴۱۵۹
۹۷/۷/۴ دکتر مسعود كيماسي
دکتر امير خانلري
بررسي اثر متن تبليغي و نوع محصول بر نگرش برند دانشجويان نسبت به برند در تبليغات
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
بهناز اجدري ۱۵۰۲۹۵۰۰۳
۹۷/۷/۴ دکتر محسن مهرآرا
دکتر عليرضا آورويي
اثر فعاليتهاي بخش گردشگري بر ساير بخشهاي اقتصادي ايران
علوم اقتصادي - کارشناسي ارشد
قاسم خواجه ۱۵۰۲۹۵۱۰۲
۹۷/۷/۴ دکتر قهرمان عبدلي
دکتر محسن مهرآرا
اثرات نوسانات نرخ ارز بر تجارت خارجي : كالاهاي غير نفتي در ايران
علوم اقتصادي - کارشناسي ارشد
شاهرخ فرمانفرمائي ۱۵۰۲۹۵۲۰۲
۹۷/۷/۴ دکتر قهرمان عبدلي
دکتر محسن مهرآرا
نقش هجينگ (بيمه نوسانات نرخ ارز) در صادرات كالاهاي غير نفتي
علوم اقتصادي - کارشناسي ارشد
فتح اله شعباني ۱۵۰۲۹۵۱۵۸
۹۷/۷/۴ دکتر عباس نرگسيان
دکتر غلامرضا طالقاني
شناسايي دلايل و پيامدهاي انتصابات گسترده سياسي در سازمان (مطالعه موردي شهرداري تهران )
مديريت دولتي - مديريت رفتار سازماني - کارشناسي ارشد
محمد علوي نژاد ۱۵۰۲۹۵۵۱۱
۹۷/۷/۴ دکتر محمد جواد جاويد
دکتر جعفر نوري يوشانلوئي
بررسي حقوقي كدهاي رفتاري شركتهاي چند مليتي با تأكيد بر شركت نفتي توتال
حقوق نفت و گاز - کارشناسي ارشد
غلامعباس رهبر ۱۵۰۳۹۴۱۴۴
۹۷/۷/۳ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر بابك ضياء
شناسايي عوامل موثر بر استراتژي كسب ارزش در كسب و كارهاي نوپاي الكترونيكي
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
مهرداد خانجاني ۱۵۰۲۹۳۱۶۳
۹۷/۷/۳ دکتر رضا رجبي
دکتر هومن مينونژاد
دکتر اميرحسين براتي
بررسي اثر هشت هفته تمرينات تكنيكي سازمان يافته جودو بر ميزان آسيب ها، عملكرد و اجراي ورزشي جودوكاران پسر نوجوان
تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - دکتري
محمدرضا محمودخاني ۱۵۰۲۹۲۴۰۶
۹۷/۷/۳ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر هاشم آقا زاده
دکتر محمد طالقاني
ارائه مدل تبيين راهبردهاي توسعه صادرات ميوه و تره بار به جمهوري روسيه
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
رحمت علي صابري حقايق ۱۵۰۲۹۲۸۵۴
۹۷/۷/۳ دکتر فواد صيدي
دکتر رضا رجبي
ارتباط دامنه حركتي مفاصل عمده بدن ورزشكاران نخبه پرورش اندام با كيفيت الگوهاي حركت عملكردي
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش امدادگر ورزشي - کارشناسي ارشد
حسين ماستري فراهاني ۱۵۰۲۹۴۶۲۱
۹۷/۷/۳ دکتر نسترن حاجي حيدري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي عوامل موثر بر اثربخشي بازاريابي ويديوئي
مديريت كسب و كار MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
رامين قنبري ۱۵۰۲۹۴۵۶۸
۹۷/۷/۳ دکتر سيدمحمدعلي توكل كوثري
دکتر عليرضا محسني تبريزي
تحليل جامعه شناختي فساد علمي (مطالعه ي در جامعه شناسي علم)
علوم اجتماعي - جامعه شناسي (خاتمه يافته) - کارشناسي ارشد
الهام شريفي قروه ۱۵۰۲۹۴۴۲۸
۹۷/۷/۲ دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر باقر ساروخاني
طراحي مدل مرجعيت اثر بخشي خبري شبكه هاي اجتماعي(مورد مطالعه تلگرام)
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
آرزو سلطان محمدي ۱۵۰۲۹۲۴۲۹
۹۷/۷/۲ دکتر سيد باقر ميرعباسي بررسي تطبيقي جايگاه قراردادهاي حمل و نقل جاده اي در صنعت نفت و گاز ايران و حقوق تجارت بين الملل
حقوق نفت و گاز - کارشناسي ارشد
علي عباس نژاد ۱۵۰۳۹۴۱۹۰
۹۷/۷/۱ دکتر رضا عيوضلو بررسي مدل قيمت‌گذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي با رويكرد تغييرات زماني و مقايسه بتاي كاهشي و افزايشي در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت مالي - کارشناسي ارشد
غزاله احمدي ۱۵۰۲۹۴۰۷۴
۹۷/۶/۳۱ دکتر تقي آزاد ارمكي
دکتر حميدرضا جلايي پور
دکتر خدر فرجي راد
توسعه محلي و كارگزارانِ تغيير(بررسي جامعه‌شناختي نيرو‌هاي موثر در توسعه محلي منطقه مرزي پيرانشهر )
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - دکتري
كامل دل پسند ۱۵۰۲۹۱۳۶۹
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمدحسين عليزاده
دکتر هومن مينونژاد
دکتر رضا رجبي
تعديل ارزيابي هاي رايج عضلاني-اسكلتي پيش از فصل پزشكي فيفا به منظور شناسايي ميزان و شدت آسيب هاي ورزشي بازيكنان نخبه فوتبال
تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - دکتري
عليرضا شهاب ۱۵۰۲۹۲۳۸۴
۹۷/۶/۳۱ دکتر منوچهر انصاري
دکتر مجتبي اميري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
طراحي و تبيين الگوي توسعه تفكر استراتژيك در هلدينگ "شركت ملي صنايع پتروشيمي"
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
فرزاد عظيمي ۱۵۰۲۹۳۰۳۷
۹۷/۶/۳۱ دکتر عبدالحسين شيروي خوزاني
دکتر حميد الهوئي نظري
دکتر احمد مومني راد
قيمت گذاري دوگانه در سازمان تجارت جهاني و تاثير آن بر الحاق ايران
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
مهسا فرحان جم ۱۵۰۳۹۲۳۴۱
۹۷/۶/۳۱ دکتر عباس منوريان
دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر سيدكمال واعظي
دکتر يونس نورالهي
طراحي مدل خط مشي گذاري توسعه انرژيهاي تجديدپذير در ايران
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
سيروس وطن خواه مقدم ۱۵۰۲۹۳۶۸۷
۹۷/۶/۳۱ دکتر مجيد نعمتي
دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
ارزشيابي از برنامه آموزشي دانشجو معلمان رشته زبان انگليسي دانشگاه فرهنگيان بر اساس مدل CIPP
آموزش زبان انگليسي - دکتري
ام البنين موسي زاده ۱۵۰۳۹۲۳۶۹
۹۷/۶/۳۱ دکتر سيدمصطفي موسوي راد
دکتر روح اله هادي
دکتر عليرضا حاجيان نژاد
گردآوري و تحليل دوبيتي هاي محلي رفسنجان(چاربيتو)
زبان و ادبيات فارسي - دکتري
زينب كبيريان ۱۵۰۳۹۲۳۶۶
۹۷/۶/۳۱ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر حسن هويدي
دکتر سيد مسعود منوري
برنامه ريزي حفاظت ازمحيط زيست همجواربا تأسيسات (خطوط لوله) نفت و گاز كشور
محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست - دکتري
فرهاد گلبرگ ۱۵۰۶۹۱۰۰۴
۹۷/۶/۳۱ دکتر محسن نظري
دکتر عليرضا اصلاني
تاثير ابعاد رضايت از قيمت بر وفاداري مشتريان (مطالعه موردي: مجموعه هاي ورزشي)
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
ارشيا طوسي ۱۵۰۲۹۴۴۶۸
۹۷/۶/۳۱ دکتر هومن مينونژاد
دکتر فواد صيدي
دکتر هادي صمدي
مقايسه تاثير دو نوع برنامه تمريني ثبات ناحيه مركزي بدن در دو سطح پايدار و ناپايدار بر برخي عوامل خطرساز مرتبط با آسيب ليگامان صليبي قدامي در زنان ورزشكار داراي نقص تنه
تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - دکتري
الهام ميرجمالي ۱۵۰۲۹۲۹۱۵
۹۷/۶/۳۱ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
"تاثير مدل كسب و كار به اشتراك گذاري درآمد (Revenue share) بر درآمد و ريسك؛ صنعت مورد مطالعه مخابرات- موبايل"
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
عليرضا شعبانعلي ۱۵۰۲۹۴۰۰۴۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر ميثم نصر
بررسي تجربي افت فشار چگالشي نانو مبرد با سيال پايه مبرد هيدروكربني R600-a درون لوله فين دار افقي
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
حسين مقدم طاهري ۱۵۰۴۹۴۳۹۸
۹۷/۶/۳۱ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر نسترن حاجي حيدري
طراحي فرآيند نوآوري استراتژي خدمات پس از فروش در صنعت خودروهاي وارداتي كشور (مورد مطالعه برند OPEL و HAMANN )
مديريت كسب و كار MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
كيا حسين شاهي ۱۵۰۲۹۴۲۷۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر مسعود كيماسي
بررسي عوامل موثر بر امكان صدور محصولات شوينده توليد شده در ايران
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
علي افتخاري ۱۵۰۲۹۴۱۰۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد آقايي ارائه برنامه استراتژي بازاريابي با رويكرد Scorpio براي شركت مواد غذايي ناصر
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
سيدعليرضا جزايري فر ۱۵۰۲۹۵۰۶۶
۹۷/۶/۳۱ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر صادق زيباكلام مفرد
بررسي نظام حقوقي حاكم بر صندوق توسعه ملي ايران با معيارهاي بين المللي
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
ابراهيم فولادي وندا ۱۵۰۳۹۵۰۸۲
۹۷/۶/۳۱ دکتر كرامت اله زياري
دکتر مجتبي اميري
ارزيابي اثر پروژه هاي مديريت شهري بر سرمايه اجتماعي با استفاده از منطق فازي (مطالعه موردي : شهر رباط كريم)
مديريت امور شهري - کارشناسي ارشد
محمد عباسي تشنيزي ۱۵۰۲۹۴۴۸۰
۹۷/۶/۳۱ دکتر مهدي تيموري شناسايي همزمان مدولاسيون وتعدادآنتن در سيستم هاي چند آنتني
مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم - کارشناسي ارشد
محمدمعين توحيديان ۱۵۰۴۹۴۰۶۶
۹۷/۶/۳۱ دکتر مهدي تيموري تشخيص كور حضور سيگنال هاي طيف گسترده
مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم - کارشناسي ارشد
فرزان فروغي فر ۱۵۰۴۹۴۳۷۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر مهران فاطمي نيا
طراحي سازه مدولار قابل حمل براي مناسبتهاي خاص
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
محمدرضا حايري ۱۵۰۵۹۳۰۸۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي انتظام‌بخشي به فضاهاي گم‌شده زير پل‌هاي روگذر شهري با رويكرد انگيزش احساسي؛ نمونه موردي:طراحي پل‌ روگذر شهري محور انقلاب
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
سارا طاهري ۱۵۰۵۹۴۰۷۵
۹۷/۶/۳۱ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي طراحي فضاي مياني عرصه عمومي و خصوصي محله
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
نگين پازوكي ۱۵۰۵۹۴۰۲۲
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
دکتر منصور مومني
مكان يابي ايستگاه هاي آتش نشاني با استفاده از تلفيق منطق Fuzzy وElECTERE
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
نادر پيري كذرجي ۱۵۰۲۹۴۸۸۹
۹۷/۶/۳۱ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
تدوين الگوي بخش بندي بازار پلي پروپيلن ايران
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
هادي شفيع ۱۵۰۲۹۴۹۱۶
۹۷/۶/۳۱ دکتر رضا رجبي
دکتر شهناز شهربانيان
دکتر محمدحسين عليزاده
تعيين نورم غربالگري حركتي عملكردي و بررسي ارتباط آن با فاكتورهاي آمادگي جسماني در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه استان لرستان
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي - دکتري
محمدصادق آرمان فر ۱۵۰۲۹۳۰۰۰۴
۹۷/۶/۳۱ دکتر فاطمه دهقاني آراني
دکتر رضا رستمي
مقايسه اثربخشي دو مداخله كاهش تدريجي (DST) و درمان نگهدارنده با متادون (MMT) بر ولع مصرف و سلامت روان بيماران وابسته به مواد افيوني
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
ليلا طاوسي ۱۵۰۲۹۴۰۰۶۸
۹۷/۶/۳۱ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
شناسايي باورهاي ذهني مديران در مورد قيمت گذاري
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
شهريار پاوندي ۱۵۰۲۹۴۸۸۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمود فيروزيان
تبيين تاثير گرايشات استراتژيك و ظرفيت نوآوري بر عملكرد سازماني در بخش خدمات (مورد مطالعه: شركت هاي بيمه دولتي شهر تهران)
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي - کارشناسي ارشد
علي اصغر جاسب ۱۵۰۲۹۵۰۶۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر مهدي تيموري بررسي و ارزيابي روش هاي شناسايي كور كدهاي كانولوشني با طول قيد بزرگ
مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم - کارشناسي ارشد
بهشته خسروي ۱۵۰۴۹۴۰۹۰
۹۷/۶/۳۱ دکتر كاظم فولادي قلعه لب خواني مجموعه ي محدودي از عبارت هاي فارسي با استفاده از يادگيري عميق
مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم - کارشناسي ارشد
فاطمه مقسومي ۱۵۰۴۹۵۱۹۶
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمدرضا مثنوي
دکتر غزال راهب
طراحي منظر گذر پياده در مقياس محله با تاكيد بر پايداري محيطي، نمونه موردي شهر جوان هشتگرد
مهندسي طراحي محيط زيست - کارشناسي ارشد
الهام هنرمندي ۱۵۰۴۹۴۴۱۵
۹۷/۶/۳۱ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي خوانايي و نقش انگيزي در طراحي محدوده تاريخي شهر با تاكيد بر توسعه گردشگري.نمونه موردي محدوده تاريخي شهر قزوين.
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
فاطمه شعباني ۱۵۰۵۹۵۰۱۸
۹۷/۶/۳۱ دکتر عباس منوريان
دکتر مهناز حسين زاده
ارائه مدل برنامه ريزي رياضي چند هدفه جهت مديريت پسماند شهر تهران با رويكرد بازيافت محصولات
مديريت كسب و كار MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
پويان كريمي ۱۵۰۲۹۴۵۸۶
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر علي صالحي
بررسي چگونگي آمادگي بيمارستان صدر براي پياده سازي سيستم بازاريابي اينترنتي در راستاي جذب متقاضيان خدمات چشم پزشكي
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
آزاده درخشي ۱۵۰۲۹۵۱۰۹
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر علي صالحي
بررسي تأثير تعديل گرايانه متغير هاي ريسك ادراك شده، مزايا ، تغيير قيمت و درگيري مشتري بر رابطه رضايت با وفاداري مشتري در شركت گوشي شاپ
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
صحرا احمدي ۱۵۰۲۹۵۰۰۴
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي وضعيت رقابت پذيري صنعت گردشگري با استفاده ازمدل الماس پورتر(مطالعه موردي:گردشگري سلامت ايران با تمركز بر چشمه هاي آبگرم)
مديريت كسب و كار MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
پويا شمس معطر ۱۵۰۲۹۴۴۳۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر مهرداد استيري
دکتر حمزه رايج
بررسي رابطه ميان بازارگرايي داخلي و رضايت مشتريان در صنعت هواپيمايي كشور
مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي - کارشناسي ارشد
سيدمرتضي رفيعي طباطبايي ۱۵۰۲۹۴۳۷۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد صفري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
ارائه چارچوبي مفهومي جهت تبيين نقش اعتماد، كيفيت خدمات و ارزش ويژه برند مشتري محور بر ارزش طول عمر مشتري در بازار B2B
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
فاطمه يكه فلاح ۱۵۰۲۹۵۳۱۰
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محسن نظري
بررسي تاثير ارزش هاي فردي بر درگيري ذهني مد با در نظر گرفتن تفاوت هاي نسلي
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
اصغر عقيلي دهكردي ۱۵۰۲۹۵۱۸۱
۹۷/۶/۳۱ دکتر سيدسعيد پورنقاش تهراني
دکتر حجت الله فراهاني
دکتر سيد مهدي صابري
نقش واسطه اي خود تنظيمي، تنظيم هيجان و مشكلات روانشناختي در رابطه بين انواع خشونت هاي خانوادگي و عملكرد هاي شناختي در زنان قرباني خشونت
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
زهرا قلندرزاده ۱۵۰۲۹۵۲۲۰
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محسن نظري
دکتر محمود نيك حاجلي
بررسي نقش تجارت اجتماعي بر تصميم‌گيري براي خريد با درنظرگرفتن تفاوت هاي نسلي
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
محمدمهدي آقاربيع ۱۵۰۲۹۵۰۲۰
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر مهدي خادمي گراشي
بررسي عوامل موثر در برندسازي اماكن ورزشي
مديريت كسب و كار MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
عليرضا جراحي خامنه ۱۵۰۲۹۴۲۳۱
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر مسعود كيماسي
بررسي اثر شدت رسانه هاي اجتماعي بر ارزش ويژه برند مكان مطالعه موردي شهر شيراز
مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي - کارشناسي ارشد
محمدهادي فرصادي ۱۵۰۲۹۴۵۳۷
۹۷/۶/۳۱ دکتر غلامعلي افروز
دکتر سوگند قاسم زاده
اثربخشي بازي هاي حسي و حركتي خانواده محور با عروسك هاي دستي بر مهارت هاي كلامي و تعاملات اجتماعي كودكان خودمانده
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي - کارشناسي ارشد
رعنا آگاه تهراني ۱۵۰۲۹۴۸۳۴
۹۷/۶/۳۱ دکتر سعيد حسن زاده
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
استرس فرزندپروري و تعامل والد -كودك در خانواده ي داراي فرزند با اختلال كاستي توجه /بيش فعالي :بررسي نقش نوع مداخله درماني
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي - کارشناسي ارشد
سيده رها سيدعباسي ۱۵۰۲۹۴۰۰۳۱
۹۷/۶/۳۱ دکتر احمد مومني راد مبارزه با فساد مالي در سازمان توسعه و همكاري اقتصادي (OECD)، با تاكيد بر اصل شفافيت
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
اصغر ميرزائي ۱۵۰۳۹۵۱۱۸
۹۷/۶/۳۱ دکتر ابراهيم باقري طالقاني
دکتر نسرين مقدم
طراحي دستگاه تصفيه هواي همراه با رويكرد طراحي فراگير
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
مونا بصيري ۱۵۰۵۹۴۰۱۸
۹۷/۷/۲ دکتر كاوه مهراني
دکتر آرش تحريري
اشتباه در پيش بيني مديريت و سود حاصل از فروش دارائي ها در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حسابداري - کارشناسي ارشد
محمد كريمي ۱۵۰۲۹۴۵۸۹
۹۷/۶/۳۱ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي طراحي فضاهاي شهري دربافت هاي تاريخي باتاكيد بر ارتقاء كيفي حضور پذيري مورد مطالعه: بافت تاريخي شهر تبريز
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
ابراهيم رحيم الماسيان ۱۵۰۵۹۴۱۴۹
۹۷/۶/۳۱ دکتر سيدمحمد فدوي
دکتر مصطفي اسدالهي
طراحي سيستم‌هاي راهنماي بصري و پيكتوگرام‌ها با رويكرد كاهش حوادث كوهستان‌هاي ايران
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
رضا احمدوند ۱۵۰۵۹۴۰۰۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر احمد توسلي ساخت گرانول كروي آلومينا از فلز آلومينيم به روش قطره در روغن سيليكون
شيمي گرايش شيمي كاربردي - کارشناسي ارشد
سعيد شاطري ۱۵۰۱۹۵۰۰۹
۹۷/۶/۳۱ دکتر عليرضا اژدري
دکتر فرزانه هنربخش
طراحي بسته بهداشت دهان و دندان براي كودكان سه تا شش سال با رويكرد ترغيبي
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
فريماه السادات حسيني ۱۵۰۵۹۴۰۳۲
۹۷/۶/۳۱ دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر عليرضا اژدري
طراحي وسيله نقليه سبك براي خدمات باربري در سطح شهر با رويكرد طراحي پايدار
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
محمدمهدي معظمي ۱۵۰۵۹۴۱۰۷
۹۷/۶/۳۱ دکتر صداقت جباري كلخوران
دکتر مصطفي اسدالهي
پژوهشي پيرامون نقوش سنتي دستبافته هاي خراسان رضوي
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
مهرناز اژند ۱۵۰۵۹۴۰۰۶
۹۷/۶/۳۱ دکتر مصطفي اسدالهي
دکتر سيدمحمد فدوي
بررسي كتاب هاي تعاملي آمريكا
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
مليكا كريم خاني ۱۵۰۵۹۴۰۹۵
۹۷/۶/۳۱ دکتر صداقت جباري كلخوران
دکتر سيدمحمد فدوي
پژوهشي پيرامون تايپوگرافي در تعامل با تصويرسازي( با تاكيد بر آگهي تبليغاتي چاپي)
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
منا كرداني ۱۵۰۵۹۴۰۹۴
۹۷/۶/۳۱ دکتر محسن صادقي
دکتر نسرين طباطبائي
تحليل حقوقي بيت كوين
حقوق تجاري اقتصادي بين المللي - کارشناسي ارشد
هومن رضواني نجف آبادي ۱۵۰۳۹۵۰۵۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر صداقت جباري كلخوران بررسي تحولات فرمي و تركيب بندي بصري در خوشنويسي شكسته نستعليق مقايسه و تحليل خط شكسته شفيعا و سيد گلستانه
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
مريم ميرزابيگي ۱۵۰۵۹۴۱۷۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر ولي رستمي بررسي حقوقي نوآوريهاي سياست هاي انتخابات ابلاغي مقام معظم رهبري
حقوق عمومي - کارشناسي ارشد
سيدسهراب سهرابي ۱۵۰۳۹۴۴۱۱
۹۷/۶/۳۱ دکتر سيدمحمدعلي موسويان
دکتر پريسا خديوپارسي
بررسي جذب و رهش داروي انتي بيوتيك به وسيله چهارچوب فلز-الي MIL-۱۰۱(Fe)
مهندسي شيمي گرايش داروسازي - کارشناسي ارشد
نهال محسن زاده طبري ۱۵۰۴۹۵۱۷۵
۹۷/۶/۳۱ دکتر حسين شكوهمند طراحي و ساخت نيروگاه كوچك آزمايشي خورشيدي
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
محمد نگهبان ۱۵۰۴۹۵۲۱۰
۹۷/۶/۳۱ دکتر ابراهيم باقري طالقاني
دکتر نسرين مقدم
طراحي مجموعه ظروف گردشگري براي خانواده ي ايراني در جهت توسعه اكوتوريسم در ايران با رويكرد طراحي سبز
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
داته ويك دراوانسيان ۱۵۰۵۹۴۰۴۴
۹۷/۶/۳۱ دکتر مهدي محمدي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
طراحي الگوي شكل گيري سرريز دانش بين خوشه هاي صنعتي
مديريت تكنولوژي - دکتري
رضا عوض پور ۱۵۰۲۹۳۰۳۸
۹۷/۶/۳۱ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي ارتقاي كيفي فضاي شهري به منظور تحريك فعاليت هاي خلاقانه ي خودجوش
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
مهرنوش اسماعيلي ۱۵۰۵۹۴۰۰۷
۹۷/۶/۲۷ دکتر حسين ابوالقاسمي
دکتر رضا ضرغامي
استخراج و شناسايي مواد موثره فيبر هاي پلي ساكاريدي و بررسي اثر سيتوتوكسيك آن بر روي رده سلولي سرطان كبد Hep-G2 و MRC-5 (سلول هاي نرمال فيبروبلاستي ) به عنوان كنترل
مهندسي شيمي گرايش داروسازي - کارشناسي ارشد
مرتضي نظري كمال ۱۵۰۴۹۰۰۷۱
۹۷/۶/۲۷ دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر احمد پوراحمد
دکتر كرامت اله زياري
تبيين الگوي بازآفريني پايدار شهري با استفاده از اراضي قهوه اي مطالعه موردي:منطقه 2 شهرداري شهر اهواز
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - دکتري
محمد صفري ۱۵۰۲۹۱۳۹۰
۹۷/۶/۲۷ دکتر رضا تهراني
دکتر اكبر كميجاني
دکتر محمدجواد ايرواني
طراحي الگوي واحد پول مشترك با هدف توسعه بازارهاي پولي و مالي بين المللي با تاكيد بر تسهيل نظام تسويه بين ايران و كشورهاي عمده طرف تجاري
مديريت - مديريت مالي - دکتري
مينو كياني راد ۱۵۰۲۹۳۶۷۶
۹۷/۶/۲۷ دکتر كيوان صادقي
دکتر فرشاد كوثري
بررسي عددي اثر رفتار غيرنيوتوني سيال عامل بر عملكرد يك " ميكروپمپ لزج "
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
حامد نجفي استمال ۱۵۰۴۹۴۲۴۷
۹۷/۶/۲۷ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر جواد بداق جمالي
دکتر غلامرضا زهتابيان
بررسي كانون هاي گرد وغبار با منشاء طبيعي و اثر تغييرات كاربري اراضي و شدت آن (مطالعه موردي:كلان شهرتهران)
محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست - دکتري
سيده معصومه موسوي ۱۵۰۶۹۲۰۰۸
۹۷/۶/۲۷ دکتر نادر ميرزاده كوهشاهي
دکتر محمدجواد رضايي زاده
دکتر بيژن عباسي
تحول نقش دولت از منظر كاركردي
حقوق عمومي - دکتري
حسين پشت دار ۱۵۰۳۹۲۱۷۶
۹۷/۶/۲۷ دکتر آرش بهرامي بررسي پديده‌ي تشديد داخلي در ميكروسكوپ با نيروي اتمي در مود غير تماسي
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
صادق اسكندريان ۱۵۰۴۹۴۰۲۸
۹۷/۶/۲۷ دکتر رضا طجرلو بررسي فرآيند رعايت اصل شفافيت در چرخه معاملات عمومي
حقوق نفت و گاز - کارشناسي ارشد
علي محمدي ۱۵۰۳۹۴۴۸۰
۹۷/۶/۲۷ دکتر عباس منوريان
دکتر نسترن حاجي حيدري
بررسي رابطه بين تفكر استراتژيك و هوش سازماني در اتحاديه توليد و صادر كنندگان زعفران استان خراسان
مديريت كسب و كار MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
ابراهيم ملائي ۱۵۰۲۹۴۶۸۲
۹۷/۶/۲۷ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر محمد صيادي
بررسي چالش ها و فرصت هاي توسعه صنعت حفاري نفت و گاز كشور و ارائه راهكار
مديريت كسب و كار MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
قاسم جعفري ۱۵۰۲۹۴۲۳۷
۹۷/۶/۲۷ دکتر فرشاد نوريان برنامه ريزي براي بازآفريني ميدان چهارشير اهواز با تأكيد بر هويت شهري آن
برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
سوسن مكوندي ۱۵۰۵۹۴۱۰۹
۹۷/۶/۲۷ دکتر محمد خبيري
دکتر امين دهقان قهفرخي
طراحي مدل برون سپاري اماكن ورزشي دانشگاه تهران
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش - کارشناسي ارشد
علي ابراهيم زاده يامچي ۱۵۰۲۹۵۰۰۱
۹۷/۶/۲۷ دکتر محمدرضا كردي
دکتر عباسعلي گائيني
مقايسه اجراي دو شيوه تمرين تركيبي بر سطوح سرمي عوامل خطرزاي قلبي -عروقي و نيمرخ ليپيدي زنان چاق
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
فاطمه خميس آبادي ۱۵۰۲۹۴۹۵۱
۹۷/۶/۲۷ دکتر قاسم مطلبي "طراحي مجموعه اقامتي گردشگري شورمست با رويكرد اكوتوريسم پايدار و معماري بومي"
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
محمدرضا عليخاني ۱۵۰۵۹۵۰۲۵
۹۷/۶/۲۷ دکتر قاسم مطلبي طراحي مجموعه آموزشي ابتدايي مبتني بر طبيعت جهت ايجاد خلاقيت
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
سمانه نعمت اللهي ۱۵۰۵۹۵۰۳۹
۹۷/۶/۲۷ دکتر عيسي حجت طراحي سراي اميد سالمندان زنده رود
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
آناهيتا نجفي ۱۵۰۵۹۵۰۳۸
۹۷/۶/۲۷ دکتر قاسم مطلبي طراحي مركز فرهنگ و هنرهاي معاصر: با رويكرد عرضي
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
علي دهقاني ۱۵۰۵۹۵۰۱۱
۹۷/۶/۲۷ دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر نيما معززي
سنتز و مشخصه يابي نانوكامپوزيت پلي آنيلين-كربن فعال جهت حذف هورمون ها از پساب دارويي
مهندسي داروسازي - کارشناسي ارشد
علي نهاوندي ۱۵۰۴۹۴۲۵۰
۹۷/۶/۲۷ دکتر حسين كرمي
دکتر سيدرضا دشتستاني
آگاهي بخشي به دانش آموزان زبان انگليسي در استفاده از قيدهاي مقدار حين بازگويي داستان در محيط واقعيت مجازي
آموزش زبان انگليسي - کارشناسي ارشد
مهشيد قطب عمادي مازندراني ۱۵۰۳۹۵۰۸۷
۹۷/۶/۲۷ دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر هومن فتوره چي
استخراج و شناسايي مواد موثره فيبر‌هاي پلي‌ساكاريدي و بررسي اثر سيتوتوكسيك آن بر روي رده ي سلولي سرطان كبد Hep-G2 و MRC-5 (سلولهاي نرمال فيبروبلاستي ) به‌عنوان كنترل
مهندسي شيمي گرايش داروسازي - کارشناسي ارشد
مرتضي نظري كمال ۱۵۰۴۹۶۳۰۳
۹۷/۶/۲۷ دکتر حسين كرمي
دکتر سيدرضا دشتستاني
تاثير استفاده از موبايل بر يادگيري گرامر زبان انگليسي براي زبان آموزان ايراني پيش از متوسطه
آموزش زبان انگليسي - کارشناسي ارشد
شهرزاد شاه وير ۱۵۰۳۹۵۰۶۰
۹۷/۶/۲۷ دکتر حسين كرمي
دکتر سيدرضا دشتستاني
تاثير انواع تسك و ميزان درگيري ذهني زبان آموزان بر يادگيري بدون برنامه ريزي و اتفاقي لغات
آموزش زبان انگليسي - کارشناسي ارشد
مهناز اسرافيلي ۱۵۰۳۹۵۰۰۷
۹۷/۶/۲۷ دکتر كيوان صادقي
دکتر آزاده جعفري
مطالعه عددي اثر تنش تسليم خون بر جريان ضرباني در يك سرخرگ الاستيك
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
علي مرغوب ۱۵۰۴۹۵۱۸۹
۹۷/۶/۲۷ دکتر كيوان صادقي مطالعه عددي اثر رفتار تيكسوتروپيك خون بر جريان ضرباني در يك سرخرگ الاستيك
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
مسعود سرزعيم ۱۵۰۴۹۵۲۳۰
۹۷/۶/۲۷ دکتر سيد باقر ميرعباسي امكان سنجي اعمال قواعد حقوق بشردوستانه بر بحران سوريه
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
سيداميرفرزاد خضري ۱۵۰۳۹۴۱۰۸
۹۷/۶/۲۷ دکتر عيسي حجت طراحي مسجد بر مبناي شريعت اسلام
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
مهدي موحدي ۱۵۰۵۹۴۱۱۰
۹۷/۶/۲۷ دکتر افرا غريب پور بازطراحي مسجد امام حسين عليه السلام در محله زرين نعل
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
سعيد تهراني پويا ۱۵۰۵۹۴۰۲۵
۹۷/۶/۲۷ دکتر محسن برهاني طريقيت يا موضوعيت داشتن شيوه اجراي مجازات سالب حيات
حقوق جزا و جرم شناسي - کارشناسي ارشد
شهين هاشمي ۱۵۰۳۹۵۱۳۰
۹۷/۶/۳۱ دکتر عليرضا عيني فر طراحي ساختمان اداري بانك ملي در شهر تهران با تاكيد بر فضاي كار مطلوب براي كاركنان
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
مهدي مافي ۱۵۰۵۹۴۰۹۸
۹۷/۶/۲۷ دکتر محمدرضا مثنوي بازتوليد سرمايه هاي اجتماعي-اكولوژيكي در شهر غذا از طريق طراحي محيط و منظر تاب آور
مهندسي طراحي محيط زيست - کارشناسي ارشد
نوشين لاري ۱۵۰۴۹۴۳۹۱
۹۷/۶/۲۶ دکتر فيروز اصلاني
دکتر ابراهيم موسي زاده
دکتر محمدحسن صادقي مقدم
آسيب شناسي حقوقي نظارت مجلس شوراي اسلامي در راستاي كارآمدي قوه مجريه در نظام جمهوري اسلامي ايران
حقوق عمومي - دکتري
حمزه اشكبوس ۱۵۰۳۹۲۱۴۸
۹۷/۶/۲۶ دکتر جعفر نوري يوشانلوئي بررسي ويژگي هاي قراردادهاي حمل و نقل دريايي نفت و گاز در حقوق تجارت بين الملل
حقوق نفت و گاز - کارشناسي ارشد
عبدالحسين ايراني فتح آباد ۱۵۰۳۹۴۳۲۱
۹۷/۶/۲۶ دکتر بيتا مشايخي
دکتر رضوان حجازي
دکتر آرش تحريري
ارائه مدل انتخاب سبد بهينه سهام با استفاده از معيارهاي مالي و غيرمالي ارزيابي متوازن
حسابداري - دکتري
مجتبي سعيدي ۱۵۰۲۹۲۸۹۳
۹۷/۶/۲۶ دکتر محمدعلي اخوان بهابادي
دکتر بهرنگ سجادي
بررسي تجربي افت فشار در جوشش جابجايي مبرد R۱۲۳۴-yf در لوله ميكروفين دار
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
كسري اله داد ۱۵۰۴۹۴۰۳۳
۹۷/۶/۲۶ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر احمد مومني راد
دکتر حميد الهوئي نظري
شناسايي و اجراي آراي داوري ايكسيد در پرتو اصل مصونيت دولت ها
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
علي رهنما ۱۵۰۳۹۲۳۳۷
۹۷/۶/۲۶ دکتر سيدمهدي گنجياني
دکتر مجيد صفرآبادي فراهاني
بررسي تجربي رفتار صفحات ساندويچي با رويه ي كامپوزيتي تقويت شده با آلياژ حافظه دار و هسته ي فومي تحت اثر ضربه ي سرعت پايين
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
دارا پرواس ۱۵۰۴۹۴۰۵۶
۹۷/۶/۲۶ دکتر سيد مجتبي ميرلوحي تاثير بحران مالي بر مديريت سود(از طريق اقلام واقعي و تعهدي)
مديريت مالي - کارشناسي ارشد
فرهاد هشدار ۱۵۰۲۹۴۷۷۳
۹۷/۶/۲۶ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر رضا بندريان
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
روندها و عوامل مؤثر بر بيكاري تكنولوژيكي و دلالت‌هاي آن براي اكتساب تكنولوژي در چشم انداز اقتصاد گلان ايران
مديريت تكنولوژي - دکتري
رضا حميدي كيا ۱۵۰۲۹۲۸۸۳
۹۷/۶/۲۶ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
سناريو پردازي رفتار مشتريان B2B شركت ملي گاز ايران با رويكرد اينده پژوهي
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
حميد اله وردي نژاد ۱۵۰۲۹۴۱۲۳
۹۷/۶/۲۶ دکتر آرين قلي پور
دکتر علي ديواندري
دکتر ندا محمداسمعيلي
شناسايي مؤلفه هاي فرهنگ مشتري مداري و ارائه ابزار سنجش آن در شركت همراه اول
مديريت بازرگاني - تجارت الكترونيك - کارشناسي ارشد
مريم گل محمدي ۱۵۰۲۹۵۲۳۵
۹۷/۶/۲۶ دکتر رضا بندريان
دکتر احمد اختيار زاده
بررسي نقش منابع انساني در چابكي استراتژيك سازمان هاي خدماتي مورد مطالعه: شركت پيشرو ارتباطات نوين
مديريت صنعتي - توليد - کارشناسي ارشد
ميلاد احمديان ۱۵۰۲۹۴۰۸۱
۹۷/۶/۲۶ دکتر فرشاد نوريان مناسب سازي فضاي شهري براي معلولين و سالمندان با رويكرد توسعه پايدار(نمونه مطالعاتي : تقاطع پل چوبي و خيابان انقلاب تهران)
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
سهي ناز فلاح همت آباد ۱۵۰۵۹۵۰۲۸
۹۷/۶/۲۶ دکتر فرشاد نوريان طراحي خيابان اصلي شهرك وردآورد با رويكرد محرك توسعه
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
زهرا نوري ۱۵۰۵۹۵۰۴۱
۹۷/۶/۲۶ دکتر حشمت اله متدين مركز آموزشي-تربيتي كودكان مبتلا به اوتيسم
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
سپيده اخلاقي ۱۵۰۵۹۵۰۰۱
۹۷/۶/۲۶ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر محمود دهقان نيري
بررسي و مقايسه ادراك , حمايت و رفتار مصرف كننده از ابعاد و اقدامات مسئوليت اجتماعي شركتي در بخش خودروهاي لوكس و معمولي در بازار خودرو ايران
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
نازنين تحصيلي ۱۵۰۲۹۵۰۵۸
۹۷/۶/۲۶ دکتر حشمت اله متدين توسعه طراحي و احياء كارخانه سيمان ري با رويكرد زمينه گرا
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
رها رهباني ۱۵۰۵۹۵۰۱۳
۹۷/۶/۲۶ دکتر محمد صفري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
ارائه چارچوبي مفهومي جهت تبيين رابطه بين ابعاد ارزش ويژه برند و رفتار خريد آني آنلاين مصرف كنندگان فروشگاه هاي اينترنتي (مورد مطالعه فروشگاه اينترنتي ديجي كالا)
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
مرضيه نوروزي ۱۵۰۲۹۵۲۹۶
۹۷/۶/۲۶ دکتر نسترن حاجي حيدري
دکتر امير خانلري
تاثير بازيابي ويروسي برعملكرد بازيابي
مديريت بازرگاني - تجارت الكترونيك - کارشناسي ارشد
محي الدين مهديان فر ۱۵۰۲۹۵۲۷۷
۹۷/۶/۲۶ دکتر پريسا پورنعمتي
دکتر علي اصغر رواسي
تاثير مصرف كوتاه مدت و ۱۴ روزه ي مكمل كوآنزيم Q۱۰بر شاخص هاي آنتي اكسيداني و عملكرد هوازي و بي هوازي دختران جوان فعال
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
نرگس كرباسچيان ۱۵۰۲۹۵۲۲۳
۹۷/۶/۲۶ دکتر سيدسعيد پورنقاش تهراني
دکتر سيدمحمدرضا رضازاده
مقايسه ويژگي هاي هيجاني شخصيت، مشكلات روانشناختي ، راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و سازگاري زناشويي در زنان با ترس زياد و ترس كم از خيانت زناشويي
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
سميه قاسمي مورودي ۱۵۰۲۹۵۲۱۲
۹۷/۶/۲۶ دکتر رضا تهراني بررسي رابطه بين محدوديت مالي و عملكرد رقابتي شركت هاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت مالي - کارشناسي ارشد
عليرضا تقي زاده ۱۵۰۲۹۴۲۱۴
۹۷/۶/۲۶ دکتر نيما قرباني
دکتر زهرا نقش
دکتر عباس رحيمي نژاد
فرآيند بازشناسي صفات خود بر اساس ديالوژيكاليتي، خودشناسي انسجامي و بهوشياري
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
پگاه زارعي تل آباد ۱۵۰۲۹۵۱۳۴
۹۷/۶/۲۶ دکتر ميترا عزتي
دکتر سيدمحمد ميركمالي
بررسي رابطه اخلاق حرفه اي مديران و عملكرد معلمان مدارس دوره اول متوسطه دخترانه دولتي شهر اصفهان
مديريت آموزشي - کارشناسي ارشد
آزيتا علوي پور رفسنجاني ۱۵۰۲۹۴۰۰۹۲
۹۷/۶/۲۶ دکتر عليرضا شاكري حذف فوتو كاتاليستي رنگ هاي آلي از پساب با استفاده از نانوكامپوزيت مغناطيسي آهن اكسيد/ كيتوزان/نقره فسفات تحت نور مر‌ٰئي
علوم و فناوري نانو - نانو شيمي - کارشناسي ارشد
ندا خانكشي پور ۱۵۰۱۹۵۰۰۶
۹۷/۶/۲۶ دکتر مهدي منتظرقايم برسي ارتباطات ريسك در پيش بيني و مواجهه با مخاطره زلزله در تهران
علوم ارتباطات اجتماعي - کارشناسي ارشد
طليعه ملك محمدابراهيم آبادي ۱۵۰۲۹۳۹۶۳
۹۷/۶/۲۶ دکتر حشمت اله متدين طراحي پل نمايشگاه با رويكرد تعاملات اجتماعي
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
نگار احمدخاني ها ۱۵۰۵۹۴۰۰۲
۹۷/۶/۲۶ دکتر حشمت اله متدين طراحي مجموعه فرهنگي-آموزشي با رويكرد توسعه ميان افزا در بافت تاريخي محدوده ميدان بهارستان
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
نازنين محمدخاني نژاد ۱۵۰۵۹۴۱۰۳
۹۷/۶/۲۶ دکتر مسعود شريعت پناهي
دکتر علي اصغر عطايي
بهينه سازي چند هدفه محور هاي توخالي كامپوزيتي تقويت شده توسط رينگ هاي داخلي
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
سهيل كريم پورريحان ۱۵۰۴۹۴۱۹۸
۹۷/۶/۲۶ دکتر يعقوب آژند
دکتر محمدرضا دوست محمدي
بررسي ،پژوهش و ارتقاي كيفيت گرافيك تيتراژ آغازين خبر نيمروزي شبكه يك سيماي جمهوري اسلامي ايران
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
مهسا مسعوديان ۱۵۰۵۹۴۱۷۰
۹۷/۶/۲۶ دکتر مريم پازكي : توليد كربن‌فعال از پسماندهاي فيلترسيگار به روش هيدروترمال و بررسي ارزش‌حرارتي آن
مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيست - کارشناسي ارشد
ايمان تاج فر ۱۵۰۴۹۵۰۳۱
۹۷/۶/۲۶ دکتر مجيد نعمتي
دکتر محمدحسين نوروزي
تاثير تقليد در تئوري اجتماعي-فرهنگي ويگاتسكي بر بهبود استقلال در مهارت­هاي توصيف نمودار و صحبت كردن زبان آموزان ايراني سطح متوسط
آموزش زبان انگليسي - کارشناسي ارشد
نرگس فريد ۱۵۰۳۹۴۲۰۷
۹۷/۶/۲۵ دکتر كاوه مهراني
دکتر ابوعلي ودادهير
دکتر علي رحماني
تبيين فرايند تغيير نظام حسابداري بخش عمومي با رويكرد نظريه ساخت يابي : مورد پژوهي دانشگاه تهران
حسابداري - دکتري
علي محمودي ۱۵۰۲۹۲۹۱۰
۹۷/۶/۲۵ دکتر الهه عرب عامري
دکتر شهزاد طهماسبي بروجني
تاثير تاي چي بر عوامل منتخب آمادگي جسماني موثر بر تعادل و خودكارآمدي افتادن زنان سالمند مبتلا به آرتروز زانو
رشد و تكامل‌ و يادگيري‌ حركتي‌ - دکتري
الهام عطاري ۱۵۰۲۹۲۸۲۵
۹۷/۶/۲۵ دکتر ناصر يزداني
دکتر هومن ضرابي
ارزيابي و بهينه سازي مصرف انرژي در ابزارهاي پوشيدني بخش سلامت اينترنت اشيا
مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم - کارشناسي ارشد
علي يادبروقي ۱۵۰۴۹۴۲۶۲
۹۷/۶/۲۵ دکتر علي اصغر سعيدي
دکتر هوشنگ نايبي
دکتر قاسم زائري
دکتر سيدحسن حسيني
تحليل شبكه اي روابط اجتماعي دست فروشان در شهر رشت
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - دکتري
مهرداد توكلي راد ۱۵۰۲۹۲۸۷۹
۹۷/۶/۲۵ دکتر سعيد گيوه چي
دکتر انيتا سبز قبائي
تحليل ايمني بيمارستاني در پاسخ به سوانح ( مطالعه موردي بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي مشهد )
مديريت در‌ سوانح طبيعي‌ - کارشناسي ارشد
شهرام طاهرزاده ۱۵۰۴۹۵۱۲۶
۹۷/۶/۲۵ دکتر زهرا شاكري
دکتر رحيم پيلوار
حقوق مالكيت فكري اجسام سه بعدي
حقوق مالكيت فكري - کارشناسي ارشد
پرديس صابونچي ۱۵۰۳۹۴۴۲۳
۹۷/۶/۲۵ دکتر محمد حقيقي
دکتر مسعود كيماسي
طراحي استراتژي ماركتنيگ بر مبناي هك رشد
مديريت كسب و كار MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
اميد هاشمي نژاد ۱۵۰۲۹۴۰۲۶۷
۹۷/۶/۲۵ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر عنايت اله شعباني
نقش استفاده از كتاب كمك راهناي معلم و اثر بخشي ان در فراگيري مهارت شنيداري بين دانش اموزان پايه هفتم در ايران
آموزش زبان انگليسي - کارشناسي ارشد
ناصر قاسمي باغچه جق ۱۵۰۳۹۴۴۵۸
۹۷/۶/۲۵ دکتر محمود موسوي مشهدي
دکتر محمدرضا فراهاني
تعيين مشخصات عيوب در سازه هاي پارامغناطيسي با استفاده از نانو سيال مغناطيسي به كمك شبيه سازي المان محدود
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
محمد ملك زاده ۱۵۰۴۹۵۱۹۸
۹۷/۶/۲۵ دکتر عباسعلي گائيني
دکتر سيروس چوبينه
تاثير 4 هفته برنامه HIIT بر C/HbA ،FBS و مقاومت به انسولين بيماران ديابتي نوع П
فيزيولوژي‌ ورزشي‌ - کارشناسي ارشد
خديجه تاجيك ۱۵۰۲۹۳۱۳۰
۹۷/۶/۲۵ دکتر سعيد حقير طراحي برج مسكوني سبز در تهران
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
بيژن استركي ۱۵۰۵۹۵۰۰۲
۹۷/۶/۲۵ دکتر سعيد حقير مدرسه ي هنر و معماري با رويكرد آموزش معماري پايدار
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
پرنيان دليلي ۱۵۰۵۹۵۰۱۰
۹۷/۶/۲۵ دکتر عليرضا شاكري استفاده از تانن برگ سماق در تهيه پلي اورتان بدون ايزوسيانات
شيمي گرايش شيمي كاربردي - کارشناسي ارشد
معصومه غلامي زنجانبر ۱۵۰۱۹۴۰۳۹
۹۷/۶/۲۵ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي تاثيراعمال استراتژي هاي آميخته بازاريابي بر افزايش سهم بازار و كسب مزيت رقابتي درشركت هاي چند محصولي و به طور خاص صنعت شوينده
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
سيدمحمدمهدي موسوي ۱۵۰۲۹۵۲۷۳
۹۷/۶/۲۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر مجتبي اميري
فراتحليل پيشايندهاي تسهيم دانش در مجلات علمي پژوهشي كشور
مديريت دولتي - مديريت رفتار سازماني - کارشناسي ارشد
صدف زنديه ۱۵۰۲۹۵۱۳۷
۹۷/۶/۲۵ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
فراتحليل پيشايندهاي سكوت سازماني در مجلات علمي پژوهشي كشور
مديريت دولتي - مديريت رفتار سازماني - کارشناسي ارشد
گلميس ميرزارزاز ۱۵۰۲۹۵۲۷۸
۹۷/۶/۲۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر مجتبي اميري
فراتحليل پيشايندهاي اعتماد سازماني در مجلات علمي پژوهشي كشور
مديريت دولتي - مديريت رفتار سازماني - کارشناسي ارشد
عطيه قاسمي ۱۵۰۲۹۵۲۰۹
۹۷/۶/۲۵ دکتر بيژن عباسي بررسي تطبيقي مسوليت مدني دولت در جمهوري اسلامي ايران و مسئوليت مدني بين المللي دولتها
حقوق عمومي - کارشناسي ارشد
شروين پاكدين پور ۱۵۰۳۹۵۰۲۲
۹۷/۶/۲۵ دکتر فرزانه شميراني سنتز و بكارگيري نانوكامپوزيت هاي پليمري مغناطيسي - نانولوله هاي كربني به منظور جذب واندازه گيري آلاينده هاي دارويي (ديكلوفناك)
علوم و فناوري نانو - نانو شيمي - کارشناسي ارشد
مينا دانا ۱۵۰۱۹۴۰۶۰
۹۷/۶/۳۱ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
تاثير پديده دام پانزي بر عملكرد شركت‌هاي عضو بورس اوراق بهادار تهران
حسابداري - کارشناسي ارشد
كاظم وادي زاده ۱۵۰۲۹۵۵۸۲
۹۷/۶/۲۵ دکتر سيدسعيد پورنقاش تهراني
دکتر مسعود غلامعلي لواساني
نقش واسطه‌اي تنظيم هيجان و شفقت خود در رابطه ابعاد شخصيت و نشانگان افسردگي
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
نويد محتاج خراساني ۱۵۰۲۹۵۲۴۲
۹۷/۶/۲۵ دکتر قادر فرجي بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي لوله هاي نانو ساختار آلياژ منيزيم توليد شده با روش مدرن TCEE با طراحي جديد
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
ميلاد عالي مجيدآباد ۱۵۰۴۹۵۱۲۸
۹۷/۶/۲۵ دکتر قادر فرجي طراحي و ساخت درون كاشت هاي ارتوپدي با استفاده از تيتانيوم نانوساختار توليد شده با اعمال تغيير شكل شديد پلاستيك
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد - کارشناسي ارشد
محمدرضا صدرخواه ۱۵۰۴۹۵۱۲۲
۹۷/۶/۲۵ دکتر رحيم پيلوار
دکتر حسن باديني
تغيير نام ونام خانوادگي اشخاص (حقيقي و حقوقي)
حقوق خصوصي - کارشناسي ارشد
محمد قندالي ۱۵۰۳۹۵۰۸۸
۹۷/۶/۲۵ دکتر پرويز نوروزي
دکتر محمدرضا صفرنژاد
طراحي و ساخت ايمونوسنسور الكتروشيميايي بدون نياز به نشان جهت شناسايي و اندازه گيري ويروس عامل ايجاد بيماري افت نخود بر پايه ي تثبيت الكتروشيميايي آبي پروس و نانو ذرات طلا بر سطح الكترود كربن شيشه اي اصلاح شده با نانو ساختار گرافن اكسايد كاهش يافته و مايع
علوم و فناوري نانو - نانو شيمي - کارشناسي ارشد
الهه هاشميان ۱۵۰۱۹۵۰۱۸
۹۷/۶/۲۵ دکتر حسين نواده توپچي
دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر احمد مومني راد
آثار حقوقي ناشي از پخش غيرمجاز امواج راديويي در درياهاي آزاد توسط كشتي هاي خارجي
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
شيوا ايراني ۱۵۰۳۹۲۳۷۴
۹۷/۶/۲۵ دکتر عليرضا بديعي
دکتر عليرضا شايسته
دکتر احمد اميري
اصلاح سطح مواد نانو متخلخل سيليسي با دندريمرهاي عامل دار شده با فلوئورن و كاربرد آن به عنوان سنسور و پيش بيني طيف جذبي و لومينسانس آن با محاسبات شيمي كوانتومي
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
مريم جعفري ۱۵۰۱۹۱۰۰۳
۹۷/۶/۲۵ دکتر احمد پوراحمد
دکتر كرامت اله زياري
راهبردهاي ارتقاء تاب‌آوري در برابر زلزله در بافت تاريخي كرمان
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
سحر مصباحي ۱۵۰۲۹۵۲۶۴
۹۷/۶/۲۵ دکتر سيد باقر ميرعباسي بررسي سايبر تروريسم و امنيت جمهوري اسلامي ايران
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
دلارام وايقاني ۱۵۰۳۹۴۲۸۹
۹۷/۶/۲۵ دکتر عليرضا محمدزاده وادقاني
دکتر رحيم پيلوار
مدت حمايت در آثار ادبي و هنري
حقوق مالكيت فكري - کارشناسي ارشد
بهنوش ايراندوست ۱۵۰۳۹۴۰۵۲
۹۷/۶/۲۵ دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
دکتر عنايت اله شعباني
اهميت بررسي شناخت معلمان نسبت به دوره پيش از خدمت تربيت معلم
آموزش زبان انگليسي - کارشناسي ارشد
پگاه داودي ۱۵۰۳۹۴۳۷۵
۹۷/۶/۲۴ دکتر مسعود رباني ارائه يك ساخار سلسله مراتبي در سيستم هاي توليد سلولي براي محيط هاي توليد تركيبي انبار مبنا و سفارش بنا
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
مينا برادران هزاوه ۱۵۰۴۹۴۰۴۸
۹۷/۶/۲۴ دکتر مرتضي رفيعي تهراني
دکتر زهره محمدي
دکتر محسن اميني
دکتر محمد شريف زاده
تهيه و ارزيابي نانو ذرات تيوله كايتوزان- لوريك اسيد به عنوان يك حامل جديد جهت دارورساني مخاطي
مهندسي داروسازي - کارشناسي ارشد
ميرسالار كاظمي ۱۵۰۴۹۴۱۹۲
۹۷/۶/۲۴ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
بررسي اثر انتخاب تابع هدف در تصميمات سرمايه‌گذاري طرح بازنشستگي فردي
مديريت - مديريت مالي - دکتري
محمدعلي كمالي ۱۵۰۲۹۲۴۰۱
۹۷/۶/۲۴ دکتر محسن صادق عمل نيك
دکتر مهدي فسنقري
تعيين اندازه انباشته و زمانبندي توليد لجستيكِ معكوس در محصولات با فناوري هاي پيشرفته
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
محمدجواد صبوري ۱۵۰۴۹۴۱۵۷
۹۷/۶/۲۴ دکتر تورج تقي زاده
دکتر محسن صادقي
نحوه ارزيابي خسارات ناشي از نفض حقوق علامت تجاري با تأكيد بر رويه هاي قضايي
حقوق مالكيت فكري - کارشناسي ارشد
فريده صديقي نوري ۱۵۰۳۹۴۱۷۶
۹۷/۶/۲۴ دکتر روشنعلي شكاري
دکتر محسن صفري
نگرشي انتقادي به عيوب مجوز فسخ نكاح با مطالعه تطبيقي در حقوق موضوعه و فقه
حقوق خصوصي - کارشناسي ارشد
محمدهادي چيت سازيان ۱۵۰۳۹۵۰۳۰
۹۷/۶/۲۴ دکتر محمدحسين نوروزي
دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
تشريح و توضيح تأثير «تدريس مستقيم» قوانين آوا شناسي و «در معرض آن قرار گرفتن» بر درك شنيداري زبان آموزان انگليسي به عنوان زبان خارجي.
آموزش زبان انگليسي - کارشناسي ارشد
پارميدا صباغ ۱۵۰۳۹۵۰۶۶
۹۷/۶/۲۴ دکتر قهرمان عبدلي
دکتر محسن مهرآرا
رابطه رفتار مالياتي با هنجارهاي اجتماعي و عوامل جمعيت شناختي
علوم اقتصادي - کارشناسي ارشد
حامد محمدپور ۱۵۰۲۹۵۲۴۷
۹۷/۶/۲۴ دکتر هادي بهرامي احسان
دکتر رضا پورحسين
اثر بخشي برنامه آموزشي مبتني بر ذهني سازي بر رابطه مادر – نوجوان و مشكلات رفتاري نوجوانان
روانشناسي باليني - کارشناسي ارشد
مريم كشت پروربين كلائي ۱۵۰۲۹۵۲۳۰
۹۷/۶/۲۴ دکتر محمدحسين نوروزي
دکتر علي اكبر خميجاني فراهاني
رابطه بين تفكر انتقادي، خودكارآمدي و فرسودگي شغلي معلمان
آموزش زبان انگليسي - کارشناسي ارشد
فاطمه جغتائي ۱۵۰۳۹۵۰۲۹
۹۷/۶/۲۴ دکتر ابراهيم موسي زاده بررسي حقوقي مباني حق تعيين سرنوشت سياسي با تاكيد بر فلسفه عصر روشنگري
حقوق عمومي - کارشناسي ارشد
مهران ربيعي دولت آبادي ۱۵۰۳۹۵۰۴۸
۹۷/۶/۲۴ دکتر مهدي پيري الزامات حقوقي بهره برداري از منابع غير متعارف نفت و گاز فراساحل از منظر حقوق بين الملل
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
شبنم رزم پا ۱۵۰۳۹۵۰۵۰
۹۷/۶/۲۴ دکتر ساسان صيرفي بررسي آثار حقوقي الحاق ايران به كنوانسيون روتردام
حقوق بين الملل - کارشناسي ارشد
سيده سارا جبرئيل ۱۵۰۳۹۵۰۲۵
۹۷/۶/۲۴ دکتر ولي رستمي مقايسه تطبيقي جايگاه قوه مقننه فدرال در آمريكا و ايران با تأكيد بر اصل تفكيك قوا
حقوق عمومي - کارشناسي ارشد
فريدون نوري ۱۵۰۳۹۵۱۲۸
۹۷/۶/۲۱ دکتر مهرزاد حميدي
دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
برنامه راهبردي اداره كل ورزش و جوانان استان تهران و ارائه الگوي اجراي راهبردها با رويكرد BSC
تربيت بدني و علوم ورزشي - برنامه ريزي و مديريت ورزشي - دکتري
حسين شايان مقدم ۱۵۰۲۹۲۳۸۲
۹۷/۶/۲۱ دکتر سيدمهدي گنجياني بررسي تحليلي و تجربي رشد آسيب در بارگذاري خستگي
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
ميثم كلهر ۱۵۰۴۹۴۲۰۵
۹۷/۶/۲۱ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر حميد الهوئي نظري
دکتر نسرين مصفا
بررسي نقش كميته رفع تبعيض نژادي و رويه هاي ويژه مربوطه در برابر چالش هاي جهاني اين حوزه
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
سيدمحمد حسني ۱۵۰۳۹۲۳۷۱
۹۷/۶/۲۱ دکتر حامد مظاهريان طراحي مركز محله در نعمت آباد تهران با رويكرد امنيت بخشي
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
حسن صادقي ۱۵۰۵۹۴۰۶۹
۹۷/۶/۲۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي موانع پياده سازي موفقيت آميز استراتژيها در سازمانهاي صنعتي- تجاري( مطالعه موردي هلدينگ سرمايه گذاري عظام)
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
ميثم دستوريان ۱۵۰۲۹۴۹۵۸
۹۷/۶/۲۰ دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
ارائه ي مدلي تركيبي مبتني بر تئوري صف به منظور بهبود شيوه ي خدمت رساني به مشتريان(مطالعه موردي بانك پاسارگاد)
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
محمدرضا مرادخاني ۱۵۰۲۹۴۰۱۹۰
۹۷/۶/۲۰ دکتر زهره رامين
دکتر مريم سلطان بياد
خوانش ماده گرايي فرهنگي بر داستان كوتاه هاي منتخب چارلز ديكنز
زبان و ادبيات انگليسي - کارشناسي ارشد
محيا صاعدي ۱۵۰۳۹۳۲۹۸
۹۷/۶/۲۰ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي تحليل رابطه خوانايي و امنيت در محلات شهري و طراحي بر اساس آن
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
مريم سادات رضوي ۱۵۰۵۹۵۰۱۲
۹۷/۶/۲۰ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي طراحي فضاهاي شهري حاشيه روددره ها با رويكرد اكوسيتي, نمونه موردي بخشي از روددره دارآباد
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
ديبا آلبا ۱۵۰۵۹۵۰۰۳
۹۷/۶/۲۰ دکتر عليرضا شاكري
دکتر ناصر قايمي
تهيه و بررسي خواص نانوكامپوزيتهاي آلژينات- نانوسلولز
شيمي گرايش شيمي كاربردي - کارشناسي ارشد
محسن ژيرافر ۱۵۰۱۹۴۰۳۱
۹۷/۶/۲۴ دکتر سعيد روحاني
دکتر محمد رحيم اسفيداني
ارائه مدل تحليل نظرات مشتريان مبتني بر رويكرد متن كاوي نظرات
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
هانيه محمدي سنجاني ۱۵۰۲۹۵۲۵۵
۹۷/۶/۱۹ دکتر فريبرز جولاي ارائه رويكرد چندعاملي براي مسئله يكپارچگي زمان‌بندي توليدي و توزيع دسته‌اي در زنجيره تأمين چند كارخانه‌اي
مهندسي صنايع - دکتري
علي قرائي ۱۵۰۴۹۲۳۸۴
۹۷/۶/۱۹ دکتر سهرابعلي قربانيان
دکتر لقمان فيروز پور
دکتر اسمعيل موذني
خنثي‌سازي پساب حاوي داروهاي مهاركننده كيناز به روش اكسيداسيون
مهندسي داروسازي - کارشناسي ارشد
رضا كشاورزهدايتي ۱۵۰۴۹۴۲۰۳
۹۷/۶/۱۸ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر زهره رامين
اجراي نظريه هاي تكثرگرايي و قراردادهاي ژان فرنسوا ليوتار بر جود گمنام، تس، به دور از اجتماع شوريده، شهردار كستربريج تامس هاردي
زبان و ادبيات انگليسي - دکتري
ترانه كابلي ۱۵۰۳۹۳۳۶۲
۹۷/۶/۱۷ دکتر احسان احمدي بازطراحي فضاهاي بي دفاع و گمشده ناشي از عبور بزرگراه ها از محلات شهري (مطالعه موردي: محله چهارصددستگاه تهران )
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
نويد حداد ۱۵۰۵۹۴۰۲۹
۹۷/۶/۱۷ دکتر احسان احمدي تدوين شاخصها و معيارهاي كودك مداري در طراحي محلات، با تاكيد بر نظريه استطاعت محيطي. نمونه مطالعاتي: ساماندهي و بازطراحي مركز محله دروازه شميران
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
سيده سارا حسيني ۱۵۰۵۹۴۱۳۸
۹۷/۶/۱۴ دکتر علي بزرگي اميري ارزيابي عملكرد شعب بانك مسكن : يك رويكرد تلفيقي داده كاوي و تصميم گيري
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
نگار محمدي ۱۵۰۴۹۴۲۲۱
۹۷/۶/۱۴ دکتر هوشنگ نايبي
دکتر يونس نوربخش
عوامل اجتماعي موثربررضايت از زندگي (مطالعه تجربي ساكنان بالاي 18 سال شهرتهران)
علوم اجتماعي - جامعه شناسي (خاتمه يافته) - کارشناسي ارشد
سيدمصطفي حسيني ۱۵۰۲۹۴۹۲۶
۹۷/۶/۱۴ دکتر علي بزرگي اميري ارزيابي و رتبه‌بندي تامين‌كنندگان در شركت احداث و توسعه ريلي مپنا با استفاده از روش‌هاي تصميم‌گيري چند معياره
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
سوگل كشوري ۱۵۰۴۹۴۲۰۴
۹۷/۶/۱۳ دکتر جعفر حيدري
دکتر علي بزرگي اميري
مسئله مكان يابي مسيريابي دو سطحي براي تعيين انبارهاي مياني با در نظر گرفتن ترافيك در سطوح شهري
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
حميد شعرائي ۱۵۰۴۹۴۱۴۷
۹۷/۶/۱۳ دکتر محمدمهدي نصيري خوانساري زمان بندي بارانداز عبوري با در نظر گرفتن عدم قطعيت در زمان رسيدن وسايل نقليه ورودي
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
نعيمه احمدي ۱۵۰۴۹۵۰۰۵
۹۷/۶/۱۲ دکتر علي سلامي
دکتر محمود عزيزي
در جستجوي هويت هيبريدي
زبان و ادبيات انگليسي - دکتري
فرنوش پيرايش ۱۵۰۳۹۲۳۴۹
۹۷/۶/۱۲ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر پريسا پورنعمتي
تاثير فعاليت استقامتي كوتاه و بلند مدت بر سطوح هورمون مايمكان و مقاومت به انسولين زنان جوان غير ورزشكار داراي اضافه وزن
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
پريا شيخ انصاري ۱۵۰۲۹۵۱۶۴
۹۷/۶/۱۲ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر پريسا پورنعمتي
تاثير تمرين استقامتي كوتاه و بلند مدت بر سطوح هورمون CART و TSH در زنان جوان غير ورزشكار داراي اضافه وزن
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
نونا اقتصادي ۱۵۰۲۹۵۰۲۱
۹۷/۶/۱۱ دکتر رحمان سوري
دکتر سيروس چوبينه
دکتر وحيد ولي پور ده نو
تاثير تمرين استقامتي بر بيان miR-126 ، miR-503و فاكتور VEGF در بافت اندوتليال عضله قلبي موشهاي ويستار ديابتي
فيزيولوژي ورزشي - فيزيولوژي ورزشي قلب و عروق و تنفس - دکتري
فيروز شرفي دهرحم ۱۵۰۲۹۳۶۶۵
۹۷/۶/۱۰ دکتر سيد باقر ميرعباسي
دکتر احمد مومني راد
دکتر حسين نواده توپچي
بررسي تاثيرات پساتحريم ايران بر قراردادهاي نفت و گاز با تاكيد بر آيين حل و فصل اختلافات
حقوق بين الملل عمومي - دکتري
محمد نگارشي ۱۵۰۳۹۳۳۵۸
۹۷/۶/۷ دکتر محمد مرادي
دکتر آرش تحريري
رقابت در بازار محصول وچسبندگي هزينه
حسابداري - کارشناسي ارشد
صفيه محمدي ۱۵۰۲۹۴۶۴۷
۹۷/۶/۶ دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر غلامرضا زهتابيان
ارزيابي اثر تخريب سرزمين بر خدمات زيست‌بوم (مطالعه موردي: منطقه طالقان)
محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست - دکتري
مرجان شفيع زاده نصرآبادي ۱۵۰۶۹۲۰۰۶
۹۷/۶/۶ دکتر رضا تهراني تاثير كارايي سرمايه گذاري و جريان نقد آزاد بر سرعت تعديل ساختار سرمايه: رويكرد دايناميك
مديريت مالي - کارشناسي ارشد
رضا خليل زاده ۱۵۰۲۹۵۱۰۱
۹۷/۶/۶ دکتر سهيلا بورقاني فراهاني
دکتر مهدي شريفي
«بررسي نقش تقليد شبكه‌هاي تلويزيوني داخلي از عناصر رايج جذابيت در شبكه‌هاي ماهواره‌اي بر كاهش تعداد مخاطبان سيما (مطالعه موردي مخاطبان شهر تهران)»
مديريت رسانه - کارشناسي ارشد
منصور واعظي ۱۵۰۲۹۴۰۲۶۰
۹۷/۶/۵ دکتر آرين قلي پور
دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر ابوالحسن فقيهي
ارائه الگوي برنامه توسعه فردي مديران منابع انساني در صنعت بانكداري (مورد مطالعه: بانك رفاه)
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
بهارك سفيدگران ۱۵۰۲۹۱۳۸۰
۹۷/۶/۵ دکتر رضا ضرغامي
دکتر شهريار اميدوار
مدلسازي رياضي فرآيند خشك كردن انجمادي، به همراه تحليل عملكرد و راه هاي افزايش بازدهي اين فرآيند در صنايع دارويي
مهندسي شيمي گرايش داروسازي - کارشناسي ارشد
سيدعباس شهرتاش ۱۵۰۴۹۵۱۱۶
۹۷/۶/۴ دکتر بيتا مشايخي
دکتر علي سوري
دکتر كاوه مهراني
تاثير مديريت ريسك بنگاه بر كيفيت گزارشگري مالي
حسابداري - دکتري
محمدرضا طائف نيا ۱۵۰۲۹۲۳۹۲
۹۷/۵/۲۶ دکتر مهناز حسين زاده
دکتر حنان عموزاد مهديرجي
ارائه مدل زمانبندي برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
مصطفي رعايائي ۱۵۰۲۹۴۳۶۶
۹۷/۵/۲۴ دکتر هومن مينونژاد
دکتر رضا رجبي
دکتر فواد صيدي
اثر هشت هفته تمرين منتخب در اب بر حس وضعيت زانو، عملكرد حركتي و ميزان خطاي فرود در ورزشكاران مرد مستعد آسيب رباط صليبي قدامي
تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - دکتري
محسن شهيدي ۱۵۰۲۹۲۳۸۵
۹۷/۵/۸ دکتر محسن كافي
دکتر حسن دارابي
طراحي سبز مراكز تجاري نمونه موردي مركز تجاري ايران مال
مهندسي طراحي محيط زيست - کارشناسي ارشد
جهانگير زيدآبادي نژاد ۱۵۰۴۹۴۱۳۲
۹۷/۴/۲۷ دکتر منصور مومني
دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر عليرضا حسن زاده
ارايه مدل ارزيابي عملكرد شهرك هاي صنعتي با در نظر گرفتن معيارهاي پايداري
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
سينا رزبان ۱۵۰۲۹۲۳۷۶
۹۷/۴/۲۶ دکتر عليرضا عيني فر گسست و پيوست فضا؛ ارائه الگوي مسكن در بافت مسكوني
مهندسي معماري - کارشناسي ارشد
نگين محمدياري ينگجه ۱۵۰۵۹۴۱۶۹
۹۷/۴/۲۴ دکتر بهرنگ سجادي مدلسازي و بهينه سازي سيستم هاي تركيبي حرارتي-فتوولتائيك در ساختمان ها
مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي - کارشناسي ارشد
سهراب برقاني ۱۵۰۴۹۴۰۷۷
۹۷/۴/۲۴ دکتر كرامت اله زياري
دکتر عباس رجائي
بررسي نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در توسعه گردشگري شهري (مورد مطالعه منطقه عباس آباد تهران)
مديريت امور شهري - کارشناسي ارشد
سهراب نوشي ۱۵۰۲۹۴۷۵۷
۹۷/۴/۲۴ دکتر يعقوب آژند
دکتر مصطفي اسدالهي
بررسي سه نقش ايراني (ختايي، ابر، نيلوفر) در هنر دوره تيموري و صفوي (مكتب تبريز) از ديدگاه گرافيك و بازتاب آن در گرافيك نوين
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
نسيم اخوت ۱۵۰۵۹۴۱۲۳
۹۷/۴/۲۴ دکتر سيدمحمد فدوي
دکتر محمدرضا دوست محمدي
بررسي موشن گرافيك هاي ده تن از هنرمندان داخلي و خارجي دو دهۀ گذشته
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
سيده مهسا دولتخواه ۱۵۰۵۹۴۱۴۵
۹۷/۴/۲۴ دکتر صداقت جباري كلخوران پژوهشي در پوسترهاي به نمايش در آمده در سوگواره هاي عاشورايي (۱۰ دوره)
ارتباط تصويري - کارشناسي ارشد
رويا اميدي ۱۵۰۵۹۴۱۲۸
۹۷/۴/۲۳ دکتر مجيد جلالي فراهاني
دکتر ابراهيم عليدوست
دکتر افسر جعفري حجين
ارايه مدل ارتباطي پيوند شغلي،كيفيت زندگي كاري،منابع شغلي با عملكرد شغلي معلمان تربيت بدني شهر تهران
تربيت بدني و علوم ورزشي - برنامه ريزي و مديريت ورزشي - دکتري
جبرائيل رجبي ۱۵۰۲۹۲۸۸۸
۹۷/۴/۲۳ دکتر شمين گلرخ نودهي طراحي و ساماندهي منظر ورودي شرقي و پل رودخانه قشلاق سنندج با رويكرد فضاهاي پايدار شهري
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
محمداديب اورامي نژاد ۱۵۰۵۹۴۰۱۲
۹۷/۴/۲۳ دکتر امير اخلاصي
دکتر نادر سيداميري
شناسايي ريسك هاي ادراك شده مصرف كنندگان پيش از خريد محصولات غذايي توليد شده در كسب و كارهاي نوپا و راهكارهاي كاهش آن ها
كارآفريني گرايش كسب و كار جديد - کارشناسي ارشد
سيداحسان فرج اله حسيني ۱۵۰۲۹۴۰۱۰۹
۹۷/۴/۱۷ دکتر زهرا پيشگاهي فرد
دکتر بهادر زارعي
دکتر محمد اخباري
تبيين حفره هاي اجتماعي دولت در شهر تهران(مطالعه موردي كودكان كار)
جغرافياي سياسي - دکتري
احمد معنوي لورون ۱۵۰۲۹۳۶۸۱
۹۷/۴/۱۶ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر محمد صفري
بررسي رابطه بين فرسودگي شغلي و كيفيت زندگي كاري با نقش ميانجي تعهد سازماني مطالعه موردي: كاركنان سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
سپيده قاضي ميرسعيد ۱۵۰۲۹۵۲۱۴
۹۷/۴/۱۶ دکتر اسماعيل صالحي
دکتر لعبت زبردست
تدوين اصول و معيارهاي «محله دوستدار كودك» و ارائه راهبردهاي برنامه ريزي محيطي(نمونه موردي:محله قيطريه
محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست - کارشناسي ارشد
صديقه اقازاده قلعه جوقي ۱۵۰۶۹۴۰۰۷
۹۷/۴/۱۳ دکتر وحيد چوپانكاره
دکتر جمشيد امامي
بهينه سازي پنجره هاي بيمارستاني با رويكرد طراحي پايدار
طراحي صنعتي - کارشناسي ارشد
سروش زرگراني ۱۵۰۵۹۴۰۵۹
۹۷/۴/۱۳ دکتر افسر جعفري حجين
دکتر هميلا تكلي
نقش صفات سه گانه تاريك شخصيت در رويكرد تصميم گيري مديران ورزشي و غير ورزشي مناطق 22 گانه آموزش وپرورش تهران
مديريت ورزشي گرايش مديريت بازاريابي در ورزش - کارشناسي ارشد
رخساره قلعه گلابي ۱۵۰۲۹۴۰۱۲۸
۹۷/۴/۱۱ دکتر حسين حاتمي نژاد
دکتر احمد پوراحمد
بررسي تاب اوري شهري در برابر زلزله (نمونه موردي ناحيه يك منطقه ۹ تهران)
جغرافيا و برنامه ريزي شهري - کارشناسي ارشد
پيمان محمدي ۱۵۰۲۹۴۶۳۶
۹۷/۴/۶ دکتر مريم سلطان بياد
دکتر بهروز محمودي بختياري
فروپاشي خود در موقعيت تروماتيك و ديالكتيك تابع - خوانش باتلري و پسا لاكاني بر آثار سارا كين
زبان و ادبيات انگليسي - دکتري
حجت اله برزآبادي فراهاني ۱۵۰۳۹۲۳۷۵
۹۷/۴/۶ دکتر علي اصغر رواسي
دکتر رحمان سوري
آثار تمرينات استقامتي فزاينده بر سرم كوپپتين و مقاومت انسولين در مردان چاق غير فعال
فيزيولوژي ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي كاربردي - کارشناسي ارشد
مهسا عباسي ۱۵۰۲۹۴۴۷۹
۹۷/۶/۳۱ دکتر آرش تحريري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
حسابرسان و كارايي سرمايه گذاري صاحبكار
حسابداري - کارشناسي ارشد
نرگس عمراني ۱۵۰۲۹۵۱۸۹
۹۷/۳/۳۰ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر عباس منوريان
نگاشت توانمندي هاي استراتژيك شكل دهنده ي مزيت رقابتي بر اساس رويكرد توانمندي هاي پويا: مورد مطالعه اپراتورهاي تلفن همراه در ايران
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
محمدامين شهريوري ۱۵۰۲۹۳۲۳۱
۹۷/۳/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي تاثير بازاريابي رسانه هاي اجتماعي بر قصد خريد و وفادداري به برند در ميان قشر جوان جامعه
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
حسين معصوميان ۱۵۰۲۹۳۵۹۹
۹۷/۳/۳۰ دکتر عباس منوريان
دکتر محمد حقيقي
اثرات استراتژي رقابتي و نوآوري باز در بهبود عملكرد شركت هاي دولتي (مطالعه موردي: ايران خودرو)
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
اسما حبيبي ۱۵۰۲۹۳۴۷۷
۹۷/۳/۲۹ دکتر محمدرضا حايري يزدي طراحي، مدل‌سازي و شبيه‌سازي بلوك بازياب انرژي جنبشي با استفاده از آهنرباي معلق
مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي - کارشناسي ارشد
سپيده سراواني ۱۵۰۴۹۴۱۳۶
۹۷/۳/۲۹ دکتر سيدابوالقاسم ميرا
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي تأثير نگرش فردي مشتريان ايراني در تمايل به خريد آنلاين زيورآلات
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
پيمان شاه نواز ۱۵۰۲۹۳۵۲۴
۹۷/۳/۲۹ دکتر سيدابوالقاسم ميرا
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي عوامل موثر بر قصد خريد تجهيزات آزمايشگاهي توليد شده در كشور چين (مطالعه موردي اتوآنالايزر آزمايشگاهي)
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
عليرضا راحتلو ۱۵۰۲۹۳۱۸۳
۹۷/۳/۲۸ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر بهنام عبدي
برنامه ريزي راهبردي جهت استفاده از ابزارهاي وب 2 براي توسعه سيستم هم افزاي دانش در كتابخانه مركزي دانشگاه تهران
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
مژگان ملك پورطالقاني ۱۵۰۲۹۲۶۶۶
۹۷/۳/۲۳ دکتر محمدرضا كردي
دکتر سيروس چوبينه
تاثير شدت تمرين ورزشي بر عوامل آنژيوژنيكي و مايوژنيكي در عضله نعلي رت هاي مبتلا به انفاركتوس قلبي
تربيت بدني و علوم ورزشي - فيزيولوژي ورزشي - دکتري
وحيده كيان مرز بناب ۱۵۰۲۹۱۴۰۱
۹۷/۳/۲۲ دکتر علي سلامي
دکتر مهدي صداقت پيام
بررسي رمان‌هاي پينچان
زبان و ادبيات انگليسي - دکتري
راضيه رحماني ۱۵۰۳۹۲۱۵۵
۹۷/۳/۲ دکتر شيوا كيوان پناه
دکتر مجيد نعمتي
بررسي مقايسه اي هويت وعامليت نومعلمان انگليسي زبان و فارسي زبان زبان انگليسي به عنوان زبان دوم در كانادا و به عنوان زبان خارجي در ايران
آموزش زبان انگليسي - دکتري
سارا مهابادي ۱۵۰۳۹۱۱۳۸
۹۷/۳/۱ دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي ورتبه بندي معيار هاي خريد در بازارهاي سازماني (B2B) به روش AHP ( مورد مطالعه :خريد فيلترهاي هواي ورودي توربين در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاههاي برق كشور ايران)
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
آرش حميدي سيبني ۱۵۰۲۹۳۴۸۷
۹۷/۲/۳۱ دکتر رضا رجبي
دکتر يوسف مقدس تبريزي
دکتر شهناز شهربانيان
مقايسه اثرات برنامه تمريني ثبات مركزي با و بدون استفاده از نوروفيدبك بر تعادل و خطرسقوط در بيماران مبتلا به پاركينسون
تربيت بدني و علوم ورزشي - آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - دکتري
محمدصالح عبدي ۱۵۰۲۹۲۴۳۲
۹۷/۲/۳۰ دکتر محمد خبيري
دکتر سيدنصراله سجادي
دکتر مجيد جلالي فراهاني
طراحي و تبيين توسعه مدل مديريت برند منابع انساني در صنعت ورزش ايران
برنامه ريزي و مديريت ورزشي - دکتري
شهربانو جمعه پور ۱۵۰۲۹۲۹۲۷
۹۷/۲/۳۰ دکتر غلامرضا كرمي
دکتر غلامرضا كردستاني
دکتر كاوه مهراني
فرهنگ ،ساختارمالكيت و ماليات
حسابداري - دکتري
عليرضا شهابي ۱۵۰۲۹۱۳۸۵
۹۷/۲/۲۶ دکتر عباس منوريان
دکتر مجتبي اميري
شناسايي مولفه هاي اثر گذار بر افزايش ميزان تاب آوري اجتماعي محلات آسيب پذير و داراي بافت فرسوده در مواجهه با حوادث طبيعي
مديريت امور شهري - کارشناسي ارشد
سيمين مهري كلي ۱۵۰۲۹۴۰۲۲۰
۹۷/۲/۲۶ دکتر رضا تهراني
دکتر سعيد فلاح پور
دکتر محمدرضا رستمي
انتخاب سبد سهام چند دوره اي با استفاده از گشتاورهاي مرتبه بالاتر
مديريت - مديريت مالي - دکتري
مهدي بيگلري كامي ۱۵۰۲۹۲۹۲۴
۹۷/۲/۲۵ دکتر محمود محمدطاهري تشخيص جسم مدفون با هدف مين يابي در زمين چندلايه با سطح ناهموار به روش تفاضلات محدود حوزه زمان
مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم - کارشناسي ارشد
عاطفه بيگي نژاد ۱۵۰۴۹۴۰۵۵
۹۷/۲/۲۵ دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مدل سازي مالي قراردادهاي بيع متقابل در حوزه ساخت پالايشگاه هاي گازي
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
عليرضا نقيائي ۱۵۰۲۹۴۰۲۴۹