جلسات دفاع
نمايش ۳۷ مورد اخير    نمايش همه موارد گروه:
دفاع راهنما / مشاور عنوان دانشجو ش.د
۱۴۰۰/۵/۱۹ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر احمد باقري
دکتر عليرضا هدائي
اركان حكم قضايي از ديدگاه فقه اسلامي و حقوق موضوعه
فقه و مباني حقوق اسلامي - دکتري
سيدمحمدمحسن حسيني منش ۱۵۰۳۹۳۲۲۵
۱۴۰۰/۵/۱۹ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر محمد اسحاقي
دکتر فريبا حاجيعلي
دکتر احمد باقري
مباني و آثار انصاف در فقه اماميه و حقوق موضوعه ايران
فقه و مباني حقوق اسلامي - دکتري
زينب نفر ۱۵۰۳۹۵۱۶۷
۱۴۰۰/۵/۱۸ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر سيدرضا سيدجوادين
دکتر مهرداد استيري
بررسي تاثير سرپرستي سو استفاده گرايانه بر طفره روي اينترنتي: با تاكيد بر نقش ميانجي فرسودگي عاطفي
مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني - کارشناسي ارشد
پيوند ميرزائيان خمسه ۱۵۰۲۹۸۶۳۰
۱۴۰۰/۵/۱۳ ساعت ۱۸:۰۰ دکتر سپيده خويي
دکتر علي خامسي پور
" تهيه نانو حاملهاي آمفي تريسين بي بر پايه كيتوزان و بررسي اثرآن فورمولاسيون بر رشد انگل ليشمانيا
شيمي گرايش نانو شيمي - دکتري
الناز تقي زاده ۱۵۰۱۹۳۰۰۴
۱۴۰۰/۵/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر ساسان مهراني
دکتر محمد مرادي
دکتر علي رحماني
ارايه مدلي براي گزارشگري بدهي هاي بخش عمومي
حسابداري - دکتري
شاهپور اسماعيلي ۱۵۰۲۹۳۶۳۷
۱۴۰۰/۵/۱۰ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر حسين صفري
دکتر روح اله قاسمي
طراحي مدل زنجيره تأمين ديجيتال صنعت كالاهاي تند مصرف
مديريت صنعتي گرايش توليد و عمليات - دکتري
علي هورشاد ۱۵۰۲۹۷۰۵۹
۱۴۰۰/۵/۴ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر محمد خوش چهره جمالي
دکتر مجتبي اميري
دکتر حسن دانايي فرد
ارائه چارچوب مفهومي تدوين خط مشي ملي در توسعه پايدار برق هسته‌اي
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
سميه داودي ۱۵۰۲۹۲۸۸۷
۱۴۰۰/۵/۲ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر علي محقر
دکتر حسين صفري
ارائه مدل ارزيابي مديريت ريسك شركتهاي صنعت خودروسازي
مديريت - مديريت توليد و عمليات - دکتري
عليرضا خراساني ۱۵۰۲۹۲۸۸۶
۱۴۰۰/۵/۲ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر حسن سبحاني بررسي تطبيقي كاهش فقر از طريق شاخص هاي شكاف آموزشي، درآمدي و سلامت در كشورهاي با حاكميت دموكراتيك و اتوكراتيك
علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي - دکتري
كامران رحيمي ۱۵۰۲۹۶۹۱۲
۱۴۰۰/۴/۲۹ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر ولي رستمي
دکتر فيروز اصلاني
دکتر بيژن عباسي
بررسي و نقد حقوقي ساز و كار هاي رفع حل اختلافات دستگاه هاي اجرايي با يكديگر و ارائه راه حل مناسب
حقوق عمومي - دکتري
سيدعلي اكبر منتظري ۱۵۰۳۹۳۲۴۱
۱۴۰۰/۴/۲۸ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر حسن دارابي
دکتر احمدرضا ياوري
دکتر غلامرضا نبي بيدهندي
دکتر محمدجواد اميري
تببين مدل مطلوب حكمروايي سرزمين در نظام برنامه ريزي محيط زيست در زير حوضه آبخيز تالاب گاوخوني
محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيست - دکتري
حسين ورجاوندناصري ۱۵۰۶۹۳۰۰۳
۱۴۰۰/۴/۲۷ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر علي محقر
دکتر روح اله قاسمي
توسعه مدل زنجيره تأمين صنعت مواد غذايي ايران بر اساس رويكرد مدلسازي عامل بنيان در دوران كرونا
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - دکتري
علي عسكريان ۱۵۰۲۹۷۰۴۱
۱۴۰۰/۴/۲۶ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر علي بزرگي اميري
دکتر محمد شيخعليشاهي
دکتر سيد مجتبي سجادي
ارائه مدل شبيه سازي مبتني بر بهينه سازي سيستم نگهداري وتعميرات و ارزيابي قابليت اطمينان قطعات بومي مطالعه موري: ذوب مس سرچشمه
مهندسي صنايع - دکتري
سعد عبدي ۱۵۰۴۹۶۳۲۶
۱۴۰۰/۴/۲۳ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر سيد جلال صادقي شريف
دکتر محسن مهرآرا
دکتر رضا عيوضلو
طراحي مدلي براي مديريت فعال پرتفوي با استفاده از بتا و الگوريتم كلوني زنبور عسل مصنوعي
مديريت - مديريت مالي - دکتري
محمد حسين رنجبري وحيد ۱۵۰۲۹۲۹۳۹
۱۴۰۰/۴/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر رضا توكلي مقدم
دکتر علي بزرگي اميري
دکتر آرمان بابلي
طراحي شبكه زنجيره تامين پايدار رقابتي با درنظرگرفتن استراتژي هاي بازاريابي
مهندسي صنايع - دکتري
فرزانه سادات شاكوهي ۱۵۰۴۹۴۰۰۶
۱۴۰۰/۴/۲۲ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر علي محقر
دکتر محمد رضا حميدي زاده
دکتر مجتبي اميري
تبيين مدل پوياي تصميم در فرآيند رشد انسان
مديريت - تحقيق در عمليات - دکتري
عليرضا احمدي ۱۵۰۲۹۴۰۰۲
۱۴۰۰/۴/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر علي محقر
دکتر روح اله قاسمي
طراحي مدلي براي بهينه‌سازي استقرار تجهيزات كنار جاده‌اي در شبكه خودرويي سيستم حمل و نقل هوشمند به منظور حداكثري‌سازي پوشش شبكه (مورد مطالعه: منطقه 5 شهرداري شهر تهران)
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - دکتري
حجت حيدرزاده مقدم ۱۵۰۲۹۷۰۲۲
۱۴۰۰/۴/۲۲ ساعت ۱۲:۰۰ دکتر علي محقر
دکتر روح اله قاسمي
توسعه مدل كسب و كار تاب آور براي سازمان هاي پيچيده فني – اجتماعي با رويكرد علم طراحي ( مورد مطالعه: سازمان هاي پروژه محور فعال در حوزه ICT)
مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات - دکتري
محمدهادي ايماني ۱۵۰۲۹۶۰۰۹
۱۴۰۰/۴/۲۱ ساعت ۹:۰۰ دکتر تقي آزاد ارمكي
دکتر غلامرضا غفاري
دکتر حميدرضا جلايي پور
تاثير فضامندي زندگي شهري بر توسعه
جامعه شناسي - جامعه شناسي اقتصادي و توسعه - دکتري
سميه مرداني ۱۵۰۲۹۷۰۵۴
۱۴۰۰/۴/۱۹ ساعت ۱۶:۳۰ دکتر محمدمهدي نصيري خونساري
دکتر فريبرز جولاي
زمانبندي خدمات سلامت در منزل به صورت روزانه و مسيريابي وسايل نقليه با در نظر گرفتن وابستگي به زمان
مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها - کارشناسي ارشد
آرمين احمدزاده ۱۵۰۴۹۶۰۱۶
۱۴۰۰/۴/۱۹ ساعت ۱۳:۳۰ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر مجتبي اميري
طراحي الگوي ارزشيابي عملكرد حكومت با مشاركت فعال مردم (در پرتو مفهوم امر به معروف و نهي از منكر)
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
محسن ابن الدين حميدي ۱۵۰۲۹۶۸۹۲
۱۴۰۰/۴/۱۴ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر باقر غباري بناب
دکتر فاطمه نصرتي
اثربخشي برنامه آموزش بخشايشگري در بهبود روابط مادران با كودكان اختلال طيف اتيسم
روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي - کارشناسي ارشد
اعظم افشاري ۱۵۰۲۹۶۱۳۶
۱۴۰۰/۴/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر مهدي محمدي الگوي گذار در صنعت بانكداري از طريق فينتك با رويكرد تغيير تحول گرايانه
مديريت تكنولوژي - مديريت نوآوري - دکتري
صابر خسروي ۱۵۰۲۹۵۳۲۵
۱۴۰۰/۴/۱۲ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر رضا رجبي
دکتر هومن مينونژاد
دکتر معصومه شجاعي
ارتباط بين وضعيت بدني و مهارتهاي بنيادي در دانش آموزان پسر 10-7 سال شهر قوچان
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي گرايش حركات اصلاحي - دکتري
كريم خلاقي بيرك عليا ۱۵۰۲۹۵۳۲۶
۱۴۰۰/۴/۹ ساعت ۸:۰۰ دکتر نادر سيداميري
دکتر مهران رضواني
شناسايي ميزان تاثير بازاريابي مبتني بر بازي بر درگيري و نگرش مشتري نسبت به برند
كارآفريني گرايش فناوري - کارشناسي ارشد
مصطفي واحدي ۱۵۰۲۹۶۸۵۶
۱۴۰۰/۴/۸ ساعت ۱۰:۰۰ دکتر علي اصغر پورعزت
دکتر محمد قاسمي ششده
دکتر مجتبي اميري
تدوين مختصات خط مشي بودجه اي مناسب براي توسعه زيست فناوري كشور
مديريت دولتي - تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي - دکتري
مهدي ديلم صالحي ۱۵۰۲۹۳۰۰۱۵
۱۴۰۰/۴/۸ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر محمد رحيم اسفيداني
دکتر ايوب محمديان
دکتر شهريار عزيزي
بررسي چگونگي تاثير كاوش اينترنتي مشاركتي بر ارزش اداركي در خريد آنلاين مشاركتي
مديريت بازرگاني - مديريت بازاريابي - دکتري
بهنام ايزدي ۱۵۰۲۹۴۰۰۵
۱۴۰۰/۴/۸ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر علي طيب نيا
دکتر علي سوري
بررسي آثار جهاني شدن بر تغييرات ساختاري و رشد بهره‌وري در كشورهاي منتخب (۲۰۱۸-۱۹۹۱)
علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي - دکتري
ياسمن حكم اللهي ۱۵۰۲۹۶۹۰۵
۱۴۰۰/۴/۸ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر عليرضا شاكري ارزيابي و مقايسه نانو كامپوزيت تهيه شده از (ادراژيت E100 / نانو اكسيد روي سبز و نانوكيتوزان) بر روي پوشش طعم گرانول هاي استامينوفن با استفاده از روش پوشش بستر سيال
شيمي كاربردي - دکتري
تينا رشيدي خالدي ۱۵۰۱۹۶۰۶۹
۱۴۰۰/۴/۲ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر آيدين سلام زاده
دکتر منوچهر انصاري
تبيين تاثير افشاي تبليغات و اعتبار منبع بر قصد خريد مصرف‌كننده در اينستاگرام: مطالعه موردي اقليم كردستان عراق
مديريت رسانه - کارشناسي ارشد
علي كامل ۱۵۰۲۹۷۴۰۱
۱۴۰۰/۴/۲ ساعت ۱۶:۰۰ دکتر عباس نرگسيان
دکتر مرجان فياضي
طراحي مدل بازخورد اثربخش در كانون هاي ارزيابي و توسعه مديران در صنعت نفت
مديريت دولتي - مديريت منابع انساني - دکتري
صاحبه بهرامي ۱۵۰۲۹۷۰۱۲
۱۴۰۰/۴/۲ ساعت ۱۵:۰۰ دکتر محسن نظري
دکتر منوچهر انصاري
تدوين چارچوب اندازه‌گيري اثر نوآوري اجتماعي با تاكيد بر نقش هم‌آفريني
مديريت بازرگاني - مديريت سياستگذاري بازرگاني - دکتري
ايمان مستشارنظامي ۱۵۰۲۹۷۳۹۷
۱۴۰۰/۴/۱ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر تقي آزاد ارمكي
دکتر حميدرضا جلايي پور
دکتر محمد رضا جوادي يگانه
از جامعه انقلابي تا جامعه جنبشي:مسايل محوري در جنبش هاي اجتماعي اخير ايران
علوم اجتماعي - جامعه شناسي - دکتري
علي حاجلي ۱۵۰۲۹۴۰۱۰
۱۴۰۰/۳/۱۲ ساعت ۱۳:۰۰ دکتر امين دهقان قهفرخي
دکتر احسان محمدي تركماني
دکتر امير رشيدلمير
آسيب شناسي نظام مديريت منابع انساني در وزارت ورزش و جوانان
مديريت ورزشي - دکتري
جواد مرادي ۱۵۰۲۹۷۰۵۳
۱۴۰۰/۳/۹ ساعت ۱۱:۰۰ دکتر محمود شيخ
دکتر محبوبه غيور نجف آبادي
دکتر يوسف مقدس تبريزي
دکتر داود حومينيان شريف آبادي
اثربخشي تمرينات ورزش تاي چي بر تعادل، حافظه كاري و توجه انتخابي در زنان سالمند
رفتار حركتي گرايش رشد حركتي - دکتري
سهيلا قلعچه يزداني ۱۵۰۲۹۷۰۴۵
۱۴۰۰/۳/۸ ساعت ۱۱:۳۰ دکتر پريسا پورنعمتي
دکتر رحمان سوري
بررسي آثار تمرينات تناوبي و تداومي بر شاخص هاي استرس اكسايشي (SOD، GPX، MDA، TAC) و آسيب DNA در زنان نجات يافته از سرطان پستان
فيزيولوژي ورزشي - بيوشيمي و متابوليسم ورزشي - دکتري
صحابه مهديان ۱۵۰۲۹۶۹۳۳
۱۳۰۰/۲/۱ ساعت ۱۴:۰۰ دکتر بهناز امين زاده گوهرريزي ساماندهي محدوده بازار قديم سمنان با رويكرد طراحي ميان افزا نمونه مورد مطالعه:محدوده ميدان سعدي،ميدان امام خميني،چهار راه مازندران تا بلوار قدس
طراحي شهري - کارشناسي ارشد
مهران اكبري ۱۵۰۵۹۷۰۰۸
جستجو در پايان نامه‌ها

تماس با ما

اداره رياست: ۸۸۳۹۱۴۰۰-۰۲۱
امور مالي: ۸۸۳۹۰۸۸۷-۰۲۱
امور اداري: ۸۸۳۹۸۸۶-۰۲۱
آموزش: تماس با کارشناسان آموزش
دورنگار: ۸۸۳۹۰۸۸۹-۰۲۱
دورنگار دبيرخانه: ۸۸۳۹۰۸۸۶-۰۲۱ داخلي ۲۶۰

تهران، بلوار کشاورز، خيابان وصال شيرازي، كوچه فردانش پلاك ۲

آمار وب سايت

توجه

تمامي حقوق براي پرديس البرز دانشگاه تهران محفوظ است. بازنشر اطلاعات اعم از اخبار صفحات وب سايت با ذکر منبع بدون اشکال است. ارجاع به پايان نامه‌هاي دانشجويي بايد قالب استاندارد علمي انجام شود.