پايان نامه‌هاي دفاع شده
۷۲۷ مورد گروه:
دفاع راهنما / مشاور عنوان دانشجو ش.د
۹۸/۱۲/۱۹ دکتر منصور مومني
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر ابراهيم تيموري
ارائه چارچوب شناسايي عوامل موثر بر عملكرد زنجيره تامين پايدار با رويكرد شهودي فازي
مديريت - تحقيق در عمليات - دکتري
مهدي وفائي ۱۵۰۲۹۳۶۸۸
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
ارائه الگوي انتخاب آميخته رسانه در كمپين تبليغاتي خاص صنعت بيمه با تلفيق مدل تصميم زباني فازي و الگوريتم ژنتيك (مورد مطالعه : شركت سهامي بيمه ايران)
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
احمد جوادي پور ۱۵۰۲۹۲۸۴۴
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر رضا بندريان
دکتر مهدي محمدي
دکتر مهدي الياسي
طرح‌ريزي استراتژي نوآوري فناورانه
مديريت تكنولوژي - دکتري
اصغر عقلائي ۱۵۰۲۹۲۹۴۷
۹۸/۱۱/۳۰ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر فرشته امين
دکتر محمد تابان
طراحي الگوي توسعه تفكر سيستمي قضات دادگستري ايران
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
رسول رسايي فرد ۱۵۰۲۹۴۰۱۹
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر مهران رضواني
دکتر علي مبيني دهكردي
ارائه مدل رقابت‌پذيري منطقه‌اي مبتني بر ساختار اكوسيستم كارآفريني دانش بنيان
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
علي ساساني ۱۵۰۲۹۱۳۷۸
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
تاثير ارزش ويژه برند بر قصد خريد مجدد مصرف كنندگان در تجارت الكترونيك C۲C
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
اميد عظيميان ۱۵۰۲۹۶۵۷۸
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر سيد سروش قاضي نوري
دکتر محمد ابويي اردكان
تببين نقش قابليت‌هاي پويا در عملكرد شركت‌هاي كوچك و متوسط دانش بنيان موفق (فعال در حوزه فناوري ارتباطات و اطلاعات)
مديريت تكنولوژي - دکتري
متين رشيدي استانه ۱۵۰۲۹۳۰۲۶
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر منصور مومني
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
مدلي براي انتخاب پرتفوي از بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تئوري هاي تصميم گيري
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
مريم خسروي ۱۵۰۲۹۶۳۵۷
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر سيدحامد وارث
دکتر ايوب محمديان
دکتر ناصر غلامي
طراحي برنامه جامع و اقدام پژوهي براي بهبود عملكرد در آموزش و ذهنيت كارآفريني براي نوجوانان در مدارس ايران
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
پرهام جلالي چيمه ۱۵۰۲۹۶۲۸۰
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر سيدحامد وارث
دکتر ايوب محمديان
ارائه مدل تاثير ارزش هاي سازماني بر عملكرد مالي با در نظر گرفتن متغير هاي ميانجي نوآوري و پايداري مدل كسب و كار (مورد مطالعه صنعت مد و لباس)
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
مهشاد كاوياني ۱۵۰۲۹۶۶۷۹
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر عزت الله اصغري زاده بكارگيري و ارزيابي سياست‌هاي وارانتي: شركت ايران خودرو
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
سارا سيادتي ۱۵۰۲۹۵۱۵۰
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر علي محقر
دکتر روح اله قاسمي
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر پذيرش اينترنت اشياء در مديريت زنجيره تامين معادن آهن ايران (با استفاده از تكنيك SWARA)
مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات - کارشناسي ارشد
امين فقيهي ۱۵۰۲۹۶۶۳۴
۹۸/۱۱/۲۹ دکتر محمد حقيقي
دکتر صادق سپندارند
بررسي نقش اعتماد وحمايت اجتماعي بر قصد تداوم خريد از سايتهاي شبكه اجتماعي مشتري با مشتري (c۲c)
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
مجيد نعمتي ۱۵۰۲۹۶۸۳۸
۹۸/۱۱/۲۸ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر محسن نظري
بررسي تاثير بازارگرايي، قابليت شبكه سازي و گرايش به كار افريني بر عملكرد بين المللي شركتهاي كوچك و متوسط ( مورد مطالعه : شركت هاي قطب صنعتي اصفهان )
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
عادل قضاوي ۱۵۰۲۹۶۶۵۹
۹۸/۱۱/۲۶ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر محمد صفري
مميزي فرايندهاي منابع انساني در بخش بهداشت و درمان بر اساس استاندارد ۳۴۰۰۰ ، مطالعه مورد بيمارستان شريعتي تهران
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
آزاده شكور ۱۵۰۲۹۶۴۹۸
۹۸/۱۱/۲۶ دکتر مهرداد استيري
دکتر شهامت حسينيان
برنامه ريزي استراتژيك نيروي انساني در دانشگاه علوم انتظامي امين
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
حسن طامه ۱۵۰۲۹۶۵۳۶
۹۸/۱۱/۲۶ دکتر فرشته امين
دکتر سيدرضا سيدجوادين
بررسي تاثير رويه‌هاي مديريت منابع انساني سبز، در جذب استعدادهاي جوان
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
رامين وزيري ۱۵۰۲۹۶۸۶۳
۹۸/۱۱/۲۶ دکتر محسن نظري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
بررسي اثر قيمت در تصميم‌گيري خريداران وسواسي ( اجباري )
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
زيبا شهيدي ۱۵۰۲۹۶۵۰۴
۹۸/۱۱/۲۶ دکتر محسن نظري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي تاثير شفافيت قيمتي بر ادراك از انصاف قيمتي و رضايت از خريد محصولات سبز (مطالعه ي موردي : لوازم آرايشي و بهداشتي ايوروشه در شهر تهران)
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
مهسا كمالي دولت آبادي ۱۵۰۲۹۶۶۹۸
۹۸/۱۱/۲۶ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر عباس نرگسيان
شناسايي دلايل عدم اعتماد سازمان هاي دولتي به دانش اداره و حكمراني (مطالعه موردي سازمان اداري و استخدامي كشور)
مديريت دولتي گرايش مديريت تحول - کارشناسي ارشد
منصوره رامن خشك ۱۵۰۲۹۶۴۰۲
۹۸/۱۱/۲۶ دکتر مسعود كيماسي
دکتر سپيده نصيري
تاثير پيچيدگي وبسايت و پيچيدگي انجام كار بر رفتار كاربران
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
عليرضا حسين آبادي فراهاني ۱۵۰۲۹۶۳۱۸
۹۸/۱۱/۲۶ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر عباس منوريان
مطالعه تطبيقي شيوه هاي اداره انواع مدرسه بيمارستان در كشورهاي منتخب براي ترازبابي تجارب برتر و ارائه الگوي براي ايران (مورد مطالعه: ايالات متحده آمريكا، انگلستان، استراليا و فنلاند)
مديريت دولتي گرايش مديريت تحول - کارشناسي ارشد
فاطمه عبدالعلي ۱۵۰۲۹۶۵۶۲
۹۸/۱۱/۲۶ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي اصغر پورعزت
شناسايي عوامل بازدارنده اجراي خط مشي هاي عمومي ( مورد مطالعه خط مشي هاي گردشگري سلامت)
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي - کارشناسي ارشد
ويدا جعفري ۱۵۰۲۹۵۴۲۱
۹۸/۱۱/۲۰ دکتر محسن نظري
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر وحيد ناصحي فر
ارايه چارچوب ادراك مصرف‌كنندگان از تخفيف و مديريت آن
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
فاطمه رستمي ۱۵۰۲۹۳۰۲۵
۹۸/۱۱/۲۰ دکتر مسعود كيماسي
دکتر روزا هنديجاني
توجه بصري بهنگام گزينش نام تجاري ؛ بررسي تاثير فشار زماني و انگيزه
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
فاطمه مصدق ۱۵۰۲۹۶۷۶۰
۹۸/۱۱/۲۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
تاثير استراتژي هاي بازاريابي سايتهاي فروش اينترنتي بر قصد خريد مشتريان با ميانجي شبكه هاي اجتماعي و بازاريابي توسط افراد تاثير گذار (اينفلوئنسر ماركتينگ)
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
مصطفي وصالي مياب ۱۵۰۲۹۶۸۶۴
۹۸/۱۱/۱۹ دکتر مجتبي اميري
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر حسين رحمان سرشت
ارائه مدل توسعه محصول جديد با تاكيد بر رعايت ملاحظات زيست محيطي و مشاركت مصرف كنندگان
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
ميثم نصيري ۱۵۰۲۹۴۰۴۴
۹۸/۱۱/۱۹ دکتر محسن نظري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي تاثير برند و ثبت جهاني آن بر صادرات خشكبار
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
مسعود خطيبي ۱۵۰۲۹۶۳۶۱
۹۸/۱۱/۱۹ دکتر محسن نظري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
برسي تاثير مهارتهاي ارتباطي و مشاوره بر خريد ناگهاني پيشنهاد شده
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
محمد اورجي ۱۵۰۲۹۶۱۶۶
۹۸/۱۱/۱۹ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي اصغر پورعزت
تدوين مدل شايستگي رئيس شركت ملي نفت
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي - کارشناسي ارشد
شايان صمدي ۱۵۰۲۹۶۵۳۰
۹۸/۱۱/۱۶ دکتر رضا تهراني
دکتر سيد مجتبي ميرلوحي
بررسي تاثير بيش اطميناني مديران بر تامين سرمايه از منابع مالي داخل شركت و بهروري سرمايه گذاري
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
محمدامين قبادي ساكي ۱۵۰۲۹۶۶۵۲
۹۸/۱۱/۱۶ دکتر رضا تهراني
دکتر سيدحامد وارث
انتخاب سبد سهام با استفاده از الگوريتم كلوني زنبور عسل در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران و مقايسه آن با سبد سرمايه گذاري ماركويتز
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
بهاره علمداري ۱۵۰۲۹۶۵۷۹
۹۸/۱۰/۳۰ دکتر علي نمكي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
تجزيه و تحليل سهم ريسك سيستمي شركتهاي فعال بازار سرمايه با استفاده از شبكه هاي پيچيده در بورس اوراق بهادار تهران
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
الهه شفيعي ۱۵۰۲۹۶۴۹۲
۹۸/۸/۲۲ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر علي رستمي
ارائه الگو همراستايي تدوين و كنترل استراتژيك ( صنعت پتروشيمي)
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
سيده فروزان جواهري شلماني ۱۵۰۲۹۴۰۰۸
۹۸/۷/۲۴ دکتر محسن نظري
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر وحيد ناصحي فر
ارائه چارچوب ادراك قيمتي مصرف‌كنندگان در نسلهاي مختلف اقوام ايراني
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
هيرو عيسوي ۱۵۰۲۹۳۰۳۹
۹۸/۷/۲۲ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد تابان
دکتر محمدعلي شاه حسيني
ارائه الگوي كنترل استراتژيك موسسه حسابرسي سازمان تامين اجتماعي
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
پگاه نيك ذات ۱۵۰۲۹۴۰۴۶
۹۸/۷/۱۳ دکتر رضا بندريان
دکتر علي ملكي
دکتر مهدي محمدي
ارائه مدل ارتقاي توانمندي فناورانه در شركتهاي موخر خدمات نفتي ايران
مديريت تكنولوژي - دکتري
شيوا ابن ياميني ۱۵۰۲۹۲۸۶۸
۹۸/۷/۱۰ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر مجتبي اميري
شناسايي عوامل بازدارنده اجراي خط مشي عمومي (مطالعه موردي طرح جامع مالياتي قانون ماليات مستقيم)
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي - کارشناسي ارشد
عارفه السادات خاتمي ۱۵۰۲۹۶۳۴۵
۹۸/۷/۷ دکتر مهدي شريفي
دکتر فرشته امين
دکتر طاهر روشندل اربطاني
طراحي مدل شايستگي مديران صنايع خلاق(مورد مطالعه خبر سيماي جمهوري اسلامي ايران)
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
ليلا منزه ۱۵۰۲۹۲۹۱۳
۹۸/۷/۷ دکتر عباس منوريان
دکتر مجتبي اميري
دکتر ناصر عسگري
ارائه الگوي تدوين خطي مشي عمومي به منظور مقابله با پديده فرار مغزها
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
نرگس سادات رضوي مهر ۱۵۰۲۹۳۹۹۷
۹۸/۷/۷ دکتر عباس نرگسيان
دکتر غلامرضا طالقاني
عوامل موثر بر اولويت بخشيدن به يك حزب سياسي : مطالعه اي تجربي روي راي دهندگان ايراني
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
محمد صادقي ۱۵۰۲۹۴۰۰۵۴
۹۸/۷/۶ دکتر مهرداد استيري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
بررسي تاثير جو اخلاقي سازماني برهويت يابي سازماني (مورد مطالعه : سازمان ميراث فرهنگي ، هنري ، صنايع دستي و گردگري)
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
مهدي نوروزبيگي ۱۵۰۲۹۵۵۷۸
۹۸/۷/۶ دکتر محمد حقيقي
دکتر علي صالحي
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر تعهد و رفتار شهروندي سازماني كاركنان در شركت فرودگاههاو ناوبري هوايي ايران)شركت فرودگاههاي كشور)
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
اميد محمودزاده ۱۵۰۲۹۶۷۴۲
۹۸/۷/۳ دکتر محمد حقيقي
دکتر هاشم آقا زاده
دکتر منيژه حقيقي نسب
طراحي مدل دستيابي به عملكرد برتر موسسات تجاري از طريق استراتژي هوشمندي رقابتي
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
روجا كيمياگري ۱۵۰۲۹۲۸۶۳
۹۸/۷/۳ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي اصغر پورعزت
مطالعه روايت پژوهانه تجارب بازيگران دولتي از رابطه سياست - اداره در جمهوري اسلامي ايران
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي - کارشناسي ارشد
عرفان زارعي سرتيپ آبادي ۱۵۰۲۹۶۴۴۰
۹۸/۷/۲ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر منوچهر انصاري
تاثير قابليت هاي بازاريابي تجارت الكترونيك بر عملكرد صادراتي با توجه به نقش كارايي توزيع و ترفيع شركت ها
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
مهديه عربي ۱۵۰۲۹۶۵۷۰
۹۸/۷/۲ دکتر امير خانلري
دکتر طهمورث حسنقلي پور
بررسي تاثير قابليت هاي مديريت ارتباط با مشتري بر رابطه ميان استفاده از تكنولوژي رسانه اجتماعي و عملكرد شركت
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
الهام توكليان ۱۵۰۲۹۶۲۶۶
۹۸/۷/۲ دکتر علي سوري
دکتر محسن ابراهيمي
بررسي رابطه بين هزينه حقوق صاحبان سهام و افشاي مسئوليت پذيري مديران در صورتهاي مالي در بورس اوراق بهادار
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
عليرضا گل پرور ۱۵۰۲۹۶۷۰۸
۹۸/۷/۲ دکتر داتيس خواجه ئيان
دکتر صادق سپندارند
بررسي تاثير خصوصيات تبليغات رسانه هاي اجتماعي بر قصد خريد مصرف كنندگان
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
محمدامير تمدن ۱۵۰۲۹۶۸۹۱
۹۸/۷/۲ دکتر فرزاد بهرامي
دکتر حسين صفري
پيش‌بيني تغييرات قيمت سهام با استفاده از يادگيري عميق، مطالعات موردي شركت‌هاي گروه خودرو و گروه استخراج كانه‌هاي فلزي
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
زهرا خوانساري ۱۵۰۲۹۵۱۰۴
۹۸/۷/۲ دکتر محمد آقايي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
تأثير ابعاد خريد آن لاين و پچ پچ الكترونيكي بر روي قصد و نيت خريد مشتريان از طريق تصوير برند و كيفيت ادراك شده
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
داود غياثوند ۱۵۰۲۹۶۶۰۵
۹۸/۷/۲ دکتر محمد حقيقي
دکتر علي صالحي
بررسي درك انگيزه هاي خريد مشتري در فروشگاههاي خرده فروشي(مورد مطالعه: فروشگاههاي خرده فروشي پوشاك شهر تهران)
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
ارزو خردپيشه ۱۵۰۲۹۵۴۴۹
۹۸/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر صادق سپندارند
تاثير طراحي آيكون اپليكيشن موبايل بر روي تمايل به دانلود آن
مديريت بازرگاني - تجارت الكترونيك - کارشناسي ارشد
رامين هجري ۱۵۰۲۹۵۳۰۶
۹۸/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر روزا هنديجاني
بررسي عوامل موثر بر رشد كسب و كارهاي نوپا در شهر تهران
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
سروش آذرنيا ۱۵۰۲۹۵۰۰۶
۹۸/۶/۳۱ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مسعود كيماسي
بررسي مديريت تعامل مشتري در نمايشگاه تجاري (مورد مطالعه: نمايشگاه صنعت ساختمان تهران سال ۹۷)
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
سيدمحمد موسوي نظري ۱۵۰۲۹۵۲۷۴
۹۸/۶/۳۱ دکتر احمد اختيار زاده
دکتر شهامت حسينيان
طراحي نظام توسعه محصول جديد بر مبناي مدل Stage-Gate (مطالعه موردي: شركت داروسازي جابر ابن حيان)
مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات - کارشناسي ارشد
مهديه حسينيان ۱۵۰۲۹۵۰۸۷
۹۸/۶/۳۱ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر فاطمه كريمي جعفري
بررسي تاثير روش هاي مديريت منابع انساني سبز بر عملكرد كاركنان (مورد مطالعه : شركت گاز استان تهران)
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
مهديه توران پشتي ۱۵۰۲۹۶۲۶۰
۹۸/۶/۳۱ دکتر وحيد محمودي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي بازدهي سهام هاي داراي چولگي مثبت در بورس اوراق بهادار تهران
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
مائده آروند ۱۵۰۲۹۶۱۱۸
۹۸/۶/۳۱ دکتر سيدابوالقاسم ميرا
دکتر طهمورث حسنقلي پور
بررسي تاثير جهت گيري شركتهاي كوچك و متوسط به بازارهاي بين المللي و گرايش آنها به كارآفريني بر روي عملكرد اين شركتهاي از طريق اثر قابليت شبكه
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
سهيلا حميدي ۱۵۰۲۹۶۳۴۲
۹۸/۶/۳۱ دکتر سيدحامد وارث
دکتر ناصر غلامي
همسويي مسئوليت اجتماعي شركتي و مدل كسب و‌كار : مطالعه موردي بانك‌هاي تجاري در ايران
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
سوگند اكبري طاري ۱۵۰۲۹۶۱۴۸
۹۸/۶/۳۱ دکتر عسگر نوربخش بررسي تاثير عوامل تعيين كننده در سطح شركت و صنعت بر ساختارسرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
احمد فاروقي ۱۵۰۲۹۶۶۱۱
۹۸/۶/۳۱ دکتر علي سوري
دکتر محسن ابراهيمي
پيش بيني شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رويكرد تركيبي مبتني بر الگوهاي شبكه‌هاي عصبي
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
محمد نوروزي منش ۱۵۰۲۹۶۸۴۶
۹۸/۶/۳۱ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر وحيد محمودي
مولفه نقدي درآمدها براي تداوم سود و بازده هاي سهام
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
سعيد كريم زاده ۱۵۰۲۹۶۶۸۷
۹۸/۶/۳۱ دکتر سيدحامد وارث
دکتر مسعود كيماسي
عوامل موثر بر ارزش ويژه برند و پاسخ هاي مصرف كننده
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
نيكي رنجبران ۱۵۰۲۹۶۴۳۰
۹۸/۶/۳۱ دکتر سيدحامد وارث
دکتر رضا تهراني
بررسي تجربي استراتژي سرمايه گذاري ارزشي در بورس اوراق بهادار تهران
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
مرجان ضيائي ۱۵۰۲۹۶۵۳۲
۹۸/۶/۳۰ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمود فيروزيان
تبيين ارتباط بين تسهيم دانش . نو آوري .سرمايه اجتماعي وعملكرد سازماني (مورد مطالعه شعب بانك سپه تهران)
مديريت دولتي - مديريت رفتار سازماني - کارشناسي ارشد
حسن صفري ۱۵۰۲۹۵۴۹۷
۹۸/۶/۳۰ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر رضا پورحسين
طراحي الگوي سياستگذاري برنامه سازي علمي در سيماي جمهوري اسلامي ايران با هدف ترويج علم در كشور
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
ميترا افضلي فاروجي ۱۵۰۲۹۳۰۰۵
۹۸/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر مسعود كيماسي
تاثير شبكه هاي اجتماعي و شبكه هاي كسب و كار بر شناسايي فرصت هاي بين المللي شدن
مديريت كسب و كار MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
علي حسيني فرزاد ۱۵۰۲۹۴۹۳۲
۹۸/۶/۳۰ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر منوچهر انصاري
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر نوآوري در شركت هاي صنعتي دانش بنيان(مورد مطالعه: شركت هاي صنعتي دانش بنيان شهر تهران)
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
ايمان پورمقرري ۱۵۰۲۹۵۰۵۴
۹۸/۶/۳۰ دکتر مسعود كيماسي
دکتر امير خانلري
بررسي پاسخ مصرف كنندگان به هداياي تشويقي
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
بهاره ترك زبان ۱۵۰۲۹۵۰۵۹
۹۸/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي تاثير مديريت برند بر روابط شبكه اي دركسب و كار هاي كوچك و متوسط با رويكرد بازاريابي تجاري-صنعتي
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
فرهاد فراهاني نيا ۱۵۰۲۹۵۱۹۹
۹۸/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
طراحي مدل نوآوري باز در كسب و كارهاي كوچك و متوسط (مورد مطالعه: صنايع شوينده و بهداشتي)
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
اميرعلي تصرفي ۱۵۰۲۹۵۰۶۰
۹۸/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
تاثير وبگردي بر خريد آني آنلاين در صنعت غذا
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
دانا داريوندزاده ۱۵۰۲۹۵۱۰۸
۹۸/۶/۳۰ دکتر محسن نظري
دکتر منوچهر انصاري
اثر ترفيع قيمت بر خريد اجباري
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
فرناز نوري ۱۵۰۲۹۶۸۴۷
۹۸/۶/۳۰ دکتر امير خانلري
دکتر محسن نظري
ارزيابي مدل توسعه يافته رفتار مصرف كننده در زمينه جوامع برند مبتني بر رسانه هاي اجتماعي
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
عرفان فرشچي ۱۵۰۲۹۶۶۲۵
۹۸/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر سيدحامد وارث
تاثير جامعه آنلاين طرفداران برند بر وفاداري به برند
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
مريم جمشيدي ۱۵۰۲۹۶۲۸۸
۹۸/۶/۲۷ دکتر علي محقر
دکتر مسعود كيماسي
دکتر فريبرز جولاي
طراحي و تبيين مدل پايداري زنجيره تأمين خدمات بانكي
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
حميد عباسي ۱۵۰۲۹۲۳۹۶
۹۸/۶/۲۷ دکتر محمدرضا عارف
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر رضا بندريان
طراحي چارچوب ارزيابي آمادگي پذيرش انقلاب صنعتي چهارم(شاخص هاي تركيبي) براي شهرك هاي صنعتي ايران( مطالعه 700 شهرك صنعتي به روش كلان داده BIG DATA
مديريت تكنولوژي - دکتري
ابوالفضل كياني بختياري ۱۵۰۲۹۱۴۰۲
۹۸/۶/۲۷ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر محمد صفري
تبيين چارچوب مفهومي سرمايه گذاري جمعي كسب و كارهاي نوين در ايران
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
بهنود اناري ۱۵۰۲۹۴۸۴۳
۹۸/۶/۲۷ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر حسين عبده تبريزي
بررسي رابطه پايه سهام داري با نوسان بازده در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
جواد محمدبيگي ۱۵۰۲۹۶۷۳۲
۹۸/۶/۲۶ دکتر سهيلا بورقاني فراهاني
دکتر مهدي شريفي
دکتر طاهر روشندل اربطاني
طراحي مدل توليد محتواي آموزشي براي كودكان با رويكرد شناختي در تلويزيون
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
محمد صادق دهنادي ۱۵۰۲۹۲۹۳۳
۹۸/۶/۲۶ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر عباس نرگسيان
تدوين مدل شايستگي استاد مديريت دولتي
مديريت دولتي گرايش مديريت تحول - کارشناسي ارشد
حسن چراغي ۱۵۰۲۹۶۲۹۷
۹۸/۶/۲۶ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر عباس نرگسيان
شناسايي موانع كار تيمي در بين افراد دانشگاهي در ايران (مورد مطالعه: دانشكده مديريت دانشگاه تهران)
مديريت دولتي گرايش مديريت تحول - کارشناسي ارشد
ترگل زين العابديني ۱۵۰۲۹۶۴۵۱
۹۸/۶/۲۵ دکتر فاطمه ثقفي
دکتر محمدرضا جليلوند
تحليل شبكه گردشگري صنعتي با استفاده از رويكرد شبكه اجتماعي (مورد مطالعه استان اصفهان)
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
اسرافيل احمديه خانه سر ۱۵۰۲۹۶۱۰۵
۹۸/۶/۲۵ دکتر منصور مومني
دکتر مهناز حسين زاده
شناسائي و خوشه بندي تيوب هاي شيشه اي بروسيليكاتي براي ساخت ظروف شيشه اي داروهاي تزريقي
مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات - کارشناسي ارشد
ابوالفضل جليله وند ۱۵۰۲۹۶۲۸۵
۹۸/۶/۲۴ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر محمد صفري
آسيب شناسي نظام آموزش بانك ملي ايران و ارايه الگوي بهينه براي آن
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
اكرم احمدي ۱۵۰۲۹۶۰۹۸
۹۸/۶/۲۴ دکتر محسن ابراهيمي
دکتر رضا تهراني
بررسي عوامل موثر بر بازده صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در بازار بورس اوراق بهادار تهران
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
محمدعلي ملكي ۱۵۰۲۹۶۷۷۸
۹۸/۶/۲۴ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر محسن ابراهيمي
رابطه بين مديريت ريسك وتغييرات سودآوري درشركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك - کارشناسي ارشد
مرتضي بري جانيان ۱۵۰۲۹۶۲۰۳
۹۸/۶/۲۴ دکتر رضا تهراني
دکتر سيدحامد وارث
بررسي عملكرد صندوق هاي سرمايه گذاري مشترك در بورس اوراق بهادار تهران با رويكرد سنجش ثبات رفتار
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
سمانه نورافكن ۱۵۰۲۹۶۸۴۲
۹۸/۶/۲۳ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر حنان عموزاد مهديرجي
دکتر قهرمان عبدلي
هماهنگي زنجيره تامين دوسطحي نامحدود با رويكرد تئوري بازي ها و تاكيد بر مسئوليت اجتماعي
مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات - دکتري
علي رضايار ۱۵۰۲۹۵۳۲۹
۹۸/۶/۲۳ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمد حقيقي
شفافيت خودپنداره و بررسي نقش آن در رفتارمصرف كننده (مطالعه موردي: بانك سامان)
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
گارينه زقوپورميرشكارلو ۱۵۰۲۹۵۴۷۲
۹۸/۶/۱۲ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محسن نظري
تاثير اعتماد به برند و هويت برند بر بشارت نام تجاري مشتريان محصولات خانگي در شهر تهران
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
اميرپويا حاتمي ۱۵۰۲۹۶۳۰۲
۹۸/۶/۱۲ دکتر مهدي خادمي گراشي
دکتر محسن نظري
بررسي تاثير ادراك از استقلال، شايستگي و ارتباط برند بر تعهد به هم آفريني و نيات رفتاري مشتريان
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
محمد نديمي ۱۵۰۲۹۶۸۳۰
۹۸/۶/۱۲ دکتر محسن نظري
دکتر مسعود كيماسي
تاثير بخش بندي قيمتي بر اساس ويژگيهاي مشتري، ويژگيهاي محصول يا سبد محصول پويا بر روي انصاف قيمتي ادارك شده
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
سيدپرهام شيخ الاسلامي ۱۵۰۲۹۶۵۰۵
۹۸/۶/۵ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر مهشيد توتونچي
بررسي نقش مداخله گر ظرفيت جذب بر اثر جمع سپاري بر روي عملكرد استراتژي نوآوري باز.
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
علي باقري ۱۵۰۲۹۶۱۷۹
۹۸/۵/۲۸ دکتر منوچهر انصاري بررسي تاثير مهارتهاي كليدي بر مدل كسب و كار فردي
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
الهه چارلنگ ۱۵۰۲۹۵۰۷۶
۹۸/۵/۲۲ دکتر مهدي خادمي گراشي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
تاثير مديريت استراتژيك توسعه محصول و توسعه برند بر عملكرد شركت در بازارهاي b۲b و b۲c
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
غلامرضا عباسي ۱۵۰۲۹۶۵۵۶
۹۸/۵/۲۰ دکتر سيدابوالقاسم ميرا
دکتر مسعود كيماسي
بررسي تاثيرات شخصيت برند روي رفتار مصرف‌كننده با تاكيد ويژه بر روي سازه عشق به برند در ميان زنان و مردان خريدار گوشي تلفن همراه
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
تارا جواهري ۱۵۰۲۹۴۲۵۰
۹۸/۵/۱۳ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر محمد صفري
بررسي عوامل سازماني و فردي موثر بر فرآيند جانشين پروري در شركت نفتيران اينترتريد(نيكو) و شركتهاي تابعه آن
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
عطيه كاظمي ۱۵۰۲۹۶۶۷۴
۹۸/۴/۳۰ دکتر منصور صمدي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
نقش جهت گيري برند در بازاريابي B2B در بهبود عملكرد شركت (مطالعه موردي: شركت اينترنتي مبين نت)
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
محمدرضا معالج ۱۵۰۲۹۶۷۶۳
۹۸/۴/۲۵ دکتر مسعود كيماسي
دکتر نسترن حاجي حيدري
بررسي تأثير نام تجاري شناخته شده پوشاك و ترويج فروش بر تمايل به خريد مورد مطالعه پوشاك در فضاي اينستاگرام
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
گلنار فراهاني ۱۵۰۲۹۵۱۹۸
۹۸/۴/۱۶ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر سيدرضا سيدجوادين
بررسي تاثير رابطه ويژگيهاي شركت با استفاده از اطلاعات بازاريابي در رشد بنگاههاي كوچك و متوسط
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
رقيه جوادي نوده ۱۵۰۲۹۵۴۲۶
۹۸/۴/۱۲ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر حنان عموزاد مهديرجي
دکتر سيد حسين رضوي حاجي آقا
ارائه يك مدل چند هدفه به منظور بازطراحي شبكه زنجيره تامين معكوس استوار - مطالعه موردي شركت فولاد خراسان
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
امير كارگر سلطان آباد ۱۵۰۲۹۳۹۹۸
۹۸/۴/۲ دکتر منوچهر انصاري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي رفتار سالمندان متناسب با مدل رفتاري آندرسون براي ارائه خدمات سلامت.
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
نفيسه محمدي ۱۵۰۲۹۵۲۵۳
۹۸/۳/۱۱ دکتر روزا هنديجاني
دکتر سعيد عربلويي مقدم
تأثير يكپارچگي زنجيره تأمين بر عملكرد بنگاه، با در نظر گرفتن نقش تعديل‌كننده استراتژي‌هاي رقابتي و عدم قطعيت تقاضا
مديريت بازرگاني گرايش مديريت استراتژيك - کارشناسي ارشد
رضا سعيدي ساعي ۱۵۰۲۹۶۴۶۹
۹۸/۳/۱ دکتر سيدمحمد مقيمي
دکتر مهدي شريفي
دکتر حسين خنيفر
ارائه مدل كارآفريني رسانه اي براي كسب و كارهاي مبتني بر آموزش هاي مهارتي
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
محمد مهدي اردي بهشت ۱۵۰۲۹۲۹۲۰
۹۸/۲/۱۸ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر منصور مومني
دکتر سيد حسين رضوي حاجي آقا
ارائه مدل تاب‌آوري زنجيره تأمين تجهيزات پزشكي
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
مريم فريدي خورشيدي ۱۵۰۲۹۲۸۹۹
۹۷/۱۲/۱۵ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر منصور مومني
ارزيابي عوامل موثر بر ارتقاي عملكرد لجستيك از منظر خبرگان صنعت پست
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
روح اله سلحشوري ۱۵۰۲۹۳۹۹۶
۹۷/۱۲/۱۴ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر مجتبي اميري
دکتر احمدعلي يزدان پناه
ارائه مدل چابكي رهبري منابع انساني
مديريت دولتي - مديريت منابع انساني - دکتري
آناهيتا اميني حاجي باشي ۱۵۰۲۹۳۶۴۱
۹۷/۱۲/۱۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر علي صالحي
بررسي تاثير مسئوليت اجتماعي شركت ها بر رفتار خريد مصرف كنندگان
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
فرشيد خلجزاده ۱۵۰۲۹۵۰۹۸
۹۷/۱۲/۱۱ دکتر محمد رضا مهرگان
دکتر مهناز حسين زاده
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
"توسعه مدل مطلوبيت جمع پذير( UTA ) در شرايط عدم اطمينان
مديريت - تحقيق در عمليات - دکتري
ليلي آقائي ميبدي ۱۵۰۲۹۳۰۰۷
۹۷/۱۲/۸ دکتر علي اصغر فاني
دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر طهمورث حسنقلي پور
طراحي و تبيين الگوي تأمين، تربيت ، به كارگيري و نگهداشت مدير مدرسه با رويكرد مدرسه محوري
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
حجت اله بنيادي ۱۵۰۲۹۲۹۲۳
۹۷/۱۲/۷ دکتر رضا بندريان
دکتر علي ملكي
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
طراحي نظام نوآوري در صنايع بالغ: بخش بالادستي صنعت نفت و گاز ايران
مديريت تكنولوژي - دکتري
محمد حاجعلي ۱۵۰۲۹۱۳۶۴
۹۷/۱۲/۷ دکتر محسن حامدي
دکتر رضا بندريان
دکتر مهدي محمدي
تبيين الگوي توسعه شايستگي هاي رده دوم در شركتهاي موخر با تاكيد بر محصولات پيچيده
مديريت تكنولوژي - دکتري
زهرا گمار ۱۵۰۲۹۲۴۰۳
۹۷/۱۲/۷ دکتر منوچهر منطقي
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر مهدي الياسي
ارائه مدل توسعه توانمندي هاي فناورانه فضايي كشور با توجه به سند جامع هوافضا
مديريت تكنولوژي - دکتري
شاپور كرامت ۱۵۰۲۹۱۴۰۰
۹۷/۱۲/۵ دکتر رضا بندريان
دکتر مهدي محمدي
دکتر شعبان الهي
طراحي و تبيين چارچوب مفهومي تجاري‌سازي در شركت‌هاي كوچك نرم‌افزاري ايران- مورد مطالعه: شركت‌هاي حوزه نرم‌افزار كاربردي گوشي‌هاي هوشمند تلفن همراه
مديريت تكنولوژي - دکتري
شهاب اشراقي ۱۵۰۲۹۲۸۷۰
۹۷/۱۲/۵ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر حيدر احمدي
تاثير تجارت الكترونيك بر تجارت بين الملل و اشتغال
مديريت بازرگاني - تجارت الكترونيك - کارشناسي ارشد
بتول سلطان زاده ۱۵۰۲۹۵۴۸۰
۹۷/۱۲/۵ دکتر صادق سپندارند
دکتر حيدر احمدي
بررسي تاثيرگذاري آميخته بازاريابي ، ارزش درك شده بر وفاداري مشتريان در شبكه هاي اجتماعي (مورد مطاله : برندهاي ساعت هاي سوئيسي رولكس و سوآچ)
مديريت بازرگاني - تجارت الكترونيك - کارشناسي ارشد
محسن سالاري شهربابكي ۱۵۰۲۹۵۴۷۵
۹۷/۱۲/۱ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر مهدي شريفي
دکتر وجه الله قرباني زاده
طراحي و تبيين مدل خط مشي گذاري توسعه صنايع خلاق در ايران ( مورد مطالعه: صنعت كتاب الكترونيك)
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
قاسم صفائي نژاد ۱۵۰۲۹۲۳۹۱
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر مهناز حسين زاده
دکتر سيدحامد وارث
ارايه مدل پويايي امدادرساني در شرايط بحران پس از وقوع زلزله با استفاده از رويكرد پويايي شناسي سيستم
مديريت كسب و كار MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
علي احمدي ۱۵۰۲۹۴۸۰۷
۹۷/۱۱/۳۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مهدي خادمي گراشي
بررسي نقش هويت سني در رفتار خريد نوستالژيك
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
سيما حسامي ۱۵۰۲۹۵۰۸۰
۹۷/۱۱/۲۹ دکتر منوچهر انصاري
دکتر نسترن حاجي حيدري
بررسي ارزش مشتري در كسب و كارهاي نوپا ديجيتال مبتني بر اقتصاد اشتراكي
مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي - کارشناسي ارشد
مصطفي محمدحسيني ۱۵۰۲۹۴۰۱۷۴
۹۷/۱۱/۲۹ دکتر محمدرضا صادقي مقدم
دکتر حسين صفري
دکتر طاها منصوري
ارائه مدل بلوغ مديريت فرآيندهاي كسب و كار : مفهوم سازي، اندازه گيري و سناريوسازي بهبود
مديريت - تحقيق در عمليات - دکتري
علي صفري ۱۵۰۲۹۳۶۶۷
۹۷/۱۱/۲۹ دکتر محسن نظري
دکتر محمد حقيقي
بررسي اثر قيمت واحد بر روي ابعاد تصوير قيمت فروشگاه و قصد خريد مشتريان در فروشگاه خرده فروشي
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
سيدمحسن ميري ۱۵۰۲۹۴۰۲۳۰
۹۷/۱۱/۲۹ دکتر محمد صفري
دکتر محمد حقيقي
تبيين نقش مسكات بر رفتار خريد آني مصرف‌كننده با ميانجي‌گري ارزش ويژه برند مبتني بر مشتري؛ مطالعه موردي: نمايندگي‌هاي آديداس در شهر تهران
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
مهدي قاسمي والا ۱۵۰۲۹۴۰۱۲۴
۹۷/۱۱/۲۹ دکتر عباس اسدي
دکتر فاطمه ثقفي
دکتر طاهر روشندل اربطاني
تدوين راهبردهاي تجاري‌سازي پيام‌رسان‌هاي ايراني
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
داود مومني ۱۵۰۲۹۲۴۱۱
۹۷/۱۱/۲۸ دکتر امير خانلري
دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمدصالح تركستاني
ارائه مدل رفتار انتخابي مصرف كننده كالاي لوكس در بازار لوازم آرايشي ايران
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
ايمان يعقوبيان ۱۵۰۲۹۲۴۱۷
۹۷/۱۱/۲۸ دکتر محسن نظري
دکتر سعيد صحت
بررسي رابطه مديريت ارتباط با مشتري (CRM) و وفاداري مشتريان در صنعت بيمه
مديريت بازرگاني - مديريت بيمه - کارشناسي ارشد
اشين باقراطوني ۱۵۰۲۹۴۸۵۴
۹۷/۱۱/۲۸ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر محمد صفري
بررسي و مدل‌يابي تأثير ابعاد مديريت دانش بر ابعاد ريسك منابع انساني؛ (مطالعه موردي بانك گردشگري)
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
فرناز برات پور ۱۵۰۲۹۵۰۳۹
۹۷/۱۱/۲۷ دکتر محمد حامد جعفرزاده
دکتر مسعود كيماسي
مكانيسم هاي ارائه ي اطلاعات بر بازاريابي و متقاعد سازي آنلاين بر اساس حلقه ي طلايي سايمون سينك
مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي - کارشناسي ارشد
سينا جعفري ۱۵۰۲۹۴۹۰۴
۹۷/۱۱/۲۷ دکتر مسعود كيماسي
دکتر روزا هنديجاني
بررسي تاثير طرح بسته بندي بر جلب توجه ديداري مشتريان با استفاده از تكنيك رديابي چشم
مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي - کارشناسي ارشد
اشكان شهامت منش ۱۵۰۲۹۴۰۰۴۴
۹۷/۱۱/۱۶ دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
دکتر منصور مومني
دکتر سيد مجتبي سجادي
ارايه مدل چابكي زنجيره تأمين پايدار در صنعت آجر استان اصفهان
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
فرهاد فرهادي ۱۵۰۲۹۲۸۹۸
۹۷/۱۱/۱۴ دکتر سيدحامد وارث
دکتر منوچهر انصاري
بررسي روند توسعه مدل كسب و كار در چارچوب مدل RCOV
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
طاهره محمدحسني ۱۵۰۲۹۵۲۴۸
۹۷/۱۱/۱۴ دکتر مهناز حسين زاده
دکتر سيدحامد وارث
شناسايي و ارزيابي راهكارهاي كاهش بهاي تمام شده محصولات شركت پتروشيمي تخت جمشيد با رويكرد پويايي شناسي سيستم
مديريت كسب و كار گرايش بازايابي - کارشناسي ارشد
سيدنيكان شهيدي نيا ۱۵۰۲۹۵۱۶۳
۹۷/۱۱/۱۴ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر عباس نرگسيان
ارزيابي خط مشي دولت در حمايت از صنعت خودروسازي داخلي از نگاه خبرگان صنعت و دانشگاه
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي - کارشناسي ارشد
سروش ستوده ۱۵۰۲۹۵۴۷۸
۹۷/۱۱/۱۳ دکتر مجتبي اميري
دکتر محسن قدمي
دکتر رابرت مك شري
دکتر علي محمد مصدق راد
ارائه الگوي بيمارستاني دوستدار كودك در كشور با رويكرد بومي
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
زهرا ايمانيان ۱۵۰۲۹۳۰۱۲
۹۷/۱۱/۳ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر وحيد محمودي
دکتر محمد قاسمي ششده
بازنگري خط مشي هاي مالي و تنظيمي برق براي توليد انرژي سبز
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
نرگس صالحي شهرابي ۱۵۰۲۹۲۳۸۸
۹۷/۱۰/۱۸ دکتر نسترن حاجي حيدري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي ميزان تاثير هوشمند سازي شهر وفن آوري اينترنت اشيا بر صنعت گردشگري ( مورد مطالعه : جزيره كيش )
مديريت بازرگاني - تجارت الكترونيك - کارشناسي ارشد
مهرناز شاه حسيني ۱۵۰۲۹۵۱۵۳
۹۷/۱۰/۱۷ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر اسداله كردنائيج
ارائه مدل سياستگذاري براي توسعه بازار خدمات بيمه كشور بر اساس رويكرد منبع بنيان(RBV)
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
محمد آيتي مهر ۱۵۰۲۹۱۳۴۷
۹۷/۱۰/۱۱ دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمدصالح تركستاني
ارائه الگويي براي تقويت برند ملي ايران در راستاي ارتقاي هويت رقابتي
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
حامد بزرگ خو ۱۵۰۲۹۲۴۲۲
۹۷/۱۰/۹ دکتر آرين قلي پور
دکتر ندا محمداسمعيلي
بررسي چالش هاي مسير حرفه اي و ارائه راهكار در شركت طراحي و مهندسي صنايع انرژيEIED
مديريت دولتي - مديريت نيروي انساني - کارشناسي ارشد
رضيه كاشفي وحدتي ۱۵۰۲۹۴۰۱۳۳
۹۷/۸/۱ دکتر سيدعلي ترابي
دکتر Nezih Altay
باز‌طراحي شبكه زنجيره تامين خرده‌فروشي تحت ملاحظات بازگشت‌پذيري و امداد بشردوستانه
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
رضا عليخاني ۱۵۰۲۹۲۹۴۸
۹۷/۷/۲۹ دکتر محمد رضا مهرگان
دکتر رضا تهراني
طراحي مدل سنجش اعتبار مشتريان حقيقي بانك‌ها
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
عبداله نظري ۱۵۰۲۹۱۴۱۴
۹۷/۷/۱۱ دکتر سيدكمال واعظي
دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر مهدي الياسي
طراحي مدل تقسيم كار نهادي خط مشي گذاري علم و فناوري جمهوري اسلامي ايران
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
مهرشاد جواهردشتي ۱۵۰۲۹۲۳۶۹
۹۷/۷/۱۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر وحيد ناصحي فر
طراحي مدل سبك زندگي مصرف كنندگان با استفاده از مدل VALS و نقش ان در سياست گذاري شركتهاي بازرگاني
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
محمد اسماعيلي جوشقاني ۱۵۰۲۹۱۳۵۵
۹۷/۷/۹ دکتر محمدصادق ضيايي
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد تابان
طراحي الگوي مديريت ريسك استعداد با رويكرد دانشگاه كارآفرين(مورد مطالعه: دانشگاه شيراز)
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
عليرضا عزيزي ۱۵۰۲۹۲۸۵۸
۹۷/۷/۹ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
بررسي نقش تعديل كننده ي دوگانگي نوآوري بر ارتباط بين قابليت هاي بازاريابي با استراتژي ها و مزيت هاي رقابتي شركت ها و تأثير آن بر عملكرد صادراتي
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
الناز رفيع زاده ۱۵۰۲۹۴۳۶۸
۹۷/۷/۹ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر مجتبي اميري
بررسي رابطه اشتياق شغلي با بهبود عملكرد –مطالعه موردي در كاركنان گمرك جمهوري اسلامي ايران
مديريت دولتي - مديريت نيروي انساني - کارشناسي ارشد
كامران ندائي ۱۵۰۲۹۴۰۲۴۰
۹۷/۷/۸ دکتر نسرين جزني
دکتر عين اله فرامرز
طراحي مدل شايستگي اعضاي هيات مديره در صنعت پتروشيمي با تمركز بر حاكميت شركتي
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
محمد ميرزايي ۱۵۰۲۹۴۷۲۱
۹۷/۷/۴ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
تحليل داستان كاركنان بانك توسعه صادرات ايران از اقدامات مديريت منابع انساني؛ يك رويكرد روايت پژوهانه
مديريت دولتي - مديريت رفتار سازماني - کارشناسي ارشد
غزل عابدزاد ۱۵۰۲۹۵۵۰۲
۹۷/۷/۴ دکتر مسعود كيماسي
دکتر امير خانلري
بررسي اثر متن تبليغي و نوع محصول بر نگرش برند دانشجويان نسبت به برند در تبليغات
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
بهناز اجدري ۱۵۰۲۹۵۰۰۳
۹۷/۷/۴ دکتر عباس نرگسيان
دکتر غلامرضا طالقاني
شناسايي دلايل و پيامدهاي انتصابات گسترده سياسي در سازمان (مطالعه موردي شهرداري تهران )
مديريت دولتي - مديريت رفتار سازماني - کارشناسي ارشد
محمد علوي نژاد ۱۵۰۲۹۵۵۱۱
۹۷/۷/۳ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر هاشم آقا زاده
دکتر محمد طالقاني
ارائه مدل تبيين راهبردهاي توسعه صادرات ميوه و تره بار به جمهوري روسيه
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
رحمت علي صابري حقايق ۱۵۰۲۹۲۸۵۴
۹۷/۷/۳ دکتر نسترن حاجي حيدري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي عوامل موثر بر اثربخشي بازاريابي ويديوئي
مديريت كسب و كار MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
رامين قنبري ۱۵۰۲۹۴۵۶۸
۹۷/۷/۲ دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر باقر ساروخاني
طراحي مدل مرجعيت اثر بخشي خبري شبكه هاي اجتماعي(مورد مطالعه تلگرام)
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
آرزو سلطان محمدي ۱۵۰۲۹۲۴۲۹
۹۷/۶/۳۱ دکتر منوچهر انصاري
دکتر مجتبي اميري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
طراحي و تبيين الگوي توسعه تفكر استراتژيك در هلدينگ "شركت ملي صنايع پتروشيمي"
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
فرزاد عظيمي ۱۵۰۲۹۳۰۳۷
۹۷/۶/۳۱ دکتر عباس منوريان
دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر سيدكمال واعظي
دکتر يونس نورالهي
طراحي مدل خط مشي گذاري توسعه انرژيهاي تجديدپذير در ايران
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
سيروس وطن خواه مقدم ۱۵۰۲۹۳۶۸۷
۹۷/۶/۳۱ دکتر محسن نظري
دکتر عليرضا اصلاني
تاثير ابعاد رضايت از قيمت بر وفاداري مشتريان (مطالعه موردي: مجموعه هاي ورزشي)
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
ارشيا طوسي ۱۵۰۲۹۴۴۶۸
۹۷/۶/۳۱ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
"تاثير مدل كسب و كار به اشتراك گذاري درآمد (Revenue share) بر درآمد و ريسك؛ صنعت مورد مطالعه مخابرات- موبايل"
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
عليرضا شعبانعلي ۱۵۰۲۹۴۰۰۴۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر نسترن حاجي حيدري
طراحي فرآيند نوآوري استراتژي خدمات پس از فروش در صنعت خودروهاي وارداتي كشور (مورد مطالعه برند OPEL و HAMANN )
مديريت كسب و كار MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
كيا حسين شاهي ۱۵۰۲۹۴۲۷۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر مسعود كيماسي
بررسي عوامل موثر بر امكان صدور محصولات شوينده توليد شده در ايران
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
علي افتخاري ۱۵۰۲۹۴۱۰۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد آقايي ارائه برنامه استراتژي بازاريابي با رويكرد Scorpio براي شركت مواد غذايي ناصر
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
سيدعليرضا جزايري فر ۱۵۰۲۹۵۰۶۶
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
دکتر منصور مومني
مكان يابي ايستگاه هاي آتش نشاني با استفاده از تلفيق منطق Fuzzy وElECTERE
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
نادر پيري كذرجي ۱۵۰۲۹۴۸۸۹
۹۷/۶/۳۱ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
تدوين الگوي بخش بندي بازار پلي پروپيلن ايران
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
هادي شفيع ۱۵۰۲۹۴۹۱۶
۹۷/۶/۳۱ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
شناسايي باورهاي ذهني مديران در مورد قيمت گذاري
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
شهريار پاوندي ۱۵۰۲۹۴۸۸۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمود فيروزيان
تبيين تاثير گرايشات استراتژيك و ظرفيت نوآوري بر عملكرد سازماني در بخش خدمات (مورد مطالعه: شركت هاي بيمه دولتي شهر تهران)
مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي - کارشناسي ارشد
علي اصغر جاسب ۱۵۰۲۹۵۰۶۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر عباس منوريان
دکتر مهناز حسين زاده
ارائه مدل برنامه ريزي رياضي چند هدفه جهت مديريت پسماند شهر تهران با رويكرد بازيافت محصولات
مديريت كسب و كار MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
پويان كريمي ۱۵۰۲۹۴۵۸۶
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر علي صالحي
بررسي چگونگي آمادگي بيمارستان صدر براي پياده سازي سيستم بازاريابي اينترنتي در راستاي جذب متقاضيان خدمات چشم پزشكي
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
آزاده درخشي ۱۵۰۲۹۵۱۰۹
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر علي صالحي
بررسي تأثير تعديل گرايانه متغير هاي ريسك ادراك شده، مزايا ، تغيير قيمت و درگيري مشتري بر رابطه رضايت با وفاداري مشتري در شركت گوشي شاپ
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
صحرا احمدي ۱۵۰۲۹۵۰۰۴
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي وضعيت رقابت پذيري صنعت گردشگري با استفاده ازمدل الماس پورتر(مطالعه موردي:گردشگري سلامت ايران با تمركز بر چشمه هاي آبگرم)
مديريت كسب و كار MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
پويا شمس معطر ۱۵۰۲۹۴۴۳۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر مهرداد استيري
دکتر حمزه رايج
بررسي رابطه ميان بازارگرايي داخلي و رضايت مشتريان در صنعت هواپيمايي كشور
مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي - کارشناسي ارشد
سيدمرتضي رفيعي طباطبايي ۱۵۰۲۹۴۳۷۳
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد صفري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
ارائه چارچوبي مفهومي جهت تبيين نقش اعتماد، كيفيت خدمات و ارزش ويژه برند مشتري محور بر ارزش طول عمر مشتري در بازار B2B
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
فاطمه يكه فلاح ۱۵۰۲۹۵۳۱۰
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محسن نظري
بررسي تاثير ارزش هاي فردي بر درگيري ذهني مد با در نظر گرفتن تفاوت هاي نسلي
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
اصغر عقيلي دهكردي ۱۵۰۲۹۵۱۸۱
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محسن نظري
دکتر محمود نيك حاجلي
بررسي نقش تجارت اجتماعي بر تصميم‌گيري براي خريد با درنظرگرفتن تفاوت هاي نسلي
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
محمدمهدي آقاربيع ۱۵۰۲۹۵۰۲۰
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر مهدي خادمي گراشي
بررسي عوامل موثر در برندسازي اماكن ورزشي
مديريت كسب و كار MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
عليرضا جراحي خامنه ۱۵۰۲۹۴۲۳۱
۹۷/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر مسعود كيماسي
بررسي اثر شدت رسانه هاي اجتماعي بر ارزش ويژه برند مكان مطالعه موردي شهر شيراز
مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي - کارشناسي ارشد
محمدهادي فرصادي ۱۵۰۲۹۴۵۳۷
۹۷/۶/۳۱ دکتر مهدي محمدي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
طراحي الگوي شكل گيري سرريز دانش بين خوشه هاي صنعتي
مديريت تكنولوژي - دکتري
رضا عوض پور ۱۵۰۲۹۳۰۳۸
۹۷/۶/۲۷ دکتر عباس منوريان
دکتر نسترن حاجي حيدري
بررسي رابطه بين تفكر استراتژيك و هوش سازماني در اتحاديه توليد و صادر كنندگان زعفران استان خراسان
مديريت كسب و كار MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
ابراهيم ملائي ۱۵۰۲۹۴۶۸۲
۹۷/۶/۲۷ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر محمد صيادي
بررسي چالش ها و فرصت هاي توسعه صنعت حفاري نفت و گاز كشور و ارائه راهكار
مديريت كسب و كار MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
قاسم جعفري ۱۵۰۲۹۴۲۳۷
۹۷/۶/۲۶ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر رضا بندريان
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
روندها و عوامل مؤثر بر بيكاري تكنولوژيكي و دلالت‌هاي آن براي اكتساب تكنولوژي در چشم انداز اقتصاد گلان ايران
مديريت تكنولوژي - دکتري
رضا حميدي كيا ۱۵۰۲۹۲۸۸۳
۹۷/۶/۲۶ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
سناريو پردازي رفتار مشتريان B2B شركت ملي گاز ايران با رويكرد اينده پژوهي
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
حميد اله وردي نژاد ۱۵۰۲۹۴۱۲۳
۹۷/۶/۲۶ دکتر آرين قلي پور
دکتر علي ديواندري
دکتر ندا محمداسمعيلي
شناسايي مؤلفه هاي فرهنگ مشتري مداري و ارائه ابزار سنجش آن در شركت همراه اول
مديريت بازرگاني - تجارت الكترونيك - کارشناسي ارشد
مريم گل محمدي ۱۵۰۲۹۵۲۳۵
۹۷/۶/۲۶ دکتر رضا بندريان
دکتر احمد اختيار زاده
بررسي نقش منابع انساني در چابكي استراتژيك سازمان هاي خدماتي مورد مطالعه: شركت پيشرو ارتباطات نوين
مديريت صنعتي - توليد - کارشناسي ارشد
ميلاد احمديان ۱۵۰۲۹۴۰۸۱
۹۷/۶/۲۶ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر محمود دهقان نيري
بررسي و مقايسه ادراك , حمايت و رفتار مصرف كننده از ابعاد و اقدامات مسئوليت اجتماعي شركتي در بخش خودروهاي لوكس و معمولي در بازار خودرو ايران
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
نازنين تحصيلي ۱۵۰۲۹۵۰۵۸
۹۷/۶/۲۶ دکتر محمد صفري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
ارائه چارچوبي مفهومي جهت تبيين رابطه بين ابعاد ارزش ويژه برند و رفتار خريد آني آنلاين مصرف كنندگان فروشگاه هاي اينترنتي (مورد مطالعه فروشگاه اينترنتي ديجي كالا)
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
مرضيه نوروزي ۱۵۰۲۹۵۲۹۶
۹۷/۶/۲۶ دکتر نسترن حاجي حيدري
دکتر امير خانلري
تاثير بازيابي ويروسي برعملكرد بازيابي
مديريت بازرگاني - تجارت الكترونيك - کارشناسي ارشد
محي الدين مهديان فر ۱۵۰۲۹۵۲۷۷
۹۷/۶/۲۵ دکتر محمد حقيقي
دکتر مسعود كيماسي
طراحي استراتژي ماركتنيگ بر مبناي هك رشد
مديريت كسب و كار MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
اميد هاشمي نژاد ۱۵۰۲۹۴۰۲۶۷
۹۷/۶/۲۵ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي تاثيراعمال استراتژي هاي آميخته بازاريابي بر افزايش سهم بازار و كسب مزيت رقابتي درشركت هاي چند محصولي و به طور خاص صنعت شوينده
مديريت كسب و كار گرايش استراتژي - کارشناسي ارشد
سيدمحمدمهدي موسوي ۱۵۰۲۹۵۲۷۳
۹۷/۶/۲۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر مجتبي اميري
فراتحليل پيشايندهاي تسهيم دانش در مجلات علمي پژوهشي كشور
مديريت دولتي - مديريت رفتار سازماني - کارشناسي ارشد
صدف زنديه ۱۵۰۲۹۵۱۳۷
۹۷/۶/۲۵ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
فراتحليل پيشايندهاي سكوت سازماني در مجلات علمي پژوهشي كشور
مديريت دولتي - مديريت رفتار سازماني - کارشناسي ارشد
گلميس ميرزارزاز ۱۵۰۲۹۵۲۷۸
۹۷/۶/۲۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر مجتبي اميري
فراتحليل پيشايندهاي اعتماد سازماني در مجلات علمي پژوهشي كشور
مديريت دولتي - مديريت رفتار سازماني - کارشناسي ارشد
عطيه قاسمي ۱۵۰۲۹۵۲۰۹
۹۷/۶/۲۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي موانع پياده سازي موفقيت آميز استراتژيها در سازمانهاي صنعتي- تجاري( مطالعه موردي هلدينگ سرمايه گذاري عظام)
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
ميثم دستوريان ۱۵۰۲۹۴۹۵۸
۹۷/۶/۲۰ دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
ارائه ي مدلي تركيبي مبتني بر تئوري صف به منظور بهبود شيوه ي خدمت رساني به مشتريان(مطالعه موردي بانك پاسارگاد)
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
محمدرضا مرادخاني ۱۵۰۲۹۴۰۱۹۰
۹۷/۶/۲۴ دکتر سعيد روحاني
دکتر محمد رحيم اسفيداني
ارائه مدل تحليل نظرات مشتريان مبتني بر رويكرد متن كاوي نظرات
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
هانيه محمدي سنجاني ۱۵۰۲۹۵۲۵۵
۹۷/۶/۵ دکتر آرين قلي پور
دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر ابوالحسن فقيهي
ارائه الگوي برنامه توسعه فردي مديران منابع انساني در صنعت بانكداري (مورد مطالعه: بانك رفاه)
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
بهارك سفيدگران ۱۵۰۲۹۱۳۸۰
۹۷/۵/۲۶ دکتر مهناز حسين زاده
دکتر حنان عموزاد مهديرجي
ارائه مدل زمانبندي برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
مصطفي رعايائي ۱۵۰۲۹۴۳۶۶
۹۷/۴/۲۷ دکتر منصور مومني
دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر عليرضا حسن زاده
ارايه مدل ارزيابي عملكرد شهرك هاي صنعتي با در نظر گرفتن معيارهاي پايداري
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
سينا رزبان ۱۵۰۲۹۲۳۷۶
۹۷/۴/۱۶ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر محمد صفري
بررسي رابطه بين فرسودگي شغلي و كيفيت زندگي كاري با نقش ميانجي تعهد سازماني مطالعه موردي: كاركنان سازمان كشتيراني جمهوري اسلامي ايران
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
سپيده قاضي ميرسعيد ۱۵۰۲۹۵۲۱۴
۹۷/۳/۳۰ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر عباس منوريان
نگاشت توانمندي هاي استراتژيك شكل دهنده ي مزيت رقابتي بر اساس رويكرد توانمندي هاي پويا: مورد مطالعه اپراتورهاي تلفن همراه در ايران
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
محمدامين شهريوري ۱۵۰۲۹۳۲۳۱
۹۷/۳/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي تاثير بازاريابي رسانه هاي اجتماعي بر قصد خريد و وفادداري به برند در ميان قشر جوان جامعه
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
حسين معصوميان ۱۵۰۲۹۳۵۹۹
۹۷/۳/۳۰ دکتر عباس منوريان
دکتر محمد حقيقي
اثرات استراتژي رقابتي و نوآوري باز در بهبود عملكرد شركت هاي دولتي (مطالعه موردي: ايران خودرو)
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
اسما حبيبي ۱۵۰۲۹۳۴۷۷
۹۷/۳/۲۹ دکتر سيدابوالقاسم ميرا
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي تأثير نگرش فردي مشتريان ايراني در تمايل به خريد آنلاين زيورآلات
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
پيمان شاه نواز ۱۵۰۲۹۳۵۲۴
۹۷/۳/۲۹ دکتر سيدابوالقاسم ميرا
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي عوامل موثر بر قصد خريد تجهيزات آزمايشگاهي توليد شده در كشور چين (مطالعه موردي اتوآنالايزر آزمايشگاهي)
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
عليرضا راحتلو ۱۵۰۲۹۳۱۸۳
۹۷/۳/۲۸ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر بهنام عبدي
برنامه ريزي راهبردي جهت استفاده از ابزارهاي وب 2 براي توسعه سيستم هم افزاي دانش در كتابخانه مركزي دانشگاه تهران
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
مژگان ملك پورطالقاني ۱۵۰۲۹۲۶۶۶
۹۷/۳/۱ دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي ورتبه بندي معيار هاي خريد در بازارهاي سازماني (B2B) به روش AHP ( مورد مطالعه :خريد فيلترهاي هواي ورودي توربين در صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاههاي برق كشور ايران)
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
آرش حميدي سيبني ۱۵۰۲۹۳۴۸۷
۹۷/۲/۲۵ دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
مدل سازي مالي قراردادهاي بيع متقابل در حوزه ساخت پالايشگاه هاي گازي
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
عليرضا نقيائي ۱۵۰۲۹۴۰۲۴۹
۹۷/۱/۲۰ دکتر آرين قلي پور
دکتر حسن قاليباف اصل
دکتر محمد ابويي اردكان
طراحي مدل فرهنگ ريسك در صنعت بانكداري (مطالعه موردي بانك رفاه)
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
اصغر اسدي ۱۵۰۲۹۱۳۵۳
۹۶/۱۲/۲۹ دکتر محمد آقايي تدوين استراتژي بازاريابي شركت ساتراپ پخش ايرانيان
مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي - کارشناسي ارشد
امير خردمند ۱۵۰۲۹۴۳۰۱
۹۶/۱۲/۲۲ دکتر مهدي محمدي
دکتر مهدي الياسي
شناسائي عوامل مؤثر بر توسعه روشهاي ادغام وتملك در واحدهاي كوچك توليد كننده كاشي وسراميك كشور
مديريت صنعتي - توليد - کارشناسي ارشد
بهنام عزيززاده مهماندوست عليا ۱۵۰۲۹۴۰۰۸۹
۹۶/۱۲/۱۹ دکتر محمد حقيقي
دکتر سيدابوالقاسم ميرا
بررسي عوامل اثر گذار بر چابكي سازمان در بخش بين الملل. مطالعه موردي شركت صنايع بسته بندي پگاه
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
حسين شفيعيان ۱۵۰۲۹۳۵۲۶
۹۶/۱۲/۸ دکتر مهناز حسين زاده
دکتر عزت الله اصغري زاده
ارائه ي مدلي براي تعيين سبد سرمايه گذاري بهينه در پروژه هاي صنعتي با رويكرد توسعه ي مناطق محروم (مطالعه ي موردي قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء)
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
بهارك باقي نژاد ۱۵۰۲۹۴۸۵۶
۹۶/۱۲/۲ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر مهناز حسين زاده
ارائه مدل زمان بندي ماشينهاي موازي با در نظر گرفتن عدم قطعيت (مطالعه موردي: شركت شيرهاي صنعتي اردبيل)
مديريت صنعتي - توليد - کارشناسي ارشد
مريم ستاري ۱۵۰۲۹۴۳۹۶
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر نادر سيداميري
دکتر مهناز حسين زاده
شناسايي و تاثير مولفه هاي تعامل و جذابيت در رسانه هاي اجتماعي بر مبادرت مصرف كنندگان ( مطالعه يكي از برندهاي ايراني در شبكه اجتماعي اينستاگرام )
مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي - کارشناسي ارشد
مجيد محمدي ۱۵۰۲۹۴۶۴۳
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر مهدي محمدي
دکتر امير ناظمي
بررسي عوامل موثر بر انتخاب پروژه هاي سرمايه گذاري خطر پذير در شركتهاي نو پاي فناوري محور از منظر سرمايه گذاران
مديريت صنعتي - توليد - کارشناسي ارشد
سيدعلي حسيني اصيل ۱۵۰۲۹۴۹۲۹
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر مسعود كيماسي
دکتر نگار سماك نژاد
دکتر طهمورث حسنقلي پور
تلفيق رويكردهاي ارتباطي و مشاهده اي در ارزيابي اثربخشي تبليغات با تاكيد بر منبع پيام
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
سپيده نصيري ۱۵۰۲۹۲۴۱۳
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر عباس منوريان
دکتر مجتبي اميري
دکتر علي صادقي
ارائه الگويي جهت انتخاب استراتژي هاي ميانجيگري در خط مشي گذاري عمومي متناسب با ماهيت شكست هاي خط مشي
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
مصطفي زمانيان ۱۵۰۲۹۱۳۷۷
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر مهدي خيرانديش
طراحي الگوي شايستگي فرماندهان ارتش جمهوري اسلامي ايران مبتني بر انديشه فرماندهي معظم كل قوا
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
شعبان مرادي آيديشه ۱۵۰۲۹۱۴۰۹
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر امير خانلري
بررسي عوامل موفقيت كسب و كارهاي كوچك و متوسط در بازار IT ايران
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
فرهاد خواجه منصوري ۱۵۰۲۹۴۳۰۹
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر مهدي محمدي
دکتر مهناز حسين زاده
مدل پذيرش فناوري در حوزه كسب‌وكارهاي الكترونيكي(موردمطالعه: باميلو، ديجي كالا، شيپور و ديوار)
مديريت صنعتي - توليد - کارشناسي ارشد
نيما صائب ۱۵۰۲۹۴۰۰۵۷
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
بررسي تاثير آمادگي استراتژيك مديريت زيست محيطي بر رقابت پذيري شركت سايپا
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
سپهر صالحي ۱۵۰۲۹۳۲۴۰
۹۶/۱۱/۳۰ دکتر مهدي محمدي
دکتر مهناز حسين زاده
شناسايي عوامل كليدي موفقيت در انتخاب زمان ارائه محصول جديد به بازار
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
اميرنامدار سكوتي ۱۵۰۲۹۴۰۰۲۴
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر ناصر ميرسپاسي
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر سيدرضا سيدجوادين
طراحي مدل سنجش عمق اجراي استراتژي مبتني بر سطح نفوذ ذهني، قلبي و عملي
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
اميرحسين صبورطينت اقدم ۱۵۰۲۹۳۰۳۴
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر محسن نظري
دکتر نادر سيداميري
دکتر طهمورث حسنقلي پور
تدوين چارچوب استراتژي هم‌رقابتي جهت كسب مزيت رقابتي در كسب و كارهاي فناور نوپا
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
محمد وليابيدگلي ۱۵۰۲۹۲۴۱۶
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر مهرداد استيري
بررسي تاثير اقدامات مديريت منابع انساني بر عملكرد سازماني با نقش ميانجي نوآوري (مورد مطالعه: شركتهاي مهندسان مشاور تهران)
مديريت منابع انساني - مديريت منابع انساني بين الملل - کارشناسي ارشد
سروش احمدي ۱۵۰۲۹۳۰۶۶
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر جليل حيدري دهويي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
خوشه بندي مشتريان خدمات ADSL با بهره گيري از تركيب روش هاي FCM و topsis
مديريت كسب و كار MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
عادله فرزادفر ۱۵۰۲۹۴۵۳۵
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر نادر سيداميري
دکتر داتيس خواجه ئيان
شناسايي مولفه هاي اثربخش بودن بازاريابي موبايلي با رويكرد گيميفيكيشن
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
مهشاد اينانلو ۱۵۰۲۹۴۸۵۲
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
دکتر عزت الله اصغري زاده
رابطه بين مهارت‌هاي ارتباطي مديران و رضايت ‌شغلي كاركنان (مورد مطالعه :سازمان اتش نشاني تهران منطقه3)
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
داود يوسفي نوجه مهر ۱۵۰۲۹۴۰۲۸۲
۹۶/۱۱/۲۹ دکتر محمد آقايي عارضه يابي و ارايه ي مدل عملياتي بهينه سازي بازاريابي و فروش در چارچوب مديريت استراتژيك بازاريابي مطالعه موردي صنعت QSR به ويژه شركت تله پيزا در ايران
مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي - کارشناسي ارشد
علي اشرفي ۱۵۰۲۹۴۰۹۷
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر مجتبي اميري
دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر هادي خانيكي
طراحي و تدوين مدل كاركردي رسانه هاي جمعي در ايران با تأكيد بر توسعه سرمايه هاي اجتماعي(مورد مطالعه: سازمان صداي جمهوري اسلامي ايران)
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
نازيلا شفيعيان ۱۵۰۲۹۲۳۸۳
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمدعلي شاه حسيني
بررسي رابطه شهرت سازماني مشتري مدار با رفتارهاي شهروندي مشتريان در شعب بانكهاي تهران
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
مينا اكبري داريان ۱۵۰۲۹۴۱۱۸
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر فرزاد بهرامي
دکتر حسين صفري
مدل‌سازي رياضي چند هدفه زنجيره تامين دارو در حوادث غيرمترقبه
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
فاطمه علي دوست ۱۵۰۲۹۴۰۰۹۵
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
سنجش ميزان آمادگي مراكز درماني كشور براي پذيرش گردشگر سلامت در مقايسه با كشورهاي منطقه
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
شهاب رنجبران ۱۵۰۲۹۴۹۹۴
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر سيد مجتبي سجادي
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
تاثير توسعه محصول جديد بر رضايت مشتريان : مطالعه موردي توليدكنندگان لوازم خانگي
مديريت كسب و كار MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
نسرين رضائي ۱۵۰۲۹۴۹۹۰
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
شناسايي پوياي هاي رقابتي در محصولات دانش بنيان آزمايشگاهي و ارائه برنامه مناسب پيشبرد فروش
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
مهرنوش قيافه داودي ۱۵۰۲۹۴۰۱۳۰
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
اولويت بندي استراتژي هاي بازاريابي اينترنتي در شبكه هاي اجتماعي از منظر تاثير بر رفتار مصرف كننده
مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي - کارشناسي ارشد
شيده سالاري ۱۵۰۲۹۴۰۰۱۴
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر مجتبي اميري
دکتر داود آقامحمدي
تصويرپردازي از مختصات ارتش مقتدر در پرتو رهنمودهاي قرآن
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
عبداله وثوقي نيري ۱۵۰۲۹۱۴۱۵
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مسعود كيماسي
تحليل بصري تبليغات بر اساس مدل مك كوئري – مطالعه موردي شركت پاكشو
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
محمدامين اسكندريون ۱۵۰۲۹۳۴۳۰
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر رضا تهراني
پيش‌بيني بازار سهام با استفاده از تركيب خطي تطبيقي و الگوريتم كلوني زنبور عسل.
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
آرش خليلي ۱۵۰۲۹۳۱۷۱
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
بررسي عوامل مؤثر بر دستيابي شركت‌هاي بين المللي خدمات IT به برند قدرتمند
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
كيارش جهانديده طهراني ۱۵۰۲۹۳۴۷۳
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مسعود كيماسي
بررسي تأثير سبك زندگي بر انتخاب مبلمان راحتي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
ساراسادات ناصرممتحن ۱۵۰۲۹۳۳۶۷
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر امير خانلري
بررسي عوامل موثر بر قصد خريد مجدد، در خريدهاي آنلاين خدمات گردشگري
مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي - کارشناسي ارشد
مديا فرشچي ۱۵۰۲۹۴۰۱۱۳
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر مهناز حسين زاده
دکتر نسترن حاجي حيدري
بررسي راهكارهاي توسعه صنعت گردشگري در روستاي ابيانه با هدف افزايش درآمد منطقه و كاهش اثرات زيست‌محيطي با استفاده از رويكرد پويايي سيستم ها
مديريت كسب و كار MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
سيده سوسن مولوي عربشاهي ۱۵۰۲۹۴۷۰۵
۹۶/۱۱/۲۸ دکتر سيدحامد وارث
دکتر رضا تهراني
بررسي رابطه‌ي استراتژي تنوع همگون و ناهمگون در پرتفوي شركت مادر با عملكرد مالي در شركت هاي سهامي عام در ايران
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
سجاد خزائي ۱۵۰۲۹۳۴۹۴
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر رضا تهراني
دکتر سيدحامد وارث
تاثير حاكميت شركتي بر خلق ارزش شركت ها: مطالعه بانك هاي تجاري در ايران
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
حسين ادب زاده ۱۵۰۲۹۳۴۲۰
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر مهناز حسين زاده
دکتر نسترن حاجي حيدري
انتخاب استراتژي بازاريابي مناسب بر اساس بخش بندي بازار براي صنعت ساخت ناوگان ريلي با استفاده از روش پويايي شناسي سيستم
مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي - کارشناسي ارشد
حسين غفوري كوهساره ۱۵۰۲۹۴۵۲۰
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي تاثير مديريت مشاركتي برعملكرد كاركنان مطالعه موردي كتابخانه ملي
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
علي متقي ۱۵۰۲۹۴۰۱۷۰
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر رضا تهراني
دکتر طهماسب مظاهري خورزني
بررسي تاثير بيش اطميناني بر كيفيت گزارشگري مالي
مديريت كسب و كار MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
علي جابري انصاري ۱۵۰۲۹۴۹۰۱
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر نسترن حاجي حيدري
دکتر مسعود كيماسي
بررسي مشخصات بصري تبليغات اثرگذار در شبكه هاي اجتماعي. مورد مطالعه اينستاگرام
مديريت كسب و كار MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
علي عسگري طرقي ۱۵۰۲۹۴۵۰۲
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر سيدمرتضي موسويان
ارائه مدل حمايتي دولت از كارآفريني رسانه ديجيتال در ايران; حوزه موردمطالعه بازيهاي رايانهاياي
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
افسانه طاهري ۱۵۰۲۹۱۳۹۲
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر مهدي شامي زنجاني
شناسايي و الويت بندي چالش هاي به كارگيري مدل كسب و كار اقتصاد اشتراكي در ايران
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
ليلا احمديان ۱۵۰۲۹۴۰۸۰
۹۶/۱۱/۲۴ دکتر محمد حقيقي
دکتر سيد ضياالدين شفائي تنكابني
عوامل موثر بر توسعه صادرات شمش روي ايران
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
سيدعليرضا شفائي تنكابني ۱۵۰۲۹۴۴۲۹
۹۶/۱۱/۲۴ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر نسترن حاجي حيدري
انتخاب مدل كسب و كار الكترونيكي مناسب در حوزه كسب و كارهاي اينترنتي
مديريت كسب و كار MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
بنفشه محمدي ۱۵۰۲۹۴۶۳۵
۹۶/۱۱/۲۴ دکتر محمد حقيقي
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي ارتباط بين مسووليت پذيري اجتماعي، بازار گرايي، رضايت مشتريان و عملكرد شركت ها بر مبناي كارت امتيازي متوازن
مديريت كسب و كار MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
عاطفه عباديان ۱۵۰۲۹۴۴۷۷
۹۶/۱۱/۲۳ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر عباس ابراهيمي
ارايه مدلي جهت ارزيابي قلمرو محوري كسب و كار هاي بنگاه مادر با بهره گيري از رويكرد كارت امتيازي متوازن (سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري)
مديريت كسب و كار MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
سياوش ستوده ۱۵۰۲۹۴۳۹۷
۹۶/۱۱/۲۵ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر محمد حقيقي
شناسايي وتبيين نقش رسانه هاي اجتما عي در وفاداري الكترونيكي مصرف كنندگان اينترنتي در فروشگاه هاي الكترونيكي
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
محمودسعيد گل احمر ۱۵۰۲۹۴۶۰۰
۹۶/۱۱/۱۸ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
شناسايي عوامل بازدارنده طراحي كارراهه شغلي مناسب (مورد مطالعه شركت صنعتي نيرومحركه)
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
اميرحسين طلا ۱۵۰۲۹۳۵۳۹
۹۶/۱۱/۱۷ دکتر مسعود كيماسي
دکتر عليرضا اصلاني
تأثير ابعاد مؤثر بر رفتار مصرف كننده براي انتخاب غذاهاي سالم در رستوران ها
مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي - کارشناسي ارشد
نيما نياكان ۱۵۰۲۹۴۷۹۰
۹۶/۱۱/۱۵ دکتر نسترن حاجي حيدري
دکتر محمد آقايي
تأثير گپ و گفت الكترونيكي در سامانه هاي نقد و بررسي بر قصد خريد مشتريان
مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي - کارشناسي ارشد
امين فتح احدنژند ۱۵۰۲۹۴۵۲۹
۹۶/۱۱/۱۴ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
بررسي امكان پذيري توسعه مفهوم بنگاه هاي زودبازده دانش بنيان در صنعت ict
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
حاتم مومن پور ۱۵۰۲۹۴۰۲۱۵
۹۶/۱۱/۱۴ دکتر عباس منوريان
دکتر سيدحامد وارث
ارزيابي عملكرد سازمان اوقاف و امور خيريه با رويكرد كارت امتيازي متوازن
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
حسين آب نيكي ۱۵۰۲۹۲۴۳۵
۹۶/۱۱/۸ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محسن نظري
تاثير تبليغات ناخوشايند بر رفتار اجتناب از تبليغات در محصولات ضد عفوني كننده بيمارستاني
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
محمدصادق صراف زاده ۱۵۰۲۹۴۴۵۶
۹۶/۱۱/۲ دکتر جليل حيدري دهويي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
چهارچوبي يكپارچه براي طراحي سبز محصولات برمبناي LCA با بهره گيري از روش تركيبي MADM (مطالعه موردي: صنعت ضدعفوني كننده بيمارستاني).
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
مجيد عبدي پور ۱۵۰۲۹۴۴۸۹
۹۶/۱۱/۱ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
تجزيه و تحليل كاربرد Big Data در فرآيند هاي بازاريابي
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
شبنم جلالي ۱۵۰۲۹۴۲۳۹
۹۶/۱۱/۱ دکتر نسترن حاجي حيدري
دکتر نادر سيداميري
بررسي عوامل موثر بر رضايت و وفاداري مشتريان در كسب اطلاعات مرتبط با محصولات يا خدمات در سامانه هاي نقد و بررسي
مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي - کارشناسي ارشد
ميثم بهربر ۱۵۰۲۹۴۱۷۵
۹۶/۱۱/۱ دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر ايرج نوروش
دکتر سعيد ترك زاده
ارزيابي عملكرد بيمارستان هاي منطقه ۲ تهران مبتني بر شاخص هاي حسابرسي عملياتي
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
مونا دميرچي ۱۵۰۲۹۴۹۵۹
۹۶/۱۰/۲۵ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر منوچهر انصاري
بررسي مديريت دانش و تاثير آن بر خلاقيت سازماني(مطالعه موردي بيمارستان آراد)
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
نيما طاهري ۱۵۰۲۹۴۰۰۷۰
۹۶/۱۰/۲۵ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي تاثير هوش هيجاني بر عملكرد كاركنان (مطالعه موردي شركت مديريت توليد برق شهيدرجايي)
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
آسيه حبيبي قاسم آباديان ۱۵۰۲۹۴۹۱۷
۹۶/۱۰/۱۲ دکتر نسترن حاجي حيدري
دکتر محمد حقيقي
بررسي تاثير طراحي بصري تبليغات وبسايت در خريد آنلاين مشتريان
مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي - کارشناسي ارشد
محمد خسروجردي ۱۵۰۲۹۴۳۰۳
۹۶/۱۰/۱۱ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مسعود كيماسي
دکتر احمد روستا
بررسي الگوي رفتار خريد مشتريان شركتي و ارتباط آن باراهبردهاي بانكداري شركتي در بانك‌هاي خصوصي ايران
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
محمد اراكي تبار ۱۵۰۲۹۲۴۲۱
۹۶/۹/۲۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر علي صالحي
بررسي تاثير دلبستگي اجتماعي بر اشتراك گذاري اطلاعات در صفحات گردشگري شبكه اجتماعي اينستاگرام در شهر تهران
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
سهيلا حيدري ۱۵۰۲۹۴۲۸۸
۹۶/۹/۲۵ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر سيدكمال واعظي
دکتر رضا واعظي
تدوين شاخص هاي ارزشيابي عملكرد مديريت شهري با رويكرد رعايت اصول اخلاقي
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
محمدمهدي قميان ۱۵۰۲۹۳۰۴۸
۹۶/۹/۲۱ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر باقر ساروخاني
دکتر يحيي كمالي پور
بررسي و تبيين نقش ستارگان درفرآيند ارتباطي پيام هاي ارتباط جمعي"
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
حسين خواجه جعفري ۱۵۰۲۹۱۳۶۸
۹۶/۸/۲۳ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر علي ربيعي
دکتر طاهر روشندل اربطاني
طراحي مدل توانمندسازي استراتژيك منابع انساني در سازمانهاي ارتباطاتي و رسانه‌اي دولتي
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
سودابه رادفرد ۱۵۰۲۹۱۳۷۱
۹۶/۷/۱۲ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمد حقيقي
ارزيابي استراتژي بازاريابي شركتهاي فعال در صنعت بسته بندي آرايشي بهداشتي سلولزي ايران
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
سينا اخلاقي ۱۵۰۲۹۳۴۱۸
۹۶/۷/۱۲ دکتر مهناز حسين زاده
دکتر عاليه كاظمي
بررسي و تحليل جايگاه زنان در شبكه روابط درون سازماني كاركنان شهرداري تهران با استفاده از رويكرد تحليل شبكه‌هاي اجتماعي (SNA)
مديريت صنعتي - توليد - کارشناسي ارشد
غزاله سليمان پور ۱۵۰۲۹۴۴۰۴
۹۶/۷/۱۲ دکتر منصور مومني
دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر ايرج مهدوي
طراحي مكانيزم انتخاب عملگرهاي محصول همگرا براي فرايند توسعه محصول جديد در شرايط عدم
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
ارميا آقاسي ۱۵۰۲۹۱۳۴۶
۹۶/۷/۱۱ دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي دلايل خريد كالاهاي لوكس تقلبي (مورد مطالعه : فروشگاه اينترنتي بايكادو)
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
سارا شاعري ۱۵۰۲۹۳۲۱۹
۹۶/۷/۱۱ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
تدوين نقشه گروه هاي استراتژيك در صنعت قطعات فلزي بدنه خودرو در ايران
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
شهروز اعزازي ۱۵۰۲۹۳۰۸۷
۹۶/۷/۱۱ دکتر مسعود كيماسي
دکتر عباس منوريان
بررسي تاثير بازاريابي رسانه هاي اجتماعي برندهاي لوكس بر ارزش درك شده و رفتار مصرف كنندگان(مطالعه موردي چرم مشهد)
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
مهدي جوادي نژاد ۱۵۰۲۹۳۴۷۱
۹۶/۷/۱۱ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر محمد حقيقي
شناسايي عوامل مؤثر بر توسعه صادرات مواد غذايي دريايي
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
سيدحسين صدر ۱۵۰۲۹۳۲۴۴
۹۶/۷/۱۱ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر حنان عموزاد مهديرجي
ارائه چارچوبي جهت شناسائي و تحليل ريسك اجراي استراتژي با استفاده از منطق FMEA مورد مطالعه شركت سايپا
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
افشين درستي نادعلي ۱۵۰۲۹۱۰۷۴
۹۶/۷/۱۱ دکتر مسعود كيماسي
دکتر طهمورث حسنقلي پور
بررسي نقش لذت ادراك شده و نفوذ اجتماعي در تبليغات در شبكه هاي اجتماعي آنلاين
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
علي ارزومندي ۱۵۰۲۹۳۴۲۴
۹۶/۷/۱۱ دکتر علي ديواندري
دکتر حميدرضا نورعلي زاده
ارائه مدلي جهت مديريت ريسك اعتباري در موسسات كارگزاري‌ بورس
مديريت بازرگاني - مديريت بيمه - کارشناسي ارشد
جلال جعفري ۱۵۰۲۹۴۲۳۴
۹۶/۷/۱۱ دکتر مهناز حسين زاده
دکتر عاليه كاظمي
طراحي مدل چند هدفه برنامه ريزي توليد در صنعت سيم و كابل (مورد مطالعاتي كارخانه سيم و كابل ايكوتك)
مديريت صنعتي - توليد - کارشناسي ارشد
شقايق رضائي اميري ۱۵۰۲۹۴۳۶۱
۹۶/۷/۱۱ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر منوچهر انصاري
تاثير انعطاف پذيري استراتژيك بر عملكرد سازماني در خلق نوآوري سبز
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
پروين عدن ۱۵۰۲۹۴۴۹۱
۹۶/۷/۵ دکتر رضا تهراني
دکتر منصور مومني
بكارگيري استراتژي سرمايه گذاري جهت بهينه سازي سبد سهام با بهره مندي از الگوريتم هاي بهينه سازي تكاملي چند هدفه (در بورس اوراق بهادار تهران)
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
سيدمحمدعلي خضري ۱۵۰۲۹۳۱۷۰
۹۶/۶/۲۹ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
بررسي عوامل موثر بر دستيابي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور به برند قدرتمند
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
حميدرضا نوربخش ۱۵۰۲۹۳۶۱۷
۹۶/۷/۴ دکتر مجتبي اميري
دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر محمد سلطاني فر
طراحي الگوي توسعه فرهنگي استان گيلان با تأكيد بر نقش محوري رسانه هاي محلي
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
هاجر آصف ۱۵۰۲۹۲۳۶۱
۹۶/۷/۳ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر منصور مومني
دکتر مهدي خيرانديش
طراحي الگوي شايستگي فرماندهان نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران در راستاي ارتقاء توان رزمي با رويكرد جنگ هاي ناهمتراز
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
داود غفوري ۱۵۰۲۹۱۳۹۶
۹۶/۶/۲۹ دکتر سيدابوالقاسم ميرا
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي نقش فرهنگ و ارزش هاي غالب فرهنگي جامعه ايران ( شهر تهران ) در شكل دهي رفتار خريد مصرف كنندگان كالاهاي مصرفي
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
مصطفي فلاحت پيشه ۱۵۰۲۹۲۲۳۱
۹۶/۶/۲۹ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد حقيقي
بررسي تاثير مسئوليت‌پذيري اجتماعي سازمان بر اعتماد، هزينه تغيير درك ‏شده و تبليغات شفاهي مشتريان بانك پارسيان
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
حميد پيروزمند ۱۵۰۲۹۳۱۲۶
۹۶/۶/۲۹ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر نسترن حاجي حيدري
ارائه چارچوبي مفهومي جهت پياده سازي مديريت فرآيند كسب و كار در سازمانهاي ايراني
مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي - کارشناسي ارشد
ويدا پورعبداله فرشچي ۱۵۰۲۹۴۱۹۹
۹۶/۶/۲۹ دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر حسين صفري
شناسايي عوامل كليدي موثر بر ارزيابي عملكرد زنجيره تامين و اولويت بندي راهكارهاي بهبود عملكرد آن (مطالعه ي موردي صنعت توليد روغن نباتي-شركت صنعتي بهشهر)
مديريت صنعتي - کارشناسي ارشد
الهام ملامهرعلي زاده ۱۵۰۲۹۳۳۴۲
۹۶/۶/۲۹ دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر نسترن حاجي حيدري
ارزيابي الزامات و پيش نيازهاي راه اندازي تجارت الكترونيكي در صنعت تاسيسات با رويكرد فازي ديميتل
مديريت صنعتي - کارشناسي ارشد
پوريا مصلح ۱۵۰۲۹۳۵۹۷
۹۶/۶/۲۹ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
بررسي عوامل مؤثر بر برند سازي براي شركت هاي ارائه دهنده خدمات تأسيسات ساختماني بارويكرد بازاريابي سبز
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
رؤيا نقيب زاده ۱۵۰۲۹۳۶۱۵
۹۶/۶/۲۸ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي رابطه ميان رويكرد بازاريابي رابطه مند و وفاداري مشتريان در شركتهاي ارايه دهنده خدمات دسترسي به اينترنت
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
سيدكامياب راسخ قائم مقامي ۱۵۰۲۹۳۱۸۵
۹۶/۶/۲۸ دکتر محمد ابويي اردكان
دکتر حسين صفري
رائه مدلي براي هم راستايي بين مدل كسب و كار و استراتژي رقابتي
مديريت صنعتي - کارشناسي ارشد
مرضيه مهرگان ۱۵۰۲۹۳۳۵۱
۹۶/۶/۲۸ دکتر امير مانيان
دکتر سعيد روحاني
بررسي تاثير رايانش ابري بر توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط در شركتهاي دانش بنيان
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
اكبر روشن ضمير ۱۵۰۲۹۴۳۷۶
۹۶/۶/۲۸ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مطالعه پديدار شناختي تجارب زيسته كاركنان از فرايند جامعه پذيري سازماني در شركت مهندسي و ساخت ژنراتور مپنا
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
حامد ثاقب ۱۵۰۲۹۳۴۶۴
۹۶/۶/۲۸ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مطالعه پديدار شناختي تجارب زيسته كاركنان از پديده فلات شغلي در ميان كاركنان بانك تجارت شهر تهران
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
رؤيا صيامي ملكي ۱۵۰۲۹۳۲۴۶
۹۶/۶/۲۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر امير خانلري
بررسي قصد خريد محصولات بسته بندي شده سبز در ميان مصرف كنندگان جوان ايراني
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
شهرزادسادات موسوي مرندي ۱۵۰۲۹۴۷۰۰
۹۶/۶/۲۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي نقش قابليتهاي تكنولوژي بر موفقيت محصول جديد در صنعت داروسازي
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
سيدجواد موسوي زاده ۱۵۰۲۹۴۶۹۸
۹۶/۶/۲۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي عوامل تاثيرگذار بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتريان در بازاريابي بين الملل
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
سيدحسن كاظميان ۱۵۰۲۹۳۵۶۹
۹۶/۶/۲۸ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر مجتبي اميري
طراحي الگوي نقشه استراتژيك براي دستگاه هاي فرهنگي
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
محمدسعيد غلامي مرحقي ۱۵۰۲۹۳۵۵۴
۹۶/۶/۲۸ دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
شناسايي ارزش هاي محوري برند بانك ملت مبتني بر رويكرد برندسازي داخلي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
علي فرهي فريماني ۱۵۰۲۹۳۲۸۷
۹۶/۶/۲۸ دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
اندازه گيري ارزش برند، مورد كاوي برند شركت پارس خودرو
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
شاهين آرپناهي ايستادگي ۱۵۰۲۹۳۴۲۳
۹۶/۶/۲۷ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر مير علي سيد نقوي
دکتر محمدعلي شاه حسيني
الگوي تعاملي استراتژي هاي ارتباطات سازماني و استراتژي هاي منابع انساني با عملكرد
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
فاطمه السادات اعرابي ۱۵۰۲۹۲۴۲۰
۹۶/۶/۲۷ دکتر محمد صفري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
تدوين مدل مفهومي نقش مديريت دانش مشتري (CKM) در ارتقاي ارزش بلند مدت مشتري (CLV)،مطالعه موردي : بانك صادرات
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
مهسا محمدرضائي ۱۵۰۲۹۴۶۳۳
۹۶/۶/۲۷ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مقايسه ادراك مشتريان از فروشگاههاي تخفيفي با برند داخلي و جهاني (مطالعه موردي : فروشگاههاي افق كوروش و هايپراستار)
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
معصومه فردي ۱۵۰۲۹۴۵۳۴
۹۶/۶/۲۷ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر مجتبي اميري
تجزيه و تحليل رابطه بين شيوه هاي مديريت منابع انساني و تعهد سازمان
مديريت دولتي - مديريت نيروي انساني - کارشناسي ارشد
سيدحسين آقاميري ۱۵۰۲۹۴۱۱۱
۹۴/۶/۲۴ دکتر محمد حقيقي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي ارزش ويژه برند از نگاه بيماران بيمارستان آتيه تهران
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
مريم پورشكريان ۱۵۰۲۹۴۱۹۸
۹۶/۶/۲۷ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي ارتباط بين آستانه تخفيف و ويژگي هاي فردي مشتريان
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
طاهره كردكردستاني ۱۵۰۲۹۴۵۸۰
۹۶/۶/۲۷ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر سيدرضا سيدجوادين
بررسي ميزان قانون گريزي و تاثير آن بر كارآيي سازمان در مخابرات استان گلستان
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
مهشيد دوستي اناركي ۱۵۰۲۹۴۳۲۴
۹۶/۶/۲۷ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر حنان عموزاد مهديرجي
شناسايي و الويت بندي راهكار هاي استراتژيك براي افزايش بهره وري در نيروگاه سيكل تركيبي شهيد رجايي
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
محمدعلي صافي ۱۵۰۲۹۳۲۳۸
۹۶/۶/۲۷ دکتر منوچهر انصاري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
بررسي تاثير اجراي مديريت دانش بر عملكرد سازماني (مطالعه موردي : شير پگاه)
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
زهرا رشيدعلي پور ۱۵۰۲۹۴۳۵۴
۹۶/۶/۲۷ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر سيدرضا سيدجوادين
بررسي اثربخشي كارآمدي جهت استقرار نظام شايسته سالاري دربين مديران شعب بانك آينده
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
زرتشت معيني ۱۵۰۲۹۴۶۷۷
۹۶/۶/۲۷ دکتر محمد صفري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
ارايه ي چارچوب مفهومي جهت تبيين عوامل حياتي موفقيت در اجراي استراتژي مديريت دانش مشتري(CKM) در بخش گردشگري در ايران
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
علي رضا خلقت دوست ۱۵۰۲۹۴۳۰۶
۹۶/۶/۲۷ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محسن نظري
بررسي تأثير ارزشهاي تجملي و تجربيات بر عوامل رفتاري و تمايل به تبليغات دهان به دهان و پرداخت بيشتر مشتريان
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
تنديس طباطبائي حسان ۱۵۰۲۹۴۰۲۸۳
۹۶/۶/۲۶ دکتر محمد صفري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
«بررسي و مدل‌يابي نظام انگيزش و پاداش منابع انساني در شركت‌هاي توليدي: مطالعه موردي واحد بازرگاني گروه سلولزي گلستان»
مديريت منابع انساني - مديريت منابع انساني بين الملل - کارشناسي ارشد
سيدعلي نورمفيدي ۱۵۰۲۹۳۳۷۹
۹۶/۶/۲۶ دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
" بررسي اثر تبليغات غيرمعمول بر تمايل به خريد محصولات آرايشي و بهداشتي با استفاده از مدل RIP "
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
سارا گرجيني ۱۵۰۲۹۴۵۹۹
۹۶/۶/۲۶ دکتر منوچهر انصاري
دکتر محمد آقايي
بررسي تاثير بكارگيري رايانش ابري بر استراتژي هاي تكنولوژيكي سازمان در زمينه سلامت الكترونيك
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
معين ميمندكرماني ۱۵۰۲۹۴۷۲۶
۹۶/۶/۲۶ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر نسترن حاجي حيدري
اولويت بندي معيارهاي وارداتي در پسابرجام با استفاده از روش هاي تصميم گيري چندمعياره (مطالعه موردي صنعت لوازم خانگي)
مديريت كسب و كار MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
ياسمن محمدي ضيا ۱۵۰۲۹۴۶۴۶
۹۶/۶/۲۵ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر نادر سيدكلالي
بررسي رابطه ميان تفكر استراتژيك وجهت گيري كارآفرينانه
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
سيدحميدرضا قرشي ۱۵۰۲۹۳۵۶۴
۹۶/۶/۲۲ دکتر عباس منوريان
دکتر سيدكمال واعظي
دکتر محمد خوش چهره جمالي
طراحي مدل به كارگيري نخبگان علمي در محيط هاي دانشگاهي كشور
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
اكبر پيوسته ۱۵۰۲۹۲۹۲۶
۹۶/۶/۲۲ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي رابطه بين ويژگيهاي مرتبط با احساسات و ادراك ارزش با قصد خريد در فروشگاه‌هاي تخفيف
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
سپيده سادات ميرخاني ۱۵۰۲۹۴۷۱۸
۹۶/۶/۲۲ دکتر محمد خوش چهره جمالي
دکتر عباس منوريان
دکتر حسين علايي
طراحي و تبيين الگوي يادگيري سازماني در كاركنان شركت ملي صنايع پتروشيمي كشور
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
اسماعيل عمران زاده ۱۵۰۲۹۲۹۴۹
۹۶/۶/۲۱ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
بررسي حساسيت مصرف كنندگان ايراني نسبت به مقوله سبزشويي در حوزه مواد غذايي در استان تهران
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
محيا خدابخش دچاني ۱۵۰۲۹۳۴۹۲
۹۶/۶/۲۱ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مهدي خادمي گراشي
بررسي تاثير تصوير ذهني ادراك شده مراكز خريد بر رفتار مشتريان اين مراكز با در نظر گرفتن متغير خودتجانسي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
مهدي يوسفي ۱۵۰۲۹۳۶۳۲
۹۶/۶/۲۰ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
طراحي مدل بهينه جانمايي شعب بانك مهر اقتصاد استان بوشهر بااستفاده از GIS
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
ابوالفضل دشتي ۱۵۰۲۹۳۱۷۹
۹۶/۶/۲۰ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر فردين مهرابيان
ارزيابي عملكرد و رتبه‌بندي بيمارستان هاي آموزشي- درماني دانشگاه علوم پزشكي گيلان با رويكرد ارزيابي متوازن»
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
ارسلان بدري كوهي ۱۵۰۲۹۴۱۶۱
۹۶/۶/۱۹ دکتر مسعود كيماسي
دکتر عباس منوريان
بررسي تاثير بازارگرايي بر توسعه محصولات جديد صنعتي با توجه به نقش واسطه مديريت برند ، قابليتهاي آميخته بازاريابي و مديريت روابط با مشتريان ( مورد مطالعه : صنايع غذايي در شهر تهران)
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
آذين جعفرزائي ۱۵۰۲۹۳۱۴۰
۹۶/۶/۱۵ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي تأثير قيمت گذاري تاريخ انقضاء بر تصوير ذهني برند
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
شيرين عبدالوند ۱۵۰۲۹۴۴۸۴
۹۶/۶/۱۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمود فيروزيان
بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي با عملكرد شغلي كاركنان؛ مورد مطالعه: هلدينگ نيلپر
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
رضا جوشقاني ۱۵۰۲۹۳۴۷۲
۹۶/۶/۱۴ دکتر رضا بندريان
دکتر مهدي محمدي
تبيين مؤلفه ها و عوامل مؤثر بر رقابت پذيري در شركت هاي مهندسي و مهندسين مشاور ايران در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي
مديريت صنعتي - توليد - کارشناسي ارشد
سيدمحمدحسين جزايري موسوي ۱۵۰۲۹۴۲۳۲
۹۶/۶/۱۳ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مسعود كيماسي
بررسي عوامل موثر بر مرجوعي كالادربازارهاي اينترنتي(مطالعه موردي:سايتهاي فروش لوازم الكترونيك)
مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي - کارشناسي ارشد
كبري عزيزي راد ۱۵۰۲۹۴۵۰۰
۹۶/۶/۱۳ دکتر مسعود كيماسي
دکتر عليرضا اصلاني
بررسي عوامل موثربر ترجيجات مشتريان در خريد محصولات ارگانيك كشاورزي
مديريت كسب و كار MBA - بازاريابي - کارشناسي ارشد
شروين تاجديني ۱۵۰۲۹۴۲۰۷
۹۶/۶/۷ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
تحليل راهبردي فنّي‌اقتصادي بهره‌برداري از فناوري‌هاي جلبك جهت توليد سوخت زيست‌توده در كشور
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
محمد محمدي ۱۵۰۲۹۳۳۲۷
۹۶/۵/۹ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
اندازه گيري كارايي بانك هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات مالي شركت ها
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
مينا خيرخواه ۱۵۰۲۹۴۳۱۲
۹۶/۵/۹ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر منوچهر انصاري
عوامل مؤثر بر نشاط سازماني در محيط كار سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
آروين رحمانزاده ۱۵۰۲۹۴۳۴۱
۹۶/۵/۲ دکتر منوچهر انصاري
دکتر فرشته امين
بررسي تأثير عوامل استراتژيك بر توسعه محصول جديد (مورد مطالعه: شركت ماشين سازي ايران تكنيك)
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
عليرضا هاديان رسناني ۱۵۰۲۹۳۳۸۶
۹۶/۵/۲ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر منوچهر انصاري
بررسي مدل كسب و كار به منظور توسعه نوآوري فناورانه با رويكرد تفكر استراتژيك
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
سيدمحمد واحدي ۱۵۰۲۹۴۷۶۰
۹۶/۴/۲۷ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر كامران باقري لنكراني
طراحي مدل مسير شغلي دوگانه ويژه پرستاران
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
نرجس السادات نسبي ۱۵۰۲۹۲۹۱۶
۹۶/۴/۱۹ دکتر مهدي محمدي
دکتر نيما گروسي مختارزاده
شناسايي سطح استراتژي همكاري با رقيب و بررسي مقدار تاثير آن در فعاليت هاي نوآورانه شركتها
مديريت صنعتي - توليد - کارشناسي ارشد
محمدحسن نوري همداني ۱۵۰۲۹۴۷۵۶
۹۶/۴/۱۳ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
شناسايي و تحليل قابليت هاي موثر در كسب مزيت رقابتي كانال هاي توزيع مواد غذايي: مورد مطالعه شركت توزيع وپخش مانا
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
مريم قلمكاري ۱۵۰۲۹۳۵۶۵
۹۶/۴/۱۲ دکتر منصور مومني
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
كاربرد تئوريهاي صف در بهبود زمان انتظار مشتريان بخش فروش كال سنتر
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - کارشناسي ارشد
مهين مأوائي والقان ۱۵۰۲۹۴۶۲۲
۹۶/۴/۱۱ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر عباسعلي حاجي كريمي
دکتر آرين قلي پور
طراحي مدل انطباق پذيري مسير شغلي كاركنان با تاكيد بر موفقيت كارراهه در شركت پتروشيمي شازند
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
فاطمه كريمي جعفري ۱۵۰۲۹۲۸۶۲
۹۶/۳/۳۱ دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر حسين صفري
"ارائه چارچوبي يكپارچه براي بهبود عملكرد مبتني بر سيستم‌هاي مديريت كيفيت (TQM، TPM، SPC)، و مديريت توليد (JiT، LM)- مورد مطالعه: صنعت گاز"
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
مهدي اجلي ۱۵۰۲۹۱۴۵۵
۹۶/۳/۳۱ دکتر مجتبي اميري
دکتر رحمت اله قلي پورسوته
دکتر منصور معظمي
طراحي مدل درگيرسازي ذينفعان در خط مشي گذاري عمومي مورد مطالعه صنعت نفت ايران
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
زهرا گل دار ۱۵۰۲۹۲۹۵۳
۹۶/۳/۲۸ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر محمد سلطاني فر
دکتر نعمت اله فاضلي
تبيين چالش هاي ناشي از تروريسم رسانه اي در شبكه هاي اجتماعي و ارايه مدل مناسب براي رويارويي با آنها
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
حجت اله عباسي ۱۵۰۲۹۲۳۹۵
۹۶/۲/۳۱ دکتر سيدحامد وارث
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي تاثير استراتژي هاي پيام بر دنبال كردن كسب و كار توسط مشتريان بالقوه ي كاربر شبكه هاي اجتماعي در ايران(مطالعه موردي : صنعت مواد غذايي و نوشيدني سالم)
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
محمدحسن پوستي ۱۵۰۲۹۲۰۵۹
۹۶/۲/۳۱ دکتر مسعود كيماسي
دکتر منوچهر انصاري
بررسي نگرش‌هاي افراد نسبت به تبليغات غيرمعمول و اثر آن بر تمايل به خريد كفش
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
حميد سوري ۱۵۰۲۹۴۴۰۹
۹۶/۲/۱۸ دکتر عباس منوريان
دکتر عباس نرگسيان
دکتر ناصر عسگري
ارايه مدل پاسخگويي در سازمان‌هاي دولتي جمهوري اسلامي ايران
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
مهرداد غلامي ۱۵۰۲۹۱۳۹۷
۹۶/۲/۱۳ دکتر طاهر روشندل اربطاني
دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر سيدمرتضي موسويان
طراحي مدل سياستگذاري خبري روزنامه هاي ورزشي با هدف ترويج ورزش همگاني
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
مهدي فولادي ۱۵۰۲۹۲۹۰۳
۹۶/۱/۲۹ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي عوامل موثر بر نگرش و تمايل به خريد كالاي مد لوكس در مصرف كنندگان ايراني
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
سجاد فرشيان فرشچي ۱۵۰۲۹۲۲۲۴
۹۶/۱/۲۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر نيما گروسي مختارزاده
ارائه رويكرد جديد دسته‏بندي اقلام خريد بر مبناي مدل كرالجيك با استفاده از تكنيك AHP به منظور تدوين استراتژيهاي تامين كالا در پروژه هاي نفت و گاز
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
كامران ضرابي ۱۵۰۲۹۲۵۸۱
۹۵/۱۲/۱۰ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر محسن نظري
• تبيين عوامل موثر بر توسعه مزيت والديني (مادري) در شركت هاي مادر پروژه محور (كاربردي از مطالعه چند موردي Multiple Case Study )
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
محمد كنعان ۱۵۰۲۹۲۶۲۶
۹۵/۱۲/۹ دکتر آرين قلي پور
دکتر غلامرضا خاكي
دکتر محمد ابويي اردكان
توسعه چارچوب اقدامات هنري به منظور تأثيرگذاري بر نگرش كاركنان در راستاي جاري‌سازي فرهنگ سازماني گروه مپنا
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
افشين دبيري ۱۵۰۲۹۲۸۴۷
۹۵/۱۲/۹ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر محمدرضا رسايي
تدوين استراتژي تكنولوژي هاي بهره برداري ميدان نفتي آزادگان جنوبي: كاربردي از ماتريس جذابيت-توانمندي تكنولوژي
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
سارا محمدزاده ۱۵۰۲۹۳۵۹۰
۹۵/۱۲/۹ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر محمدرضا رسايي
ارزيابي و انتخاب تكنولوژي هاي حفاري:كاربردي از ماتريس جذابيت –توانمندي تكنولوژي در ميدان نفتي آزادگان جنوبي
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
سيدنويد مرعشي ۱۵۰۲۹۳۳۳۷
۹۵/۱۲/۳ دکتر سيدحامد وارث
دکتر نيما گروسي مختارزاده
ارزيابي عملكرد پارك علم و فناوري دانشگاه تهران با استفاده از رويكرد كارت امتيازي متوازن (BSC)
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
محمدعلي عليمراديان ۱۵۰۲۹۲۲۰۹
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر سيدحامد وارث
روايتگري داستان دانشكده مديريت خوب براي آينده
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
احمد نعيمي ۱۵۰۲۹۲۶۸۵
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر حنان عموزاد مهديرجي
ارائه مدلي به منظور موازنه زمان و هزينه پروژه‌ها در حالت عدم قطعيت
مديريت صنعتي - کارشناسي ارشد
هدي آكوچكيان ۱۵۰۲۹۳۴۳۶
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
تاثير قيمتهاي پايين و تخفيف، بر ادراك مصرف كننده از كيفيت برند. از منظر اقدام انتخابي
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
محمدهادي مرادي هرندي ۱۵۰۲۹۳۳۳۴
۹۵/۱۱/۳۰ دکتر محسن نظري
دکتر طهمورث حسنقلي پور
ارزش ادراكي مشتري از ويژگي هاي ساختمان سبز و تاثير آن بر تمايل خريد
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
مارال نادرپوركوهي ۱۵۰۲۹۳۶۰۷
۹۵/۱۱/۲۷ دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر منصور مومني
شناسايي وارزيابي ريسك هاي زنجيره تامين واولويت بندي استراتژي هاي مقابله با ان در صنعت فولاد
مديريت صنعتي - کارشناسي ارشد
ساناز پيكاني ۱۵۰۲۹۳۴۶۰
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر امير مانيان
بررسي و شناسايي چالشها و الزامات مديريت از راه دور در پروژه هاي عمراني در صنعت ساختماني كشور
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
حسين سميعي ۱۵۰۲۹۲۵۵۲
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر علي محقر
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر جعفر حيدري
طراحي شبكه زنجيره تامين پايدار در شرايط اختلالات تصادفي تسهيلات و عدم قطعيت
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
حسين جنتي فر ۱۵۰۲۹۲۴۲۴
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر آرين قلي پور
دکتر علي اصغر پورعزت
ارايه راهكارهايي در جهت كاهش پيامدهاي منفي حاصل از كنترل احساس خشم در سازمان هاي خدماتي (مطالعه موردي: سازمان بهشت زهرا(س))
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
كيميا ميرزائي متين ۱۵۰۲۹۲۳۱۵
۹۵/۱۱/۲۶ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر عباس منوريان
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر در اجراي موفق استراتژي، مورد مطالعه:بانك ملت
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
فرنوش حلوايي فرد ۱۵۰۲۹۲۰۹۳
۹۵/۱۱/۲۵ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر حميد رضا يزداني
دکتر مريم خادمي
ارائه مدلي براي چگونگي تلفيق نرم افزارهاي اجتماعي در LMS ( مطالعه موردي: مركز آموزش هاي الكترونيكي دانشگاه تهران)
مديريت - مديريت رسانه اي - دکتري
مريم حق شناس ۱۵۰۲۹۱۳۶۷
۹۵/۱۱/۲۵ دکتر امير مانيان
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي عوامل موثر بر آمادگي تجارت الكترونيك بين بنگاهي (مطالعه موردي بازار پوشاك)
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
مجتبي گودرزي ۱۵۰۲۹۳۳۱۸
۹۵/۱۱/۲۳ دکتر محمد حقيقي
دکتر كيومرث شريفي
عوامل موثر در مديريت برند (مورد مطالعه شركت هاي IT)
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
مصطفي ابراهيمي مقدم ۱۵۰۲۹۲۰۰۱
۹۵/۱۱/۱۹ دکتر حسين صفري
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر احمدعلي يزدان پناه
ارايه متدولوژي يكپارچه مديريت ريسك اَبَرپروژه‌هاي صنعت نفت، مطالعه موردي پروژه اوره و آمونياك شهداي مرودشت
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
علي بياتي ۱۵۰۲۹۱۳۵۹
۹۵/۱۱/۱۹ دکتر مهرداد استيري
دکتر حمزه رايج
بررسي تأثير بازارگرايي دروني بر رضايت شغلي كارمندان (مورد مطالعه: شركت ايرانسل)
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
گلاره صالحي نيك ۱۵۰۲۹۲۱۸۹
۹۵/۱۱/۱۳ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
تحليل استراتژيك امنيت بازرگاني دريايي در ايران به عنوان كريدور بازرگاني منطقه با استفاده از رويكرد سوات
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
مهدي ساجدي سابق ۱۵۰۲۹۳۲۰۷
۹۵/۱۱/۱۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
بررسي نقش مؤلفه‌هاي آگاهي، تداعي‌گري و تصوير برند بر ارزش ويژة برند در صنعت بانكداري
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
ساره سعادتمند ۱۵۰۲۹۲۵۴۹
۹۵/۱۱/۹ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر عباسعلي رستگار
توسعه و تبيين مدل برندينگ كارفرما در دانشگاه‌هاي دولتي ايران (مورد مطالعه: دانشگاه تهران)
مديريت - مديريت منابع انساني - دکتري
جواد فقيهي پور ۱۵۰۲۹۲۹۰۲
۹۵/۱۱/۹ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر حسين صفري
ارائه مدل يكپارچه مديريت راهبردي نوآوري فناورانه براي شركت هاي ايراني فعال در حوزه فناوري اطلاعات
مديريت تكنولوژي - دکتري
محمد احمدزاده قاسم آبادي ۱۵۰۲۹۱۳۵۱
۹۵/۱۱/۹ دکتر علي محقر
دکتر حسين صفري
دکتر عليرضا اميرتيموري
طراحي مدل رياضي تحليل پوششي داده هاي شبكه اي به منظور تخصيص بهينه منابع و اهداف به واحدهاي تصميم گيرنده
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
منصور صوفي ۱۵۰۲۹۱۳۹۱
۹۵/۱۱/۹ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي رابطه بين «كيفيت رابطه» و «وفاداري مشتري» در فروشگاه آنلاين پوشاك
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
عماد ثالثي ۱۵۰۲۹۲۴۷۸
۹۵/۱۱/۹ دکتر عباس منوريان
دکتر مسعود كيماسي
شناسايي و بررسي اهميت عوامل موثر بر كسب مزيت رقابتي موسسات ارائه دهنده خدمات تفريحي-ورزشي (در شمال تهران) از ديدگاه شهروندان
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
مليكا توسل باقري ۱۵۰۲۹۳۱۳۶
۹۵/۱۱/۵ دکتر محسن نظري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
مطالعه و بررسي تصوير ذهني مشتريان بانك سامان از برند بانك سامان با به كارگيري مدل مولكول برند
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
پانته ا فرد ۱۵۰۲۹۲۲۲۳
۹۵/۱۱/۵ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محسن نظري
بررسي تأثير محيط فيزيكي بر خريد مجدد و سنجش ادراك مشتريان از كيفيت خدمات با استفاده از تبليغات شفاهي درصنعت بانكداري (مطالعه موردي: مشتريان بانك آينده شهر تهران)
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
بهارك اهتمامي ۱۵۰۲۹۲۴۵۸
۹۵/۱۱/۳ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي عوامل موثر بر اعتماد مشتريان به سرمايه گذاري در صتدوق هاي سرمايه گذاري مشترك
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
حسام ناصرعزيزي ۱۵۰۲۹۳۶۰۹
۹۵/۱۰/۲۸ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر سيدرضا سيدجوادين
ارزيابي رضايتمندي بيماران بستري جراحي شده از خدمات بيمارستان نيكان بر اساس مدل سروكوال
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
نازنين شمس فر ۱۵۰۲۹۳۵۲۸
۹۵/۱۰/۲۱ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
"شناسايي و الويت بندي موانع اثربخشي دوره هاي آموزش ضمن خدمت، مورد مطالعه موردي:كاركنان ستاد اصلي مجموعه بنياد مستضعفان"
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
نازنين بهنام راد ۱۵۰۲۹۱۴۲۰
۹۵/۱۰/۲۸ دکتر امير خانلري
دکتر مسعود كيماسي
بررسي اثرات ترفيعات قيمتي بر ارزش ويژه برند در صنعت لوله و پروفيل فولادي (مطالعه موردي شركت گروه صنعتي سپاهان)
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
علي ضيائي اردستاني ۱۵۰۲۹۲۵۸۲
۹۵/۸/۲۹ دکتر سعيد صفري
دکتر غلامرضا طالقاني
سنجش وارزيابي عملكرد بانك مسكن مبتني بر مدل BSC (روش ارزيابي عملكرد متوازن) از منظر مشتريان (مطالعه موردي شعب مديريت منطقه مركز تهران )
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
سوران بيدار ۱۵۰۲۹۲۴۶۶
۹۵/۷/۱۹ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر نيما گروسي مختارزاده
تدوين چهارچوب تاثيرات نظام نوآوري منطقه اي (RIS) بر شكل گيري و توسعه اتحادهاي استراتژيك
مديريت تكنولوژي - دکتري
هادي زارعي ۱۵۰۲۹۱۳۷۵
۹۵/۷/۱۳ دکتر محمد حقيقي
دکتر سيدحامد وارث
برنامه ريزي استراتژيك بازاريابي صنعت فولاد ايران به منظور حضور قدرتمند در بازارهاي منطقه خاورميانه: مطالعه موردي شركت فولاد غدير ني ريز
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
مصطفي منشي ۱۵۰۲۹۲۶۶۷
۹۵/۷/۱۳ دکتر محمد صفري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
بررسي تطبيقي بمنظور شناسايي نقش احساسات پرسنل و شيوه رهبري مديران در انعطا‌ف‌پذيري آنها در شرايط بحراني سازمان‌
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
سعيده حبيبي يوسفي ۱۵۰۲۹۳۴۷۸
۹۵/۷/۱۲ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمدعلي شاه حسيني
تاثيرات ابهام مصرف كننده در ارجاع كالا
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
اميرحسين معيني ۱۵۰۲۹۱۳۲۱
۹۵/۷/۱۳ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي تاثير بكارگيري مديريت استعداد بر عملكرد سازماني (مورد مطالعه: شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در تهران و نايروبي)
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
سارا بيگلري ۱۵۰۲۹۳۴۵۴
۹۵/۷/۱۳ دکتر محمد صفري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
ارائه چارچوبي مفهومي جهت تبيين رابطه ميان هوش هيجاني، سلامت رواني و عملكرد كاركنان؛ مورد مطالعه كاركنان شعب ارزي بانك تجارت تهران
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
مليحه قاسمي ۱۵۰۲۹۳۵۶۱
۹۵/۷/۱۳ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر مهرداد استيري
بررسي تاثير آموزش الكترونيكي بانك ملي ايران بر بهره وري كاركنان در بانكداري الكترونيك
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
محمدرضا آوخ لويهء ۱۵۰۲۹۳۴۳۷
۹۵/۷/۱۲ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مطالعه تاثير استراتژي برند كارفرما بر حفظ نيروي كاركنان با نقش ميانجي‌گري رضايت شغلي (مطالعه موردي بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي)
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
نسيبه متاجي نيمور ۱۵۰۲۹۱۳۱۴
۹۵/۷/۱۱ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محسن نظري
عوامل موثر بر رفتار اجتناب از تبليغات در صنعت پوشاك ايران
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
شاداب شادمان ۱۵۰۲۹۳۲۱۸
۹۵/۷/۱۱ دکتر عباس ابراهيمي
دکتر سيدرضا سيدجوادين
بررسي ارتباط بين مهندسي عوامل انساني (ارگونومي) و بهره وري كاركنان بانك صادرات ايران (مطالعه موردي: بانك صادرات استان البرز)
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
عليرضا جمشيدي ۱۵۰۲۹۳۴۷۰
۹۵/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر فرشته امين
بررسي ترجحيات مشتريان براي انتخاب يك بانك تجاري بمنظور ارائه راه حل هاي جامع به مشتريان بر مبناي مدل دلتا ( بازآفريني استراتژي كسب وكار) مطالعه تطبيقي : بانك سامان و اچ اس بي سي بانك
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
مرتضي فرهمند ۱۵۰۲۹۲۲۲۷
۹۵/۷/۱۰ دکتر منصور مومني
دکتر محمد رحيم اسفيداني
رابطه مديريت ارتباط با مشتريCRM و كيفيت ارتباط RQ با ارزش چرخه عمر مشتري CLV در بانكها مطالعه موردي شعب بانك ملي شهر مشهد
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
معصومه نظام خواه سيس آباد ۱۵۰۲۹۱۳۳۳
۹۵/۷/۱۰ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد حقيقي
شناسايي عوامل موثر بر موفقيت كسب و كارهاي تبليغاتي اينترنتي: مورد مطالعه بخش مسكن و املاك در شهر تهران
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
بهنام باقري ۱۵۰۲۹۳۱۰۹
۹۵/۷/۱۰ دکتر عباس نرگسيان
دکتر فرشته امين
بررسي تاثير جهت گيري استراتژيك بر عملكرد سازماني با نقش ميانجي نوآوري (مورد مطالعه: شركت هاي فعال نفت و گاز شهر تهران)
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
زهرا حيدري ۱۵۰۲۹۳۴۸۹
۹۵/۷/۵ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر عزت الله اصغري زاده
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر در ايجاد و توسعه خوشه صنعتي با استفاده از تكنيك ديمتل فازي و فرآيند تحليل شبكه اي(مورد مطالعه: خوشه صنعتي چرم ورامين)
مديريت صنعتي - کارشناسي ارشد
مريم زردشتيان ۱۵۰۲۹۳۸۲۶
۹۵/۷/۴ دکتر محمد صفري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر عملكرد سازماني با نقش ميانجي تسهيم دانش؛ مورد مطالعه: شركت كاسل نوش كاله
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
آسيه نظري ۱۵۰۲۹۳۶۱۱
۹۵/۷/۳ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي استراتژي‌هاي تبليغاتي شركت‌ چندمليتي مرك بر اساس ميزان استانداردسازي تبليغات با تاكيد بر شاخص‌هاي داخلي شركت
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
فرزانه ويشلقي ۱۵۰۲۹۲۳۴۵
۹۵/۷/۳ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد رحيم اسفيداني
توسعه استراتژي تبليغاتي شركت چند مليتي دارويي مرك در ايران با تاكيد بر عوامل محيطي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
عليرضا گيتي ۱۵۰۲۹۲۲۵۷
۹۵/۷/۳ دکتر منوچهر انصاري
دکتر غلامرضا طالقاني
اولويت بندي عوامل موثر بر انتقال اثربخش فناوري هاي نوين در صنعت خودرو ايران
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
هادي برومندشيخ الاسلامي ۱۵۰۲۹۳۴۵۲
۹۵/۶/۳۱ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر عباس منوريان
تبيين عوامل كليدي موفقيت در همكاري هاي استراتژيك در بخش پايين دستي صنعت نفت و گاز ايران : كاربردي از مطالعه چند موردي
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
صبورا فاضلي ۱۵۰۲۹۱۲۹۸
۹۵/۶/۳۱ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر امير خانلري
بررسي ادراك مصرف كننده از آميخته بازاريابي و تأثير آن بر وفاداري آنها نسبت به برند فروشگاه هاي بزرگ (هايپر ماركت ها) در ايران
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
محمدسعيد حاج كاظميان ۱۵۰۲۹۲۴۹۱
۹۵/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي عوامل موثر بر تقويت برند سازماني در صنعت خدمات فني و مهندسي نيرو (مطالعه موردي شركت مهندسي مشاور مهاب قدس)
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
مصطفي غلامي زارج ۱۵۰۲۹۲۶۰۶
۹۵/۶/۳۱ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر محسن نظري
ارائه مدل علّي تبيين عوامل كليدي موفقيت در فرآيند توسعه محصول جديد در بخش خدمات: مورد مطالعه شركت خدمات انفورماتيك ايران
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
تينا پرچمدار ۱۵۰۲۹۲۰۵۵
۹۵/۶/۳۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي عوامل موثر بر رفتار خريد آني(بدون تصميم قبلي) مشتريان و نقش آن در افزايش فروش سيم كارت رايتل در كلان شهر تهران
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
نغمه گل كارمقدم ۱۵۰۲۹۲۶۳۶
۹۵/۶/۲۹ دکتر منوچهر انصاري
دکتر ندا محمداسمعيلي
"بررسي تاثير فرهنگ سازماني و ميزان رضايت كاركنان در شركت هاي EPC
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
شاهين شيروني ۱۵۰۲۹۲۵۶۷
۹۵/۶/۲۹ دکتر محمد حقيقي
دکتر نادر سيداميري
بررسي تاثير تجاري سازي ايده هاي محصولات جديد بر مزيت رقابتي با متغير تعديلگر بازارگرايي (مطالعه موردي :پنج شركت نرم افزاري)
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
سميرا مهاجري ۱۵۰۲۹۲۳۰۴
۹۵/۶/۲۹ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
بررسي تاثير سرمايه روانشناختي بر رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجيگري التزام شغلي (مورد مطالعه: بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي)
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
زهرا ماجدي ۱۵۰۲۹۱۳۱۳
۹۵/۶/۲۹ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محسن نظري
بررسي تاثير ويژگي هاي پيام و ويژگي هاي موقعيتي بر پذيرش تبليغات دهان به دهان در خريد برندهاي لوكس
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
نويد نوين باهران ۱۵۰۲۹۲۳۳۵
۹۵/۶/۲۹ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
تاثير پيشبرد قيمتي بر افزايش ميزان فروش محصولات پتروشيمي
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
سيدايمان محدث ۱۵۰۲۹۳۵۸۷
۹۵/۶/۲۹ دکتر علي پيران نژاد
دکتر عباس نرگسيان
بررسي تاثير سرمايه روانشناختي بر سلامت رواني كاركنان با نقش ميانجيگري بدبيني سازماني(مورد مطالعه: بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي )
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
مصطفي رحماني ۱۵۰۲۹۱۲۶۹
۹۵/۶/۲۹ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر سيدرضا سيدجوادين
ارتباط ميان سازمان يادگيرنده و خلاقيت كاركنان:در بنياد شهيد استان البرز
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
سهيلا شيريني ۱۵۰۲۹۳۵۳۴
۹۵/۶/۲۹ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر منوچهر انصاري
بررسي تاثير بخشودگي هاي مالياتي بر افزايش درامد هاي مالياتي دولت
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
مجيد اوتادي ۱۵۰۲۹۳۴۴۱
۹۵/۶/۲۹ دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر عاليه كاظمي
تاثير مديريت دانش ونوآوري تكنولوژي بر عملكرد توسعه محصولات جديد
مديريت صنعتي - کارشناسي ارشد
كبري حسيني ۱۵۰۲۹۳۱۵۳
۹۵/۶/۲۸ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مطالعه تاثير سرمايه روانشناختي بر عملكرد شغلي با نقش ميانجيگري رفتار شهروندي سازماني و التزام كاري كاركنان (مورد مطالعه: ستاد بانك اقتصاد نوين)
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
منار ساعدي مجد ۱۵۰۲۹۲۱۵۷
۹۵/۶/۲۸ دکتر عادل آذر
دکتر مجتبي اميري
دکتر علي اصغر پورعزت
طراحي مدل مديريت هزينه عمومي با رويكرد حكمراني خوب در ايران
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
علي ابدالي ۱۵۰۲۹۱۳۴۸
۹۵/۶/۲۸ دکتر عباس نرگسيان
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي تاثير سرمايه روانشناختي بر تعهدسازماني كاركنان با نقش ميانجگيري فرسودگي شغلي در بين كاركنان شهرداري كرج
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
مهشيد اسكندرپور ۱۵۰۲۹۳۴۲۹
۹۵/۶/۲۷ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد حقيقي
بررسي تاثير محيط خارجي و فاصله رواني بر عملكرد صادراتي كالاهاي واسطه اي صنعتي
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
احسان احمدي خواه ۱۵۰۲۹۳۴۱۵
۹۵/۶/۲۳ دکتر جلال غفاري قدير
دکتر احمد وثوق
شناسايي و تبيين ابعاد رهبري راهبردي جهادي (استراتژيك) در نهادهاي پيشرو در علم و فناوري با رويكرد نظريه سازي داده بنياد
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
سيدجواد امامي زاده ۱۵۰۲۹۲۴۵۳
۹۵/۶/۲۳ دکتر محمد صفري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
شناسايي و تبيين چارچوب تاثيرگذاري مسئوليت اجتماعي بنگاه (CSR) بر سرمايه فكري(مورد مطالعه: خودروسازي گروه بهمن)
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
احمد راضي جلالي ۱۵۰۲۹۳۵۰۰
۹۵/۶/۲۳ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي تاثير محيط فروشگاه برقصد خريد ناگهاني(مورد مطالعه:فروشگاه هايپراستار)
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
مهرداد اربابي ۱۵۰۲۹۲۰۰۷
۹۵/۶/۱۶ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر محمود دهقان نيري
شناسايي شاخص هاي ارزيابي و رتبه بندي تامين كنندگان در شركت ناصرين وحيد
مديريت صنعتي - کارشناسي ارشد
بختيار گلچوب فيروزجائي ۱۵۰۲۹۳۹۲۳
۹۵/۶/۱۴ دکتر عليرضا اصلاني
دکتر محسن نظري
تجزيه و تحليل پويايي هاي رقابتي با استفاده از رويكرد نقشه گروه هاي استراتژيك(مورد مطالعه صنعت مبلمان)
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
حامد ابوتراب ۱۵۰۲۹۳۴۰۹
۹۵/۵/۱۷ دکتر امير خانلري
دکتر اسماعيل شاه طهماسبي
تاثير شبكه هاي اجتماعي بر اعتماد و وفاداري مشتريان كالا و خدمات لوكس (مورد مطالعه: دانشجويان دانشگاه تهران)
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
مرتضي ولي پور ۱۵۰۲۹۲۳۴۴
۹۵/۵/۳ دکتر محمد صفري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
تبيين نقش سبك‌هاي شخصيتي بر توانمندسازي روان‌شناختي منابع انساني؛ مورد مطالعه: كاركنان بين‌الملل بانك ها
مديريت منابع انساني - مديريت منابع انساني بين الملل - کارشناسي ارشد
سيده روجا كريم نيا ۱۵۰۲۹۳۳۰۹
۹۵/۴/۳۰ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر عليرضا بديعي
برنامه ريزي راهبردي جهت تجاري سازي فناوري نانو در دانشگاه تهران
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
ايمان نصراصفهاني ۱۵۰۲۹۲۳۲۴
۹۵/۴/۲۸ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر سيدرضا سيدجوادين
تاثير سبك زندگي افراد و مؤلفه هاي گرايش به كالاي لوكس بر تعلق احساسي مشتريان نسبت به برندهاي لوكس؛ مورد مطالعه بازار ساعت در تهران
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
محمد كاشاني ۱۵۰۲۹۳۲۶۳
۹۵/۴/۲۷ دکتر محمد صفري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
شناسايي عوامل كليدي موفقيت در اجراي برنامه‌ريزي استراتژيك منابع انساني؛ مورد مطالعه: مركز ملي فضاي مجازي
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
حميدرضا رضواني پور ۱۵۰۲۹۳۵۰۹
۹۵/۴/۲۲ دکتر محمد صفري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
ارائه چارچوبي مفهومي جهت تبيين نقش فناوري اطلاعات در عملكرد كاركنان در نظام آموزش عالي؛مورد مطالعه: مؤسسه آموزش عالي علمي- كاربردي شهرداري تهران و مراكز تابعه
مديريت منابع انساني - مديريت منابع انساني بين الملل - کارشناسي ارشد
علي قويدل ۱۵۰۲۹۳۲۹۹
۹۵/۴/۱۴ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مطالعه تاثير رهبري اصيل بر پيامدهاي رفتاري با نقش ميانجي گري اعتماد و سرمايه روان شناختي (مطالعات موردي-اداره كار ورفاه اجتماعي شهر تهران)
مديريت دولتي (خاتمه يافته) - کارشناسي ارشد
عليرضا صفائيان ۱۵۰۲۹۲۵۷۷
۹۵/۴/۱۳ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
بررسي اثرات به كارگيري رويكرد بازاريابي پايدار بر وفاداري مصرف كنندگان
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
ايمان حسني ۱۵۰۲۹۳۴۸۲
۹۵/۴/۸ دکتر عباس نرگسيان
دکتر مهرداد استيري
شناسايي موانع اجراي استراتژي‌هاي منابع انساني در حوزه جذب در شركت توسن
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
سيدادريس حسيني ۱۵۰۲۹۲۰۸۶
۹۵/۳/۲۹ دکتر اشرف رحيميان
دکتر نيما گروسي مختارزاده
بررسي و اولويت بندي استراتژي هاي برندينگ شهري - مطالعه موردي: شهر كرج
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
مهدي رضائي عراقي ۱۵۰۲۹۲۵۳۷
۹۵/۳/۲۲ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
بررسي تاثير اضافه باري كار، تضاد كار-خانواده و تضاد خانواده-كار بر نيروي حفظ كاركنان و عملكرد شغلي آنها با ميانجي گري فرسودگي عاطفي
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
الهام حدادي كهنموئي ۱۵۰۲۹۳۱۴۹
۹۵/۳/۱۷ دکتر رحمت اله قلي پورسوته
دکتر مجتبي اميري
دکتر طيبه عباسي
«تبيين يك مدل براي ايجاد مشاركت ميان بازيگران و ذينفعان درمرحله صورت دهي به مساله در سياستگزاري عمومي»
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
خديجه روزبهاني ۱۵۰۲۹۱۳۷۴
۹۵/۳/۱۷ دکتر عباس منوريان
دکتر ناصر عسگري
بررسي رابطه بين نوآوري راهبردي و اثربخشي نيروي انساني: مورد مطالعه شركت كاله
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
مهرداد پاكزاد ۱۵۰۲۹۱۲۵۲
۹۵/۳/۸ دکتر عباس منوريان
دکتر اسماعيل شاه طهماسبي
شناسايي و اولويت‌بندي موانع پياده‌سازي استراتژي‌هاي تجهيز منابع در بنگاه‌هاي مالي و اقتصادي با رويكرد نظريه محدوديت‌ها (مطالعه موردي بانك كشاورزي)
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
زهرا جغتين علي بازي ۱۵۰۲۹۲۴۸۴
۹۵/۲/۱۸ دکتر احمد اختيار زاده
دکتر نيما گروسي مختارزاده
تدوين استراتژي توسعه تكنولوژي در شركت هاي (توسعه دهنده) ساختماني و پيشنهاد راهكارهاي اكتساب : مطالعه موردي بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
حسن عسكري خوزنكلائي ۱۵۰۲۹۱۴۵۲
۹۵/۲/۷ دکتر منصور مومني
دکتر داود كريمي دستجردي
"استفاده از تكنيك مهندسي ارزش جهت ارتقاي عملكرد، بهبود كارايي و رفع چالش‌هاي پيراموني بخش بازاريابي واحد كسب و كار"
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
محمد بروجردي ۱۵۰۲۹۳۱۱۶
۹۴/۱۲/۲۲ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي تآثير بازاريابي سبز بر قصد خريد لوازم آرايشي بانوان
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
غزال فرجادي ۱۵۰۲۹۰۰۲۸
۹۴/۱۲/۱۹ دکتر غلامحسين نيكوكار
دکتر سيدرضا سيدجوادين
ارتباط بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش (مورد مطالعه : بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي)
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
رامين شريعت پناهي ۱۵۰۲۹۱۴۵۰
۹۴/۱۲/۱۰ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر حسين صفري
دکتر محمدرضا اكبري جوكار
ارائه چارچوبي يكپارچه براي مديريت زنجيره تامين مبتني بر پارادايم هاي ناب، چابك، تاب آور و پايدار (LARS) در صنعت پتروشيمي
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
مريم محسني ۱۵۰۲۹۱۴۰۵
۹۴/۱۲/۱۰ دکتر مهرداد استيري
دکتر حمزه رايج
بررسي مقايسه اي ديدگاه هاي استراتژي مديران صنايع منتخب
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
روزبه حميديان ۱۵۰۲۹۱۰۶۴
۹۴/۱۲/۴ دکتر حسين نوروزي
دکتر مهرداد استيري
مطالعه تاثير تصوير برند بر رضايت و وفاداري مشتريان با در نظر گرفتن نقش ريسك، كيفيت و ارزش ادارك شده؛ مورد مطالعه صنعت خودروي ايران
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
عليرضا شهبازي ۱۵۰۲۹۱۱۱۱
۹۴/۱۲/۲ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر محسن نظري
يكپارچه سازي استراتژي هاي تكنولوژي، محصول و بازار با استفاده از نقشه راه تكنولوژي، مورد مطالعه : مولدهاي همزمان برق و حرارت در مقياس خانگي (Micro CHP)
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
وحيد كهكشاني ۱۵۰۲۹۱۴۵۳
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر منوچهر انصاري
دکتر يونس جبارزاده
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر انتقال فناوري در بالادستي صنعت نفت
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
احمد جنت شريفي ۱۵۰۲۹۱۲۵۵
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
شناسايي و اولويت بندي لنگرهاي مسير شغلي و ارائه استراتژي‌هايي جهت مديريت آن‌ها
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
زهرا فخري ۱۵۰۲۹۱۲۹۹
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر محسن نظري
دکتر كيومرث شريفي
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر بكارگيري بانكداري الكترونيك در شعب بانك تجارت جمهوري اسلامي ايران
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
آناهيتا محرابي ۱۵۰۲۹۱۳۱۵
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر امير مانيان
ارائه چارچوب تدوين استراتژي فناوري اطلاعات در سطح شركت مادر
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
تورج مرصعي ۱۵۰۲۹۱۳۱۹
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي تاثير ويژگي هاي محصولات با بسته بندي مولتي وك بر ميزان فروش آنها در كشور
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
ريحانه كاظمي اشتياني ۱۵۰۲۹۲۲۴۳
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محسن نظري
بررسي تاثير تاكتيك هاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتري
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
عباس مظفري ۱۵۰۲۹۲۶۶۰
۹۴/۱۱/۲۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
شناسايي و رتبه‌بندي عوامل موثر بر تمايل شركت‌هاي خارجي به مشاركت در طرحهاي سرمايه‌گذاري توليدي مشترك در ايران (با تأكيد بر صنعت پتروشيمي)
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
افسانه لك تبريز ۱۵۰۲۹۲۶۴۱
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر علي محقر
دکتر محمدرضا صادقي مقدم
طراحي مدلي جهت پياده‌سازي مديريت يكپارچه شهري در تهران
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
محمد شباني لمر ۱۵۰۲۹۲۵۵۷
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمدعلي شاه حسيني
بررسي تاثير عدالت سازماني و رضايت شغلي بر سلامت اداري كاركنان در شركت بيمه ايران
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
سعيد وصال ۱۵۰۲۹۲۶۹۴
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر حسين صفري
دکتر محمد حقيقي
بررسي نقش شهرداري در توسعه بازار محصولات ارگانيك در راستاي ترويج فرهنگ مصرف غذاي سالم در شهر تهران
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
حسين اعرابي ۱۵۰۲۹۱۲۴۱
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر مهدي خادمي گراشي
سنجش رضايتمندي مشتريان بين بنگاهي (B۲B) يك شركت توليد كننده در صنايع غذايي با استفاده از مدل ارزيابي رضايتمندي مشتري
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
مينا زنگنه ۱۵۰۲۹۲۵۴۳
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر حسين صفري
دکتر رضا بندريان
ارزيابي عملكرد شركت توسعه خدمات دريايي و بندري سينا جهت سنجش تحقق استراتژي هاي شركت با استفاده از مدل كارت امتياز متوازن ( BSC )
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
مصطفي رمضانيان ۱۵۰۲۹۱۴۴۹
۹۴/۱۱/۲۷ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
بررسي اثرات به كارگيري استراتژي بازاريابي سبز بر ارزش ويژه برند در صنايع غذايي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
صدف ملائي ۱۵۰۲۹۲۶۶۲
۹۴/۱۱/۲۶ دکتر محمد حقيقي
دکتر نيما گروسي مختارزاده
بررسي موانع و مشكلات تجاري سازي ايده ها، ابداعات، و اختراعات نوين در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري اسلامي ايران
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
علي اكبر علمي انواري ۱۵۰۲۹۱۲۹۶
۹۴/۱۱/۲۵ دکتر نادر سيداميري
دکتر فرشته امين
تدوين استراتژي توسعه بازار شركت ملي ساختمان با استفاده از استراتژي اقيانوس آبي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
علي اصيلي ۱۵۰۲۹۱۴۴۵
۹۴/۱۱/۲۵ دکتر محمد حقيقي
دکتر نادر سيداميري
نقش برند سازي بر ايجاد يك تصوير ماندگار از شهر اصفهان در بين توريست ها
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
شقايق اميرجاويد ۱۵۰۲۹۲۴۵۴
۹۴/۱۱/۲۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمدمهدي تنعمي
بررسي وضعيت مديريت استعداد از لحاظ حفظ و نگهداري نيروهاي مستعد(مورد مطالعه: موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني)
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
اميرحسين يزدان پرست ۱۵۰۲۹۲۷۰۸
۹۴/۱۱/۲۴ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر محمدرضا صادقي مقدم
بررسي تأثير استراتژي رقابتي و دوسوتواني استراتژي زنجيره تأمين بر عملكرد كسب و كار در صنعت قطعه سازي
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
پريسا محسني زاده ۱۵۰۲۹۱۱۵۷
۹۴/۱۱/۲۴ دکتر مهرداد استيري
دکتر عباس نرگسيان
بررسي اولويت عوامل تاثيرگذار بر ارزش ويژه برند در مدل آكر در شركتهاي زيرمجموعه هلدبنگ هاي مالي (مورد مطالعه : شركت مالي و سرمايه گذاري سينا)
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
مصطفي شهرياري ۱۵۰۲۹۱۲۸۳
۹۴/۱۱/۲۴ دکتر قاسمعلي شيري
دکتر مهرداد استيري
بررسي نقش كشور خاستگاه توليد در ارزيابي مصرف كنندگان از محصولات خارجي ( مورد مطالعه دبيران هنرستان هاي شهر قدس )
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
سعيد موسوي ۱۵۰۲۹۱۴۳۹
۹۴/۱۱/۲۴ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر محسن نظري
بررسي تاثير تركيب اعضاي هيات مديره بر عملكرد مالي شركت مورد مطالعه:هلدينك نفت و گاز و پتروشيمي تامين(گروه شستا)
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
كورش كمره ۱۵۰۲۹۱۲۲۶
۹۵/۱۱/۲۴ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر سيدابوالقاسم ميرا
بررسي رابطه بكارگيري شخصيت هاي مشهور در تبليغات و هويت برند
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
پرنيان حسامي ۱۵۰۲۹۲۴۹۲
۹۴/۱۱/۲۰ دکتر منصور مومني
دکتر احمد اختيار زاده
خوشه بندي كشورهاي مصرف كننده پسته با روش K ميانگين و بررسي روند صادرات پسته ايران
مديريت صنعتي - کارشناسي ارشد
فتانه سرداري قاسم آبادي ۱۵۰۲۹۲۵۴۸
۹۴/۱۱/۲۰ دکتر رضا بندريان
دکتر محمدرضا صادقي مقدم
تاثير اقدامات همكارانه مديريت دانش مديران استراتژيك بر عملكرد زنجيره تامين صنعت نفت .
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
مهدي عباس طاهر ۱۵۰۲۹۱۲۸۸
۹۴/۱۱/۲۰ دکتر اسماعيل شاه طهماسبي
دکتر عباس منوريان
بررسي تأثير كيفيت خدمات در قصد خريد مجدد خدمات ارزش افزوده ديتـا، مورد مطالعه مخابرات استان البرز
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
حميد قنبريان علويجه ۱۵۰۲۹۲۶۱۹
۹۴/۱۱/۲۰ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر عباس نرگسيان
برنامه ريزي راهبردي براي مهار پديده ي فساد اداري در مناقصات عمومي (مطالعه موردي: مناقصات عمراني شهرداري تهران)
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
عليرضا مع الحق فرد ۱۵۰۲۹۲۲۹۱
۹۴/۱۱/۱۹ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر محمد رحيم اسفيداني
ارائه مدل رفتار به اشتراك گذاري تجربيات كاربران شبكه هاي اجتماعي مجازي تلفن همراه در ايران بر اساس "منطق چيرگي خدمت در بازاريابي"
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
سيدعليرضا جلالي ۱۵۰۲۹۲۰۷۳
۹۴/۱۱/۱۹ دکتر مهرداد استيري
دکتر محسن نظري
عوامل موثر بر رضايت زبان آموزان از كيفيت خدمات در موسسات آموزش زبان هاي خارجي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
آرش رأسي ۱۵۰۲۹۱۲۶۸
۹۴/۱۱/۱۹ دکتر محمدمهدي تنعمي
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي اثر معنويت در محيط كار بر توانمندسازي كاركنان با نقش ميانجي گري اعتماد سازماني در سازمان تامين اجتماعي غرب تهران
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
محمد شعباني ۱۵۰۲۹۲۱۷۹
۹۴/۱۱/۱۰ دکتر غلامحسين نيكوكار
دکتر حسين صفري
چالشهاي اجراي موثر استراتژي در سطح شركت مادر تخصصي كشاورزي ودامپروري پارس
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
سيد محمد مرتضوي ۱۵۰۲۹۱۳۱۸
۹۴/۷/۲۸ دکتر امير مانيان
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
تاثير خدمات الكترونيك بر رضايت مشتري- مطالعه موردي بانك قرض الحسنه رسالت
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
محمد حسين زاده ۱۵۰۲۹۱۰۵۶
۹۴/۷/۱۵ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر طهمورث حسنقلي پور
بررسي راهبردهاي تجاري سازي اختراعات حمايت شده درصندوق حمايت ازپژوهشگران
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
سيدمحمدرضا بشيري ۱۵۰۲۹۱۰۳۳
۹۴/۷/۱۵ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي تاثير مشخصات بسته بندي محصول بر وفاداري مشتري (مورد مطالعه: شركت جانسون)
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
بابك مصدق ۱۵۰۲۹۱۱۶۶
۹۴/۷/۱۲ دکتر عباس ابراهيمي
دکتر مهرداد استيري
انتخاب پورتفوي بهينه پروژه هاي تحقيق و توسعه شركت ايران ترانسفو
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
سيامك غفاري ۱۵۰۲۹۲۲۱۲
۹۴/۷/۱۲ دکتر منوچهر انصاري
دکتر غلامحسين نيكوكار
بررسي تاثير سرمايه ساختاري بر هوشمندي رقابتي شركت هاي فعال ماشين آلات صنايع چوب
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
عليرضا جلائي پور ۱۵۰۲۹۲۴۸۵
۹۴/۷/۱۱ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي تاثير تسهيم دانش بر پايداري مزيت رقابتي شركتها
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
فرخ محمد مطيعي ۱۵۰۲۹۲۶۵۹
۹۴/۷/۸ دکتر منوچهر انصاري
دکتر يونس جبارزاده
تاثير ابعاد دانش،استراتژي محوري ،و يادگيري تيمي بر موفقيت توسعه محصول جديد
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
عليرضا سراجيان ۱۵۰۲۹۱۴۲۸
۹۴/۷/۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
بررسي وضعيت مزيت رقابتي ملي شمش فولاد توليدي ايران با استفاده از مدل الماس پورتر
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
عارفه ملائي ۱۵۰۲۹۱۲۲۲
۹۴/۷/۵ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
تدوين استراتژي توليد و عمليات بر اساس مدل اسلك (Slack )در صنعت توليد لامپ هاي كم مصرف: مورد مطالعه شركت بهينه سازان لامپ
مديريت صنعتي - کارشناسي ارشد
منصوره غلامي ۱۵۰۲۹۲۶۰۵
۹۴/۷/۴ دکتر حميدرضا حسن زاده
دکتر محمودرضا مستقيمي
ارائه مدلي براي استقرار بازاريابي چابك در شركت ايرانخودرو
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
فرشاد جيلان چي ۱۵۰۲۹۱۰۵۰
۹۴/۷/۴ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر غلامرضا طالقاني
تعيين تاثير استراتژي تعميم برند بر تصوير ذهني از برند در بازار لباس ورزشي در ميان دانشجويان دانشكده مديريت دانشگاه تهران
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
علي ابزري ۱۵۰۲۹۱۰۰۹
۹۴/۷/۴ دکتر منصور مومني
دکتر احمد اختيار زاده
مكانيابي مركز پخش دارو (مطالعه موردي : استان سمنان)
مديريت صنعتي - کارشناسي ارشد
سارا شريعتمدارطهراني ۱۵۰۲۹۲۵۵۸
۹۴/۷/۱ دکتر ناصر عسگري
دکتر عباس منوريان
: شناسايي و رتبه بندي عوامل حياتي موفقيت توسعه بازار بين المللي شركت هاي كوچك و متوسط(مورد مطالعه شركتهاي كوچك ومتوسط شهرك صنعتي پرند توليدان)
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
رهام فرج زاده شاكر ۱۵۰۲۹۲۲۲۰
۹۴/۷/۱ دکتر نادر سيداميري
دکتر سيدرضا سيدجوادين
بررسي تاثير عناصر آميخته بازاريابي كارآفرينانه بر رفتار خريد مصرف كنندگان خدمات بيمه‌اي(مورد مطالعه: نمايندگي هاي بيمه پاسارگاد در شهر تهران)
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
مهدي فتح الهي ۱۵۰۲۹۲۶۰۷
۹۴/۷/۱۰ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر محمد صفري
بررسي تاثير نرخ ارز بر واردات كالاها (برحسب طبقه بندي بين المللي كالا و نوع مصرف) در ايران بين سالهاي 1360 الي 1390
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
ايمان جوادي ۱۵۰۲۹۰۰۳۷
۹۴/۶/۳۱ دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
دکتر طهمورث حسنقلي پور
ارزيابي و انتخاب تأمين كنندگان در شرايط عدم قطعيت(مطالعه موردي : شركت مگاموتور)
مديريت صنعتي - کارشناسي ارشد
نيما صابري فرد ۱۵۰۲۹۱۱۱۲
۹۴/۶/۳۱ دکتر منصور مومني
دکتر احمد اختيار زاده
شناسايي شاخص هاي مكان يابي شعب بانك پاسارگاد در شهر تهران و تعيين اهميت آن ها
مديريت صنعتي - کارشناسي ارشد
فتانه محرابي ۱۵۰۲۹۲۲۶۵
۹۴/۶/۳۱ دکتر منصور مومني
دکتر احمد اختيار زاده
بررسي و اولويت بندي توليد داروهاي گياهي در ايران با روش MADM
مديريت صنعتي - کارشناسي ارشد
نيلوفر رضائي ۱۵۰۲۹۲۵۳۵
۹۴/۶/۳۱ دکتر منصور مومني
دکتر احمد اختيار زاده
بررسي اثر تكنيك SMED بر راندمان توليد سفارشي كارگاهي: (مطالعه موردي، مركز ماشينكاري كهار)
مديريت صنعتي - کارشناسي ارشد
حسام دارا ۱۵۰۲۹۲۵۰۹
۹۴/۶/۳۰ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر محمد صفري
بررسي تاثير تاكتيك هاي بازاريابي رابطه مند بر وفاداري مشتري
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
عليرضا خداشناس ۱۵۰۲۹۲۵۰۵
۹۴/۶/۳۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي تاثير تسهيم دانش بر نوآوري در بانك ها (مطالعه موردي: بانك پارسيان)
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
بابك رستمي ۱۵۰۲۹۲۵۳۳
۹۴/۶/۳۰ دکتر محسن نظري
دکتر ناصر عسگري
تعيين و اندازه گيري عوامل موثر بر رفتار مصرف كنندگان لوازم خانگي ساخت داخل كشور
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
جواد شريعتمداري ۱۵۰۲۹۱۲۷۹
۹۴/۶/۳۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر عباس منوريان
بررسي نقش اقدامات مديريت دانش در توسعه خلاقيت در شركت امتداد پارسه
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
سيد حسينعلي سجادي ۱۵۰۲۹۱۲۷۷
۹۴/۶/۳۰ دکتر امير حسين اميرخاني
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي تاثير اقدامات منابع انساني بر ماندگاري اساتيد دانشگاه هرمزگان با نقش ميانجي رضايت شغلي
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
هديه كرباسي ۱۵۰۲۹۲۲۴۵
۹۴/۶/۳۰ دکتر منصور مومني
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
رتبه بندي عملكرد شركت هاي كارگزاري فعال بازار سرمايه با شاخص هاي مدل سروكوال و تكنيك هاي تصميم گيري چندمعياره
مديريت صنعتي - کارشناسي ارشد
حسين قلي پور ۱۵۰۲۹۱۱۴۴
۹۴/۶/۳۰ دکتر شهناز محمدي
دکتر مجتبي اميري
بررسي نقش عدالت سازماني بر تعهد سازماني كاركنان در شركت شهركهاي صنعتي البرز
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
سيمين حكيم زاده ۱۵۰۲۹۲۴۹۷
۹۴/۶/۳۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر عباس ابراهيمي
بررسي تأثير استراتژي هاي نوآوري بر عملكرد سازماني (مورد مطالعه: شركت هاي فعال نفت و گاز تهران)
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
شيدا اشرفي ۱۵۰۲۹۲۰۱۳
۹۴/۶/۳۰ دکتر مهدي خادمي گراشي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
مطالعه رابطه تصوير برند گردشگري و انتخاب مقاصد مبتني بر چرخه عمر گردشگري (مطالعه موردي : استان گيلان)
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
سامره زربيني سيداني ۱۵۰۲۹۲۱۴۹
۹۴/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر طهمورث حسنقلي پور
بررسي تاثير مشتري گرايي موسسات خدماتي و بهداشتي و نوآوري استراتژيك
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
آتوسا افتخاري ۱۵۰۲۹۲۰۱۶
۹۴/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
تحليل رابطه بين كيفيت و قيمت درك شده ،رضايت مشتري و احساس نااميدي و شادي در صنعت هتلداري(هتلهاي زنجيره اي پارسيان)
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
پگاه قاسميان ۱۵۰۲۹۱۱۴۱
۹۴/۶/۳۰ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر طهمورث حسنقلي پور
بررسي تاثير ابزارهاي بازاريابي سياسي بر مشاركت عمومي شهروندان (مورد مطالعه: شهروندان منطقه 1 شهر تهران)
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
محمد بشيري ۱۵۰۲۹۲۰۴۴
۹۴/۶/۲۹ دکتر محمدرضا صادقي مقدم
دکتر امير حسين اميرخاني
بررسي كارايي سرپرستيها و نمايندگيهاي فروش شركت گلستان با كمك مدل DEA
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
روح اله سليماني پور ۱۵۰۲۹۰۰۷۱
۹۴/۶/۲۹ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي تاثير سرمايه فكري بر ادراك از عملكرد سازماني
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
علي افتخاري ۱۵۰۲۹۲۰۱۷
۹۴/۶/۲۹ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي تاثير اسناد علي بر نيات شكايات مشتريان
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
پريدخت اسدي ۱۵۰۲۹۱۲۳۹
۹۴/۶/۲۹ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر علي اصغر پورعزت
بررسي عوامل موثر بر عدالت تعاملي و رضايت مشتريان(مطالعه موردي:بازاريابي خدمات مشتريان بازار)
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
فاطمه نايب آقا ۱۵۰۲۹۱۳۳۰
۹۴/۶/۲۹ دکتر منصور صمدي
دکتر محسن نظري
نقش نمايشگاههاي بين المللي به عنوان بخشي از ارتباطات بازاريابي شركت ها – روند كامل مشاركت در نمايشگاه بين المللي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
مريم نجفي ۱۵۰۲۹۱۳۳۲
۹۴/۶/۲۹ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر امير حسين اميرخاني
شناسايي عوامل كليدي موثر در موفقيت واگذاري فرآيند تامين كالاهاي اساسي (از بخش دولتي) به بخش خصوصي
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
ميثم جاهدي ۱۵۰۲۹۲۴۷۹
۹۴/۶/۲۹ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمد صفري
بررسي تاثير سيستم هاي كاري با عملكرد بالا بر عملكرد كاركنان (مورد مطالعه: شركت پلي پروپيلن جم)
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
حميد خدائي ۱۵۰۲۹۲۱۰۴
۹۴/۶/۲۹ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر محمد صفري
بررسي تاثير تعهد مديريت در تدوين و اجراي استراتژي هاي سازمان دانش محور ( مطالعه موردي شركت گروه مهد تاژ)
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
محمدرضا محمودي ملكي ۱۵۰۲۹۲۶۵۰
۹۴/۶/۲۸ دکتر حميد رضا يزداني
دکتر
تدوين الگوي كنترلي مديريت منابع انساني در شركت هاي هلدينگ- مورد مطالعه شركت هلدينگ توسعه معدن و صنايع معدني خاورميانه - ميدكو
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
ابراهيم باقري ۱۵۰۲۹۱۰۲۹
۹۴/۶/۲۶ دکتر علي مهرابي
دکتر احمد اختيار زاده
بررسي تاثيرات بكارگيري نرم افزار برنامه ريزي منابع سازمان SAP ERP بر عملكرد سازمان
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
معصومه سجودي پاپكياده ۱۵۰۲۹۲۵۴۶
۹۴/۶/۲۶ دکتر حسين صفري
دکتر محمد احمديان
" شناسايي و اولويت بندي موانع عرضه مستقيم برق به متقاضيان عمده كشور"
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
اباذر صالحي سيچاني ۱۵۰۲۹۲۵۷۲
۹۴/۶/۲۶ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مطالعه رابطه بين هوش هيجاني، توانمندسازي كاركنان و رفتار شهروندي سازماني در بين كاركنان بانك ملي استان البرز
مديريت دولتي (خاتمه يافته) - کارشناسي ارشد
يوسف لطفي ۱۵۰۲۹۲۶۳۹
۹۴/۶/۲۵ دکتر محسن نظري
دکتر كيومرث شريفي
: بررسي رابطه بنيان هاي بازاريابي رابطه مند با وفاداري مشتريان به تفكيك محصول در صنايع فلزي مستقر در شهرك شمس آباد
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
رضوان زردشتي ۱۵۰۲۹۱۲۷۴
۹۴/۶/۲۵ دکتر اسماعيل شاه طهماسبي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي تاثير همزمان سرمايه اجتماعي دروني و بيروني بر نوآوري هاي بنيادي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
سيد سعيد قوام شهيدي ۱۵۰۲۹۱۳۰۳
۹۴/۶/۲۵ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر عباس منوريان
بررسي رابطه بين عدالت سازماني و رفتار شهروندي سازماني در بين كاركنان شركت آب و فاضلاب استان البرز
مديريت دولتي (خاتمه يافته) - کارشناسي ارشد
سعيد ذوالقدر ۱۵۰۲۹۲۵۲۱
۹۴/۶/۲۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر عباس منوريان
بررسي رابطه بين اعتماد مديريت ، اعتماد سازماني و رفتار شهروندي (مطالعه موردي شهرداري تهران منطقه 7 و 8)
مديريت دولتي (خاتمه يافته) - کارشناسي ارشد
تالين اوهانجانيان ۱۵۰۲۹۲۴۵۷
۹۴/۶/۲۵ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر كيومرث شريفي
بررسي رابطه ارزش هاي مصرفي و رفتارخريد مصرف كنندگان ويلاهاي مدرن در حاشيه البرز مركزي
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
رضا دروار ۱۵۰۲۹۱۲۶۵
۶۴/۶/۲۵ دکتر نادر سيداميري
دکتر فراز صادق وزيري
بررسي و تبيين استراتژي هاي بهينه قيمت گذاري محصولات سخت افزاري شبكه
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
مرجان ايمانقلي زاده ۱۵۰۲۹۱۰۲۵
۹۴/۶/۲۵ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر عباس منوريان
بررسي و مقايسه تاثير كيفيت زندگي كاري بر تعهد سازماني مديران در اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي استان تهران(سازمان دولتي)و سازمان تامين اجتماعي استان تهران(نهاد عمومي غيردولتي)
مديريت دولتي (خاتمه يافته) - کارشناسي ارشد
سعيد دهقان ۱۵۰۲۹۲۵۱۶
۹۴/۶/۲۵ دکتر نادر سيداميري
دکتر مهرداد استيري
بررسي تاثير توسعه برند بر شخصيت برند در صنعت لبنيات (مورد مطالعه : شركت كاله)
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
منيژه رستمي ۱۵۰۲۹۲۱۳۴
۹۴/۶/۲۵ دکتر اسماعيل شاه طهماسبي
دکتر محسن نظري
بررسي تاثير گرايش هاي استراتژيك سازمان بر سرمايه اجتماعي بيروني مدير محور؛ مورد مطالعه، صنعت شوينده، بهداشتي و سلولوزي
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
اكبر فرقاني بناب ۱۵۰۲۹۱۱۳۴
۹۴/۶/۲۵ دکتر عباس منوريان
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي رابطه جو سازماني و نوآوري (مطالعه موردي: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي تهران)
مديريت دولتي (خاتمه يافته) - کارشناسي ارشد
مائده خبازورتاقاني ۱۵۰۲۹۲۱۰۱
۹۴/۶/۲۵ دکتر محسن نظري
دکتر طهمورث حسنقلي پور
مقايسه تاثير عوامل موقعيتي بر رفتار خريد زنان شاغل و خانه دار در خريد محصولات لوازم آرايشي در شهر تهران
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
مژگان علي دوستي ۱۵۰۲۹۲۲۰۶
۹۴/۶/۲۵ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر عباس منوريان
بررسي نقش عوامل استرس بر عملكرد كاركنان بانك
مديريت دولتي (خاتمه يافته) - کارشناسي ارشد
فربد فرد ۱۵۰۲۹۲۶۱۰
۹۴/۶/۲۵ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر سيدرضا سيدجوادين
بررسي تاثير ارزش رابطه و ترفيع بر رفتار مشتريان بانك دي
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
وحيد جهانگرد ۱۵۰۲۹۱۲۵۶
۹۴/۶/۲۵ دکتر محسن نظري
دکتر طهمورث حسنقلي پور
رتبه بندي عوامل آميخته بازاريابي در تصميم خريد مصرف كنندگان چرم مصنوعي شهرستان تهران
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
آناهيتا ملك پور ۱۵۰۲۹۱۳۲۴
۹۴/۶/۲۵ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي تاثير رفتاررشهروندي مشتري بر شهرت برند
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
پريسا زنگنه ۱۵۰۲۹۲۱۵۴
۹۴/۶/۲۵ دکتر نسترن حاجي حيدري
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش بانكداري الكترونيك از ديدگاه مشتريان (مورد مطالعه: بانك انصار)
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
سينا درهمي ۱۵۰۲۹۱۲۰۳
۹۴/۶/۲۵ دکتر امير حسين اميرخاني
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي تاثير عناصر آميخته بازاريابي بر تصميم گيري خريد مشتريان (مورد مطالعه: شركت پارس خودرو)
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
ندا دائمي ۱۵۰۲۹۲۵۱۳
۹۴/۶/۲۴ دکتر ناصر عسگري
دکتر عباس منوريان
بررسي رابطه بين نوآوري با يادگيري سازماني در شركت توليدي پايا
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
پريسا هزاوه ۱۵۰۲۹۱۴۴۳
۹۴/۶/۲۴ دکتر ناصر عسگري
دکتر عباس منوريان
شناسايي و اولويت بندي عوامل درون سازماني اثرگذار بر توسعه بازاريابي الكترونيكي شركت هاي توليد كننده كالاهاي الكترونيكي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
ايمان امامي جعفري ۱۵۰۲۹۱۲۴۵
۹۴/۶/۲۱ دکتر مسعود كرمي
دکتر محمد حقيقي
بررسي رابطه بين ارزشهاي فرهنگي و مصرف متظاهرانه در ايران : مطالعه در صنعت گوشي همراه.
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
هليا افتخاري ۱۵۰۲۹۱۲۴۲
۹۴/۶/۸ دکتر منصور مومني
دکتر نادر سيداميري
پيش بيني فروش خودرو با شبكه عصبي مصنوعي و فرايند تحليل سلسله مراتبيAHP(بررسي فروش دو شركت كياموتورز و هيونداي در آمريكا و كانادا)
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
دانيال شهرابي فراهاني ۱۵۰۲۹۲۵۶۴
۹۴/۵/۲۸ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر محمد رضا مهرگان
: شناسايي و الويت بندي اتلاف ها ( Waste ) در نظام بيمارستاني با رويكرد ناب (مورد مطالعه بيمارستان اختر )
مديريت صنعتي - کارشناسي ارشد
نرگس حكيمي عصمت پرست ۱۵۰۲۹۱۰۶۲
۹۴/۵/۷ دکتر مسعود كرمي
دکتر محمد حقيقي
بررسي رابطه بين مادي گرايي و تطبيق پذيري مصرف كنندگان و گرايش آنها به مصرف منزلت گرا
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
ساهره رستمي ۱۵۰۲۹۱۲۷۰
۹۴/۴/۲۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر احسان قهرماني
شناسايي عوامل تاثيرگذار بر بهبود كيفيت زندگي كاري كاركنان شركت هاي كوچك و متوسط
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
هدي جبلي ۱۵۰۲۹۲۴۸۰
۹۴/۴/۱۶ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر امير حسين اميرخاني
تاثيرهوش تجاري برتصميمات استراتژيك مديران سازماني
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
ثمره هاشميان پهلوان زاده ۱۵۰۲۹۲۷۰۳
۹۴/۴/۱۶ دکتر عباس منوريان
دکتر غلامرضا طالقاني
تاثيرات سرمايه اجتماعي در زمينه تعهد و عملكرد كاركنان (مطالعه موردي: شركت آب و فاضلاب استان البرز)
مديريت دولتي (خاتمه يافته) - کارشناسي ارشد
ليلا متقي ۱۵۰۲۹۲۶۴۲
۹۴/۴/۱۶ دکتر عباس منوريان
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي رابطه ميان عملكرد بازاريابي و مزيت رقابتي دربانكهاي تجاري تهران
مديريت دولتي (خاتمه يافته) - کارشناسي ارشد
زيبا خلج اميرحسيني ۱۵۰۲۹۲۵۰۸
۹۴/۴/۸ دکتر عباس منوريان
دکتر ناصر عسگري
بررسي هوش هيجاني ((EQ و رابطه آن با اثربخشي سازماني در هزاره سوم مورد مطالعه بانك صادرات شمال تهران
مديريت دولتي (خاتمه يافته) - کارشناسي ارشد
سپيده ذاكري ۱۵۰۲۹۲۵۱۷
۹۴/۴/۸ دکتر عباس منوريان
دکتر ناصر عسگري
بررسي و رتبه‌بندي شايستگي‌هاي مورد نياز كاركنان حوزه بين‌الملل شركت‌هاي بين‌المللي براي پيشبرد استراتژي توسعه بازار بين‌المللي (مورد مطالعه:‌ شركت كيسون)
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
گل نوش طوطيان ۱۵۰۲۹۱۱۲۰
۹۴/۲/۲۳ دکتر مهدي خادمي گراشي
دکتر حسين نوروزي
بررسي و مطالعه تاثير مولفه هاي معماري بر نگرش و وابستگي برند مخاطبان( مورد مطالعه : مراكز خريد استان تهران)
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
سروناز جهانگيري ۱۵۰۲۹۱۲۵۷
۹۴/۲/۲۳ دکتر عباس منوريان ارائه مدل تصميم گيري راهبردي براي انتخاب تامين كنندگان در سازمانهاي پروژه محور (مورد مطالعه: شركت صانير)
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
اعظم خسروي اسب راهاني ۱۵۰۲۹۲۵۰۷
۹۴/۲/۹ دکتر محمد حقيقي
دکتر حسين نوروزي
بررسي عوامل موثر بر رفتار خريد محصولات سبز"دوستدار محيط زيست" در دانشجويان جوان (بررسي موردي دانشگاه تهران)
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
حامد صديق ۱۵۰۲۹۱۱۱۶
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر طاهر روشندل اربطاني
بررسي رابطه ارتباطات دهان به دهان الكترونيكي با خريد خدمات گردشگري خارجي
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
هوتن آزموده مژدهي ۱۵۰۲۹۰۲۳۱
۹۳/۱۲/۲۰ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي رابطه عناصر ترفيع (تبليغات)دراثربخشي در بازاريابي سياسي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
اميرتورج كلانتري ۱۵۰۲۹۰۰۳۶
۹۳/۱۲/۱۹ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر سهيلا بورقاني فراهاني
بررسي رابطه بين نقش رهبران استراتژيك و بهبود هوش در سازمان (مورد مطالعه: شركت پاكنام)
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
مجيد فتحي جيرنده ۱۵۰۲۹۰۰۷۷
۹۳/۱۲/۱۴ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر ابراهيم معين نجف آبادي
شناسايي و رتبه بندي ريسكهاي موجود در پروژه هاي صنعت نفت با استفاده از استاندارد PMBOK، مطالعه موردي احداث پروژه ترمينال نفت در بندرعباس
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
مهدي درويش نوري ۱۵۰۲۹۰۰۸۰
۹۳/۱۲/۱۴ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر غلامرضا كرمي
بررسي اثر جهت گيري هاي استراتژيك بر عملكرد مالي شركت هاي بيمه (مطالعه موردي: بيمه كارآفرين)
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
مهدي غلامزاده ۱۵۰۲۹۰۰۸۲
۹۳/۱۲/۱۴ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مطالعه نقش ادراك سياست هاي سازماني بر پيامدهاي كاري ‌كاركنان اداره كل امور مالياتي غرب تهران با نقش ميانجيگري التزام كاري
مديريت دولتي (خاتمه يافته) - کارشناسي ارشد
نرگس كدخدا ۱۵۰۲۹۲۶۲۱
۹۳/۱۲/۱۴ دکتر ابراهيم معين نجف آبادي
دکتر مجتبي اميري
تدوين الگويي براي ارزيابي فرايند مديريت استراتژيك در شهرداري تهران با استفاده از رويكردي تلفيقي و جامع
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
حسن رحماني ۱۵۰۲۹۰۰۶۴
۹۳/۱۲/۱۳ دکتر ابراهيم معين نجف آبادي
دکتر مجتبي اميري
شناسايي ملزومات استقرارمديريت راهبردي مبتني برارزش در مراكزدرماني دانشگاهي مطالعه موردي در بيمارستانهاي آموزشي و در ماني دانشگاه علوم پزشكي تهران
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
مريم اميرفتحيان ۱۵۰۲۹۰۰۵۵
۹۳/۱۲/۶ دکتر سيد مجتبي محمودزاده
دکتر كيومرث شريفي
ژي جذب توريسم صنعتي جهت معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري درمنطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
امير كريمي ۱۵۰۲۹۰۰۶۱
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر سيدابوالقاسم ميرا
بررسي عوامل موثر بر ريزش (مهاجرت/Churn ) مشتريان و مشتركين ADSL شركت مخابرات ايران
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
سيامك لاري لواساني ۱۵۰۲۹۰۲۲۰
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر مجيد مختاريان پور
بهبود رضايت مشتري با رويكرد Fuzzy-Qfd در شركت كاشي و سراميك پاسارگاد
مديريت صنعتي - کارشناسي ارشد
سيد سعيد ميرمحمدعلي رودكي ۱۵۰۲۹۰۱۶۱
۹۳/۱۱/۲۹ شناسايي تركيب عناصر آميخته بازاريابي 4P و اولويت بندي آن‌ها با هدف افزايش سهم بازار و فروش در بازار روغن نباتي كشور (مورد مطالعه : شركت توليدي صنعتي نهان گل)
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
مهدي يوسف زاده ۱۵۰۲۹۱۱۹۲
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر كيومرث شريفي
بررسي رابطه بين عناصرآميخته ترفيع و فروش وجذب مشتريان دربخش تعاونيهاي مسگن
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
سيدمحمدجواد موسوي ۱۵۰۲۹۰۰۴۱
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر مسعود كيماسي
دکتر محمدعلي شاه حسيني
بررسي انتظارات مشتريان بانكداري شركتي در بانك ملت
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
منيژه شيوايي كجوري ۱۵۰۲۹۰۰۳۱
۹۳/۱۱/۲۸ دکتر علي اكبر فرهنگي
دکتر مجتبي اميري
ارائه مدلي جهت سنجش اعتلاي فرهنگ سازماني در ارتقا خدمات شهرداري تهران ( نمونه موردي منطقه 22 )
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
اميد خسرواني طهراني ۱۵۰۲۹۰۰۶۰
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر نادر سيداميري
دکتر مهرداد استيري
تدوين چارچوبي جهت بكارگيري تئوري فازي در كارت امتيازي متوازن(BSC ) بمنظور ارزيابي استراتژي هاي سازمان ( مطالعه موردي شركت فنرلول ايران)
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
محمد نوري محمد آني ۱۵۰۲۹۱۱۸۶
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر منصور مومني
بررسي تاثير ابعاد مديريت زنجيره تامين پايدار بر عملكرد عملياتي زنجيره تامين با استفاده از تكنيك مدلسازي معادلات ساختاري و روش تحليل همبستگي متعارف(مطالعه موردي در گروه صنايع غذائي آي سودا)
مديريت صنعتي - کارشناسي ارشد
عبدالعظيم بناءمولائي ۱۵۰۲۹۱۰۳۴
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر محمدرضا دهقان نيري
دکتر عزت الله اصغري زاده
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر بلوغ توسعه خدمات جديد با رويكرد تئوري راف در شركتهاي خدماتي فعال در بورس ايران.
مديريت صنعتي - کارشناسي ارشد
دانيال عبدالله بيكي ۱۵۰۲۹۱۱۲۳
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر ناصر عسگري
دکتر عباس منوريان
بررسي نقش ميانجي كيفيت ادراك شده در تاثير استراتژي بازاريابي داخلي بر ارزش ويژه نام تجاري شركت (مورد مطالعه : شركت همراه اول)
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
مهتاب دادرسان ۱۵۰۲۹۱۰۷۲
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر منصور مومني
دکتر عزت الله اصغري زاده
انتخاب زنجيره توليد يكپارچه مناسب جهت توليد گوشت مرغ در صنعت طيور ايران با استفاده از روش هاي تصميم گيري TODIM، TOPSIS و AHP .
مديريت صنعتي - کارشناسي ارشد
سيد پرهام خيريه ۱۵۰۲۹۱۰۷۰
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر ناصر عسگري
دکتر مهدي خادمي گراشي
بررسي نقش بازاريابي اجتماعي بر ارتقا ارزش ويژه برند در موسسات غير انتفاعي
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
حميد مهري ياري ۱۵۰۲۹۱۳۲۷
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر كيومرث شريفي
شناسايي و اولويت بندي عناصر آميخته بازاريابي موثر بر استقبال مشتركين برق در پيك سائي شبكه
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
رضا وثيق ۱۵۰۲۹۱۲۲۵
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر كيومرث شريفي
اثر هزينه هاي تامين اجتماعي بر تقاضاي بيمه عمر در ايران
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
اكرم تسليمي ۱۵۰۲۹۱۰۴۶
۹۳/۱۱/۲۹ دکتر امير خانلري
دکتر علي پيران نژاد
شناسايي عوامل موثر بر فرايند تصميم گيري خريداران تجهيزات نفت و گاز در ايران
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
تورج ايرانخواه نميني ۱۵۰۲۹۰۲۱۷
۹۳/۱۱/۲۷ دکتر كيومرث شريفي
دکتر حسين نوروزي
بررسيتاثير عناصر اميخته بازاريابي خدمات برروي سه لايه محصول (مورد مطالعه صنعت ليزينگ )
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
هادي فرج اله اصفهاني ۱۵۰۲۹۱۱۳۲
۹۳/۱۱/۲۷ دکتر حسين نوروزي
دکتر مهرداد استيري
بررسي و مطالعه عوامل موثر بر رضايتمندي و وفاداري مشتريان به ارائه كنندگان اينترنت پرسرعت در تهران
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
حميد صادقي ۱۵۰۲۹۱۱۱۳
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر نيما گروسي مختارزاده
دکتر حسين صفري
ارائه مدلي جهت سنجش سطح همراستايي استراتژي فناوري اطلاعات (IT) با استراتژي هاي بالا دستي در سازمان هاي پروژه محور
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
داريوش داودزاده ۱۵۰۲۹۰۰۶۹
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمد حقيقي
طراحي مدل تركيبي مديريت پورتفليو پروژه و كارت امتيازي متوازن جهت پايش استراتژيهاي تدوين شده در شركت بين المللي توسعه ساختمان
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
سيدداود حسيني ۱۵۰۲۹۰۰۷۵
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر مهدي خادمي گراشي
دکتر حسين نوروزي
تحليل مولفه هاي موثر بر تصوير ذهني و ارائه الگوي برند ملي صنعت گردشگري در ايران
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
بهاره كياني آذر ۱۵۰۲۹۱۳۰۹
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر ناصر عسگري
دکتر عباس منوريان
بررسي اثر بازاريابي داخلي بر وفاداري مشتري با نقش ميانجي كيفيت ادراك شده ( مورد مطالعه : بانك ملت )
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
فرناز سادات ميرفيضي ۱۵۰۲۹۱۳۲۹
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر كيومرث شريفي
دکتر محمدرضا دهقان نيري
بررسي رابطه بين توانمندسازي نيروي انساني بانك تجارت با جذب منابع
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
مرجان حجازي ۱۵۰۲۹۱۲۶۰
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر ناصر عسگري
دکتر عباس منوريان
بررسي تاثير ارزش ويژه نام تجاري بر واكنش هاي مشتري
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
عادل روستايي حسين آبادي ۱۵۰۲۹۱۴۲۳
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر مجتبي اميري
تدوين واولويت بندي استراتژي منابع انساني براي شركت مپنا
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
محسن زارعي فر ۱۵۰۲۹۱۲۰۸
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر مهدي خادمي گراشي
دکتر حسين نوروزي
تحليل اثرگذاري استراتژي هاي قيمت گذاري بر ارزش ادراك شده مشتريان (مورد مطالعه: شركت سامسونگ)
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
محسن كمالي ۱۵۰۲۹۱۳۰۷
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر امير حسين اميرخاني
بررسي رابطه بين ادراك كاركنان از استراتژي سازمان و عملكرد مديريت دانش آنان در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
ابراهيم صفائي ۱۵۰۲۹۱۲۱۱
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر منوچهر انصاري
دکتر يونس جبارزاده
بررسي تاثير نوآوري بر عملكرد سازمان (مطالعه موردي: نمايندگي‌هاي رسمي خودرو و ماشين‌آلات راهسازي وارداتي)
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
محمد نثاري ۱۵۰۲۹۱۴۴۱
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر غلامحسين نيكوكار
دکتر كيومرث شريفي
بررسي، شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر تدوين استراتژي‌هاي كلان بانك انصار
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
حميد احمدي ۱۵۰۲۹۰۰۶۶
۹۳/۱۰/۲۵ دکتر حسين نوروزي
دکتر كيومرث شريفي
بررسي عوامل موثر بر صادرات صنايع غذايي و تدوين الگويي جهت توسعه صادرات آن( مورد مطالعه صادرات رب گوجه فرنگي )
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
آرمين عطري ۱۵۰۲۹۱۲۹۴
۹۳/۱۱/۲۵ دکتر كيومرث شريفي
دکتر محمدرضا دهقان نيري
بررسي مقايسه اي دلايل خريد و عدم خريد بيمه هاي عمر در ايران با رويكرد مدل انتشار نوآوري
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
فرزانه كيماسي ۱۵۰۲۹۱۳۱۰
۹۳/۱۱/۲۱ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر كيومرث شريفي
شناسايي عوامل موثر بر مزيت رقابتي شركت هاي فعال در صنعت ساختمان
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
محمدتقي خزائي كمجاني ۱۵۰۲۹۱۰۶۶
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي تأثير استراتژي تمايز بر عملكرد بازاريابي شركت هاي توليد كننده ي محصولات غذايي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
شيرين رنجبر كهن ۱۵۰۲۹۰۰۲۷
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي سبك تصميم گيري خريد مصرف كنندگان نوگرا(مورد مطالعه:بازار موبايل تهران)
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
ليلا زرباف نژاد ۱۵۰۲۹۰۰۳۰
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر منوچهر انصاري
دکتر نيما گروسي مختارزاده
شناسايي مدلي براي قابليت هاي پويا در نوآوري خدمات مبتني بر استراتژي رقابتي در شركت هاي پروژه محور شهر تهران
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
مريم ده حقي ۱۵۰۲۹۰۰۵۷
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر حسين نوروزي
دکتر طهمورث حسنقلي پور
بررسي و مطالعه تاثير اجزاء و عناصر ترفيع بر انتخاب مشتريان كارگزاري بورس
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
پريا شاهروش ۱۵۰۲۹۱۲۰۹
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر حسين نوروزي
دکتر طهمورث حسنقلي پور
مطالعه و اولويت بندي تاثير ابزارهاي پيشبرد فروش پولي و غيرپولي بر انتخاب فروشگاه در صنعت پوشاك ايران
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
پژمان خليلي ۱۵۰۲۹۱۰۶۸
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر حسين نوروزي
بررسي تاثير توسعه برند بر تصوير ذهني مصرف كنندگان در محصولات لبني برند پگاه
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
مريم پدمرنگ ۱۵۰۲۹۱۰۳۹
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر محسن نظري
دکتر محمد رحيم اسفيداني
عوامل موثر بر وفاداري مشتري در صنعت ظروف بسته بندي شيشه اي بر اساس مدل FRO (مطالعه موردي: شركت شيشه همدان – سهامي عام)
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
مسعود عالي ابوذر ۱۵۰۲۹۰۲۲۷
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
بررسي و مطالعه تاثير تجربه برند و وفاداري مصرف كننده با در نظر گرفتن نقش شخصيت برند و رضايت مشتري
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
سميه شمس حائري ۱۵۰۲۹۱۱۰۹
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمد حقيقي
بررسي تاثير محيط فروشگاه بر رفتار خريد مصرف كننده
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
محمد امين دانش ۱۵۰۲۹۰۲۲۴
۹۳/۱۱/۲۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمد حقيقي
بررسي تاثير متغيرهاي درون سازماني و برون سازماني بر تفكر استراتژيك و تاثير ان بر عملكرد بازاريابي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
ندا لطفي بيداخويدي ۱۵۰۲۹۰۰۳۲
۹۳/۱۱/۱۸ دکتر سيدمحمدرضا ناصرزاده
دکتر كيومرث شريفي
بررسي رابطه ترفيع در آميخته بازاريابي با توسعه هوشمند سازي حمل و نقل جاده اي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
طه حسيني ۱۵۰۲۹۰۰۴۳
۹۳/۱۱/۱۸ دکتر محمد موسي خاني
دکتر سيدابوالقاسم ميرا
تدوين مدل تحول راهبردي فناوري اطلاعات با استفاده از چارچوب ITIL و فناوري Cloud Computing
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
حميد گردش ۱۵۰۲۹۰۰۶۷
۹۳/۱۱/۱۵ دکتر حميد رضا يزداني
دکتر كيومرث شريفي
برنامه ريزي استراتژيك مبتني بر سناريو
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
نيما نوح پيشه ۱۵۰۲۹۰۰۸۳
۹۳/۱۱/۱۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر عباس منوريان
شناسايي و بررسي عوامل موثر بر موفقيت در پياده سازي مديريت دانش در بانك پارسيان
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
سيده زهرا ساعي ۱۵۰۲۹۰۰۵۳
۹۳/۱۱/۱۵ دکتر منصور مومني
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
خوشه بندي مشتريان با استفاده از روش c ميانگين
مديريت صنعتي - کارشناسي ارشد
سحر يزداني ۱۵۰۲۹۱۱۹۰
۹۳/۱۱/۱۲ دکتر سيدمحمدرضا ناصرزاده
دکتر كيومرث شريفي
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر "ترجيح برند" در خرده فروشي هاي الكترونيك از سوي مصرف كنندگان تهراني
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
كيوان نصيري مجد ۱۵۰۲۹۰۰۴۶
۹۳/۱۱/۷ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر حميد رضا يزداني
ارائه مدل ارتقا شغلي پرستاران
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
فاطمه ميرمحمدي صدرآبادي ۱۵۰۲۹۱۱۷۹
۹۳/۱۱/۱ دکتر كيومرث شريفي
دکتر ناصر عسگري
شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان در صنعت لبنيات
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
افشين عظيميان ۱۵۰۲۹۱۴۳۲
۹۳/۱۱/۱ دکتر عباس منوريان
دکتر حميد رضا يزداني
بررسي تاثير روانشناسي محيط كار بر فرايندهاي پوياي روانشناختي كاركنان مطالعه موردي: شركت سازه گستر سايپا
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
مژده فيروزي ۱۵۰۲۹۱۱۳۸
۹۳/۱۰/۲۴ دکتر كيومرث شريفي
دکتر عبدالحسين كرم پور
«شناسايي چالش‌ها و موانع پيش‌روي مديران در خلال تصميمات و اقدامات مربوط به اجراي استراتژي؛ مورد مطالعه: سازمان گمرك ايران»
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
پرويز كشفي ۱۵۰۲۹۱۱۵۰
۹۳/۱۰/۱۶ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
ارزيابي عملكرد سازمان‌هاي توسعه‌اي در حمايت از صنايع High-Tech با رويكرد كارت امتيازي متوازنBSC، تحليل سلسله مراتب فازيFAHP و‌ رتبه‌بندي با تكنيك‌هايFuzzy TOPSIS؛ VIKOR Fuzzy
مديريت صنعتي - کارشناسي ارشد
علي رضا رستگارپور ۱۵۰۲۹۰۱۶۲
۹۳/۷/۲۳ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي عوامل موثر بر رفتار خريد سبز مشتريان )مطالعه موردي: مشتريان شركت پگاه در شهر تهران(
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
هورشيد السادات قهاري ۱۵۰۲۹۱۳۰۴
۹۳/۷/۱۴ دکتر كيومرث شريفي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
ارزيابي تصوير ذهني خريداران از كيفيت خدمات در بازار فولاد ايران
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
حميدرضا پيرايش نژاد ۱۵۰۲۹۰۲۱۹
۹۳/۷/۱۴ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر كيومرث شريفي
ارزيابي كيفيت خدمات شركت تعاوني مصرف سايپا بر اساس مدل سروكوال و طراحي نوع خدمات با استفاده از ابزار QFD
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
امير عقيلي ۱۵۰۲۹۱۱۲۶
۹۳/۷/۹ دکتر ادريس پيرصاحب
دکتر كيومرث شريفي
بررسي ادراك مصرف كننده از برندهاي مواد غذايي
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
سجاد خسرواني مقدم ۱۵۰۲۹۱۰۶۷
۹۳/۷/۵ دکتر شهناز محمدي
دکتر محمدعلي شاه حسيني
بررسي رابطه تعارض كار-خانواده و كيفيت زندگي بين زنان شاغل در شركت هاي صنعتي
مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) - کارشناسي ارشد
امير وطني ۱۵۰۲۹۰۲۴۲
۹۳/۷/۳ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر سيدابوالقاسم ميرا
طراحي مدل تركيبي توسعه و تعميق استراتژي هاي صادرات در شركت خودروسازي سايپا با استفاده از هوشين كانري و كارت امتيازي متوازن
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
سامان نبوتي ۱۵۰۲۹۰۰۷۳
۹۳/۷/۵ دکتر شهناز محمدي
دکتر عباس نرگسيان
بررسي ارتباط بين سبكرهبري تحول آفرين ، عدالت سازماني ، تعهد سازماني و رضايت شغلي در معاونت تندر ايران خودرو
مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) - کارشناسي ارشد
احسان نبي زاده ۱۵۰۲۹۰۲۴۱
۹۳/۶/۳۱ دکتر شهناز محمدي
دکتر محمدعلي شاه حسيني
بررسي رابطه بين شادكامي ، عدالت سازماني و كيفيت زندگي كاركنان شركت ايران خودرو
مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) - کارشناسي ارشد
سحر زري ۱۵۰۲۹۰۲۳۵
۹۳/۷/۳ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
بررسي نقش ساختار فيزيكي سازمان در هويت سازماني و تعهد سازماني كاركنان فرهنگستان هنر ايران
مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) - کارشناسي ارشد
زينب السادات موسوي ۱۵۰۲۹۰۲۳۴
۹۳/۶/۳۱ دکتر شهناز محمدي
دکتر محمدعلي شاه حسيني
مطالعه رابطه عدالت سازماني و امنيت شغلي در كاركنان بانك مركزي
مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) - کارشناسي ارشد
محمدكاظم يازندي ۱۵۰۲۹۰۲۴۵
۹۳/۷/۳ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر امير حسين اميرخاني
بررسي تاثير ابزارهاي استراتژيك مديريت منابع انساني بر عملكرد سازمان مورد مطالعاتي شركت توليد محور خودرو ( ومكو ) - ( سهامي عام )
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
حميدرضا صباغي بنادكوكي ۱۵۰۲۹۰۰۶۸
۹۳/۷/۳ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر امير حسين اميرخاني
بررسي تاثير حمايت سازماني ادراك شده بر قصد ترك خدمت و فرسايش شغلي كاركنان بانك رفاه كارگران
مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) - کارشناسي ارشد
مليحه رحيمي پور ۱۵۰۲۹۰۲۳۹
۹۳/۷/۳ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر امير حسين اميرخاني
بررسي تاثير سيستم هاي كاري با عملكرد بالا(HPWS) بر عملكرد سازمان با نقش ميانجي انعطاف پذيري
مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) - کارشناسي ارشد
فاطمه زبرجدي ۱۵۰۲۹۰۲۳۶
۹۳/۷/۳ دکتر علي حيدري تدوين استراتژيهاي بنگاه مادر در هلدينگهاي مالي در ايران با رويكرد سناريو نويسي: مطالعه موردي شركت مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
رضا خادمي ۱۵۰۲۹۰۰۷۰
۹۳/۷/۳ دکتر منوچهر انصاري
دکتر نيما گروسي مختارزاده
ارائه چارچوبي جهت تدوين استراتژي پورتفوي با استفاده از مدل GE- مطالعه موردي شركت هاي مرتبط با محصولات ارگانيك كشاورزي
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
مريم حجتي نجف آبادي ۱۵۰۲۹۰۰۵۶
۹۳/۷/۲ دکتر محسن نظري
دکتر محمد حقيقي
بررسي تاثير بكارگيري فاكتورهاي زيست محيطي پايدار بر ميزان تمايل به پرداخت مصرف كنندگان درخريد محصولات سبز از شركت سايپا
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
علي اصغر دوائي ۱۵۰۲۹۰۰۴۵
۹۵/۷/۲ بررسي تاثير همراستايي ميان استراتژي هاي فن آوري اطلاعات و استراتژي هاي كسب و كار بر عملكرد سازماني(مورد مطالعه: بانك صنعت و معدن)
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - کارشناسي ارشد
الناز دباغ ۱۵۰۲۹۰۲۰۲
۹۳/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي و رتبه بندي موانع و مشكلات صادرات خدمات فني و مهندسي صنعت برق ايران به كشورهاي همجوار
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
مهدي بصيريان ۱۵۰۲۹۰۰۴۸
۹۳/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر كيومرث شريفي
شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر صادرات محصولات نانو بر اساس مدل مزيت رقابتي ملي پورتر (الماس ملي پورتر)
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
شاهرخ برادري ۱۵۰۲۹۱۰۳۱
۹۳/۶/۳۰ دکتر كيومرث شريفي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
تدوين استراتژي آميخته محصول product mix)براي آفزايش مزيت رقابتي در خوشه صادراتي بازيافت پلاستيك شهر تهران
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
منصور روشناسي ۱۵۰۲۹۰۰۷۸
۹۳/۶/۳۰ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر كيومرث شريفي
بررسي رابطه بازاريابي داخلي و كاهش نارضايتي مشتريان(مطالعه موردي:شركت سيمرغ)
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
سارا فراهاني ۱۵۰۲۹۰۰۲۴
۹۳/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر كيومرث شريفي
بررسي پارامترهاي تاثيرگذار بر افزايش رضايت/نارضايتي مسافران فرودگاه امام خميني(ره)
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
عليرضا معصومي ۱۵۰۲۹۱۱۶۹
۹۳/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر كيومرث شريفي
بررسي و ارزيابي نقش و كيفيت ارائه خدمات بانكداري بين المللي بانك هاي ايراني مستقر در حوزه خليج فارس به مشتريان تجاري و صادر كنندگان كالاهاي غير نفتي
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
افشين خاني ۱۵۰۲۹۱۰۶۵
۹۳/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي بررسي عوامل موثر بر توسعه صادرات توليدات گروه دارويي بركت با تكيه بر مزيت رقابتي
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
رضا رهي ۱۵۰۲۹۱۰۹۲
۹۳/۶/۳۰ دکتر ادريس پيرصاحب
دکتر كيومرث شريفي
بررسي تاثير شواهد بر سطح رضايتمندي مشتريان بانك اقتصادنوين-شعب شمال تهران
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
سارا محبي ۱۵۰۲۹۱۱۵۶
۹۳/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي تاثير بازاريابي داخلي بر مشتري گرايي كاركنان بانك قرض الحسنه مهر ايران در شهر تهران (با تاكيد بر نقش واسطه اي رضايت شغلي و تعهد سازماني)
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
محمد مهديه ۱۵۰۲۹۱۱۷۶
۹۳/۶/۳۰ دکتر كيومرث شريفي
دکتر حسين نوروزي
شناسايي و اولويت بندي عوامل كليدي موثر بر موفقيت ارائه خدمات بانكداري نوين در موسسه اعتباري كوثر
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
سيدمهدي عالي نژاد ۱۵۰۲۹۰۰۸۱
۹۳/۶/۳۰ دکتر كيومرث شريفي
دکتر ادريس پيرصاحب
شناسايي و بررسي عوامل تاثيرگذار بر رفتار مصرف كننده در خريد از برند هاي فروشگاهي
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
آيناز اخوان بلورچيان ۱۵۰۲۹۱۱۹۳
۹۳/۶/۳۰ دکتر كيومرث شريفي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
شناسايي و رتبه بندي ابعاد موثر بر شخصيت نام و نشان تجاري(مطالعه موردي :شركت كاله)
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
آنيتا فردمنش ۱۵۰۲۹۰۰۲۲
۹۳/۶/۳۰ دکتر سيدابوالقاسم ميرا
دکتر محمد حقيقي
بررسي رابطه استراتژي رقابتي تمايز و ارزش ادراك شده مشتري در خدمات آموزشي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
مهدي قنبري ۱۵۰۲۹۰۰۴۹
۹۳/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر كيومرث شريفي
بررسي و رتبه بندي شاخص هاي موثر بر تقويت ارزش ويژه برند از منظر جامعه در بازار خودرو سواري ايران
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
شهروز پوستين دوز ۱۵۰۲۹۰۰۴۲
۹۳/۶/۳۰ دکتر كيومرث شريفي
دکتر ادريس پيرصاحب
شناسايي و رتبه بندي عوامل موفقيت صادرات سيمان به بازار عراق
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
مهدي نجات نيا ۱۵۰۲۹۱۱۸۱
۹۳/۶/۳۰ دکتر محمد حقيقي
دکتر كيومرث شريفي
بررسي رابطه نوآوري در خدمات بيمه اي با وفاداري مشتريان در شركت بيمه پارسيان
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
اسرا يوسفي نسب نوبري ۱۵۰۲۹۰۰۲۳
۹۳/۶/۲۹ دکتر امير مانيان
دکتر علي اصغر پورعزت
شناسايي الزامات خط مشي گذاري براي كنترل چالش هاي اخلاقي ناشي از توسعه فناوري اطلاعات
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - کارشناسي ارشد
ليدا اميري ۱۵۰۲۹۰۲۰۹
۹۳/۶/۳۱ دکتر عباس منوريان
دکتر عسگري
نقش تسهيم دانش ضمني در توانمند سازي روان شناختي كاركنان
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
ليلا حاجيلوئي ۱۵۰۲۹۱۰۵۴
۹۳/۶/۲۹ دکتر كيومرث شريفي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
ارزيابي فرآيند هاي بازاريابي در موسسه مالي عسگريه با استفاده از مدل بلوغ قابليت هاي بازاريابي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
امير اخوان مفرد ۱۵۰۲۹۰۰۳۵
۹۳/۶/۲۹ دکتر عباس منوريان
دکتر حميد رضا يزداني
بررسي چالش ها و موانع مستند سازي دانش فني در كارخانه كاشي يزد
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
محمد رضا صنعتي ۱۵۰۲۹۱۱۱۸
۹۳/۶/۲۹ دکتر حميد رضا يزداني
دکتر ناصر عسگري
عوامل موثر بر شكل گيري نقش شريك استراتژيك مديران منابع انساني شهرداري تهران
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
مهدي مطاعي ۱۵۰۲۹۱۲۲۱
۹۳/۶/۲۹ دکتر كيومرث شريفي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي رابطه بين ارزش درك شده و قصد خريد مجدد مشتريان در صنعت طلا و جواهر كشور
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
ياسمين وكيل زاده ۱۵۰۲۹۰۰۳۴
۹۳/۶/۲۹ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر مجتبي اميري
مطالعة رابطة ميزان رعايت عدالت زباني در ادبيات متداول و اقتدار حكومت در تاريخ ايران
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - کارشناسي ارشد
محمد حاجي جعفري ۱۵۰۲۹۰۲۲۳
۹۳/۶/۲۹ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر حميد رضا يزداني
شناسايي عوامل سازماني مؤثر بر تمايل به ترك خدمت استعدادهاي شركت مكو
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
الهام مظاهري كلهرودي ۱۵۰۲۹۱۱۶۷
۹۳/۶/۲۹ دکتر عباس منوريان
دکتر حميد رضا يزداني
بررسي رابطه بين سرمايه فكري و كارآفريني سازماني در شركت ميدكو
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
علي اصغر زارع هرفته ۱۵۰۲۹۱۰۹۳
۹۳/۶/۲۹ دکتر حميد رضا يزداني
دکتر مسعود كيماسي
بررسي مشكلات مسير ارتقاء شغلي كاركنان ستادي و عوامل موثر بر آن (مورد پيمايش بانك تجارت)
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
حامد جبارزاده ۱۵۰۲۹۱۰۴۸
۹۳/۶/۲۲ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مطالعه رابطه بين سرمايه اجتماعي ، تسهيم دانش و عملكرد سازماني در شركت سايپا
مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) - کارشناسي ارشد
كامليا پزشكي ۱۵۰۲۹۰۲۳۷
۹۳/۶/۲۲ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر غلامرضا خوش‌سيما
بررسي تاثير دوگانگي يادگيري بر دوگانگي نوآوري سازماني
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
مرجان حجازي اصفهاني ۱۵۰۲۹۰۱۸۸
۹۳/۶/۲۲ دکتر حميد رضا يزداني
دکتر مسعود كيماسي
شناسايي مشاغل كليدي و تهيه پروفايل شايستگي آن مشاغل در ستاد شركت مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
سويل رضازاده سنگي ۱۵۰۲۹۱۰۸۶
۹۳/۶/۲۲ دکتر علي پيران نژاد
دکتر عباس نرگسيان
بررسي تصميم گيري ها و خط مشي گذاري هاي عمومي شوراي اسلامي شهر در فرايند توسعه پايدار شهري
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - کارشناسي ارشد
يارولي سيف ۱۵۰۲۹۰۲۳۲
۹۳/۶/۱۵ دکتر محمد حقيقي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي راهكار هاي استراتژيك توسعه صنعت گردشگري سلامت ايران در راستاي تقويت جايگاه آن در بازار خدمات گردشگري منطقه
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
سيد يوسف حاجي اصغري ۱۵۰۲۹۱۰۵۱
۹۳/۶/۲۲ دکتر حميد رضا يزداني
دکتر ناصر عسگري
تدوين استراتژي هاي كاركردي مديريت منابع انساني شركت توليدي و صنعتي آوا پزشك با رويكرد نقاط مرجع استراتژيك (SRP)
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
آرمان آزادمنش ۱۵۰۲۹۱۰۱۵
۹۳/۶/۲۲ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر امير حسين اميرخاني
بررسي اثر وفاداري كاركنان بر سودآوري و بهره وري منابع انساني سازمان آموزش و پرورش (مطالعه موردي: مجتمع آموزشي صالح)
مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) - کارشناسي ارشد
احسان شايسته نام ۱۵۰۲۹۰۲۴۰
۹۳/۶/۲۲ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر امير حسين اميرخاني
بررسي تاثير توانمندي هاي مديريتي بر اثربخشي كاركنان مجتمع آموزشي صالح
مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) - کارشناسي ارشد
مرتضي حنيفه ۱۵۰۲۹۰۲۴۶
۹۳/۶/۲۳ دکتر محمد حقيقي
دکتر كيومرث شريفي
بررسي مقايسه اي ديدگاه ورضايت ذينفعان پروژه عمراني نواب درشهرتهران
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
رضا رحماني اصل ۱۵۰۲۹۱۰۸۰
۹۳/۶/۲۲ دکتر محمدعلي شاه حسيني
دکتر محمدرضا صادقي مقدم
ارائه مدل استراتژي خريد در راستاي استراتژي شركت با استفاده از متدولوژي فراتركيب
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
مريم زنگنه ۱۵۰۲۹۰۰۵۸
۹۳/۶/۲۲ دکتر عباس نرگسيان
دکتر علي پيران نژاد
مطالعه رابطه بين معنويت در محيط كار، سلامت رواني و توانمندسازي كاركنان دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
مديريت MBA - مديريت توسعه سازمان و منابع انساني (خاتمه يافته) - کارشناسي ارشد
مريم خدمتيان ۱۵۰۲۹۰۲۳۸
۹۳/۶/۲۲ دکتر كيومرث شريفي
دکتر احمد اختيار زاده
بررسي اثرات استراتژيك بكارگيري نرم افزار برنامه ريزي منابع سازمان SAP ERP
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
مهدي اميني ۱۵۰۲۹۰۰۷۹
۹۳/۶/۲۳ دکتر كيومرث شريفي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي و تحليل جايگاه رقابتي موسسات مالي و اعتباري بر اساس استراتژي ورود آنها به بازارهاي بين المللي
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
رضا شهرابي فراهاني ۱۵۰۲۹۰۰۴۰
۹۳/۸/۲۲ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمد حقيقي
بررسي تاثير شبكه هاي اجتماعي بر ارزش ويژه مشتريان صنايع غذايي ايران
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
سپيده كاوند ۱۵۰۲۹۱۳۰۶
۹۳/۶/۱۹ دکتر محمد رضا تقي زاده يزدي
دکتر عزت الله اصغري زاده
ارائه الگويي براي ارزيابي و رتبه بندي پيمانكاران فرعي و تأمين كنندگان مگاپروژه هاي صنعت فراساحل نفت و گاز با استفاده از روش AHP
مديريت اجرايي - کارشناسي ارشد
سيده نرگس حسيني اصيل ۱۵۰۲۹۱۰۰۱
۹۳/۶/۱۹ دکتر منصور مومني
دکتر حسين صفري
رتبه‌بندي‌عملكرد‌شركت‌هاي‌بيمه‌د‌ر،‌ زمينه‌رضايت‌مشتريان‌بيمه‌عمر‌وسرمايه‌گذاري،‌‌ با‌روش VIKOR‌فازي
مديريت صنعتي - کارشناسي ارشد
مهدي شكربيگي ۱۵۰۲۹۱۱۰۸
۹۳/۶/۱۹ دکتر منصور مومني
دکتر علي مهرابي
بكارگيري مدلسازي معادلات ساختاري در تعيين عوامل چابكي و روابط آنها در زنجيره تأمين
مديريت صنعتي - کارشناسي ارشد
افشين كوراوند ۱۵۰۲۹۱۱۵۲
۹۳/۶/۱۸ دکتر امير حسين اميرخاني
دکتر حميد رضا يزداني
بررسي رابطه بين استراتژي رفابتي و ساختار سازماني در كارگزاري هاي بانك ملي و فيروزه آسيا.
مديريت MBA - استراتژي - کارشناسي ارشد
احسان خورسند مودب ۱۵۰۲۹۰۰۵۹
۹۳/۶/۱۶ دکتر كيومرث شريفي
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
شناسايي و گروه بندي پذيرندگان پايانه فروش بر اساس درآمد زايي آنان براي شركت هاي PSP (مطالعه موردي :پذيرندگان شركت به پرداخت ملت )
مديريت MBA - مديريت بازاريابي - کارشناسي ارشد
حمزه ترابيان ۱۵۰۲۹۰۰۳۹
۹۳/۶/۱۶ دکتر حميد رضا يزداني بررسي چگونگي تاثير سياست هاي جبران خدمات كاركنان سازمان هاي قضايي بر روي فساد اداري و مالي
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
عليرضا قاهردوست ۱۵۰۲۹۱۲۱۴
۹۳/۶/۱۶ دکتر حميد رضا يزداني
دکتر مهرداد استيري
تاثير ارزش هاي سازماني بر روي رفتار انحرافي كاركنان در شركت سازه گستر
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
مبين منتظري ۱۵۰۲۹۰۱۹۷
۹۳/۶/۱۱ دکتر منصور مومني
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
بررسي تاثير مديريت كيفيت زنجيره تامين در بهبود عملكرد سازماني با استفاده از مدلسازي معادلات ساختاري(مطالعه موردي: گروه خودروسازي سايپا-كارخانجات توليدي قطعات خودروسازي گروه سايپا)
مديريت صنعتي - کارشناسي ارشد
پيام توحيدي خياوي ۱۵۰۲۹۰۱۵۷
۹۳/۶/۱۱ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر نيما گروسي مختارزاده
شناسايي و رتبه بندي عوامل ريسك زنجيره تامين در صنعت خودرو
مديريت صنعتي - کارشناسي ارشد
سارا علي ۱۵۰۲۹۰۱۵۴
۹۳/۵/۲۸
مديريت صنعتي - کارشناسي ارشد
محمدباقر افشاربكشلو ۱۵۰۲۹۰۱۶۴
۹۳/۵/۲۶ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمدمهدي تنعمي
طراحي مدل مفهومي نظام مديريت عملكرد كاركنان مبتني بر شايستگي در بانك مهر اقتصاد
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
سيد سراج الدين رضوي پور ۱۵۰۲۹۰۱۹۳
۹۳/۵/۲۱ دکتر كيومرث شريفي
دکتر حسين صفري
اولويت بندي روشهاي پيگيري فني پس از فروش در خريد بعدي دامداران بر اساس مدل فرآيند تحليل شبكه اي
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
محمد حسين شكيبا ۱۵۰۲۹۰۲۲۵
۹۳/۵/۲۰ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر كيومرث شريفي
شناسايي عوامل مؤثر بر ريسك بازاردر شركت خودروسازي سايپا
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
مهدي منصوري ۱۵۰۲۹۱۱۷۱
۹۳/۴/۲۵ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر كيومرث شريفي
تاثير نوسانات نرخ ارز بر صادرات و وارادات سالهاي1365 الي1390 در ايران
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
علي اصغر دادخواه تركداري ۱۵۰۲۹۱۰۷۱
۹۳/۴/۱ دکتر محمدرضا صادقي مقدم
دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
بررسي تاثير محركهاي سازمان بر مولفه هاي پياده سازي و اجراي مديريت زنجيره تامين سبز
مديريت صنعتي - کارشناسي ارشد
ايمان انصاري ۱۵۰۲۹۰۱۵۶
۹۳/۳/۱۲ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر سعيد فلاح پور
بررسي استفاده از آميخته بازاريابي در شركتهاي كارگزاري در ايران
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
مرضيه راعي ۱۵۰۲۹۰۲۱۲
۹۳/۳/۱۲ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر كيومرث شريفي
بررسي مقايسه اي شيفتگي به نامهاي تجاري پوشاك ميان مصرف كنندگان زن در ايران و استراليا
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
ريحانه نظري ۱۵۰۲۹۰۲۰۶
۹۳/۲/۱۸ دکتر محمد حقيقي
دکتر كيومرث شريفي
بررسي تاثير تبليغات مشهور بر درك برند مشتريان و قصدخريدانان در صنعت پوشاك
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
مهرداد سر كشيكي ۱۵۰۲۹۰۲۲۹
۹۲/۱۲/۲۶ دکتر محمد حقيقي
دکتر مسعود كرمي
بررسي تاثير ابعادبصري تبليغات بيلبوردي كلان شهرهاي ايران بر ترجيح برند از سوي مصرف كننده (مطالعه موردي صنايع الكترونيك و غذايي)
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
مهدي رضائي ۱۵۰۲۹۰۲۲۸
۹۲/۱۲/۲۶ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر محمدعلي شاه حسيني
"بررسي عوامل موثر بر وفاداري به برند با استفاده از مفاهيم رضايت،اعتماد، ارزش ادراك شده ، كيفيت ادراك شده (مطالعه موردي:بانك صادرات) "
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
محمد رضا بختياري ۱۵۰۲۹۰۲۲۶
۹۲/۱۲/۱۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمدمهدي تنعمي
مطالعه رفتار تابعيت در تحليل تيمي بابررسي اثرات عوامل تيمي
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
الهه باشكوه ۱۵۰۲۹۰۱۸۳
۹۲/۱۲/۱۵ دکتر حميد رضا يزداني
دکتر علي پيران نژاد
آسيب شناسي سيستم انتقال آموزش در مديريت منابع انساني:مورد مطالعه دانشگاه تهران
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
امير رضائي ۱۵۰۲۹۰۱۹۹
۹۲/۱۲/۱۵ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمود عرفاني
تدوين الگوي مطلوب تعامل دولت وبانك مركزي
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - کارشناسي ارشد
ابراهيم نژاد عبداله ۱۵۰۲۹۰۲۱۵
۹۲/۱۲/۱۵ دکتر شهرزاد نيري
دکتر مجتبي اميري
نيازسنجي آموزش كاركنان شركت بيمه سامان
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
سارا سپاهي ۱۵۰۲۹۰۱۸۴
۹۲/۱۲/۱۵ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر منصور مومني
ارائه مدل انتخاب پيمانكاران ساخت سكوهاي فراساحلي باتوجه به عوامل ريسك و با استفاده از topsis
مديريت صنعتي - کارشناسي ارشد
مرتضي مراد دهنده ۱۵۰۲۹۰۱۶۸
۹۲/۱۲/۱۵ دکتر محمدمهدي تنعمي
دکتر غلامرضا طالقاني
بررسي تاثير جوسازمان برخلاقيت و رضايت شغلي كاركنان شهرداري منطقه 2 تهران
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
فرزانه محبي ۱۵۰۲۹۰۱۸۷
۹۲/۱۲/۱۵ دکتر احمد جعفر نژاد چقوشي
دکتر منصور مومني
كاربرد تئوري محدوديت ها در تعيين اندازه ظرفيت توليدي تصميم گيري بهينه در جهت افزايش بهره وري در صنعت ساخت مولدهاي نيروگاهي
مديريت صنعتي - کارشناسي ارشد
محمد كنعان ۱۵۰۲۹۰۱۶۳
۹۲/۱۲/۱۵ دکتر مرجان فياضي
دکتر حميد رضا يزداني
بررسي رابطه جو توانمندسازي باادراك توانمندي كاركنان استانداري خراسان شمالي
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
حسين فرجي ۱۵۰۲۹۰۱۹۲
۹۲/۱۲/۱۴ دکتر مجتبي اميري
دکتر مرجان صفاري
بررسي وضعيت ورزش كاركنان و نقش آن در سلامت روان آنان در شهرداري منطقه14
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
مونا فروغي ۱۵۰۲۹۰۱۸۹
۹۲/۱۲/۱۴ دکتر احمد اختيار زاده
دکتر محمدرضا صادقي مقدم
ارزيابي توانمندي تكنولوژي خط توليد پرايد شركت سايپا
مديريت صنعتي - کارشناسي ارشد
حسين يادگاري ۱۵۰۲۹۰۱۶۰
۹۲/۱۲/۱۲ دکتر مجتبي اميري
دکتر شهرزاد نيري
بررسي ارتباط رفتار شهروندي سازماني با تسهيم دانش در دانشگاه تهران
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
سحر غندالي ۱۵۰۲۹۰۱۸۵
۹۲/۱۲/۱۲ دکتر علي حيدري
دکتر مرجان فياضي
بررسي تاثير رهبري استراتژيك در اجراي استراتژي براي سازمانهاي پژوهش و فناوري
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
سيد ميلاد سيد جوادين ۱۵۰۲۹۰۱۹۴
۹۲/۱۲/۱۲ دکتر شهرزاد نيري
دکتر مجتبي اميري
بررسي رابطه بين سبك رهبري و رفتارهاي انحرافي در بانكهاي خصوصي (مورد مطالعه : بانك سرمايه)
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
غزال اسدبيگي ۱۵۰۲۹۰۱۸۶
۹۲/۱۲/۳ دکتر طهمورث حسنقلي پور
دکتر مرتضي فرجي
بررسي رابطه بين گواهي امضاي الكترونيك و امنيت در تكميل اظهارنامه مالياتي الكترونيكي
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
مرجان مظفري ۱۵۰۲۹۰۲۱۱
۹۲/۱۲/۲ دکتر علي پيران نژاد
دکتر عباس نرگسيان
بررسي رابطه سرمايه اجتماعي وميزان كارآفريني
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - کارشناسي ارشد
اسحق كولي وند ۱۵۰۲۹۰۲۱۶
۹۲/۱۱/۲۹ دکتر علي پيران نژاد
دکتر محمدعلي شاه حسيني
"بررسي رابطه ميان فعاليت هاي بازاريابي داخلي و حفظ و وفاداري كاركنان متخصص وبااستعداد در سازمان (مطالعه موردي:بخش دانشجويان غيرايراني،سازمان امور دانشجويان،وزارت علوم تحقيقات وفناوري جمهوري اسلامي ايران"
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
سيده خديجه نبوي ۱۵۰۲۹۰۲۰۷
۹۲/۱۱/۲۹ دکتر علي پيران نژاد
دکتر عباس منوريان
امكان سنجي واگذاري شركت پست به بخش خصوصي (مطالعات موردي ادارات پست مناطق 11و13و14تهران)
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - کارشناسي ارشد
پرستو جوهر ۱۵۰۲۹۰۲۰۴
۹۲/۱۱/۲۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر محسن نظري
تاثير آميخته بازاريابيp7برروي تصميم خريد مشتريان از محصولات فرهنگي (كتاب) در شهركتاب هاي تهران
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
پگاه معيني ۱۵۰۲۹۰۲۰۵
۹۲/۱۱/۲۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر مسعود كرمي
ارائه مدلي جهت تاثير عوامل فرهنگي بررفتار خريد آني مصرف كنندگان درميان جوانان ايراني
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
آرزو حميدي كولائي ۱۵۰۲۹۰۲۰۱
۹۲/۱۱/۲۱ دکتر كيومرث شريفي
دکتر محمد رحيم اسفيداني
بررسي رابطه عناصر آميخته بازاريابي با جذب منابع مشتريان بانك سپه تهران
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
سيدمحمد سامان ۱۵۰۲۹۰۲۲۱
۹۲/۱۱/۲۱ دکتر محمد حقيقي
دکتر مسعود كرمي
"بررسي رابطه سهولت دريافت خدمات فروشگاههاي خرده فروشي بزرگ زنجيره اي با رفتار خريد مصرف كننده گان با استفاده از مقياس servcon-مطالعه موردي در شهروند،رفاه وهايپراستار"
مديريت بازرگاني - کارشناسي ارشد
پارميس اسماعيلي نيا ۱۵۰۲۹۰۲۰۳
۹۲/۱۱/۱۹ دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
دکتر محمود عرفاني
رهبري ومديريت دانش در يك محيط دولت الكترونيك (مطالعه موردي استانداري همدان ودواير وابسته)
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - کارشناسي ارشد
جواد پيري ۱۵۰۲۹۰۲۱۸
۹۲/۱۱/۱۴ دکتر عباس منوريان
دکتر ناصر عسگري
ارزيابي عملكرد مديران منطقه2 آموزش و پرورش تهران
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
كيومرث مظهر ۱۵۰۲۹۰۱۹۶
۹۲/۱۱/۱۴ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر حميد رضا يزداني
شناسايي شايستگي هاي مشاغل مديريتي (روسا و معاونين) شعب بانك تجارت
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
علي اكبر عباس زاده ۱۵۰۲۹۰۱۹۵
۹۲/۱۱/۱۲ دکتر منوچهر انصاري
دکتر حميد رضا يزداني
بررسي اثر سبك رهبري بر رفتار تيمي كاركنان
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
حسن مخدومي ۱۵۰۲۹۰۱۹۰
۹۲/۱۱/۸ دکتر غلامرضا طالقاني
دکتر محمدصادق ضيايي
بررسي تاثيرحكمراني خوب و توسعه فناوري ارتباطات برشاخص توسعه انساني بااستفاده از داده هاي پانل
مديريت منابع انساني - کارشناسي ارشد
محسن اميديان ۱۵۰۲۹۰۱۹۸
۹۲/۱۰/۲۵ دکتر عباس منوريان
دکتر مجتبي اميري
نقش گروه هاي ذي نفوذ در خط مشي گذاري عمومي (مطالعه موردي: انجمن جامعه شناسان ايران)
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - کارشناسي ارشد
نرگس سادات رضوي مهر ۱۵۰۲۹۰۲۱۴
۹۲/۱۰/۲۵ دکتر عباس منوريان
دکتر غلامرضا طالقاني
"شناسايي و اولويت بندي عوامل بحراني موفقيت در پياده سازي برنامه هاي تحول در سازمان هاي دولتي (مورد مطالعه:ستادوزارت كار،رفاه وامور اجتماعي) "
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - کارشناسي ارشد
معصومه كريمي ۱۵۰۲۹۰۲۱۳
۹۲/۱۱/۲۹ دکتر علي پيران نژاد
دکتر عباس منوريان
بررسي تاثير ارائه خدمات الكترونيكي بر اعتماد عمومي در سازمانهاي دولتي (مورد مطالعه بانك صنعت و معدن)
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - کارشناسي ارشد
فريبا محمد علي پوريزدي ۱۵۰۲۹۰۲۰۸
دکتر عباس نرگسيان
دکتر مجتبي اميري
دکتر خديجه سفيري
ارائه مدل سبك رهبري زنان در پست هاي مديريتي در بخش عمومي با تاكيد بر نقش فرهنگ ملي
مديريت دولتي - مديريت منابع انساني - دکتري
سميرا نجارزاده اراني ۱۵۰۲۹۳۰۵۸
دکتر امير خانلري
دکتر عزت‌اله‌ عباسيان‌
بررسي تاثير علائم مرتبط با توصيه كننده بر خريد ناگهاني با نقش ميانجي اعتماد به توصيه كننده و احساسات و عواطف كاربر در شبكه اينستاگرام
مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين المللي - کارشناسي ارشد
سياوش مزيني ۱۵۰۲۹۶۷۵۵
دکتر علي محقر
دکتر عزت الله اصغري زاده
دکتر سيد حسن قدسي پور
طراحي مدل تدوين استراتژي هاي توليد و عمليات جهت كسب مزيت رقابتي پايدار خودروسازان ايراني (مطالعه موردي: ايران خودرو)
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
امير ثمررخي ۱۵۰۲۹۳۰۱۶
جستجو در پايان نامه‌ها

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.